Ключови фрази
съпружеска имуществена общност

ГКРешение №180/23.02.2010 по дело №3884/2008установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * делба * обезщетение за пропуснати ползи * предварителен договор * наследяване * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №721/11.11.2010 по дело №1433/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * конститутивно действие
ГКРешение №605/01.12.2009 по дело №580/2009съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * Делба
ГКРешение №741/30.12.2009 по дело №3186/2008обезщетение за ползване * договор за наем * съпружеска имуществена общност * наследяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана
ГКРешение №215/23.06.2011 по дело №1014/2010Определяне на по-голям дял на съпруга * лично имущество * принос * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №251/09.01.2015 по дело №7253/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор * симулация * съпружеска имуществена общност * обратно писмо * доказателства * конституиране на страни * свидетелски показания
ГКРешение №154/05.07.2013 по дело №927/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №1015/30.12.2009 по дело №287/2009нищожност * договор за делба * ревандикационен иск * лично имущество * трансформация * съпружеска имуществена общност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №98/06.04.2012 по дело №899/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ТКРешение №229/08.06.2010 по дело №37/2009Отменителен иск * договор за дарение * съпружеска имуществена общност * дълг на едноличен търговец
ГКРешение №72/08.06.2015 по дело №6017/2014Делба * публична продан * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * конкуренция на основания * преживял съпруг
ГКРешение №155/14.12.2015 по дело №3099/2015Определяне на по-голям дял на съпруга * недопустимост на решение * преклузивен срок * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №546/01.12.2010 по дело №966/2009Преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * изключителен собственик * лично имущество * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №843/21.07.2011 по дело №315/2010Преобразуване на лично имущество * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * принос * лични средства * изключителен собственик * доказателства * пълна трансформация
ГКРешение №86/01.07.2015 по дело №896/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество * доказателства
ГКРешение №737/24.11.2010 по дело №349/2010Нищожност * съпружеска имуществена общност * съсобственост * прогласяване на недействителност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №71/28.05.2013 по дело №754/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * разполагаема част * преживял съпруг * универсално завещание
ГКРешение №30/11.02.2015 по дело №4188/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор за продажба * симулативна сделка * съпружеска имуществена общност * нищожност-привидност на сделка * необходимо другарство
ГКРешение №54/24.03.2010 по дело №5016/2008Лично имущество * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * приращения * доказателствена тежест * трансформация на правото на строеж в право на собственост * застрояване
ГКРешение №320/04.07.2012 по дело №71/2012Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * принос * лични средства * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания
ГКРешение №775/22.11.2010 по дело №929/2009Делба * съпружеска имуществена общност * лично имущество * симулация * свидетелски показания * договор за дарение * начало на писмено доказателство * доказателства
ГКРешение №278/25.05.2010 по дело №4147/2008Делба * съпружеска имуществена общност * алеаторен договор * конституиране на страни * делба * трансформация * съсобственост * главно встъпване * изменение на иска
ГКРешение №387/03.11.2011 по дело №1477/2010Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * публична продан * недопустимост на иск * съсобственост
ГКРешение №280/24.10.2011 по дело №344/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * необходими разноски * давностно владение * съпружеска имуществена общност * прекъсване на давност * конституиране на страни
ГКРешение №354/04.10.2012 по дело №840/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №781/29.06.2011 по дело №1627/2009Възстановяване на запазена част * наследяване * намаляване на дарение * право на ползване * разполагаема част * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №355/2011/09.01.2012 по дело №430/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * принос * преклузия
ГКРешение №2/07.03.2014 по дело №5048/2013Делба * съсобственост * трансформация * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №304/11.12.2013 по дело №1406/2012Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * фактическа раздяла * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №202/10.11.2015 по дело №2371/2015Делба * съпружеска имуществена общност * наследяване * договор за делба
ГКРешение №237/27.06.2011 по дело №931/2010съпружеска имуществена общност * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * договор за заем * лични средства
ГКРешение №145/27.06.2013 по дело №1352/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * принос * отчуждаване * лични средства * пълна трансформация * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКРешение №974/28.12.2009 по дело №188/2009принос * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №567/08.03.2011 по дело №18/2009съпружеска имуществена общност * лично имущество * доказателства * определяне на по-голям дял на съпруга
