Ключови фрази

набедяване в престъпление пред орган на власт
навлизане в лента за насрещно движение
надлежен орган на власт
надлежна страна
надлежно привличане в качеството на обвиняем
надлежно приемане на работа
надлежно разследване
надлежно уведомяване
надлежно упражняване право на иск
надстрояване
наем
наемни правоотношения
наемно правоотношение
назначаване на вещи лица
назначаване на служебен защитник
най-благоприятен за дееца наказателен закон
най-благоприятна периодичност на пробационна мярка
най-благоприятно групиране на наказания
наказание над законовия минимум
наказание под законовия минимум
наказателна и гражданска измама
наказателна отговорност за приготовление към изнудване
наказателно обвинение
наказателно постановление
наказателно преследване на магистрати
наказателно преследване по тъжба на пострадал
наказателноотговорно лице
налагане на наказания за реална съвкупност от престъпления
налагане на ограничителна мярка
налагане на пробационна мярка на непълнолетен
намаляване на адвокатско възнаграждение
намаляване на дарение
намаляване на завещателно разпореждане
намаляване на застрахователно обезщетение
намаляване на издръжка
намаляване на капитала
намаляване на капитала чрез обезсилване на акции
намаляване на наказание
намаляване на неустойка
намаляване на неустойка между търговци
намаляване на неустойката
намаляване на обезщетение поради съпричиняване
намаляване на увеличението на определеното общо наказание
намаляване обема на работа
намаляване срока, за който е било отложено изпълнението на наказанието
намерение за своене
намерение за увреждане
направление на здравноосигурено лице
наркозависим
наркотични вещества
народни читалища
нарушаване на граждански права
нарушаване на задължения по служба
нарушаване на правилата за движение по пътищата
нарушаване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателства
нарушаване на принципа за непосредственост в наказателния процес
нарушаване на принципа на устност в наказателния процес
нарушаване на процесуални права на подсъдим
нарушаване на процесуални права на частен обвинител
нарушаване на членствени права
нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията
нарушени основни принципи на наказателния процес
нарушение на авторско право
нарушение на войсковия ред
нарушение на забраните от етичния кодекс на адвоката
нарушение на правилата за движение по пътищата
нарушение на правото на лично участие
нарушение на правото на регистрирана марка
нарушение на трудовата дисциплина
нарушение при доказателствен анализ
нарушение при определяне на наказанието пробация
нарушение при определяне режима и затворническото заведение за изтърпяване на наказанието
нарушение при отказ за условно осъждане
нарушение при присъждане на държавна такса върху уважената част на граждански иск
нарушение при формиране на вътрешното убеждение
нарушение при формулиране на обвинението
нарушение чрез бездействие
нарушения в гражданската част на присъда
нарушения на валутния режим
нарушения на съдопроизводствените правила
нарушения при доказателствения анализ
нарушения при определяне на пробационни мерки
нарушения при определяне на първоначален режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
нарушено авторско право
нарушено владение
нарушено право на защита
нарушено право на участие на подсъдимия във въззивното производство
наследствен дял
наследствено правоприемство
наследство
наследяване
наследяване на дружествен дял
наследяване по закон
наследяване по колена
наследяване по право на заместване
насрещен иск
насрещна лента за движение
насрещна натурална престация оценима в пари
насрещни вземания
настаняване в държавни жилища
настаняване за принудително лечение
настойничество и попечителство
настъпване на вредни последици
настъпване на законодателна промяна
национален рамков договор
начален момент на забава
начален момент на изпълнителската давност
начален момент на присъдена издръжка
начална дата на неплатежоспособност
начална липса на основание
начало на давностен срок
начало на писмено доказателство
начало на срок
начало на срок за обжалване на съдебен акт
начин на плащане на възнаграждение
начин на ползване. консумативни разходи
начин на ползване.консумативни разходи
не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem)
небрежност
неверни изводи по фактите
неверни обстоятелства
невиновна невъзможност за изпълнение
невменяемост
невнасяне на държавна такса
невписване на искане в протокол от съдебно заседание
невръчване на препис от обвинителния акт
невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест
невъзможност за образуване на съдебен състав
невъзможност за разбиране или ръководене на действията
невъзстановени имуществени вреди от престъпление
невярно нотариално удостоверяване
невярно тълкуване на елементи от състава на престъплението
негаторен иск
негоден опит
негодни доказателствени средства
негодност на материал или проект
недееспособно лице
недействителни клаузи
недействителност на вписване
недействителност на действия и сделки
недействителност на договор
недействителност на допълнително споразумение към трудов договор
недействителност на отказа на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти
недействителност на разпореждане с наследство
недействителност на сделка
недействителност на трудов договор
недействителност на трудов договор / пълна, частична/
недеклариране на валута
недобросъвестни действия на трети лица
недобросъвестно владение
недобросъвестност
недобросъвестност при подаване на заявка за регистрация на марка
недобросъвестност при преговорите и сключването на приватизационен договор
недовършен опит
недоказаност на авторството на деяние
недоказаност на обвинението
недоносителство
недопускане на работа
недопустим касационен протест
недопустим осъдителен иск
недопустим съдебен акт
недопустим установителен иск
недопустима касационна жалба
недопустими доказателствени средства
недопустимо изменение на обвинението
недопустимо искане за възобновяване
недопустимо произнасяне на съда в заповедно производство
недопустимо произнасяне на съда при липса на жалба по влязла в сила присъда
недопустимост на въззивната жалба, подадена от гр. ищец
недопустимост на гражданския иск
недопустимост на делбата
недопустимост на иск
недопустимост на обезпечението
недопустимост на предварително изпълнение
недопустимост на прескачащо обжалване
недопустимост на решение
недопустимост на свидетелски показания
недопустимост на споразумение
недопустимост на съдебен акт
недопустимост на съкратено съдебно следствие
недостатък на продадената вещ
недостатъци, отклонение, разваляне
недостатъци, отклонения, разваляне, давност
недостоверност на дата
недостоен да наследява
недължимост на вземания към държавата
незабавно изпълнение
независимо съизвършителство
независимо съпричиняване
незавършена процедура по чл. 239а нпк
незадължително присъствие на подсъдим
незаконен строеж
незаконен съдебен състав
незаконна сеч
незаконно държане на боеприпаси
незаконно обвинение
незаконно преминаване и превеждане през граница
незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове
незаконно уволнение
незаконосъобразен отказ за конституиране на страна
незаконосъобразна преквалификация на деяние
незаконосъобразно групиране на административно наказание по чл. 78а нк
незаконосъобразно групиране на наказания
незаконосъобразно наказание
незаконосъобразно определен първоначален режим за изтърпяване на наказанието
незаконосъобразно прекратяване на наказателно или съдебно производство
незаконосъобразно приспадане на наказание
незаконосъобразно споразумение
незнание на фактически обстоятелства, принадлежащи към състава на престъплението
незначителна степен на обществена опасност при държане на наркотични вещества
неизбежна отбрана
неизвестен извършител
неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите документи
неизменност на съдебния състав
неизплатени командировъчни
неизплатено възнаграждение
неизплатено възнаграждение по змвр
неизплатено допълнително трудово възнаграждение
неизпълнена процедура по признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд по реда на чл. 463 и сл. нпк
неизпълнени указания на вкс
неизпълнение
неизпълнение в срок
неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
неизпълнение на договор
неизпълнение на договорни отношения
неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникване на трудовото правоотношение
неизпълнение на задължение за издръжка
неизпълнение на задължение към кредитор
неизпълнение на задължението за обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото
неизпълнение на задължението за прочитане на писмени доказателствени средства, на които се позовава съдът
неизпълнение на задължението на съда да вземе мерки за разкриване на обективната истина
неизпълнение на задължения по застрахователен договор
неизпълнение на задължения по служба
неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция
неизпълнение на законните нареждания на работодателя
