Ключови фрази

убдх
убийство
убийство - опасен рецидив или от лице, извършило друго умишлено убийство, за което не е постановена присъда
убийство в състояние на силно раздразнение
убийство на баща, майка, рожден син или дъщеря
убийство на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице
убийство на лице в безпомощно състояние
убийство на представител на обществеността, длъжностно, военно или ползващо се с международна защита лице
убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител
убийство от длъжностно лице, представител на обществеността или полицейски орган
убийство от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група
убийство от майка на рожба
убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост
убийство по непредпазливост
убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, отровно вещество или две или повече лица
убийство по особено мъчителен начин
убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост
убийство по хулигански подбуди
убийство по чл.115 нк
убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана
убийство при професионална непредпазливост
убийство с користна цел
убийство с особена жестокост и по особено мъчителен начин
убийство с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление
уважителни причини за задължително явяване на задочно осъден в производство по възобновяване в производство по възобновяване
уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела
уважителни причини за неявяване на задочно осъден в производство по възобновяване
уведомление до нои
уведомяване за възможността за предявяване на граждански иск в наказателния процес
уведомяване на длъжника
увеличаване на издръжка
увеличаване на капитала
увеличаване на наказание
увеличаване на наследство
увеличаване на общо най-тежко наказание
увеличаване продължителността на пробационни мерки
увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди
увреждане
увреждане имуществото на работодателя
увреждане на кредитор
увреждане на кредиторите на несъстоятелността
увреждане на слух
увреждане на трети лица
удостоверение за търпимост на строеж
удостоверителен документ
удостоверяване на връчването на съобщения
удостоверявания от български дипломатически и консулски представители
удължаване на работното време
узаконяване на строеж
указ за помилване
указания на вкс
указания на вкс по прилагането и тълкуването на закона
указания на касационната инстанция
указания на съда-заповедно производство
указания на съда
укриване /нежелание за лично участие в процеса/
укриване и неплащане на данъчни задължения
укриване на данъчни задължения в особено големи размери
укриване на обвиняем
улесняващо престъпление
умисъл
умисъл за присвояване
умисъл за причиняване на смърт
умисъл за причиняване на средна телесна повреда
умисъл за причиняване на тежка телесна повреда
умисъл за причиняване на телесно увреждане
умисъл за телесно увреждане и умисъл за лишаване от живот
умисъл за убийство
умисъл при измама
умисъл при обсебване
умишлен палеж в това число и квалифицираните състави
умишлен палеж в това число и квалифицираните състави, палеж чрез взрив
умишлена безстопанственост
умишлено неизпълнение на парично задължение
умишлено увреждане на застраховано имущество
умствена недоразвитост
универсално завещание
унищожаване и повреждане
унищожаване или повреждане на защитен растителен или животински вид
унищожаване или повреждане на чужд документ
унищожаване на веществени доказателства
унищожаване на договор
унищожаване на договор поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
унищожаване на договор при грешка и измама
унищожаване на договор при явно неизгодни условия
унищожаване на завещателно разпореждане
унищожаване на имущество чрез взрив
унищожаване на упълномощителна сделка
унищожаване поради грешка
унищожаване поради заплаха
унищожаване поради измама
унищожаване поради крайна нужда
унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
унищожаемост на договор поради заплашване
унищожаемост на договор поради измама
унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията
унищожаемост на договор сключен от недееспособен
унищожаемост на договор сключен поради крайна нужда
унищожаемост на завещателно разпореждане
употреба на алкохол
употреба на алкохол при дисциплинарно наказание
употреба на сила
управител на гражданско дружество
управител на етажна собственост
управител на оод
управител на чужда работа
управителен съвет
управление и разпореждане с имуществото на детето
управление и разпореждане с общо имущество
управление на еднолично оод
управление на мпс без свидетелство за правоуправление
управление на мпс в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
управление на мпс в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на мпс, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред
управление на мпс след употреба на алкохол
упражняване на професия без правоспособност
упражняване на родителски права
упражняване на родителските права и задължения
упражняване на търговска дейност
упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или експерт и манипулиране на технически записи
упълномощаване
упълномощаване водач на автомобил
уравнение на дялове
уреждане на сметки по регулация
уронване доброто име и авторитет
условия за задължителна защита
условия за съкратено съдебно следствие
условия за условно осъждане
условно изпълнително основание
условно осъждане
условно осъждане при множество престъпления
условно предсрочно освобождаване
усложнена престъпна дейност
усложнена форма на множество престъпления
установителен иск
установителен иск в заповедно производство
установителен иск в изпълнителното производство
установителен иск в производство по несъстоятелност
установителен иск за недействителност на едностранна сделка - запис на заповед
установителен иск за признаване на трудов стаж
установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред
установителен иск за собственост
установителен иск за съществуване на облигационно отношение по договор за аренда
установителен иск по чл. 97, ал. 1 гпк /отм./
установителен иск чл. 124, ал. 1 гпк
установителен иск чл. 97, ал. 1 гпк /отм./
установяване валидност на правоотношение
установяване истинността или неистинността на документ
установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта
установяване на вземане
установяване на вземане предявено в производство по несъстоятелност
установяване на граници на поземлените имоти
установяване на нови обстоятелства
установяване на нови фактически положения
установяване на престъпно обстоятелство
установяване на произход
установяване на самоличността на защитени свидетели
установяване на факти
установяване на фактически положения
установяване на членствено правоотношение
установяване недействителност на предоставянето на право на ползване
установяване недопустимост на вписване
установяване неистинност на документ
установяване право на собственост
установяване право на собственост към минал момент
установяване предмета на присвояване
установяване равностойността на вещ, чиято цена е определена в евро
установяване размер на отнети суми
установяване размер на щети
установяване самоличност на подсъдим
устно предизвестие
утвърждаване на оздравителен план
утежняване на квалификация
утежняване положението на осъдения
утежняване положението на подсъдимия
участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
участие на обвиняемия в разпит на свидетел
участие на преводач в наказателното производство
участие на свързани лица в управление, контрол и капитал на търговски дружества
участие на съдия от окръжен съд в състав на апелативен съд
участие на тълковник
учредяване на дружество
учредяване на ипотека за обезпечаване на чужд дълг