ГКРешение №296/15.06.2010 по дело №422/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака * трансформация * съдебна спогодба
ГКРешение №864/28.06.2011 по дело №1340/2009Делба * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * лични средства * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №699/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * давностно владение * лично имущество * наследяване по закон * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №270/11.09.2012 по дело №797/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №412/20.07.2009 по дело №166/2009допустимост на иск * делба * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * съпружеска имуществена общност * застрояване
ГКРешение №54/18.03.2013 по дело №103/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №32/04.05.2015 по дело №1158/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * лично имущество
ГКРешение №25/25.07.2011 по дело №523/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * съпружеска имуществена общност * доказателства * семейно жилище * фактическа власт * ползване на семейно жилище
ГКРешение №594/06.10.2010 по дело №1592/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №1/12.04.2010 по дело №3512/2008Нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * правен интерес * договор за дарение * нищожност на дарение * право на изкупуване * съсобственост * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №28/09.05.2013 по дело №408/2012делба * наследяване * определяне на квоти * право на строеж * съпружеска имуществена общност * груб строеж * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №404/03.01.2012 по дело №995/2010Делба * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №95/24.06.2015 по дело №524/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * таван
ГКРешение №715/19.11.2010 по дело №432/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * присъединяване на владение * принос * наследяване
ГКРешение №339/23.06.2010 по дело №1296/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * лични средства * придобиване преди брака * свидетелски показания * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №394/18.05.2010 по дело №1045/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №533/30.06.2010 по дело №1504/2009Определяне на по-голям дял на съпруга * инцидентен установителен иск * делба * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * нищожност на съдебно решение * изключителен собственик
ГКРешение №249/27.12.2011 по дело №1037/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * лични средства * придобиване по време на брака * доказателства * съдебно признание на факт
ГКРешение №201/27.06.2011 по дело №1282/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * съдебно признание на факт
ГКРешение №99/06.04.2012 по дело №1036/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №173/27.07.2010 по дело №5166/2008Делба * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №223/16.03.2010 по дело №522/2009Делба * движими вещи * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * писмени доказателства * свидетелски показания * прехвърляне на членствени права в ЖСК * принос * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №431/08.11.2010 по дело №439/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * отмяна на констативен нотариален акт * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №18/27.02.2013 по дело №572/2012Делба * смесена съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №351/06.07.2010 по дело №518/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * изпълнително производство * изпълнителен лист * отговорност за задължения за задоволяване нуждите на семейството * публична продан
Определение №30/24.01.2011 по дело №допустимост на иск * необходимо другарство * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * съпружеска имуществена общност * преклузивен срок
ГКРешение №109/14.06.2010 по дело №446/2009Приращения * придобивна давност * приращения * съпружеска имуществена общност * право на строеж * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №670/25.10.2010 по дело №1649/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * принудително изпълнение * давностно владение * вписване на възбрана * договор за дарение
ГКРешение №552/13.01.2012 по дело №1780/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * принос * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №231/11.07.2012 по дело №848/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * съсобственост * доказателства * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №131/01.07.2015 по дело №6874/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №239/05.08.2011 по дело №754/2010Делба * придобиване по време на брака * преобразуване на лично имущество * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * договор за изработка * договор за делба * договор за покупко-продажба * определяне на квоти * договор за групов строеж
ГКРешение №24/09.02.2011 по дело №1711/2009Делба * пристрояване * съпружеска имуществена общност * принос * временни постройки * определяне на квоти * придобиване по време на брака
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №252/19.03.2010 по дело №399/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * оземляване на бежанци * евентуален иск * придобивна давност * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * опрощаване на задължение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * забрана за придобиване по давност * земеделски земи
