Ключови фрази
решение при правилно първоинстанционно решение

ТКРешение №117/12.08.2013 по дело №921/2012Задатък * решение при правилно първоинстанционно решение
ГКРешение №11/30.03.2012 по дело №471/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * решение при правилно първоинстанционно решение
ГКРешение №154/31.08.2012 по дело №746/2010Делба * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * мотиви на въззивно решение * решение при правилно първоинстанционно решение * съсобственост * наследяване * придобивна давност