Ключови фрази
наследяване

ГКРешение №192/19.07.2011 по дело №1531/2010Делба * съсобственост * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №180/23.02.2010 по дело №3884/2008установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * делба * обезщетение за пропуснати ползи * предварителен договор * наследяване * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №38/16.04.2015 по дело №6585/2014Делба * наследяване * наследяване по закон * наследствен дял * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКРешение №486/16.12.2011 по дело №99/2011Допускане изпълнението на съдебни актове, постановени в др. държава - членка на ЕС * изпълнение на неприсъствено решение на чуждестранен съд * наследяване
ГКРешение №740/26.10.2010 по дело №1935/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * наследяване
ГКРешение №189/19.12.2013 по дело №933/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * добросъвестно владение * земеделски земи * реституция
ГКРешение №229/20.10.2011 по дело №1465/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * договор за делба
ГКРешение №802/06.06.2011 по дело №728/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * договор за дарение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №347/24.06.2010 по дело №546/2009Делба * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * наследяване * наследяване по право на заместване * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №741/30.12.2009 по дело №3186/2008обезщетение за ползване * договор за наем * съпружеска имуществена общност * наследяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана
ГКРешение №343/2011/16.02.2012 по дело №171/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * мотиви на въззивно решение * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * писмени доказателства
ГКОпределение №313/22.07.2009 по дело №276/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №817/04.01.2011 по дело №1903/2009Делба * съсобственост * давностно владение * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №239/06.08.2012 по дело №81/2011Делба на наследство * съсобственост * смесена съсобственост * прекратяване на съпружеска имуществена общност * наследяване * възлагане на неподеляем имот * публична продан
ГКРешение №55/12.03.2013 по дело №1185/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * инцидентен установителен иск * възражение за изтекла давност * придобивна давност * наследяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №441/19.10.2010 по дело №779/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * одържавени недвижими имоти * наследяване * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №125/12.09.2012 по дело №1135/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * доклад по делото * преклузия * упълномощаване
ГКРешение №171/05.12.2013 по дело №2373/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * поправка на очевидна фактическа грешка * уравнение на дялове
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКРешение №103/18.07.2013 по дело №815/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №64/24.02.2010 по дело №3838/2008Делба * реституция * отказ от наследство * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №785/30.06.2011 по дело №1385/2009Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * земеделски земи * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ГКРешение №250/03.10.2014 по дело №1964/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на иск * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * наследяване
ГКРешение №334/23.01.2012 по дело №87/2010Делба * определяне на квоти * придобивна давност * наследяване * доказателствена сила на нотариален акт * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №183/05.08.2011 по дело №609/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * реституция * общинска собственост * правна квалификация * наследяване
ГКРешение №11/31.03.2010 по дело №211/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследяване
ГКРешение №8/19.02.2014 по дело №5109/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * договор за аренда
ГКРешение №726/08.06.2011 по дело №1829/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * преюдициални въпроси в производството за делба * наследяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №304/27.09.2012 по дело №354/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №14/24.04.2014 по дело №1398/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание
ГКРешение №103/23.02.2010 по дело №161/2009възстановяване на запазена част * издръжка на дарител * наследяване * намаляване на дарение * Отмяна на дарението
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №92/11.08.2011 по дело №1194/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №687/18.10.2010 по дело №712/2009Делба * съсобственост * наследяване * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * изключителен собственик
ГКРешение №2/03.02.2015 по дело №5004/2014Делба на наследство * съсобственост * недопустимост на решение * правоприемство * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №781/29.06.2011 по дело №1627/2009Възстановяване на запазена част * наследяване * намаляване на дарение * право на ползване * разполагаема част * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №785/2010/11.01.2011 по дело №1457/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за заем * наследяване * симулация
ГКРешение №192/18.08.2010 по дело №646/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №481/11.01.2011 по дело №884/2009Делба на наследство * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * наследяване * земеделски земи
ГКРешение №143/23.06.2010 по дело №449/2009Делба на наследство * съсобственост * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * наследяване
ГКРешение №202/10.11.2015 по дело №2371/2015Делба * съпружеска имуществена общност * наследяване * договор за делба
ГКРешение №45/15.04.2014 по дело №6619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * инцидентен установителен иск
ГКРешение №458/02.08.2010 по дело №1072/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * реална част * съсобственост * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №155/10.07.2012 по дело №22/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * симулация * привидни и прикрити договори * наследяване
ГКРешение №778/16.11.2010 по дело №1096/2009Делба на наследство * съсобственост * самостоятелен обект * приращения * право на строеж * суперфиция * пристрояване * наследяване
ГКРешение №826/22.11.2010 по дело №257/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преустройство * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * право на ползване * наследяване
ГКРешение №108/21.10.2014 по дело №6695/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * наследяване * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ГКРешение №974/28.12.2009 по дело №188/2009принос * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №278/17.08.2011 по дело №1081/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * наследяване
ГКРешение №632/11.10.2010 по дело №539/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * наследяване * застрояване * държавна собственост * новооткрито наследство
Определение №557/13.12.2010 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * наследяване * обикновено другарство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №155/19.10.2015 по дело №1652/2015Нищожност на завещателно разпореждане * нищожност на саморъчно завещание * наследяване * недопустимост на иск * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №70/26.03.2010 по дело №304/2009Делба на наследство * наследяване * теглене на жребий * претенции по сметки
ГКРешение №196/23.04.2010 по дело №175/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * наследяване
ГКРешение №122/21.06.2013 по дело №930/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съдебна спогодба * наследяване
ГКРешение №111/20.10.2014 по дело №2494/2014Делба * съсобственост * наследяване * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКОпределение №459/20.07.2011 по дело №275/2011наследяване * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №662/29.10.2010 по дело №1529/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * откриване на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №16/25.10.2010 по дело №2659/2008Установителен иск * писмени доказателства * наследяване * реституция
ГКРешение №28/09.05.2013 по дело №408/2012делба * наследяване * определяне на квоти * право на строеж * съпружеска имуществена общност * груб строеж * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №336/14.12.2011 по дело №174/2011Делба * съсобственост * наследяване * подобрения * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №144/15.09.2010 по дело №5105/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * наследяване * доказателства * недопустим съдебен акт
ГКРешение №715/19.11.2010 по дело №432/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * присъединяване на владение * принос * наследяване
ГКРешение №174/02.12.2015 по дело №1744/2015Недействителност на разпореждане с наследство * съсобственост * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №28/21.02.2014 по дело №825/2012Възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * приемство в процеса
ГКРешение №220/22.04.2010 по дело №4687/2008Делба * съсобственост * необходимо другарство * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване
ГКРешение №65/21.03.2013 по дело №906/2012Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКОпределение №55/04.02.2009 по дело №2412/2008иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * наследяване * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №220/19.06.2012 по дело №741/2011Обратни искове при обективна отговорност * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * наследяване * обезщетение за имуществени вреди * солидарна отговорност * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №138/24.07.2013 по дело №684/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нотариално удостоверяване * нищожност-липса на форма * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №270/20.05.2010 по дело №1162/2009Делба * съсобственост * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №23/13.04.2010 по дело №3570/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * давностно владение * придобивна давност * наследяване * право на възстановяване
ГКОпределение №570/15.12.2008 по дело №1687/2008унищожаване поради заплаха * допустимост на иск * правен интерес * наследяване * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКОпределение №251/12.05.2009 по дело №49/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №431/28.07.2010 по дело №177/2009Косвен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №142/21.07.2010 по дело №401/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на делба * общинска собственост
ГКРешение №163/29.03.2011 по дело №346/2010Делба на наследство * Недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №490/28.05.2013 по дело №32/2012Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * наследяване * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №34/19.06.2013 по дело №611/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №144/22.02.2016 по дело №3919/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * намерение за своене * наследяване
ГКРешение №116/31.08.2012 по дело №314/2010Установителен иск * установяване право на собственост * главно встъпване * придобивна давност * начало на давностен срок * наследяване * намерение за своене * съсобственост
ГКРешение №216/30.07.2010 по дело №263/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * жилищна нужда * наследяване по закон * наследствено правоприемство * определяне на квоти
ГКРешение №198/2013/08.01.2014 по дело №1619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №302/24.06.2011 по дело №1168/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателствена тежест
ГКРешение №492/12.07.2010 по дело №1904/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * симулация * доказателства * наследяване * възстановяване на запазена част * нищожност-привидност на сделка * договор за дарение * прихващане * свидетелски показания
ГКРешение №144/11.07.2014 по дело №7209/2013Делба * наследяване * разпределяне на имотите при делба * смесена съсобственост
