Ключови фрази

падеж на задължението
падеж на запис на заповед
пазарна цена
палеж
палеж на имущество на значителна стойност
палеж по непредпазливост
паметови нарушения
паралелен вносител
параметри на пътна обстановка
пасивен подкуп
пасивна легитимация
пасивна маркировка
пасивна материалноправна легитимация
пасивна процесуална легитимация
пасивно избирателно право
пенсия за инвалидност
периодични плащания
периодичност на пробационни мерки
печалби и плащания
писмени доказателства
писмени обяснения
пияно състояние
план - сметка
план за земеразделяне
план за новообразувани имоти
платежен документ
платежен инструмент
платежно средство
плащане на застрахователно обезщетение
плащане на застрахователно обезщетение или сума
плащане на застрахователното обезщетение
плащане на цена
плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността
плащане от трето задължено лице
плащане с компенсаторни инструменти
плащания от гаранционен фонд
повреждане или унищожаване чрез взрив
повреждане на имущество
повреждане на чужда движима вещ
повреждане на чуждо частно имущество
повторен разпит
повторен разпит на вещи лица
повторно изнасилване
повторно налагане на административно наказание по чл. 78а нк
повторност
погасителен план
погасителна давност
погасителна давност за вземане на застраховател
погасителна давност за вземане по договор за презастраховане
погасителна давност за наказателно преследване
погасителна давност на гражданския иск в наказателния процес
погасяване на непредявени в производството по несъстоятелност вземания
погасяване на право на строеж
погасяване на установени с писмен акт парични задължения
поглъщане на изпитателен срок на условно наказание
поглъщане на наказание
поглъщане на състави
подбор
подбудител
подбудителство
подбуждане към престъпление по чл. 290 - 291 нк
подведомственост
подготовка на делото в закрито заседание
поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
подзастраховане
подземни богатства
подкуп
подкуп в големи размери
подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай
подкуп на длъжностно лице
подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател
подкуп от и на чуждо длъжностно лице
подкуп от лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,прокурор или следовател
подкуп с цел упражняване на влияние
подкуп с цел упражняване на влияние върху длъжностно лице
подкуп, извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение
подкуп, получен от арбитър или вещо лице
подкупи
подлежащи на вписване обстоятелства
подновяване на вписване на ипотека
подобрения
подобрения в съсобствен имот
подобрения в чужд имот
подпомагане или склоняване към самоубийство
подправени парични знаци
подправка и използване на контролни знаци и идентификационни номера
подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
подправяне, разпространение, ползване и унищожаване на официални удостоверителни знаци
подсъдност
подсъдност на дела за реабилитация на осъждания
подсъдност при допускане на изпълнението
подсъдност при международна правна помощ
поемно лице
пожаро-техническа експертиза
позоваване на обяснения на подсъдим, дадени на досъдебното производство в качеството му на свидетел
позоваване на предположения
поименни акции
поименни акции с право на глас
поименни компенсационни бонове
показания на свидетел с тайна самоличност
покана
покана за доброволно изпълнение
покана за общо събрание
покана за плащане
покрити рискове при застраховка "каско на мпс"
полагане грижа на добрия търговец
полагане на труд в чужбина
ползване на неистински или преправен документ
ползване на отпуск
ползване на семейно жилище
полицейски орган
полицейско задържане
получаване на владение върху пари при подкуп
получаване на дял от личното имущество
получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения
получаване на неследващи се имотни облаги
помагач
помагачество
помощен план
поправка в кадастралната основа
поправка и допълване на съдебен протокол
поправка на грешка в акт за гражданско състояние
поправка на нотариален акт
поправка на основанието за уволнение
поправка на очевидна фактическа грешка
поправка на съдебен протокол
популярни банки
попълване масата на несъстоятелността
попълване на кадастрална основа
попълване на масата на несъстоятелността чрез искове за връщане на получено имущество
поредност за погасяване на задължения
поредност на откриване на наследство
поредност на отчужденията
порок във вътрешното убеждение на съда
порок на обвинителния акт
