Ключови фрази
трансформация

ГКРешение №96/05.04.2011 по дело №352/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * разваляне на договор * издръжка на дарител * трансформация * трето лице
ГКРешение №605/01.12.2009 по дело №580/2009съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * Делба
ГКРешение №325/07.01.2016 по дело №3166/2015Допускане изпълнението на съдебни актове, постановени в др. държава - членка на ЕС * признаване на съдебно решение постановено в друга държава, членка на ЕС * производство по екзекватура * връчване на съдебни книжа * трансформация * принудително изпълнение
ГКРешение №445/25.06.2010 по дело №479/2009трансформация * лично имущество * придобиване преди брака * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №1015/30.12.2009 по дело №287/2009нищожност * договор за делба * ревандикационен иск * лично имущество * трансформация * съпружеска имуществена общност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №494/16.11.2011 по дело №642/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трансформация * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №89/21.04.2015 по дело №3641/2013Преобразуване на лично имущество * предоставяне на семейно жилище след развода * трансформация * принос
ГКРешение №821/09.03.2011 по дело №445/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * срок за изпитване * конкурс * трансформация
ГКРешение №404/06.01.2014 по дело №1968/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * съкращаване на щата * подбор * трансформация
ГКРешение №86/01.07.2015 по дело №896/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество * доказателства
ГКРешение №165/19.10.2015 по дело №2185/2015Делба * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * трансформация * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * приемане на наследство по опис
ГКРешение №278/25.05.2010 по дело №4147/2008Делба * съпружеска имуществена общност * алеаторен договор * конституиране на страни * делба * трансформация * съсобственост * главно встъпване * изменение на иска
ГКРешение №818/07.01.2011 по дело №1371/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * подобрения * разваляне на договор * трансформация * алеаторен договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №80/03.04.2015 по дело №4358/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * определяне на длъжността за заемане от държавен служител * трансформация
ГКРешение №354/04.10.2012 по дело №840/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №78/20.04.2011 по дело №491/2010Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * изключителен собственик
ГКРешение №2/07.03.2014 по дело №5048/2013Делба * съсобственост * трансформация * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №243/16.07.2012 по дело №745/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * липса на необходимо образование или професионална квалификация * длъжностна характеристика * трансформация * щатно разписание
ГКРешение №486/08.06.2010 по дело №5129/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация * регулационен план
ГКРешение №296/15.06.2010 по дело №422/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака * трансформация * съдебна спогодба
ГКРешение №32/04.05.2015 по дело №1158/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * лично имущество
ГКРешение №88/24.07.2015 по дело №1112/2015Делба * трансформация * лично имущество
ГКРешение №339/23.06.2010 по дело №1296/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * лични средства * придобиване преди брака * свидетелски показания * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №464/05.08.2010 по дело №1136/2009Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество
ГКРешение №66/04.03.2010 по дело №2902/2008Делба * определяне на квоти * свидетелски показания * трансформация * принос * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №366/22.10.2012 по дело №64/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за гледане и издръжка * принос * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * трансформация
ГКРешение №365/14/30.03.2015 по дело №983/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * трансформация
ГКРешение №129/04.05.2011 по дело №89/2010Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * лично имущество * лични средства * доказателства * трансформация
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №140/09.05.2012 по дело №832/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * трансформация
ГКРешение №1014/22.12.2009 по дело №5385/2008лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №164/17.09.2012 по дело №1258/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лични средства
ГКРешение №205/19.07.2012 по дело №215/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод по взаимно съгласие * сила на пресъдено нещо * трансформация * лични средства * принос * нищожност на договор за продажба * ведомствено жилище * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №193/06.01.2015 по дело №2647/2014Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * свидетелски показания * съпружеска имуществена общност * трансформация
ГКРешение №243/25.05.2011 по дело №1300/2010съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * договор за покупко-продажба * трансформация * принос * съсобственост * придобиване по време на брака * *
ГКРешение №68/19.03.2010 по дело №40/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * принос
