Ключови фрази
установяване право на собственост към минал момент

ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №860/06.01.2011 по дело №2032/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * новооткрити обстоятелства * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване
ГКОпределение №510/14.09.2009 по дело №2345/2008спиране на производството по делото * делба * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №284/24.06.2011 по дело №293/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №313/22.07.2009 по дело №276/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №817/04.01.2011 по дело №1903/2009Делба * съсобственост * давностно владение * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №711/18.12.2009 по дело №640/2009допустимост на иск * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес * установителен иск * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №981/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * свидетелски показания * земеделски земи * придобивна давност * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №35/21.03.2011 по дело №1052/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №440/27.07.2010 по дело №727/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост на изселници * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №72/19.03.2013 по дело №850/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №250/03.10.2014 по дело №1964/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на иск * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * наследяване
ГКРешение №299/25.10.2012 по дело №351/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №70/20.06.2016 по дело №6305/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * реституция * установяване право на собственост към минал момент * кадастрални данни
ГКРешение №57/05.05.2015 по дело №6431/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * застрояване
ГКРешение №127/25.08.2015 по дело №3806/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №307/30.06.2010 по дело №1349/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * оземляване на бежанци
ГКРешение №128/15.03.2011 по дело №7/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №790/20.07.2011 по дело №1114/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * административен ред * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №262/04.08.2011 по дело №102/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №328/07.10.2011 по дело №834/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №431/13.01.2012 по дело №5/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №842/02.12.2010 по дело №2006/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №136/08.07.2010 по дело №5122/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * одържавени недвижими имоти * спор за материално право
ГКРешение №92/11.08.2011 по дело №1194/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №214/27.05.2011 по дело №635/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * реституция * земеделски земи * замяна * застрояване * косвен съдебен контрол * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №560/19.01.2011 по дело №368/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателствена тежест * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №642/11.04.2011 по дело №885/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * евентуален иск * придобивна давност * правен интерес * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * недопустимост на иск
ГКРешение №606/13.11.2009 по дело №265/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №162/29.03.2011 по дело №245/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена тежест * вписване в имотен регистър
ГКРешение №81/08.03.2011 по дело №437/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * преждевременно предявен иск * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * недопустимост на иск * изменение на дворищно-регулационен план
ГКРешение №240/20.12.2011 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * обективно съединяване на искове
ГКРешение №177/14.04.2011 по дело №368/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №17/01.02.2013 по дело №244/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * спор за материално право * правен интерес
Определение №557/13.12.2010 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * наследяване * обикновено другарство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №133/17.02.2010 по дело №106/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск
ГКРешение №211/09.06.2010 по дело №212/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * доказателства и доказателствени средства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №291/05.07.2011 по дело №376/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * допълнителна и комплексна експертизи * вещо лице * давностно владение
ГКРешение №105/15.09.2010 по дело №4922/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * неформална делба
ГКОпределение №335/30.07.2009 по дело №185/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №662/29.10.2010 по дело №1529/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * откриване на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №345/27.04.2010 по дело №285/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правен интерес
ГКРешение №841/03.08.2011 по дело №1722/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * правен интерес * реституция * спор за материално право * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №348/18.06.2010 по дело №657/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №31/06.07.2010 по дело №2987/2008Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * грешка в кадастрален план * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №57/08.06.2015 по дело №6396/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * придобивна давност
ГКОпределение №459/06.08.2009 по дело №329/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №774/07.01.2011 по дело №304/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * земеделски земи * застрояване * реституция * възстановяване правото на собственост * идентичност на имоти * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №186/22.04.2010 по дело №988/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нови факти и доказателства
ГКРешение №492/14.01.2011 по дело №648/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №261/04.08.2011 по дело №45/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност
ГКРешение №267/31.08.2011 по дело №564/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване по закон * универсално завещание
ГКРешение №23/13.04.2010 по дело №3570/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * давностно владение * придобивна давност * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №256/17.06.2010 по дело №356/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * изменение на иска * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест
ГКОпределение №251/12.05.2009 по дело №49/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №828/22.12.2009 по дело №2572/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №657/08.10.2015 по дело №4382/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №616/07.10.2010 по дело №1605/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * приложим закон * давностно владение * форма за валидност * придобиване по време на брака * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * установяване право на собственост към минал момент * лично имущество
ГКОпределение №388/13.07.2009 по дело №372/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №360 /14.10.2011 по дело №1385/2010Установителен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №60/31.03.2011 по дело №3933/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №252/14.12.2013 по дело №1893/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №535/28.06.2010 по дело №1589/2009установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * гори * правен интерес * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №319/14.07.2010 по дело №477/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №1007/19.04.2010 по дело №2911/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №255/04.07.2012 по дело №1008/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №252/19.03.2010 по дело №399/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * оземляване на бежанци * евентуален иск * придобивна давност * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * опрощаване на задължение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * забрана за придобиване по давност * земеделски земи