ГКРешение №228/20.10.2011 по дело №45/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №166/04.07.2011 по дело №1390/2010Делба * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №986/30.08.2010 по дело №2966/2008Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * земеделски земи * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №50/21.03.2011 по дело №971/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба на наследство * съсобственост * наследяване
ГКРешение №382/24.06.2010 по дело №323/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наем * обезщетение за пропуснати ползи * придобивна давност * наследяване * обстоятелствена проверка * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №352/12.12.2011 по дело №568/2010Ревандикационен иск * нищожност на договор * наследяване * предаване на владение * наследяване по закон
ГКРешение №88/30.06.2011 по дело №407/2010Делба * съсобственост * самостоятелен обект * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * придобиване по време на брака * принос * инцидентен установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ
ГКРешение №602/19.07.2010 по дело №561/2009Делба на наследство * съсобственост * гори * форма за валидност * определяне на квоти * наследяване * нотариално завещание
ГКРешение №519/24.09.2010 по дело №5211/2008Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * право на ползване * наследяване * земеделски земи * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * застрояване
ГКРешение №11/25.02.2011 по дело №1510/2009Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * наследяване * алеаторен договор * правоприемство * съсобственост
ГКРешение №280/21.06.2011 по дело №901/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване
ГКРешение №166/28.03.2011 по дело №306/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * наследяване * конституиране на страни * установяване право на собственост към минал момент * обикновено другарство * приемство в процеса
ГКРешение №227/07.11.2012 по дело №142/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на делба * задължително другарство
ГКРешение №751/11.01.2011 по дело №570/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реституция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * наследяване
ГКРешение №639/12.01.2011 по дело №340/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * придобивна давност * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКРешение №158/15.10.2015 по дело №1545/2015Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти
ГКРешение №229/05.12.2013 по дело №3663/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * разполагаема част * дарение
ГКРешение №117/10.11.2015 по дело №710/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №384/24.06.2010 по дело №750/2009Делба * публична продан * увеличаване на наследство * възлагане на неподеляем имот * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №706/22.10.2010 по дело №1848/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКОпределение №202/16.04.2009 по дело №61/2009членствено правоотношение в ЖСК * наследяване * право на иск * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК
ГКРешение №159/26.09.2013 по дело №1218/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №186/27.06.2011 по дело №585/2010Нищожност на делба * нищожност на делба * установяване право на собственост * наследяване * правен интерес * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност-липса на форма
ГКРешение №894/19.02.2010 по дело №3132/2008Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * наследяване * доказателствена тежест
ГКРешение №29/21.02.2014 по дело №5613/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №230/25.10.2012 по дело №354/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * разполагаема част * възстановяване на запазена част * задържане на имота от заветника или надарения * намаляване на дарение
ГКРешение №4/15.02.2012 по дело №770/2011Делба * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване * необходимо другарство * продажба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №485/05.07.2010 по дело №1253/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №217/30.07.2010 по дело №367/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преклузия * придобивна давност * договор за гледане и издръжка * продажба на наследство * форма за валидност
ГКРешение №183/18.11.2015 по дело №3561/2014Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * наследяване * редовност на исковата молба * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №50/12.02.2010 по дело №430/2009Делба на наследство * наследяване * определяне на квоти * сила на пресъдено нещо * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №55/08.10.2015 по дело №3255/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * предаване на владение * наследяване * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №236/18.11.2013 по дело №2810/2013Делба * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване
ГКРешение №65/02.03.2012 по дело №482/2011Делба * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * наследяване * присъединяване на владение
ГКРешение №337/05.10.2012 по дело №1269/2011Унищожаемост на договор поради измама * договаряне сам със себе си * наследяване * нищожност на пълномощно * договор за покупко-продажба
ГКРешение №851/11.12.2010 по дело №1300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * наследяване * доказателства
ГКРешение №541/19.01.2011 по дело №1364/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * зачитане на решението * предели на влязлото в сила решение * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №272/20.10.2011 по дело №1271/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * наследяване
ГКРешение №256/27.04.2010 по дело №4078/2008Отмяна на дарението * издръжка на дарител * наследяване
ГКРешение №589/29.06.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост * договор за покупко-продажба * наследяване * идентичност на имена
ГКРешение №128/08.04.2010 по дело №736/2009Делба на наследство * придобивна давност * определяне на квоти * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №480/01.12.2010 по дело №803/2009Делба * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * наследяване * наследствено правоприемство * наследяване по право на заместване