неизпълнение на инвестиционна програма
неизпълнение на наказание пробация
неизпълнение на отрицателна престация
неизпълнение на служебни задължения
неизпълнение на съдебно решение
неизяснен механизъм на увреждане
неизяснена фактическа обстановка
неизяснени обстоятелства от предмета на доказване
неимуществени авторски права
неимуществени вреди
неимуществени вреди от престъпление
неимуществени вреди от птп
неистински доказателства
неистински документ
неистински парични знаци
неистинско свидетелство за управление на мпс
некачествен посадъчен материал
некомпетентен съд
некритично отношение на подсъдим
нелоялна конкуренция
нелоялна търговска практика
немаловажен случай
немарливо изпълнение на занятие или правно регламентирана дейност
немотивирано отхвърляне на доказателствено искане
ненадлежна доказателствена дейност
ненадлежна доказателствена основа
ненадлежна страна
ненадлежно конституиране на страна
неназначаване на преводач
неналагане на кумулативно предвидено наказание
ненормиран работен ден
необоснованост
необсъждане на доказателства
необходими разноски
необходимо другарство
необходимо задължително другарство
необявяване на присъда по реда на чл. 310, ал. 1 нпк
неосигурени към нои работни лица
неоснователно обогатяване
неоснователно обогатяване - изпълнение поради грешка
неоснователно обогатяване - субсидиално приложение
неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
неоснователност на искане за възобновяване
неоснователност на искането за групиране на наказанията
неоснователност на искането за промяна на местната подсъдност
неоснователност на касационен протест
неоснователност на касационна жалба
неосъществено основание
неосъществяване на търговска дейност
неотговарящо на изискванията експертно заключение
неотложно следствено действие
неотстранимо съществено процесуално нарушение
неотчетена и неначислена инфлация
неоценяем иск
непадежирали вноски
непарични платежни средства
неплатежоспособност
неплатена част от цената по приватизационен договор
неплащане на данъчни задължения в големи размери
неплащане на застрахователна премия в срок
неплащане на издръжка
непогасени публични задължения
неподаване на отговор на искова молба
неподдържане на касационен протест
неподлежащ на касационна проверка съдебен акт
неподлежащи на доказване факти
неподписан съдебен акт
неподписан съдебен протокол
неподписване на експертно заключение
непозволено увреждане
неполагане достатъчно грижи за ръководене, управление и стопанисване на повереното имущество
непосочен актуален адрес
непосредственост
неправилен адресат
неправилна маневра
неправилна оценъчна дейност
неправилна правна квалификация
неправилни изводи по фактите
неправилно администриране на жалба
неправилно заснемане на недвижим имот
неправилно очертан предмет на доказване
неправилно прекратено производство
неправилно пресичане на пешеходец
неправилно прилагане на условно осъждане
неправилно приложение на материалния закон
неправилно приложение на условното осъждане при групиране на наказанията
неправилно приложение на чл. 58а нк
неправилно приспадане на изтърпяно наказание
неправилно тълкуване на материалния закон
неправомерна служебна заповед
неправомерно използване на платежен документ
неправомерно използване на търговска марка
неправомерно получаване на чуждо имущество чрез използване на неистински документ за самоличност
неправомерно прекъснато водоснабдяване
неправомерно присъединяване към водоснадбителната система
неправомерно присъединяване към електропреносна мрежа
неправомерно своене на държана на правно основание чужда вещ
неправоспособен водач на мпс
неправосубектно лице
непредотвратимост на удара
непредпазливо престъпление в изпитателен срок
непредпазливо причинена смърт
непредпазливо причинена смърт и тежка телесна повреда в транспорта
непредпазливо причинена телесна повреда в транспорта
непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда
непредпазливост
непредставяне на застрахователна полица
непредставяне на оригинал на документ
непредставяне на удостоверение за актуално състояние
непредявено обвинение по фактите
непредявено по надлежния ред обвинение
непредявено разследване
непредявяване на веществени доказателства
непредявяване на вземане в срок
непредявяване на материали от досъдебното производство
непрекъснатост на съдебното заседание
непреодолима сила
непререшаемост на съдебен спор
неприети общи условия
непризнаване на вина
неприкосновеност на жилище
неприложимост на института на условното осъждане