ГКОпределение №108/09.03.2009 по дело №71/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * Отмяна на констативен нотариален акт * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №88/17.02.2010 по дело №3296/2008възстановяване правото на собственост * доказателства * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * право на строеж
ГКРешение №224/15.03.2010 по дело №109/2009земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №288/26.05.2010 по дело №1145/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * правен интерес
ГКРешение №147/01.04.2010 по дело №2427/2008земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Делба
ГКРешение №195/04.07.2012 по дело №632/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * установяване право на собственост към минал момент * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правна квалификация
ГКОпределение №314/10.06.2009 по дело №126/2009гори * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * ревандикационен иск * реституция * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №410/30.10.2008 по дело №1308/2008допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №84/15.07.2014 по дело №491/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * установяване на граници на поземлените имоти * доказателства * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №166/28.03.2011 по дело №306/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * наследяване * конституиране на страни * установяване право на собственост към минал момент * обикновено другарство * приемство в процеса
ГКРешение №639/12.01.2011 по дело №340/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * придобивна давност * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКРешение №237/2011/17.01.2012 по дело №1137/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок * конкуренция на права
ГКРешение №691/02.02.2011 по дело №1620/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * грешка в кадастрален план * реална част * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №235/03.05.2012 по дело №194/2012допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * обективно съединяване на искове * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №424/05.12.2008 по дело №1723/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №706/22.10.2010 по дело №1848/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №538/14.06.2010 по дело №930/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * присъединяване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ГКРешение №304/08.04.2010 по дело №631/2009Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * спор за материално право * възстановяване правото на собственост * гори * отмяна на констативен нотариален акт * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права
ГКРешение №24/06.07.2012 по дело №1992/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * косвен съдебен контрол
ГКРешение №104/24.07.2012 по дело №930/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследствено правоприемство * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №853/06.01.2011 по дело №1287/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * неправилно заснемане на недвижим имот * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване в стари реални граници * помощен план
ГКРешение №11/30.03.2012 по дело №471/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * решение при правилно първоинстанционно решение
ГКРешение №1/04.02.2011 по дело №329/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №300/2011/04.01.2012 по дело №136/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * отговор на искова молба * преклузия * придобивна давност * преклузивен срок * доказателства
ГКРешение №72/11.04.2011 по дело №1357/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост
ГКРешение №146/30.03.2011 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №281/14.07.2011 по дело №87/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * сила на пресъдено нещо * правоприемство * преюдициално значение * доказателства * идентичност на имоти * преклузия
ГКРешение №390/23.12.2010 по дело №546/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес
ГКРешение №695/21.10.2010 по дело №1920/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №395/27.05.2010 по дело №514/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване
ГКРешение №371/19.10.2010 по дело №1224/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №784/11.07.2011 по дело №985/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * грешка в кадастрален план * одържавени недвижими имоти * реституция * отмяна на отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * доказателства
ГКРешение №469/18.09.2013 по дело №873/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №810/04.02.2011 по дело №1643/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правна квалификация * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №98/27.07.2010 по дело №5262/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * доказателства
ГКРешение №194/28.04.2010 по дело №15/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №113/15.02.2010 по дело №5232/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * давностно владение * наследяване
ГКРешение №281/13.08.2010 по дело №5192/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * възстановена кооперация * главно встъпване * одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №142/17.03.2009 по дело №941/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №16/06.02.2013 по дело №878/2012Иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * реституция * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №282/29.03.2010 по дело №135/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №586/13.01.2011 по дело №1105/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * идентичност на имоти * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №50/11.07.2011 по дело №1574/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правоприемство * предели на влязлото в сила решение * правен интерес
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ГКРешение №495/30.07.2012 по дело №494/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №953/17.02.2010 по дело №4844/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * давностно владение * наследяване
ГКОпределение №587/14.10.2009 по дело №488/2009обезпечение на предявен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * обезпечителни мерки * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение пред съд
ГКОпределение №583/29.12.2010 по дело №302/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №361/15.07.2010 по дело №389/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * нови факти и доказателства * земеделски земи * определяне на квоти
ГКРешение №420/03.07.2012 по дело №300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №197/13.08.2010 по дело №124/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * спиране на производството по делото
ГКРешение №71/27.06.2014 по дело №217/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * недопустимост на решение
ГКРешение №88/20.04.2010 по дело №407/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №490/16.06.2010 по дело №1225/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №67/09.03.2010 по дело №4090/2008Установителен иск * земеделски земи * спор за материално право * процесуална правоспособност * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №381/04.05.2010 по дело №419/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКОпределение №8/09.01.2012 по дело №531/2011допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес
ГКРешение №314/24.10.2012 по дело №34/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №376/19.10.2010 по дело №641/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * обяснения на страната
ГКРешение №474/25.11.2011 по дело №55/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * наследяване * реституция * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №654/04.11.2010 по дело №1581/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правоприемство * юридическо лице с нестопанска цел * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №252/25.10.2011 по дело №266/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * правен интерес
ГКОпределение №516/09.12.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №264/15.12.2014 по дело №1876/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №434/13.05.2010 по дело №700/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * указания на съда * установяване право на собственост към минал момент * реална част * грешка в кадастрален план
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №133/30.03.2010 по дело №811/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * форма за валидност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №34/21.03.2011 по дело №1112/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКРешение №33/31.01.2012 по дело №306/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * правен интерес * идентичност на имоти