ГКРешение №428/28.10.2011 по дело №524/2010Развод поради разстройство на брака * съпружеска имуществена общност * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването * принос
ГКРешение №20/04.04.2016 по дело №3535/2015Делба * съпружеска имуществена общност * право на ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * определяне на квоти
ГКРешение №604/06.01.2011 по дело №1229/2009писмени доказателства * Делба * съсобственост * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * преклузия * отговор на искова молба
ГКРешение №410/24.02.2012 по дело №1658/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * съпружеска имуществена общност * предаване на владение * погасителна давност
ГКРешение №256/11.07.2011 по дело №953/2010Определяне на по-голям дял на съпруга * принос * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * сила на пресъдено нещо * лично имущество * право на строеж
ГКРешение №164/17.09.2012 по дело №1258/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лични средства
ГКРешение №317/02.07.2010 по дело №877/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * допустимост на иск * придобиване по време на брака
ГКРешение №205/19.07.2012 по дело №215/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод по взаимно съгласие * сила на пресъдено нещо * трансформация * лични средства * принос * нищожност на договор за продажба * ведомствено жилище * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №120/20.05.2013 по дело №882/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * приращение * индивидуализация на недвижим имот * принос * придобиване по време на брака * застрояване
ГКРешение №128/28.05.2013 по дело №31/2013делба * нищожност на договор за продажба * съсобственост * определяне на квоти * спиране на давност * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №73/13.07.2015 по дело №4874/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №413/29.06.2010 по дело №900/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разваляне на договор * продажба на чужда вещ * вписване на искова молба
ГКРешение №193/06.01.2015 по дело №2647/2014Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * свидетелски показания * съпружеска имуществена общност * трансформация
ГКРешение №243/25.05.2011 по дело №1300/2010съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * договор за покупко-продажба * трансформация * принос * съсобственост * придобиване по време на брака * *
ГКРешение №68/19.03.2010 по дело №40/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * принос
ГКРешение №457/06.08.2010 по дело №477/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * лично имущество * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №508/12.01.2011 по дело №1150/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * симулация * определяне на квоти * лично имущество
ГКРешение №13/16.02.2016 по дело №3888/2015Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * отрицателен установителен иск * разваляне на договор
ГКРешение №385/24.10.2012 по дело №968/2011съпружеска имуществена общност * лично имущество * недопустимост на решение * правен интерес * относителна недействителност * разпореждане със семейното жилище
ГКРешение №123/04.04.2013 по дело №526/2012Наемно правоотношение * развод * наем * ползване на семейно жилище * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №891/12.01.2011 по дело №1638/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №967/08.03.2010 по дело №3336/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * родителски права и задължения * съпружеска имуществена общност * солидарност * доказателствена тежест
ГКРешение №462/14.09.2010 по дело №823/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * определяне на квоти * реституция * саморъчно завещание * наследяване по закон * новооткрито наследство * приложим закон
ГКРешение №59/22.04.2010 по дело №387/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване * отчуждаване * изключителен собственик * принос * договор за заем
ГКРешение №306/2011/26.03.2012 по дело №87/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * добросъвестно владение * самостоятелен обект * право на строеж * съпружеска имуществена общност
Решение №848/26.11.2010 по дело №Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * лични средства * трансформация * принос
ГКРешение №727/23.11.2010 по дело №978/2010Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * частична трансформация * установяване право на собственост * принос
ГКРешение №216/15.10.2013 по дело №2925/2013Възстановяване на запазена част * право на строеж * съпружеска имуществена общност * дарение
ГКРешение №272/20.10.2011 по дело №1271/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * наследяване
ГКРешение №528/21.03.2011 по дело №158/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * пропуснати ползи
ГКРешение №110/14.06.2013 по дело №93/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезпечителни мерки * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №125/13.06.2016 по дело №6310/2015Делба * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * допустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №480/01.12.2010 по дело №803/2009Делба * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * наследяване * наследствено правоприемство * наследяване по право на заместване
ГКРешение №987/01.09.2010 по дело №3465/2008Делба * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * дарение * давностно владение
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №367/09.07.2010 по дело №4727/2008отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * задължително другарство * нередовност на исковата молба * съпружеска имуществена общност * свръх петитум * Нищожност
ГКРешение №162/16.07.2013 по дело №1589/2013Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * съпружеска имуществена общност * интерес на детето
ГКРешение №74/24.06.2015 по дело №6277/2014Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ползване на семейно жилище
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
ГКРешение №341/02.07.2010 по дело №177/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * принос
ГКРешение №279/05.07.2010 по дело №350/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №448/22.06.2010 по дело №572/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобиване по време на брака * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №90/12.09.2015 по дело №404/2012Отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност * материалноправна легитимация на ищеца * договор за дарение
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №3797/2008Делба * реална част * регулационен план * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №54/14.04.2015 по дело №1788/2014Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * договор за дарение
ГКРешение №314/21.12.2012 по дело №394/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №436/06.03.2012 по дело №1315/2010Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * продажба на чужда вещ * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №193/04.07.2011 по дело №1649/2009Управление и разпореждане с общо имущество * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * ревандикационен иск
ГКРешение №828/20.12.2010 по дело №1477/2010Преобразуване на лично имущество * преобразуване на лично имущество * трансформация * лично имущество * право на ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №45/27.04.2016 по дело №4628/2015Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №249/16.05.2012 по дело №94/2012заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност * договорна подсъдност * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКРешение №33/22.02.2012 по дело №507/2011Делба * определяне на по- голям дял на съпруга * съпружеска имуществена общност * движими вещи * придобиване по време на брака
ГКРешение №415/17.11.2010 по дело №1318/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №680/02.11.2010 по дело №784/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * саморъчно завещание
ГКРешение №368/19.12.2011 по дело №1236/2010Делба * предели на влязлото в сила решение * съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти
ГКРешение №112/31.05.2012 по дело №1610/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * неустойка * съпружеска имуществена общност * конституиране на страни * косвен иск
ГКРешение №435/29.10.2010 по дело №464/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * принос
ГКРешение №62/30.03.2011 по дело №148/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * преустройство * общи части * етажна собственост * съсобственост * нищожност-липса на предмет * архитектурен проект
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №3124/2008Делба * определяне на квоти * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съсобственост * отчуждаване * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №281/05.07.2010 по дело №539/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * връчване на съдебни книжа * служебно начало
ГКРешение №137/24.04.2012 по дело №421/2011Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * лично имущество * договор за гледане и издръжка * принос * лични средства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №150/10.06.2013 по дело №2056/2013Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * прекратяване на съпружеска имуществена общност * принос * лични средства * придобиване по време на брака * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №37/18.02.2013 по дело №463/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №90/18.04.2013 по дело №571/2012делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №152/07.04.2010 по дело №831/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * временни обекти * разрешение за строеж * форма за валидност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №551/15.12.2010 по дело №1179/2009Получаване на дял от личното имущество * съпружеска имуществена общност * принос * лично имущество
ГКРешение №1/29.04.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * право на строеж * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон * съпружеска имуществена общност * приращения * суперфиция
ГКРешение №364/29.04.2010 по дело №909/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * писмени доказателства * фактическа раздяла * съсобственост
ГКРешение №289/2011/18.01.2012 по дело №1475/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * получаване на дял от личното имущество
ГКРешение №307/29.06.2011 по дело №1210/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * необходимо другарство * етажна собственост * конституиране на страни * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №879/09.03.2010 по дело №4029/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * Нищожност на действия и сделки * принос * представителна власт * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №565/16.06.2010 по дело №1317/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №132/18.12.2015 по дело №2560/2015Делба * трансформация * лични средства * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №91/11.07.2013 по дело №776/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * принос
ГКРешение №297/22.12.2014 по дело №4004/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * присъединяване * движими вещи
ГКРешение №224/09.03.2016 по дело №1491/2015Ревандикационен иск * съпружеска имуществена общност * въвод във владение * придобиване по време на брака * придобиване право на собственост от чужденци
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКРешение №295/20.06.2011 по дело №595/2010Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №96/07.03.2012 по дело №1148/2010Делба * съсобственост * постройка * право на строеж * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * наследяване * приращения
ГКРешение №259/21.10.2011 по дело №96/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * трансформация * лични средства * право на строеж * съпружеска имуществена общност * суперфиция * принос
ГКРешение №39/14.02.2011 по дело №1358/2009Делба * съсобственост * ЖСК * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010Преобразуване на лично имущество * развод * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №37/05.03.2015 по дело №4786/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти
ГКРешение №82/11.02.2010 по дело №4136/2008Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * принос * съсобственост
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №242/04.11.2014 по дело №3345/2014Делба * съсобственост * публична продан * наследяване * съпружеска имуществена общност * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №4/11.09.2013 по дело №454/2012Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №897/04.01.2011 по дело №1628/2009Делба * съсобственост * подобрения * правоприемство * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * договор за гледане и издръжка * приемство в процеса
ГКРешение №423/29.11.2012 по дело №1623/2011Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №206/21.10.2014 по дело №2460/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * наследствено правоприемство * делба * уравнение на дялове
ГКРешение №909/22.03.2010 по дело №4037/2008Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на възстановяване * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №272/09.04.2009 по дело №3117/2008предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №342/04.01.2013 по дело №1358/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * солидарна отговорност * предварителен договор * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №402/13.11.2013 по дело №5689/2013Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №250/29.12.2011 по дело №180/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съдебно признание на факт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * определяне на квоти
ГКРешение №49/12.03.2015 по дело №5062/2014Преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №330/04.07.2011 по дело №1587/2010Преобразуване на лично имущество * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * лични средства * принос * съсобственост * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака
ГКРешение №399/22.10.2010 по дело №715/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * право на строеж * приращения
ГКРешение №21/15.05.2013 по дело №741/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * съпружеска имуществена общност * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * относителна недействителност
ГКРешение №104/09.03.2011 по дело №160/2010Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * отказ от наследство * съсобственост * несеквестируемост * принудително изпълнение * преклузия * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №262/21.06.2010 по дело №722/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * Управление и разпореждане с общо имущество
ГКРешение №279/15.07.2010 по дело №529/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №706/09.03.2011 по дело №1394/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * доказателства * свидетелски показания * договор за заем
ГКРешение №194/30.06.2011 по дело №46/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти
ГКРешение №50/26.02.2013 по дело №801/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * субективно съединяване на искове * необходимо другарство * допълване на решение
ГКРешение №247/04.01.2016 по дело №3398/2015Делба * съпружеска имуществена общност * придобивна давност
ГКОпределение №191/13.03.2014 по дело №164/2014Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * пасивна материалноправна легитимация * съпружеска имуществена общност * задължително другарство
ГКРешение №188/25.07.2012 по дело №171/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * доказателства * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лични средства * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №3/20.01.2010 по дело №2749/2008Делба * определяне на квоти * продажба на лек автомобил * съпружеска имуществена общност * съсобственост * доказателства * придобиване по време на брака
ГКРешение №33/21.02.2013 по дело №791/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * право на строеж * разрешение за строеж * надстрояване * пристрояване * приращения * суперфиция * висяща недействителност
ГКОпределение №856/18.11.2014 по дело №6531/2014Частна касационна жалба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * отнемане в полза на държавата * възбрана * запор върху вещи * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №9/13.02.2013 по дело №761/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * споразумение при развод поради разстройство на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №41/01.02.2010 по дело №4548/2008Делба * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * трансформация * принос
ГКРешение №745/09.11.2010 по дело №891/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №79/03.02.2010 по дело №56/2009Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №560/12.08.2009 по дело №3549/2008Ревандикационен иск * договор за делба * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №43/05.04.2013 по дело №802/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * принос
ГКРешение №133/04.07.2013 по дело №535/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * доказателствена тежест * съсобственост * обезщетение за ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №195/28.06.2011 по дело №86/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №188/15.09.2014 по дело №5563/2013Получаване на дял от личното имущество * съпружеска имуществена общност * принос * вещо лице * придобиване по време на брака * съдебно-икономическа експертиза
ГКРешение №99/05.03.2010 по дело №533/2009неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * съпружеска имуществена общност * развод * обедняване * фактическа раздяла * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №71/26.03.2010 по дело №796/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №327/03.05.2010 по дело №538/2009Делба * установяване право на собственост * право на изкупуване * суброгация * плащане на цена * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №85/2014/06.01.2015 по дело №3017/2013Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * увреждане на кредитор * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №475/26.10.2010 по дело №881/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * частична трансформация
ГКРешение №123/15.06.2010 по дело №431/2009Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон
ГКРешение №222/24.06.2011 по дело №982/2010Делба * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * лични средства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * пълна трансформация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №123/11.06.2015 по дело №1008/2015Делба на наследство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност * съсобственост * конституиране на страни
ГКРешение №43/17.04.2015 по дело №6347/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция * приложим закон
ГКРешение №615/09.03.2010 по дело №3824/2008Разваляне на договор * Разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * доказателствена тежест * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №81/15.03.2011 по дело №172/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * трансформация * определяне на квоти * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №55/24.02.2016 по дело №4525/2015Отменителен иск * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №411/22.10.2010 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * представителна власт * упълномощаване * съпружеска имуществена общност * право на строеж
ГКРешение №186/09.08.2013 по дело №1303/2013Делба * съсобственост * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * пълна трансформация * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №469/14.09.2010 по дело №680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * съпружеска имуществена общност * договор за замяна * нищожност на делба * нищожност-липса на съгласие * трето лице * нищожност на договор
ГКРешение №265/27.06.2011 по дело №912/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * конституиране на страни * разпределяне на ползването * преклузия * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №261/10.11.2011 по дело №346/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * придобивна давност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №479/18.12.2012 по дело №482/2012Възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * Делба * намаляване на дарение * разполагаема част
ГКРешение №298/29.06.2011 по дело №892/2010Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * трето лице * определяне на квоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №178/20.06.2012 по дело №1542/2011Разваляне на договор * алеаторен договор * трансформация * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №283/29.03.2010 по дело №390/2009Делба * съсобственост * наследство * съпружеска имуществена общност * лично имущество * надстрояване
ГКРешение №265/26.03.2010 по дело №485/2009Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване
ГКРешение №172/26.02.2010 по дело №156/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * развод * право на строеж * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №95/02.07.2013 по дело №645/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №63/23.02.2012 по дело №766/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * поправка на нотариален акт * унищожаване поради грешка * трансформация * лично имущество * предявяване на унищожаемостта чрез възражение * привидни и прикрити договори * принос * преобразуване на лично имущество * лични средства