неприложимост на чл. 25 нк
неприложимост на чл. 78а нк
непристойни действия
неприсъствено решение
непровеждане на щателно издирване
непроверен по касационен ред съдебен акт
непрочитане на обвинителен акт в съдебно заседание
непълен диспозитив на въззивно решение
непълно осиновяване
непълно работно време
непълно свидетелство за съдимост
непълнолетен
непълнота в частна тъжба
непълнота на доказателства
непълнота на искане за възобновяване от прокурора
неравноправни клаузи
неравноправни клаузи в потребителски договори
неразясняване правата на обвиненото лице
нерегистриране на заявителски материал
нередовен касационен протест
нередовна касационна жалба
нередовно призоваване
нередовност на въззивна жалба
нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
нередовност на исковата молба
нередовност на молба за обезпечение на бъдещ иск
нередовност на процесуалното действие
нередовност на тъжба
нередовност на частна жалба
несамостоятелен обект в сграда
несеквестируемост
неспазване на срока на предизвестие
неспазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд
несъвместимост с изпълняваната работа
несъдебно изпълнително основание
несъобразена скорост
несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на съдебен акт
несъответствие на времето на извършване на престъплението в обвинителен акт
несъставомерна цел
несъставомерно деяние
несъстоятелност- обжалване на решенията и определенията на окръжния съд
несъстоятелност-установителен иск
несъстоятелност
несъществено процесуално нарушение
неточно определяне на стари реални граници
нетрудови доходи
неуважено искане за възобновяване от осъден
неуведомяване на застрахователя
неупражняване на права по чл. 55 нпк
неустановен размер
неустойка
неустойка за забава
неустойка и лихва
неустойка при разрочено плащане на цена
неучастие в наказателно производство
неучастие на осъден в производство по чл. 306, ал. 1, т. 1 нпк
неформална делба
неявяване на работа в течение на два последователни дни
неявяване пред съд по уважителни или неуважителни причини
неясен диспозитив на присъда
ниска степен на обществена опасност
нищожен запис на заповед
нищожна клауза-неустойка
нищожни неравноправни клаузи
нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
нищожност-заобикаляне на закона
нищожност-липса на основание
нищожност-липса на предмет
нищожност-липса на съгласие
нищожност-липса на форма
нищожност-накърнавяне на добрите нрави
нищожност-накърняване на добрите нрави
нищожност-невъзможен предмет
нищожност-привидност на сделка
нищожност-противоречие на закона
нищожност
нищожност и недопустимост на съдебно решение
нищожност на административен акт
нищожност на вписване
нищожност на вписване в търговски регистър
нищожност на дарение
нищожност на действия и сделки
нищожност на делба
нищожност на договор
нищожност на договор за дарение
нищожност на договор за замяна
нищожност на договор за ипотека
нищожност на договор за продажба
нищожност на договор за учредяване право на строеж
нищожност на договорна ипотека
нищожност на завещателно разпореждане
нищожност на замяна
нищожност на неравноправни клаузи
нищожност на неустойка
нищожност на нотариално действие
нищожност на определение
нищожност на отделни части на договор
нищожност на отказ от наследство
нищожност на пълномощно
нищожност на решение
нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в жск
нищожност на решение на съвета на директорите
нищожност на саморъчно завещание
нищожност на споразумение
нищожност на съдебна спогодба
нищожност на съдебно решение
нищожност при повторност на отмененото решение
нов гласен източник на доказателства
нов ответник
нова експертиза
нова присъда
нова присъда във въззивното производство
новация
нови доказателства
нови факти и доказателства
нови факти и обстоятелства
ново касационно основание
нововъзникнали обстоятелства
новооткрити обстоятелства
новооткрито имущество
новооткрито наследство
новооткрито обстоятелство
новооткрито чрез разследване обстоятелство
новопредявено обвинение
новоучредена кооперация
номинална стойност
нормативни правила, касаещи задържането на лица
нотариален акт за договорна ипотека
нотариална заверка на подписите
нотариална покана за прекратяване на договор за аренда
нотариално заверен договор за финансов лизинг
нотариално завещание
нотариално удостоверяване
нотариално удостоверяване на дата
нотариално удостоверяване чрез заверка
нотариално удостоверяване чрез заверка
нотификации
ноторен факт
ноторно известен факт
ноу-хау
нчд по чл.243 нпк