порок при формиране на вътрешното убеждение на съда
поръчителство
последваща обективна невъзможност. негодност на материала
последващо обективно съединяване на искове
последващо субективно пасивно съединяване на искове
последващо субективно съединяване на искове
последици на развалянето. действие спрямо трети лица
последици от забава на вноска в акционерно дружество
последици от забавата на кредитора
последици от оттеглянето
последици от прекратяване на концесионния договор
посредствено извършителство
постановление за възлагане
постановление за прекратяване на наказателното производство
постановление на прокурор
постановяване на оправдателна присъда в производство по реда на глава 27 нпк
постоянно пребиваване
постройка
постройки на допълващо застрояване
постъпване на работа въз основа на избор
потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
потвърждаване на неистина
потребител
потребител на застрахователни услуги
потребител на туристическо пътуване
пощенски оператор
пощенско клеймо
права на акционера
права на купувача при недостатъци
права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството
правен интерес
правен интерес от обжалване
правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост
правилно приложение на материалния закон
правна квалификация
правна квалификация на деяние
правна помощ
правно значение на анекс
правно регламентирана дейност
право на адвокатска защита
право на акционера да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване.
право на възнаграждение
право на възстановяване
право на глас на новоприети членове на сдружението
право на дивидент
право на добросъвестния владелец на подобренията
право на ес
право на заакцизни стоки без бандерол
право на задържане
право на застрахования
право на защита
право на издръжка
право на изкупуване
право на изкупуване от ползвател
право на иск
право на иск срещу решенията на общото събрание на сдружението
право на лично участие в наказателния процес
право на лично участие по наказателно дело
право на напускане на акционер в публично дружество
право на недобросъвестния владелец на подобренията
право на обжалване
право на обитаване
право на пенсия
право на ползване
право на ползване на собственика на постройката върху земята
право на последна дума
право на преминаване
право на преценка относно размера на иска
право на разсрочено плащане на цена по приватизационен договор
право на регрес
право на сведения при избор на органи на дружество
право на свободно изразяване
право на собственост
право на споразумение
право на справедлив процес
право на строеж
право на строеж върху държавна земя
право на членство
правомощия
правомощия на въззивната инстанция
правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
правомощия на касационната инстанция
правомощия на кмета
правомощия на председателя на кооперация
правомощия на синдик
правомощия на съда за събиране на доказателства по служебен почин
правомощия на съдията по вписванията
правоприемство
правоприемство между юридически лица
правоприемство на страните в заповедно производство
правосубектност
пране на пари
пране на пари от длъжностно лице
пране на пари, приготовление и сдружаване
превес на отегчаващите вината обстоятелства
превес на смекчаващите вината обстоятелства
превишаване на власт и права
превишаване пределите на неизбежната отбрана
превишена скорост
преводно нареждане
превозни възнаграждения
превозно възнаграждение
превратна оценка на доказателства
превратно тълкуване на доказателства
превратно тълкуване на доказателствени средства
превратно тълкуване на свидетелски показания
превръщане на срочен договор в безсрочен
превръщане на срочен трудов договор в договор за неопределено време
предаване на вещи
предаване на владение
предаване на ценна книга
предварителен договор
предварителен отказ от право на обезщетение за неимуществени вреди
предварителен сговор
предварително изпълнение на съдебно решение
предварително изслушване
преддоговорна отговорност
преддоговорни отношения
предели на влязлото в сила решение
предели на въззивната проверка
предели на касационната проверка
предели на производство по възобновяване
пределно допустими срокове при договор за наем
предикатно престъпление
предимствено право на акционер за придобиване на нови акции
предложение за изкупуване
предмет на графическо изследване
предмет на делото
предмет на договора
предмет на доказване
предмет на касационна проверка
предмет на касационно обжалване
