Ключови фрази

кадастрални данни
картографска експертиза
касационни дела от административен характер
касационни дела от общ характер
касационни дела от общ характер по чл. 346, т.3 нпк
касационни дела от частен характер чл. 346, т. 4 нпк
касационни дела по глава тридесет и трета нпк
касационни дела по закона за адвокатурата
касационни частни дела
касационни частни дела по направени самоотводи
касационни частни дела по спорове за подсъдност
касационно обжалване
касационно следствие
категория труд
каузално отношение
каузално правоотношение
качество на бежанец
качество на вещо лице
качество на военнослужещ
качество на затворник
качество на обвиняем
качество на пострадал
квалификация на престъпление
квалифициран грабеж
квалифициран състав на изнудване
квалифициран състав на престъпленията против горското стопанство по чл. 235, ал. 3 нк
квалифициран състав на телесна повреда по чл. 131, ал. 2 нк
квалифициран състав на умишлен палеж
квалифициран трафик на хора
квалифицирана измама
квалифицирана контрабанда
квалифицирана кражба
квалифицирани състави на документни престъпления
квалифицирани състави на изнудване
квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества
квалифицирани състави на пране на пари
квалифицирани състави на престъпления по служба
квалифицирани състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества
квалифицирани състави на хулиганство
квалифицирани състави по чл.308, ал.2 и чл.308, ал.3 нк
квалифицирано блудство
квалифицирано съучастие
квалифициращ признак
квалифициращи обстоятелства
кворум
кворум за приемане на решение за преобразуване на дружество
клевета
клевета и квалифицирана клевета
клевета на длъжностно лице
клевета, разпространена чрез печатно произведение
коефициенти за ликвидност
колективен иск
колективен трудов договор
колективни искове
командировка
комбинирана търговска марка
комисионен договор
комисионна съдебно-медицинска експертиза
компенсаторни записи
компенсаторни инструменти
компенсация
компетентен съд по определяне на общо наказание
компетентност
компетентност за извършване на досъдебно производство
компетентност на български и чуждестранен съд
компетентност на вещо лице
компетентност на въззивния съд при разглеждане на делото
компетентност на граждански или административен съд
компетентност на изпълняващия съд в производство по трансфер на осъдени лица
компетентност на общото събрание
компетентност на прокурор при подаване на протест
компетентност на съда в заповедно производство
компетентност по обуславящи въпроси
комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза
компрометирани свидетелски показания
компютърна измама
компютърни данни
компютърни информационни системи
компютърни престъпления
компютърно-томографска експертиза
конвенция за бежанците
конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
конвенция за защита на финансовите интереси на европейските общности
конвенция за престъпленията в кибернетичното пространство
конвенция за трансфер на осъдени лица
конвенция на оон срещу корупцията
конвенция на оон срещу трансграничната организирана престъпност
конверсия
конклудентни действия
конкретизация на вземането в заповедно производство
конкурентна търговска дейност
конкуренция на вписвания
конкуренция на основания
конкуренция на права
конкурс
консорциум
констативен нотариален акт
констативен протокол
конституиране на нови страни в съдебното производство
конституиране на пострадал като граждански ищец и частен обвинител
конституиране на страни
конститутивен иск
конститутивно действие
конститутивно действие на регистърно решение
конституционно задължение
констуитутивен иск
консумативни разходи
контрабанда
контрабанда в особено големи размери
контрабанда на наркотични вещества
контрабанда на оръжие
контрабанда на стоки
контрабанда на стоки за транзитен пренос
контрабанда на цигари
контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з нк
контрол върху неприключили досъдебни производства
контрол за валидност на административен акт
контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
контролиране на юридическо лице
контролираща страна
конфискация
конфискация на налично имущество
конфликт на интереси
концентрационно начало в гражданския процес
концентрация на алкохол в кръвта
концесионно възнаграждение
кооперативен съюз
кооперация
копиране на пластики
корабопритежател
корабособственик
корекция на сметка
користна цел
корпорация на публично право
косвен иск
косвен съдебен контрол
косвен умисъл
косвени доказателства
косвени доказателства и косвено доказване
косвено представителство
краен срок за предявяване на запис на заповед
кражба
кражба в големи размери
кражба в немаловажни случаи, извършена повторно
кражба в немаловажни случаи, извъшена повторно
кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай
кражба на вещ, която не е под постоянен надзор
кражба на кабели
кражба на принадлежности към железопътния транспорт
кражба на самоличност
кражба на фирма
кражба на цветни метали
кражба чрез използване на техническо средство - дебитна карта
кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин
кражба, извършена в съучастие
кражба, извършена във време на пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война или друго бедствие
кражба, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, когато не представлява маловажен случай
кражба, извършена от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение
кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот
кражба, представляваща опасен рецидив
крайна необходимост
кратковременно прекъсване на нападение
кредитиране на доказателства
кредитиране на доказателства и доказателствени средства
кредитиране на експертно заключение
кредитиране на свидетелски показания
кредитор по приватизационна сделка
кредитор с прието вземане
кредитори на дружество в приватизация
криминален аборт
криминалистическа експертиза
критерии за определяне на дисциплинарното наказание
критерии за определяне на неимуществени вреди
критерии за определяне на по-тежкото наказание
критерии за разпределение на допуснати до делба имоти
критерии за тълкуване на договор
критерий "равностойност"
кръг на длъжността
кръг на лицата, извършващи фактическо пренасяне на стоки през държавната граница
културна ценност
кумулативно наказание
кумулации
кумулиране на неустойка и обезщетение за едно и също неизпълнение