ГКРешение №427/03.11.2011 по дело №503/2010удължаване на работното време * обезщетение за работа при удължено работно време * трансформация * начало на давностен срок * погасителна давност *
ГКРешение №512/14.01.2013 по дело №1464/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд * трансформация * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * допълнителен труд при друг работодател
ГКОпределение №53/20.01.2015 по дело №7297/2014Частна касационна жалба * трансформация * Установителен иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * преюдициалност * спиране на производството по делото * обективно съединяване на искове
ГКРешение №508/12.01.2011 по дело №1150/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * симулация * определяне на квоти * лично имущество
ГКРешение №191/18.12.2015 по дело №1345/2015Делба на наследство * съсобственост * приращение * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация
Решение №848/26.11.2010 по дело №Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * лични средства * трансформация * принос
ГКРешение №157/16.05.2012 по дело №1160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства * лично имущество * трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №126/15.08.2014 по дело №5207/2013Преобразуване на лично имущество * преобразуване * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * обезщение за отчужден личен имот * лични средства * трансформация
ГКРешение №314/21.12.2012 по дело №394/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №585/28.10.2010 по дело №1334/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * трансформация * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №383/04.02.2015 по дело №504/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * определяне на длъжността за заемане от държавен служител * трансформация * служебно правоотношение * незаконно уволнение
ГКРешение №885/19.11.2009 по дело №2768/2008трансформация * лично имущество * изключителен собственик * придобиване по време на брака * принос * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №201/28.06.2011 по дело №909/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * трансформация
ГКРешение №134/17.02.2010 по дело №120/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * съсобственост
ГКРешение №828/20.12.2010 по дело №1477/2010Преобразуване на лично имущество * преобразуване на лично имущество * трансформация * лично имущество * право на ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №295/01.07.2010 по дело №172/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за наем * замяна * подобрения * съсобственост * начало на давностен срок * трансформация * неоснователно обогатяване * незаконен строеж
ГКРешение №622/25.10.2010 по дело №212/2010Разваляне на договор * трансформация * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №1013/29.12.2009 по дело №182/2009трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * Преобразуване на лично имущество * договор за дарение
ГКРешение №286/29.06.2010 по дело №4676/2008Делба * лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака
ГКРешение №116/20.03.2015 по дело №1473/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * определяне на длъжността за заемане от държавен служител * щатно разписание * трансформация
ГКРешение №325/28.04.2010 по дело №498/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * прекратяване на договор за наем * връщане на вещта * трансформация * задължение за уведомяване
ГКРешение №498/13.01.2012 по дело №1561/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * трансформация
ГКРешение №132/18.12.2015 по дело №2560/2015Делба * трансформация * лични средства * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №91/11.07.2013 по дело №776/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * принос
ГКРешение №259/21.10.2011 по дело №96/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * трансформация * лични средства * право на строеж * съпружеска имуществена общност * суперфиция * принос
ГКРешение №176/12.07.2012 по дело №29/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за работа при удължено работно време * удължаване на работното време * компенсация * давностен срок * трансформация
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010Преобразуване на лично имущество * развод * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №154/27.04.2011 по дело №1279/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * незаконно уволнение * трансформация * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност * отмяна на уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №82/11.02.2010 по дело №4136/2008Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * принос * съсобственост
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №257/21.06.2011 по дело №1480/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * трансформация * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №412/29.06.2010 по дело №594/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * предварителен договор * идентичност на имоти
ГКРешение №347/15.10.2012 по дело №1071/2011Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака * принос * трансформация
ГКРешение №250/29.12.2011 по дело №180/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съдебно признание на факт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * определяне на квоти