предмет на престъпление
предмет на проверка по реда на възобновяването
предмет на споразумение
предоставени гаранции за възобновяване
предоставяне за стопанисване и управление
предоставяне на имот за ползване
предоставяне на помещения за развратни действия
предоставяне на семейно жилище след развода
предоставяне на семейното жилище след развода
предоставяне право на строеж на нуждаещи
предотвратяване и ограничаване на вредите
предплащане на начални разноски-несъстоятелност
предпоставки
предпоставки за административно наказание по чл. 78а нк
предпоставки за вписване на нотариален акт
предпоставки за деблокиране на военновременни запаси
предпоставки за допускане на обезпечение
предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност
предпоставки за приложение на чл. 55 нк
предпоставки за реабилитация
предпоставки за споразумение
предпоставки за условно осъждане
предсрочна изискуемост
предсрочна изискуемост на вземанията за възнаградителни лихви и такси
предсрочно освобождаване
представителна власт
представителство
представителство на дяловете на починал съдружник в дружество с ограничена отговорност
представителство на търговец
представяне на документи на хартиен носител
представяне на електронен документ
представяне на запис на заповед в оригинал
представяне на невярна оценка от лицензиран оценител
представяне на невярно заключение от лицензиран оценител или одитор
предубеденост
предубеденост на вещо лице
предубеденост на разследващ орган
предубеденост на съдебен състав
предумисъл
предумишлено убийство
предхождащи развалянето лизингови вноски
предявяване на запис на заповед
предявяване на менителница за приемане
предявяване на отменителен иск
предявяване на разследване
предявяване на унищожаемостта чрез възражение
предявяване на установителен иск
преждевременно предявен иск
преждеползване
преживял съпруг
презастрахователен договор
презумпция за бащинство
презумпция за намерение да се държи вещта като своя
презумпция за невиновност
презумция съвместен принос
преквалификация на деяние
преквалификация на деяние в по-леко наказуемо престъпление
преквалификация на деяние по основен състав
преквалификация на деяние по привилегирован състав
преклузивен срок
преклузия
прекомерно адвокатско възнаграждение
прекомерност на адвокатско възнаграждение
прекомерност на неустойка
прекратено производство по възобновяване
прекратено частно производство
прекратяване на договор за гражданско дружество
прекратяване на договор за кадрова служба
прекратяване на договор за наем
прекратяване на договор за управление
прекратяване на дружество
прекратяване на дружеството по решение на съда
прекратяване на издръжка
прекратяване на изпълнителното производство
прекратяване на касационно производство
прекратяване на наказателно производство
прекратяване на наказателно производство в частта за гражданския иск
прекратяване на наказателно производство поради амнистия
прекратяване на наказателно производство поради изтекла давност
прекратяване на наказателно производство поради смърт на подсъдимия
прекратяване на осиновяването
прекратяване на осиновяването при смърт
прекратяване на поръчителството
прекратяване на производство по несъстоятелност
прекратяване на производство по несъстоятелност с извънсъдебно споразумение
прекратяване на производство поради нередовност на тъжба
прекратяване на производството по делото
прекратяване на производството по несъстоятелност
прекратяване на сдружение с нестопанска цел
прекратяване на служебно правоотношение
прекратяване на съпружеска имуществена общност
прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг
прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд
прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие
прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
прекратяване на трудовия договор с изтичане на уговорения срок
прекратяване на трудовия договор със завършване на определената работа
прекратяване на трудовото правоотношение
прекратяване на участие на съдружник в дружеството
прекратяване на членствено правоотношение
прекратяване на членствено правоотношение в жск
прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел
прекратяване правомощия на управител на дружество
прекратяване правото на ползване
прекратяване правото на ползване
прекратяване при висящ процес
прекратяване участието на съдружник в дружество
прекъсване или замяна на наказание
прекъсване на владение
прекъсване на давност
прекъсване на давността за публичноправни вземания
прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник
премахване на извършено строителство
преместване на предприятието
преминаване към друго по вид наказание
преминаване на държавна граница
преминаване от осъдителен към установителен иск
преминаване от установителен към осъдителен иск
преминаване от установителен към осъдителен иск в заповедно производство
пренаемане
преобразуване
преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
преобразуване на кооперации
преобразуване на лично имущество
преобразуване на публично акционерно дружество
преобразуване на работодател
преобразуване на търговски дружества
преобразуване чрез отделяне на част от имуществото
препис от документ
препращане на делото на компетентния съд за издаване на европейска заповед за плащане
преработване
пререгистрация в търговския регистър
пререгистрация на търговец
прескачащо обжалване
прескрибирани менителнични ефекти
престъпление на просто извършване
престъпление на системно извършване
престъпление на формално извършване
престъпление по служба
престъпление по чл. 134, ал. 3 нк
престъпление по чл. 144, ал. 3 нк
престъпление по чл. 234, ал. 1, 2 и 3 нк
престъпление по чл. 255, ал. 2 нк
престъпление по чл. 255, ал. 3 нк
престъпление по чл. 256, ал. 2 нк
престъпление по чл. 269 нк
престъпление по чл. 277а, ал. 1 и 4 нк
престъпление по чл. 278, ал. 6 нк
престъпление по чл. 283а нк
престъпление по чл. 345а, ал. 1 и 2 нк
престъпление по чл. 355, ал. 1 и ал. 3 нк
престъпление по чл. 355, ал. 2 нк
престъпление против националното и расово равенство
престъпления в отделни стопански отрасли
престъпления в отделни стопански отрасли -
престъпления по служба
престъпления по чл.108 нк
престъпления по чл.396 - чл.405 нк, извършени в бойна обстановка
престъпления против брака и семейството
престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации
престъпления против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба
престъпления против кредиторите
престъпления против личността - телесни повреди
престъпления против личността - убийства
престъпления против народното здраве
престъпления против паричната и кредитна система
престъпления против подчинеността и военната чест
престъпления против радиосредства и далекосъобщения
престъпления против реда на управлението
престъпления против собствеността
престъпления против стопанството
престъпления, свързани с нарушаване на бюджетната дисциплина
престъпна упоритост
престъпна цел
престъпно бездействие по служба
престъпно обстоятелство
претенции по сметки
претенция за обезщетение към бюрото
претърпени загуби
претърсване и изземване
преустройство
прехвърляне дружествен дял
прехвърляне на временни удостоверения
прехвърляне на дружествени дялове от наследник на починал съдружник в дружество с ограничена отговорност
прехвърляне на дялове
прехвърляне на дялове между съдружници
прехвърляне на застрахованото имущество
прехвърляне на права по менителнични ефекти
прехвърляне на предприятие
прехвърляне на спорно право
прехвърляне на спорното право
прехвърляне на търговско предприятие
прехвърляне на част от делбения имот
прехвърляне на членствени права в жск
преценка за допустимост на въззивно решение
пречки за събиране на допуснати от съда доказателства
пречки за установяване на произход
преюдициални въпроси в производството за делба
преюдициални запитвания
преюдициално значение
преюдициалност
преюдициалност на спор
привеждане в изпълнение на отложено наказание
привеждане в изпълнение наказание лишаване от свобода
привидна идеална съвкупност
привидни и прикрити договори
привилегирован състав на длъжностно присвояване
привилегирован състав на измама
привилегирован състав на кражба
привилегирован състав на транспортно престъпление
привилегирован състав на транспортно престъпление по чл. 343а, б. "г" нк
привилигирован кредитор
приготовление за убийство по чл.115 чл.116 нк
приготовление и опит
придаване на части към недвижим имот
придобиване или прокарване в обращение на подправени парични знаци или платежни инструменти
придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти
придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение
придобиване на членство в дружество с ограничена отговорност от наследник на починал съдружник
придобиване по време на брака
придобиване право на собственост от чужденци
придобиване преди брака
придобивна давнност
придобивна давност
придобито имущество от престъпна дейност
приемане на експертно заключение