ГКОпределение №517/07.09.2009 по дело №364/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №765/28.10.2010 по дело №1987/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * реституция * правен интерес * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №112/16.03.2010 по дело №18/2010спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №315/07.12.2010 по дело №3555/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нередовност на исковата молба * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * принцип на равенство на страните
ГКРешение №198/22.06.2012 по дело №116/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №518/09.12.2009 по дело №431/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №692/23.03.2011 по дело №1933/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * индивидуализация на недвижим имот * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №442/19.10.2010 по дело №804/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №396/19.10.2012 по дело №279/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №411/30.10.2008 по дело №1597/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на предявен иск * писмени доказателства * обезпечителна нужда * вписване на искова молба * прехвърляне на спорното право * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №335/03.01.2012 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преюдициално значение * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №134/07.04.2010 по дело №813/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * заснемане и трасиране на стари реални граници * доказателства
ГКОпределение №167/13.04.2009 по дело №160/2009допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №292/05.07.2010 по дело №116/2010недопустимост на иск * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Установителен иск
ГКРешение №829/12.01.2011 по дело №152/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * наследяване * доказателства * допустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * граждански брак
ГКРешение №35/22.02.2012 по дело №419/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №59/01.04.2015 по дело №6239/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №632/23.11.2009 по дело №300/2009установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * възстановяване в стари реални граници * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №190/30.07.2010 по дело №581/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателствена тежест * конкуренция на права
ГКОпределение №730/23.12.2009 по дело №427/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №402/19.11.2010 по дело №93/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №835/06.01.2011 по дело №1578/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * давностно владение * нередовност на исковата молба * правна квалификация * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №43/02.02.2011 по дело №505/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №526/08.09.2009 по дело №480/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №898/23.12.2010 по дело №1852/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №286/13.07.2011 по дело №962/2010Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * право на възстановяване * нередовност на исковата молба * доказателства * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №466/21.12.2011 по дело №1575/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * висящност на процеса * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №289/23.10.2012 по дело №399/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * вписване в имотен регистър * давностно владение * форма за валидност * начало на давностен срок * официален свидетелстващ документ * идентичност на имоти
ГКРешение №344/01.10.2012 по дело №114/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * трето лице * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКОпределение №572/06.10.2009 по дело №470/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №212/30.06.2011 по дело №190/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * трето лице * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №247/2011/28.02.2012 по дело №1212/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №61/02.03.2011 по дело №74/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * неправилно заснемане на недвижим имот * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ГКРешение №526/11.06.2010 по дело №1032/2009определяне на граници * правна квалификация * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * писмени доказателства * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №546/16.09.2009 по дело №445/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правна квалификация * делба * преюдициално значение
ГКРешение №121/19.07.2012 по дело №339/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №82/25.03.2013 по дело №316/2011Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * гори * държавна собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №139/02.05.2012 по дело №1104/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * нищожност на делба * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи
ГКРешение №101/26.07.2013 по дело №391/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * доказателства
ГКРешение №756/22.07.2011 по дело №101/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №96/26.03.2010 по дело №3820/2008Установителен иск * нищожност * спор за материално право * земеделски земи * реституция * отмяна на отчуждаване * косвен съдебен контрол * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №365/15.10.2010 по дело №1493/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * реституция * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №86/12.03.2012 по дело №581/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * съсобственост * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №6/29.06.2011 по дело №1130/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №56/14.09.2011 по дело №4599/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * допустимост на иск
ГКОпределение №103/11.03.2016 по дело №500/2016Частна касационна жалба * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * Иск за установяване липса на съвместен принос * Отмяна на дарението
ГКРешение №275/07.03.2014 по дело №1996/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * процесуална правоспособност * правоприемство
ГКРешение №163/19.06.2013 по дело №527/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване
ГКРешение №262/06.07.2010 по дело №317/2009Установителен иск * нищожност на делба * земеделски земи * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * съсобственост * наследяване по закон * договор за делба
ГКРешение №84/11.07.2011 по дело №1767/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * писмени доказателства * оспорване на нотариален акт * доказателствена тежест * замяна
ГКРешение №752/28.04.2011 по дело №1624/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателствена тежест * реституция * установяване право на собственост към минал момент * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №212/18.06.2010 по дело №85/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост * доказателства * правоприемство
ГКРешение №104/14.04.2010 по дело №341/2009Установителен иск * установяване право на собственост * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * вписване на съдебно решение * правоприемство * реституция * наследяване
ГКРешение №364/04.10.2012 по дело №5/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * преклузивен срок * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №307/31.03.2010 по дело №259/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №148/29.09.2015 по дело №1886/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * експертиза
ГКРешение №95/04.05.2012 по дело №971/2011Делба на наследство * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №169/29.06.2011 по дело №821/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №65/10.02.2009 по дело №61/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №158/11.01.2016 по дело №3294/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №28/13.07.2016 по дело №4130/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * свръх петитум * процесуални предпоставки * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №79/22.07.2019 по дело №2087/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрална карта * публична общинска собственост * установяване право на собственост към минал момент * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие