Ключови фрази
обезщетение за отчужден личен имот

ГКРешение №283/05.01.2015 по дело №1787/2014Иск за лихва * обезщетение за отчужден личен имот * лихва
ГКРешение №549/30.06.2010 по дело №3218/2008Делба * определяне на квоти * трансформация * съсобственост * обезщетение за отчужден личен имот
ГКРешение №38/25.03.2019 по дело №878/2018Делба * съпружеска имуществена общност * обезщетение за отчужден личен имот * заем * Момент на юридическо придобиване правото на собственост