ГКРешение №154/31.08.2012 по дело №746/2010Делба * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * мотиви на въззивно решение * решение при правилно първоинстанционно решение * съсобственост * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №198/02.06.2010 по дело №3583/2008правна квалификация * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * наследяване * правоприемство * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №45/28.03.2013 по дело №761/2012Делба * наследяване * определяне на квоти * режим на съпружеска имуществена общност * приложим закон
ГКРешение №147/07.08.2012 по дело №880/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * наследяване по право на заместване * право на строеж
ГКРешение №74/25.03.2013 по дело №744/2012Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №695/21.10.2010 по дело №1920/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №245/31.10.2011 по дело №1189/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане * самостоятелен обект * реална част
ГКРешение №468/22.12.2011 по дело №1585/2010Делба * съсобственост * отказ от наследство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * новооткрито наследство * конститутивно действие * наследяване
ГКРешение №397/27.05.2010 по дело №711/2009Делба * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * доказателства * наследяване * доказателствена тежест * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №549/30.12.2010 по дело №217/2010Делба * съсобственост * наследяване * придобивна давност * неформална делба * договор за делба
ГКРешение №432/26.10.2010 по дело №826/2010Делба на наследство * нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване на запазена част
ГКРешение №113/15.02.2010 по дело №5232/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * давностно владение * наследяване
ГКРешение №436/06.03.2012 по дело №1315/2010Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * продажба на чужда вещ * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №309/18.11.2011 по дело №215/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * общи части * наследяване
ГКРешение №757/08.02.2011 по дело №1186/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * погасителна давност * наследяване
ГКРешение №47/12.02.2010 по дело №818/2009Делба * наследяване * претенции по сметки * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №412/20.10.2015 по дело №412/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * приложимо право * доказателствена тежест * наследяване * развод
ГКРешение №130/21.12.2015 по дело №1371/2015Възстановяване на запазена част * наследяване * приемане на наследство по опис * отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част
ГКРешение №953/17.02.2010 по дело №4844/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * давностно владение * наследяване
ГКРешение №40/13.02.2015 по дело №6110/2014Делба * подобрения * съсобственост * наследяване * недобросъвестно владение
ГКРешение №20/26.01.2010 по дело №4882/2008правен интерес * дялови вноски * наследяване * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №577/30.09.2010 по дело №732/2010Нищожност * отказ от наследство * наследяване * приемане на наследство * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство
ГКРешение №348/07.12.2010 по дело №3853/2008Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателства
ГКРешение №420/03.07.2012 по дело №300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №36/27.02.2013 по дело №757/2012Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * наследяване * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №566/21.06.2010 по дело №1053/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * съсобственост
ГКРешение №141/10.03.2010 по дело №2950/2008издръжка на дарител * наследяване * Отмяна на дарението
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №538/2010допустимост на иск * правен интерес * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * наследяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Косвен иск
ГКРешение №460/15.11.2011 по дело №912/2011Иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * установяване на факти * правен интерес * наследяване * съсобственост * граждански брак * охранително производство * недопустимост на решение * преживял съпруг
ГКРешение №30/09.04.2010 по дело №4215/2008Отмяна на дарението * издръжка на дарител * наследяване * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №269/22.10.2012 по дело №307/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * необходимо другарство * трето лице * нищожност на делба * недопустимост на решение
ГКРешение №103/14.03.2011 по дело №1804/2009Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * откриване на наследство * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №474/25.11.2011 по дело №55/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * наследяване * реституция * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №19/08.02.2013 по дело №619/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №316/11.02.2011 по дело №3877/2008Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * давностно владение * регулационен план
ГКРешение №2/11.05.2016 по дело №3532/2015Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване
ГКРешение №96/07.03.2012 по дело №1148/2010Делба * съсобственост * постройка * право на строеж * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * наследяване * приращения
ГКРешение №195/21.12.2013 по дело №2590/2013Делба * наследяване * нови факти и доказателства * универсално завещание * нищожност
ГКРешение №242/04.11.2014 по дело №3345/2014Делба * съсобственост * публична продан * наследяване * съпружеска имуществена общност * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №138/14.03.2012 по дело №609/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * съсобственост * съдебно-техническа експертиза * наследяване
ГКРешение №635/25.10.2010 по дело №1405/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №230/10.11.2011 по дело №307/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство * конституиране на страни * недопустимост на решение
ГКРешение №192/2013/26.09.2014 по дело №409/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * застрояване * етажна собственост
ГКОпределение №286/25.05.2009 по дело №210/2009приемане на наследство * наследяване
