Ключови фрази

игнориране на гласни доказателствени средства и писмени доказателства
игнориране на доказателства
игнориране на доказателства и/или доказателствени средства
игнориране на обяснения на подсъдим
игнориране на показания
идеална съвкупност
идеална част
идентификация на вещи, предмет на грабежа
идентичност на знак на търговска марка
идентичност на имена
идентичност на имоти
идентичност по страни, предмет и основание
избирателност на доказателствен материал
избор на орган на висш адвокатски съвет
избор на приложимо право
изборна местна подсъдност
избягване на наказателно преследване
изваждане на актив от капитала на търговско дружество
изваждане от жилище
извлечение от регистъра на особените залози
извлечение от сметка
извлечение от счетоводни книги
извъндоговорна отговорност
извъндоговорна отговорност на държавата за вреди
извънпроцесуални изявления на подсъдим и/или пострадал
извънсъдебно изплатена сума
извънсъдебно изпълнително основание
извънсъдебно признание
извънсъдебно признание в предварително наказателно производство
извънсъдебно споразумение
извънсъдебно споразумение в производство по несъстоятелност
извършване на археологически разкопки и отчуждаване на културни ценности
извършване на банкови сделки по занятие
извършване на оперативно-издирвателна дейност без надлежно разрешение
извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация
изготвяне и представяне на невярно заключение от вещо лице
изготвяне на запис върху материален носител
изготвяне на инвестиционен проект на сграда
изготвяне на протокол от заседанието на общински съвет с невярно съдържание
изгубване или унищожаване на писмен документ
изгубване на товар
изгубване правото на собственост
издаване на български документ за самоличност с невярно съдържание
издаване на изпълнителен лист
издаване на изпълнителен лист въз основа на чуждестранно решение
издаване на паспорт
издръжка
издръжка за минало време
издръжка на бивш съпруг
издръжка на дарител
издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители
изземване
изземване на дете
изземване на обтривки за изследване за следи от изстрел
иззети парични средства
изискване за състезателност
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
изискуемост на вземането
изискуемост на вземането на гаранционен фонд към причинителя на вредата
изискуемост на вземането по запис на заповед
изискуемост на задължение за връщане на гаранцията
изискуемост на задължението
изключване или намаляване на отговорността
изключване или ограничаване право на акционери
изключване на акционер
изключване на представения препис от доказателствата по делото
изключване на съдружник
изключване от доказателствената съвкупност
изключване член на сдружение
изключителен собственик
изключителна дързост
изключителна тежест на престъплението
изключително по тежест нарушение на правилата за движение по пътищата
изключително смекчаващо вината обстоятелство
изключително тежък резултат
изкупуване на метали без разрешение
изкупуване на част от съсобствен имот
изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
изкупуване от съделител
измама
измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери
измама по чл.212а нк
измама при сключване на договор
измама при условията на опасен рецидив
измама, ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действа по поръка на властта
измама, ако причинената вреда е в големи размери
измама, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително
измама, извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на длъжността или пълномощието му или от лице, непосредствено извършващо по занятие сделки с валута в наличност
измама, извършена повторно в немаловажни случаи
измамлива цел
изменение и прекратяване на издръжката
изменение на брачен иск
изменение на газово оръжие в огнестрелно
изменение на дворищно-регулационен план
изменение на договор
изменение на иск във въззивна инстанция
изменение на иска
изменение на кадастрална карта
изменение на нотариален акт
изменение на обвинението
изменение на обвинението в хода на съдебното следствие
изменение на обезпечено вземане
изменение на предоставени за упражняване родителски права
изменение на разпределението на ползване
изменение на регулационен план
изменение на решението в частта за разноските
изменение на решението в частта относно разноските
изменение на решението по гражданския иск
изменение на съдебен акт
изменение на трудовото правоотношение
изменено решение по наказанието
изнасилване
изнасилване и блудствено действие
изнасилване на лице от женски пол, лишено от възможност за самоотбрана
изнасилване на ненавършила 14 г.
