Ключови фрази

убдх
убийство
убийство - опасен рецидив или от лице, извършило друго умишлено убийство, за което не е постановена присъда
убийство в състояние на силно раздразнение
убийство на баща, майка, рожден син или дъщеря
убийство на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице
убийство на лице в безпомощно състояние
убийство на представител на обществеността, длъжностно, военно или ползващо се с международна защита лице
убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител
убийство от длъжностно лице, представител на обществеността или полицейски орган
убийство от майка на рожба
убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост
убийство по непредпазливост
убийство по непредпазливост с огнестрелно оръжие, отровно вещество или две или повече лица
убийство по особено мъчителен начин
убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост
убийство по хулигански подбуди
убийство по чл.115 нк
убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана
убийство при професионална непредпазливост
убийство с користна цел
убийство с особена жестокост и по особено мъчителен начин
убийство с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление
уважителни причини за задължително явяване на задочно осъден в производство по възобновяване в производство по възобновяване
уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела
уважителни причини за неявяване на задочно осъден в производство по възобновяване
уведомление до нои
уведомление по допк
уведомяване за възможността за предявяване на граждански иск в наказателния процес
уведомяване за постановен съдебен акт
уведомяване на длъжника
уведомяване на съдружник за общо събрание
увеличаване на издръжка
увеличаване на капитала
увеличаване на наказание
увеличаване на наследство
увеличаване на общо най-тежко наказание
увеличаване продължителността на пробационни мерки
увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди
увреждане
увреждане доброто име на търговеца
увреждане имуществото на работодателя
увреждане на кредитор
увреждане на кредиторите на несъстоятелността
увреждане на слух
увреждане на трети лица
увреждане на челюстта
удостоверение за търпимост на строеж
удостоверения за идентичност на имоти с неверно съдържание
удостоверителен документ
удостоверяване на връчването на съобщения
удостоверяване на препис от документ
удостоверявания от български дипломатически и консулски представители
удължаване на работното време
узаконяване на строеж
указ за помилване
указания на вкс
указания на вкс по прилагането и тълкуването на закона
указания на касационната инстанция
указания на съда-заповедно производство
указания на съда
укриване /нежелание за лично участие в процеса/
укриване и неплащане на данъчни задължения
укриване на данъчни задължения в особено големи размери
укриване на обвиняем
улесняващо престъпление
умисъл
умисъл за присвояване
умисъл за причиняване на смърт
умисъл за причиняване на средна телесна повреда
умисъл за причиняване на тежка телесна повреда
умисъл за причиняване на телесно увреждане
умисъл за телесно увреждане и умисъл за лишаване от живот
умисъл за убийство
умисъл към по-лек резултат
умисъл при измама
умисъл при обсебване
умишлен палеж в това число и квалифицираните състави
умишлен палеж в това число и квалифицираните състави
умишлена безстопанственост
умишлено лишаване от живот чрез бездействие
умишлено неизпълнение на парично задължение
умишлено увреждане на застраховано имущество
умствена недоразвитост
универсално завещание
унищожаване и повреждане
унищожаване или повреждане на защитен растителен или животински вид
унищожаване или повреждане на културна ценност
унищожаване или повреждане на чужд документ
унищожаване на веществени доказателства
унищожаване на договор
унищожаване на договор поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
унищожаване на договор при грешка и измама
унищожаване на договор при явно неизгодни условия
унищожаване на завещателно разпореждане
унищожаване на имущество чрез взрив
унищожаване на припознаването
унищожаване на упълномощителна сделка
унищожаване поради грешка
унищожаване поради заплаха
унищожаване поради измама
унищожаване поради крайна нужда
унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
унищожаемост на договор поради измама
унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията
унищожаемост на договор сключен от недееспособен
унищожаемост на договор сключен поради крайна нужда
унищожаемост на завещателно разпореждане
употреба на алкохол
употреба на заплашване с цел принуда на орган на власт да пропусне нещо по служба
употреба на оръжие от полицейски орган
употреба на сила
управител на гражданско дружество
управител на етажна собственост
управител на оод
управител на чужда работа
управление в пияно състояние на мпс с неработещ двигател
управление и разпореждане с имуществото на детето
управление и разпореждане с общо имущество
управление на еднолично оод
управление на мпс без свидетелство за правоуправление
управление на мпс в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
управление на мпс в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на мпс, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред
управление на мпс на заден ход
управление на мпс след употреба на алкохол
управление на мпс със специален режим на движение
управление при ограничена видимост
упражняване на принуда за даване на обяснения
упражняване на професия без правоспособност
упражняване на родителски права
упражняване на родителските права и задължения
упражняване на търговска дейност
упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или експерт и манипулиране на технически записи
упълномощаване
упълномощаване в производство по несъстоятелност
упълномощаване водач на автомобил
упълномощаване за гласуване на общо събрание на дружество
уравнение на дялове
уреждане на сметки по регулация
уронване доброто име и авторитет
условия за възобновяване на производството по несъстоятелност
условия за задължителна защита
условия за съкратено съдебно следствие
условия за условно осъждане
условно изпълнително основание
условно осъждане
условно осъждане при множество престъпления
условно предсрочно освобождаване
усложнена престъпна дейност
усложнена форма на множество престъпления
уставен фонд на държавна фирма
установено предикатно престъпление
установителен иск
установителен иск в заповедно производство
установителен иск в изпълнителното производство
установителен иск в производство по несъстоятелност
установителен иск за недействителност на едностранна сделка - запис на заповед
установителен иск за признаване на трудов стаж
установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред
установителен иск за собственост
установителен иск за съществуване на облигационно отношение по договор за аренда
установителен иск по чл. 97, ал. 1 гпк /отм./
установителен иск чл. 124, ал. 1 гпк
установителен иск чл. 97, ал. 1 гпк /отм./
установяване валидност на правоотношение
установяване истинността или неистинността на документ
установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта
установяване на алкохол само с техническо средство
установяване на вземане
установяване на вземане предявено в производство по несъстоятелност
установяване на граници на поземлените имоти
установяване на нови обстоятелства
установяване на нови фактически положения
установяване на престъпно обстоятелство
установяване на произход
установяване на психическо състояние
установяване на самоличността на защитени свидетели
установяване на факти
установяване на фактически положения
установяване на членствено правоотношение
установяване недействителност на предоставянето на право на ползване
установяване недопустимост на вписване
установяване неистинност на документ
установяване право на собственост
установяване право на собственост към минал момент
установяване предмета на присвояване
установяване равностойността на вещ, чиято цена е определена в евро
установяване размер на отнети суми
установяване размер на щети
установяване самоличност на подсъдим
устно предизвестие
утвърждаване на оздравителен план
утежняване на квалификация
утежняване положението на осъдения
утежняване положението на подсъдимия
участие в кражбата на лице, непривлечено като обвиняем
участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
участие на непълнолетен като поемно лице
участие на обвиняемия в разпит на свидетел
участие на преводач в наказателното производство
участие на прокурора в диференцирана процедура
участие на свързани лица в управление, контрол и капитал на търговски дружества
участие на съдия от окръжен съд в състав на апелативен съд
участие на тълковник
учредяване на дружество
учредяване на ипотека за обезпечаване на чужд дълг
учредяване на особен залог върху въздухоплавателни средства