ГКРешение №422/22.06.2010 по дело №918/2009доказателствена сила на частен документ * договор за заем * наследяване * неустойка
ГКРешение №171/26.05.2010 по дело №4171/2008Делба * делба * земеделски земи * публична продан * съсобственост * наследяване * теглене на жребий * конституиране на страни
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКРешение №200/30.09.2013 по дело №2542/2013Делба * наследяване * относителна недействителност
ГКРешение №46/28.02.2014 по дело №4870/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №438/15.12.2011 по дело №1338/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * наследствено правоприемство * приемане на наследство * доказателства
ГКРешение №26/13.02.2012 по дело №706/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №21/15.05.2013 по дело №741/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * съпружеска имуществена общност * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * относителна недействителност
ГКРешение №276/05.03.2014 по дело №2959/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * универсално завещание
ГКРешение №46/25.03.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * наследяване * отказ от наследство * Недействителност на отказа на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * реституция
ГКРешение №780/04.02.2011 по дело №1983/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * гори * правна квалификация
ГКРешение №164/01.06.2010 по дело №538/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правоприемство * наследяване * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКРешение №244/19.10.2012 по дело №252/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * отказ от наследство * възстановяване на запазена част * задължително другарство
ГКРешение №175/16.12.2015 по дело №2194/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване * доказателствена тежест * доказателствени средства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №401/29.10.2010 по дело №1494/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * земеделски земи * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция
ГКРешение №294/07.01.2015 по дело №4050/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * наследяване * приращения * съсобственост * преустройство * таван * придобивна давност
ГКРешение №249/10.02.2014 по дело №3511/2013Делба * наследяване * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №829/12.01.2011 по дело №152/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * наследяване * доказателства * допустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * граждански брак
ГКРешение №195/2013/30.06.2014 по дело №1279/2013Делба * съсобственост * реална част * минимален размер на имот * самостоятелен обект * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №190/19.10.2015 по дело №3054/2015Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * нищожност на дарение * завет * наследяване
ГКРешение №554/21.10.2009 по дело №45/2009определяне на квоти * договор за дарение * главно встъпване * Делба на наследство * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №15/11.05.2011 по дело №340/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * наследяване * идентичност на имоти * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие
ГКРешение №1/20.03.2014 по дело №4798/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №286/02.02.2015 по дело №3788/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобиване право на собственост от чужденци * наследяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство * придобивна давност * отказ от наследство * съсобственост * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
ГКРешение №158/03.07.2013 по дело №1455/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * преклузия * отговор на искова молба * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №594/28.06.2010 по дело №1289/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * съсобственост * наследяване * оспорване на произход * поправка на грешка в акт за гражданско състояние
ГКРешение №95/28.06.2016 по дело №703/2016Делба * пълно осиновяване * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №64/22.07.2014 по дело №6757/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * движими вещи * доказателствена тежест * принцип на служебното начало * принцип на установяване на истината
ГКРешение №103/30.06.2015 по дело №7301/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * наследяване * владение
ГКРешение №165/31.05.2012 по дело №900/2011Делба * съсобственост * наследяване * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * самостоятелен обект * публична продан * обезщетение за ползване
ГКРешение №96/26.02.2010 по дело №44/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * пристрояване * реална част * наследяване * самостоятелен обект
ГКРешение №540/24.02.2011 по дело №1278/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследяване
ГКРешение №151/29.10.2015 по дело №2271/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване * материалноправна легитимация на ищеца * земеделски земи * реституция * препис от документ
ГКРешение №19/02.02.2011 по дело №1788/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * наследяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * съсобственост
ГКРешение №675/22.12.2009 по дело №359/2009съсобственост * определяне на квоти * оспорване на произход * наследяване * наследствено правоприемство * Делба
ГКРешение №204/2012/11.01.2013 по дело №272/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * изменение на кадастрална карта * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * грешка в кадастрална карта * свидетелски показания * наследяване
ГКРешение №469/24.06.2010 по дело №328/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * признание на иска * наследствено правоприемство * наследяване
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №455/21.12.2010 по дело №474/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * определяне на квоти * разполагаема част
ГКРешение №123/15.06.2010 по дело №431/2009Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон
ГКРешение №177/14.04.2011 по дело №209/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * доказателства * наследяване