изнасилване на ненавършила 18 г.
изнасилване с привеждане в безпомощно състояние
изнасилване чрез употреба на сила и заплашване
изнасилване, ако е причинена средна телесна повреда
изнасилване, извършено от две или повече лица
изнасилване, извършено с цел въвличане в последващи развратни действия или проституция
изнасилване, представляващо опасен рецидив
изнасилване, представляващо особено тежък случай
изнудване
изнудване за поемане на парично задължение
изнудване с причиняване на средна телесна повреда
изнудване чрез заплашване
изнудване, извършено от въоръжено лице
изнудване, извършено от две или повече лица
изоставяне на дете по користни подбуди или принуда
изпадане във фалит
изпадане на застраховател в забава
изпитателен срок
изпитателен срок при условно предсрочно освобождаване
изплащане на дивиденти и лихви
използване без разрешение на специални разузнавателни средства за звукозапис и видеозапис
използване на данни от срс по друго наказателно производство
използване на документ с невярно съдържание
използване на документ, удостоверяващ неверни обстоятелства
използване на документи с невярно съдържание за получаване на средства от еврофондовете
използване на идентификационна експертиза за установяване на авторството на извършителя
използване на лек автомобил за държане на наркотично вещество
използване на лице за развратни действия
използване на лице, пострадало от трафик на хора
използване на неистински документ
използване на неистински официален документ
използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра
използване на служебно положение от длъжностно лице
използване на специално техническо средство за подслушване без разрешение
използване на търговски марки без правно основание
изправна страна
изпълнена процедура по призоваване на подсъдимия
изпълнение без нарочно производство
изпълнение върху дял от търговско дружество
изпълнение на задълженията на въззивната инстанция
изпълнение на кредитор
изпълнение на наказание лишаване от свобода по отношение на непълнолетни осъдени
изпълнение на не-кредитор
изпълнение на неделимото задължение
изпълнение на некредитор (привиден кредитор)
изпълнение на неправомерна заповед
изпълнение на неприсъствено решение на чуждестранен съд
изпълнение на поето от банката задължение по договор за кредит
изпълнение на присъда при трансфер на осъдени лица
изпълнение на пробационни мерки
изпълнение на процесуално задължение
изпълнение на чуждо задължение
изпълнение от трето лице
изпълнение при множество задължения
изпълнителен лист
изпълнителен лист въз основа на чуждестранно съдебно решение
изпълнително деяние
изпълнително основание
изпълнително основание по апк
изпълнително производство
изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко или трайно увреждане
изтичане на давност в изпълнителното производство
изтичане на срок
изтичане на срок на прекъсване на изпълнение на наказание лишаване от свобода
източник на задължение по служба
изтърпяване на определено най - тежко общо наказание
изтърпяване на остатъка при ново престъпление
изтърпяване на отложено наказание
изчерпване на инстанционен контрол
изчерпване на правото върху марка
изчисляване на срокове
имотна вреда
имотна облага
импресарски договор
имуществена отговорност
имуществена отговорност на нотариуса
имуществена отговорност на работник или служител
имуществена отговорност на работодател
имуществена отговорност на управител
имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител
имуществена отговорност по закон за държавния служител
имуществена санкция
имуществени вреди
имуществени вреди от престъпление
имуществени вреди от птп
имуществени последици при прекратяване на членствено правоотношение
имуществени последици при прекратяване участието на съдружник
имуществено разпореждане
имущество от фондове, принадлежащи на европейски съюз
имущество, придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние
инвестиционен проект
инвестиционен проект по програма сапард
инвестиция
индивидуален иск на потребител
индивидуализация на вземането
индивидуализация на длъжника в заповедно производство
индивидуализация на заявителя в заповедно производство
индивидуализация на наказание
индивидуализация на наказанието
индивидуализация на недвижим имот
индивидуализация на обезпеченото вземане
индивидуализация на срок на пробационна мярка
индивидуализация на страна
индивидуализиране на спорното право
индивидуална и генерална превенция
инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост
инкриминиране на ортофотокарта на земеделско стопанство
институт на условно осъждане
интерес на детето
инфраструктура на курортен комплекс
инцидентен установителен иск
ипотека
ипотекарен длъжник
ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането
иск за вреди от отчетническа дейност
иск за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения по хагската конвенция
иск за връщане на плодовете и за обезщетение при дължимо връщане на вещи
иск за възстановяване на правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
иск за законна лихва
иск за заплащане възнаграждение на довереника по договор за поръчка
иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд
иск за защита на нарушено владение
иск за защита на отнето владение
иск за защита на трето лице, засегнато от изпълнението
иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение
иск за защита правото на суперфициара да ползува земята чл.64 зс
иск за изваждане от жилище в жск
иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист
иск за изплащане на трудово възнаграждение
иск за изпълнение или обезщетение
иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
иск за лихва
иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот
иск за неоснователно обогатяване
иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
иск за непълноти и грешки в кадастралния план, свързани със спор за материално право
иск за нищожност
иск за обезщетение
иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя
иск за обезщетение за неползващия съсобственик
иск за обезщетение за неспазено предизвестие
иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
иск за обезщетение на неползващия собственик
иск за обезщетение на неползващия съсобственик
иск за обезщетение от дискриминация
иск за обезщетение по ззк
иск за обезщетение при временно отстраняване от работа
иск за обезщетение при командировка
иск за обезщетение при недопускане на работа
иск за обезщетение при недопускане на работа на държавен служител
иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск
иск за обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение
иск за обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие
иск за обезщетение при уволнение на други основания
иск за обезщетение срещу гаранционен фонд
иск за обещетение на вреди
иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
иск за обявяване недействителност на новоучредено при преобразуването дружество
иск за обявяване предварителен договор за окончателен
иск за определяна на граници
иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци
иск за определяне местоживеенето на децата
иск за оспорване истиността на документ
иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
иск за оспорване на вземането
иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
иск за отговорност за вреди, причинени от администрацията
иск за отмяна на арбитражно решение
иск за отмяна на разпоредителна сделка от наследник с право на запазена част
иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
иск за плащане на цена
иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение
иск за прекратяване на търговско дружество
иск за преустановяване на нарушения на колективните интереси на потребителите
иск за признаване уволнението за незаконно
иск за прогласяване на нищожност на съдебно решение
иск за промяна на име
иск за разноски от собственик, съразмерно дела в общите части
иск за реално изпълнение
иск за съществуване на вземането
иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред
иск за установяване липса на съвместен принос
иск за установяване на вземането
иск за установяване на дискриминация
иск за установяване на истинността или неистинността на документ
иск за установяване на нарушение на авторско право
иск за установяване на нищожно вписване на несъществуващи обстоятелства по партида на дружество
иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство
иск за установяване на престъпно обстоятелство
иск за установяване на привидност
иск за установяване на произход от бащата
иск за установяване на трудово правоотношение
иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване
иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство
иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници
иск на трети лица
иск на трето лице
иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията
искане за включване на вещ в делбената маса
искане за възобновяване на две основания
искане за възобновяване на наказателно дело от главния прокурор на рб
искане за възобновяване на наказателно дело от задочно осъден
искане за възобновяване на наказателно дело от окръжен прокурор
искане за възобновяване на наказателно дело от осъден
искане за възобновяване, направено от служебен защитник
искане за групиране на наказания
искане за лично участие в наказателно дело от подсъдим
искова молба като предизвестие
искове за имуществени спорове
искове за нарушение на правата вурху марка и географски означения
искове за нарушение на правата върху марка и географски означения
искове на потребители
искове при неизпълнение по ктд
искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи
искове срещу поделения или клонове на юридически лица