ГКРешение №49/12.03.2015 по дело №5062/2014Преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №545/13.01.2012 по дело №1512/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * срочен трудов договор * прекратяване на трудовия договор със завършване на определената работа * допълнително споразумение * трансформация * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
ГКРешение №262/21.06.2010 по дело №722/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * Управление и разпореждане с общо имущество
ГКРешение №279/15.07.2010 по дело №529/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №277/26.01.2015 по дело №1962/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * трансформация
ГКРешение №184/02.06.2011 по дело №803/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * трансформация
ГКРешение №62/01.04.2011 по дело №1680/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * трансформация * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №188/25.07.2012 по дело №171/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * доказателства * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лични средства * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №439/22.12.2011 по дело №90/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * трансформация * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор
ГКРешение №473/01.06.2010 по дело №1537/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * обезщетение за ползване * трансформация * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * изменение на иска
ГКРешение №41/01.02.2010 по дело №4548/2008Делба * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * трансформация * принос
ГКРешение №560/12.08.2009 по дело №3549/2008Ревандикационен иск * договор за делба * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №114/23.02.2010 по дело №366/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * трансформация * срочен трудов договор * изменение на трудовото правоотношение * писмени доказателства
ГКРешение №138/12.06.2015 по дело №3835/2014Иск за обезщетение * прекратяване на трудовото правоотношение * правоприемство * трансформация * дължимо обезщетение
ГКРешение №71/26.03.2010 по дело №796/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №81/15.03.2011 по дело №172/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * трансформация * определяне на квоти * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №178/20.06.2012 по дело №1542/2011Разваляне на договор * алеаторен договор * трансформация * договор за гледане и издръжка * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №581/02.08.2010 по дело №1329/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * договор за дарение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг
ГКРешение №288/30.03.2010 по дело №411/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * Преобразуване на лично имущество * приращения * договор за дарение * даване вместо изпълнение * съсобственост * застрояване
ГКРешение №63/23.02.2012 по дело №766/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * поправка на нотариален акт * унищожаване поради грешка * трансформация * лично имущество * предявяване на унищожаемостта чрез възражение * привидни и прикрити договори * принос * преобразуване на лично имущество * лични средства
ГКРешение №239/03.07.2014 по дело №1019/2014Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * давност * неизпълнение * освобождаване на длъжника от отговорност * трансформация
ГКРешение №118/23.03.2015 по дело №281/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * определяне на длъжността за заемане от държавен служител * трансформация * щатно разписание
ГКРешение №339/02.11.2012 по дело №221/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * установителен иск * съсобственост * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * лично имущество * трансформация * недопустимост на иск
ГКРешение №124/22.06.2010 по дело №792/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №549/30.06.2010 по дело №3218/2008Делба * определяне на квоти * трансформация * съсобственост * обезщетение за отчужден личен имот
ГКРешение №94/10.05.2010 по дело №1258/2009Делба на наследство * принос * придобиване по време на брака * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №357/24.09.2012 по дело №874/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * отмяна на уволнение * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * трансформация * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността
ГКРешение №313/17.02.2012 по дело №62/2011Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * споразумение * съсобственост
ГКРешение №193/22.07.2016 по дело №4144/2015Отменителен иск * относителна недействителност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * придобиване преди брака
ГКРешение №64/25.07.2016 по дело №6237/2015Делба * трансформация * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №205/02.11.2016 по дело №1499/2016Делба * трансформация * лично имущество
ГКРешение №218/01.12.2016 по дело №1872/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * трансформация
ГКРешение №165/03.01.2017 по дело №98/2016Делба * право на строеж * съсобственост * трансформация
ГКРешение №72/07.07.2017 по дело №3056/2016Делба * трансформация * лично имущество * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №86/04.07.2018 по дело №2862/2017Преобразуване на лично имущество * трансформация * доказателствена сила на нотариален акт * съпружеска имуществена общност * оспорване на нотариален акт
ГКРешение №13/28.02.2019 по дело №853/2018Делба * съпружеска имуществена общност * трансформация * принос * ЖСК