ГКРешение №791/20.07.2011 по дело №1347/2009Делба * определяне на квоти * нищожност на договор за продажба * придобиване по време на брака * земеделски земи * принцип на равенство на страните * принос * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №125/22.10.2015 по дело №184/2012Отменителен /Павлов/ иск * отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №618/29.10.2010 по дело №466/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №124/22.06.2010 по дело №792/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №179/15.05.2010 по дело №77/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * обратно изкупуване * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №47/04.03.2015 по дело №5995/2014Ревандикационен иск * публична продан * съпружеска имуществена общност * солидарен длъжник * публични вземания * постановление за възлагане
ГКРешение №272/25.06.2010 по дело №4804/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * наем * продажба на държавни жилища на наемател * настаняване в държавни жилища * нищожност-противоречие на закона * жилищна нужда * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №103/16.02.2010 по дело №137/2009Делба * наследство * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * придобиване по време на брака
ГКРешение №511/16.01.2013 по дело №1364/2011Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * право на ползване * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №415/22.10.2012 по дело №231/2012Делба * съпружеска имуществена общност * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * частична трансформация * лични средства * принос * придобиване по време на брака * определяне на квоти * договор за заем
ГКРешение №136/11.07.2016 по дело №607/2016Определяне на по-голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №72/15.07.2016 по дело №290/2016Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване
ГКРешение №45/19.07.2016 по дело №61/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност * обективно съединяване на искове
ГКРешение №64/25.07.2016 по дело №6237/2015Делба * трансформация * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №109/10.10.2016 по дело №740/2016Делба * лично имущество * лични средства * съпружеска имуществена общност * Влог
ГКРешение №133/22.11.2016 по дело №2057/2016Ревандикационен иск * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * намерение за своене
ГКРешение №246/21.12.2016 по дело №1465/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №11/27.02.2017 по дело №2543/2016Делба на наследство * лично имущество * съпружеска имуществена общност * възражение * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКРешение №102/03.07.2017 по дело №4192/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №134/08.11.2017 по дело №4951/2016Делба * съпружеска имуществена общност * приращение * преустройство
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ГКРешение №16/05.02.2018 по дело №1198/2017Делба * съпружеска имуществена общност * Презумция съвместен принос
ТКРешение №199/12.03.2018 по дело №1168/2016Отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №71/29.06.2018 по дело №2750/2017Делба * съпружеска имуществена общност * обезщетение за ползване * покана * семейно жилище
ГКРешение №86/04.07.2018 по дело №2862/2017Преобразуване на лично имущество * трансформация * доказателствена сила на нотариален акт * съпружеска имуществена общност * оспорване на нотариален акт
ГКОпределение №135/12.07.2018 по дело №1757/2018Частна касационна жалба * съпружеска имуществена общност * местна подсъдност * Международен елемент
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ
ГКРешение №133/06.11.2018 по дело №4300/2017Делба * лична собственост * съпружеска имуществена общност * частична трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №120/11.12.2018 по дело №4813/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съпружеска имуществена общност * недействителност на договор * сила на пресъдено нещо * служебно начало
ГКРешение №144/14.12.2018 по дело №5100/2017Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * предпоставки * обсъждане на доказателства от въззивния съд * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №184/31.01.2019 по дело №219/2018Завет * съпружеска имуществена общност * лично имущество * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №4/06.02.2019 по дело №340/2018Делба * съпружеска имуществена общност * очевидна неправилност * обективни предели на сила на пресъдено нещо * частична трансформация
ГКРешение №13/28.02.2019 по дело №853/2018Делба * съпружеска имуществена общност * трансформация * принос * ЖСК
ТКРешение №35/07.03.2019 по дело №1165/2018Отменителни искове * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство
ГКРешение №38/25.03.2019 по дело №878/2018Делба * съпружеска имуществена общност * обезщетение за отчужден личен имот * заем * Момент на юридическо придобиване правото на собственост
ГКРешение №76/03.07.2019 по дело №2233/2018установителен иск за собственост * приращение * съпружеска имуществена общност * договор за групов строеж * нищожност на делба * оспоримост по чл. 24, ал. 4 СК * неучастие на съпруг-съсобственик в делбата * договор за делба
ТКРешение №103/01.08.2019 по дело №2619/2017Отмяна по молба на трето лице * съпружеска имуществена общност