ГКРешение №241/25.06.2010 по дело №775/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * установяване право на собственост * конкуренция на права * новооткрито наследство * откриване на наследство * наследяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №116/11.05.2012 по дело №1032/2011Делба * съсобственост * наследяване * наследяване по колена * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №535/2010/02.09.2011 по дело №92/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКРешение №9/27.01.2015 по дело №5520/2014Делба * съсобственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * определяне на квоти
ГКРешение №615/09.03.2010 по дело №3824/2008Разваляне на договор * Разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * доказателствена тежест * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №273/10.09.2010 по дело №382/2009запис на заповед * доказателства * нищожност * наследяване * отказ от наследство * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * доказателствена тежест
ГКРешение №86/12.03.2012 по дело №581/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * съсобственост * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №6/29.06.2011 по дело №1130/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №91/17.06.2013 по дело №651/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на делба * реституция * наследяване
ГКРешение №261/10.11.2011 по дело №346/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * придобивна давност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №209/26.09.2014 по дело №212/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * наследяване * доказателства * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №45/08.03.2011 по дело №843/2010Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * наследяване * договор за продажба на наследство
ГКРешение №135/06.08.2012 по дело №926/2011Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * съсобственост * наследяване * начало на давностен срок * писмени доказателства
ГКРешение №181/18.09.2013 по дело №560/2012Делба * съсобственост * наследяване * придобивна давност * фактическа власт
ГКРешение №322/06.08.2010 по дело №1316/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * придобивна давност * наследяване
ГКРешение №59/12.03.2012 по дело №911/2011Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * общи части
ГКРешение №153/01.08.2011 по дело №39/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * наследяване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства
ГКРешение №184/31.10.2013 по дело №1438/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * приемане на наследство * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание * универсално завещание * завет
ГКРешение №207/27.09.2013 по дело №1395/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * членствено правоотношение в ЖСК * наследяване
ГКРешение №109/21.03.2012 по дело №807/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * наследяване по колена
ГКРешение №258/25.10.2011 по дело №144/2011Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * публична продан * наследяване
ГКРешение №115/10.08.2011 по дело №1054/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * трето лице
ГКРешение №104/14.04.2010 по дело №341/2009Установителен иск * установяване право на собственост * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * вписване на съдебно решение * правоприемство * реституция * наследяване
ГКОпределение №111/09.03.2009 по дело №97/2009Прекратяване на осиновяването * конституиране на страни * правен интерес * наследяване * активна процесуална легитимация
ГКРешение №341/04.08.2010 по дело №4723/2008Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * договор за покупко-продажба * наследяване * право на възстановяване * придобивна давност
ТКОпределение №88/15.02.2016 по дело №2857/2015Частна жалба * нарушаване на членствени права * процесуална легитимация * активна процесуална легитимация * наследяване * поименни акции
ГКРешение №191/27.04.2011 по дело №776/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * реална част * приемане на наследство * добросъвестно владение * договор за дарение
ГКРешение №40/11.03.2013 по дело №471/2012Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * реституция
ГКРешение №263/08.06.2010 по дело №1082/2009издръжка на дарител * наследяване * Отмяна на дарението * договор за дарение
ГКРешение №70/15.07.2014 по дело №7091/2013Недействителност на разпореждане с наследство * съсобственост * наследяване * дарение
ГКРешение №861/09.12.2010 по дело №1557/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * наследяване * универсално завещание * противоконституционност * новооткрито наследство
ГКРешение №38/25.02.2010 по дело №2685/2008установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * Установителен иск * наследяване
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №150/14.07.2016 по дело №6280/2015Делба * съсобственост * приложим закон * наследяване * намаляване на завещателно разпореждане * определяне на квоти * международна компетентност на български съд * приложимо право
ГКРешение №53/15.07.2016 по дело №4231/2015Делба на наследство * определяне на квоти * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване правото на собственост * наследяване
ГКРешение №168/20.01.2017 по дело №823/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване * установяване на произход * официален свидетелстващ документ * доказателствени средства * общинска собственост
ГКРешение №192/16.02.2017 по дело №763/2016Делба * земеделски земи * държане * наследяване * намерение за своене
ГКОпределение №460/12.10.2018 по дело №2081/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право * наследяване * недопустимост на решение
ГКРешение №13/30.01.2019 по дело №2081/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право * наследяване * недопустимост на решение * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №32/02.04.2019 по дело №1816/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * намерение за своене * наследяване
ГКРешение №61/14.06.2019 по дело №2439/2018Делба на наследство * наследяване * завет * разполагаема част
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция