Ключови фрази
доказателства

ГКОпределение №270/14.06.2016 по дело №1572/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * указания на съда * доказателства
ГКРешение №909/24.01.2011 по дело №1288/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №499/30.06.2010 по дело №647/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане * причинно-следствена връзка * доказателства
ГКРешение №222/16.03.2010 по дело №489/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * конкуренция на права * доказателства
ГКРешение №168/12.07.2013 по дело №13/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * доказателства
ГКРешение №802/06.06.2011 по дело №728/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * договор за дарение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №86/13.07.2011 по дело №1872/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * наемни правоотношения * одържавени недвижими имоти * доказателства * жилищна нужда * липса на съгласие
ГКРешение №118/21.05.2013 по дело №1535/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * начало на давностен срок * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * давностно владение * нищожност на договор за продажба * доказателства
ГКРешение №223/10.05.2010 по дело №205/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №578/08.09.2010 по дело №1188/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * прекъсване на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №337/28.04.2010 по дело №950/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * възстановяване на работа * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * подбор * доказателства * прекратяване на трудовото правоотношение * неспазване на срока на предизвестие
ГКРешение №130/03.04.2012 по дело №707/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателства * частен документ * официален документ * оспорване на истинността на документ * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №295/07.06.2010 по дело №411/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №592/21.01.2010 по дело №3866/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * застрояване * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №354/25.09.2012 по дело №1591/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудово възнаграждение * пропуснати ползи * доказателства
ГКРешение №61/26.05.2014 по дело №7685/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * доказателства * акт за държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №817/04.01.2011 по дело №1903/2009Делба * съсобственост * давностно владение * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №205/25.11.2013 по дело №3243/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * доказателствени средства * привидни и прикрити договори * симулация * обратно писмо * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №352/06.07.2010 по дело №189/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание
ГКОпределение №608/30.12.2008 по дело №1497/2008процесуална правоспособност * доказателства * доказателствена тежест * указания на съда
ГКРешение №251/09.01.2015 по дело №7253/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор * симулация * съпружеска имуществена общност * обратно писмо * доказателства * конституиране на страни * свидетелски показания
ГКРешение №125/09.02.2010 по дело №4938/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №441/19.10.2010 по дело №779/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * одържавени недвижими имоти * наследяване * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №23/10.07.2015 по дело №4642/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства
НКРешение №224/03.05.2010 по дело №100/2010Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * доказателства * косвени доказателства и косвено доказване * съизвършител * превес на смекчаващите вината обстоятелства
ГКРешение №453/09.12.2011 по дело №1411/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * доказателства * официален свидетелстващ документ * принос * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №430/12.07.2013 по дело №643/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * придобивна давност * обезщетение за пропуснати ползи * експертиза * доказателства
ГКРешение №203/11.11.2011 по дело №477/2010Установителен иск * установяване право на собственост * кооперация * държавна собственост * лични средства * правоприемство * постройка * доказателства
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКРешение №488/05.07.2010 по дело №1511/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства
ГКРешение №57/21.02.2011 по дело №98/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №185/21.09.2010 по дело №1587/2009пълно запрещение * доказателства * свидетелски показания * Иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение
ГКОпределение №381/09.07.2009 по дело №394/2009идентичност на имоти * доказателства * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * обжалване отказ на нотариус
ГКРешение №222/31.07.2014 по дело №5394/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * доказателства
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №529/09.07.2010 по дело №1129/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * договор за покупко-продажба * подобрения * възстановена кооперация * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №299/25.10.2012 по дело №351/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №254/26.05.2010 по дело №1134/2009Установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства * възстановяване в стари реални граници * незаконен строеж * придобивна давност
ГКРешение №331/04.07.2011 по дело №1649/2010Неоснователно обогатяване * представителство * доказателства * задължаване и заверяване на банкова сметка * обезщетение за неизпълнение * договор за поръчка
ГКРешение №843/21.07.2011 по дело №315/2010Преобразуване на лично имущество * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * принос * лични средства * изключителен собственик * доказателства * пълна трансформация
ГКРешение №631/23.11.2009 по дело №247/2009предаване на владение * сила на пресъдено нещо * право на задържане * доказателства * Ревандикационен иск * вписване на искова молба
ГКРешение №42/13.08.2010 по дело №121/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * доказателства * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на строеж * трафопост
ГКРешение №239/14.11.2012 по дело №1207/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * самостоятелен обект * план за новообразувани имоти * мотиви на въззивно решение
ГКОпределение №620/13.08.2014 по дело №4018/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * редовност на исковата молба * доказателства
ГКРешение №111/13.06.2016 по дело №6121/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства
ГКРешение №982/15.03.2010 по дело №900/2009Упражняване на родителските права и задължения * пътуване в чужбина * издаване на паспорт * доказателства * здравословни проблеми
ГКРешение №506/18.06.2010 по дело №1050/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * наследствено правоприемство * право на възстановяване
ГКРешение №548/18.06.2010 по дело №1094/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване * форма за валидност * прекъсване на давност * частен документ * доказателства
ГКРешение №396/04.10.2012 по дело №1699/2011иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение * доказателства * задължително участие на прокурор в процеса * Иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение
ГКРешение №86/01.07.2015 по дело №896/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество * доказателства
ГКРешение №160/02.08.2010 по дело №3655/2008Нищожност * договор за заем * договорна ипотека * доказателства * дарение * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №69/23.07.2015 по дело №6268/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * солидарност * владение * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №531/12.12.2011 по дело №1536/2010Иск за обезщетение * дължимо обезщетение * военнослужещ * прекратяване на договор за кадрова служба * доказателства * недопустимост на иск * конституиране на страни * процесуална правоспособност
ГКРешение №22/24.02.2015 по дело №4581/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * придобивна давност * земеделски земи * доказателства * постройка * пристрояване * право на ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №27/31.03.2010 по дело №613/2009доказателства * писмени доказателства * гори * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №802/23.02.2011 по дело №1783/2009Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * вина за разстройство на брака * мерки относно лични отношения между родители и деца * ползване на семейно жилище * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №476/26.10.2010 по дело №907/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * доказателствена тежест * преклузия * придобивна давност * изменение на иска * произнасяне по непредявен иск
НКРешение №123/11.03.2009 по дело №28/2009Подкупи * доказателства * анализ на доказателствена съвкупност * игнориране на доказателства и/или доказателствени средства * определяне размер на наказание
ГКРешение №340/15.07.2010 по дело №1349/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКРешение №15/01.07.2015 по дело №5432/2014Негаторен иск * доказателства * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКРешение №341/06.12.2011 по дело №252/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * указания на съда * доклад по делото * общинска собственост * доказателства
ГКРешение №132/21.03.2011 по дело №1725/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имена * правен интерес * доказателства
ГКРешение №82/01.06.2015 по дело №6873/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * доказателства * придобивна давност * предварителен договор * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №284/30.07.2010 по дело №714/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * трафопост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * материалноправна легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №165/11.04.2011 по дело №256/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства
ГКРешение №775/22.11.2010 по дело №929/2009Делба * съпружеска имуществена общност * лично имущество * симулация * свидетелски показания * договор за дарение * начало на писмено доказателство * доказателства
ГКОпределение №158/07.06.2016 по дело №1198/2016Частна касационна жалба * охранително производство * служебно начало * доказателства * констативен нотариален акт
ГКРешение №842/02.12.2010 по дело №2006/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №92/11.08.2011 по дело №1194/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №933/10.09.2010 по дело №3468/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * реституция * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №208/20.07.2011 по дело №709/2010Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * свръх петитум * доказателства * изменение на регулационен план
ГКРешение №270/28.01.2015 по дело №7515/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност на договор за ипотека
ГКРешение №240/21.05.2012 по дело №936/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение № 165/17.05.2010 по дело №4719/2008Нищожност * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/ * доказателства * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №249/12.11.2012 по дело №270/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * официален документ * оспорване на истинността на документ * доказателства * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
ГКРешение №735/18.11.2010 по дело №140/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * подбор * доказателства
ГКРешение №355/2011/09.01.2012 по дело №430/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * принос * преклузия
ГКРешение №62/18.06.2010 по дело №4739/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * поправка на очевидна фактическа грешка * доказателства * правен интерес * право на изкупуване * негаторен иск
ГКРешение №606/13.11.2009 по дело №265/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №501/04.11.2010 по дело №933/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №463/05.04.2016 по дело №2541/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * неимуществени вреди * доказателства * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №20/02.02.2011 по дело №620/2010Договор за заем * доказателства
ГКРешение №15/21.01.2011 по дело №2066/2008възстановяване правото на собственост * предаване на владение * доказателства * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №388/17.10.2011 по дело №1975/2010Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателства * трудово възнаграждение * допълнително споразумение
ГКРешение №291/20.04.2010 по дело №1199/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * закриване на предприятието * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * доказателства
ГКРешение №131/04.05.2012 по дело №755/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * нови факти и доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №83/13.07.2015 по дело №5877/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №238/03.07.2014 по дело №891/2014Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * доказателства * право на ползване
ГКРешение №43/26.03.2015 по дело №4638/2014Договор за заем * договор за заем * доказателства
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №198/10.11.2015 по дело №2441/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * доказателства * преклузия * отговор на искова молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №701/2011Делба * съсобственост * доказателства * придобивна давност * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №541/06.07.2010 по дело №661/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №567/08.03.2011 по дело №18/2009съпружеска имуществена общност * лично имущество * доказателства * определяне на по-голям дял на съпруга
ГКОпределение №43/22.01.2014 по дело №38/2014нередовност на въззивна жалба * държавна такса * доказателства * указания на съда
ГКРешение №41/21.03.2012 по дело №1473/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * доказателства * груб строеж * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ГКРешение №33/29.07.2013 по дело №401/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * изменение на кадастрална карта * вещно-прехвърлителен ефект * доказателства
ГКРешение №215/30.09.2013 по дело №2157/2013Делба * съсобственост * договор за делба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №472/12.01.2012 по дело №1712/2010Двустранна реституция * неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения * отпаднало основание * доказателства * договор за покупко-продажба
НКРешение №275/05.06.2009 по дело №254/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * неприкосновеност на жилище * доказателства * отвод * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
ГКРешение №159/15.03.2010 по дело №1654/2009лични отношения между родители и деца * сила на пресъдено нещо * доказателства * Родителски права след развода
ГКРешение №452/03.06.2010 по дело №101/2010Родителски права след развода * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * свидетелски показания * доказателства * нови факти и доказателства * родител с местожителство или местопребиваване в чужбина
ГКРешение №211/09.06.2010 по дело №212/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * доказателства и доказателствени средства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №291/05.07.2011 по дело №376/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * допълнителна и комплексна експертизи * вещо лице * давностно владение
ГКРешение №542/21.06.2010 по дело №759/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * наследствено правоприемство
ГКОпределение №386/19.11.2013 по дело №6080/2013освобождаване от такси и разноски * държавна такса * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * доказателства
ГКРешение №147/19.07.2010 по дело №7/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * благоустройствени мероприятия * правоприемство * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №263/19.07.2010 по дело №1157/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * давностно владение * предоставяне за стопанисване и управление * доказателства
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №342/11.05.2010 по дело №56/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №8/18.05.2010 по дело №88/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №409/20.06.2012 по дело №1411/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обедняване * споразумение * доказателства
ГКРешение №25/25.07.2011 по дело №523/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * съпружеска имуществена общност * доказателства * семейно жилище * фактическа власт * ползване на семейно жилище
ГКРешение №265/25.10.2012 по дело №225/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * възстановяване в стари реални граници * застрояване * благоустройствени мероприятия * временни постройки
ГКРешение №107/10.08.2011 по дело №78/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * конкуренция на права * отрицателен установителен иск
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №832/10.12.2010 по дело №593/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
НКРешение №519/07.12.2010 по дело №461/2010грабеж * оценка на доказателствени източници * доказателства * обяснения на подсъдим * превес на смекчаващите вината обстоятелства * цели на наказанието
ГКРешение №375/19.10.2010 по дело №452/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност * одържавени недвижими имоти * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №144/15.09.2010 по дело №5105/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * наследяване * доказателства * недопустим съдебен акт
ГКРешение №339/23.06.2010 по дело №1296/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * лични средства * придобиване преди брака * свидетелски показания * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №372/27.04.2010 по дело №90/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * идентичност на имена * право на възстановяване
ГКРешение №630/14.12.2009 по дело №608/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * доказателства * оспорване на констативен нотариален акт
НКРешение №78/14.06.2016 по дело №271/2016Лека телесна повреда без разстройство на здравето * доказателствен анализ * доказателства
ГКРешение №57/08.06.2015 по дело №6396/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * придобивна давност
ГКОпределение №169/28.04.2016 по дело №1644/2016Частна касационна жалба * доказателства * обжалване на определения * администриране на жалба * пощенско клеймо
ГКРешение №57/08.05.2014 по дело №7493/2013Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * доказателства * вещо лице
НКРешение №407/04.12.2015 по дело №1369/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * доказателства * доказателствен анализ
ГКРешение №237/21.05.2010 по дело №1389/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №821/19.11.2010 по дело №1906/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * саморъчно завещание * право на ползване * форма за валидност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №344/01.11.2011 по дело №1451/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС * контрол за валидност на административен акт * доказателства * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
НКРешение №507/15.11.2011 по дело №2602/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * установяване на нови фактически положения * достоверност на доказателствени средства * доказателства * косвени доказателства и косвено доказване * първични доказателства * производни доказателства * игнориране на обяснения на подсъдим * самопризнание
ГКРешение №110/12.04.2010 по дело №4617/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съдържание на заповед за уволнение * доказателства * свидетелски показания * дисциплинарна отговорност * неизпълнение на законните нареждания на работодателя * отмяна на уволнение * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникване на трудовото правоотношение
ГКРешение №719/06.01.2011 по дело №1539/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * придобиване по време на брака * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКОпределение №37/04.02.2016 по дело №159/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * доказателства * правна помощ
ГКРешение №218/2011/06.01.2012 по дело №1508/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на регулационен план * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКРешение №424/10.11.2011 по дело №1531/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * представяне на документи на хартиен носител * застрояване
ГКРешение №249/27.12.2011 по дело №1037/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * лични средства * придобиване по време на брака * доказателства * съдебно признание на факт
ГКРешение №31/25.02.2010 по дело №711/2009делба * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест * придобивна давност * обстоятелствена проверка
ГКРешение №130/04.05.2011 по дело №141/2010Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * трудова книжка * доказателства * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка
ГКРешение №298/28.04.2010 по дело №3972/2008Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * обезщетение за недопускане до работа * доказателства * възстановяване на работа * срок за явяване на работа * задължение за уведомяване
ГКРешение №627/05.10.2010 по дело №1623/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * добросъвестно владение
ГКРешение №886/08.04.2010 по дело №3220/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №77/16.02.2012 по дело №344/2011Иск за промяна на име * промяна на име * доказателства * важни обстоятелства
ГКРешение №256/17.06.2010 по дело №356/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * изменение на иска * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №680/11.01.2011 по дело №1164/2009Иск за промяна на име * промяна на име * важни обстоятелства * доказателства
ГКРешение №428/13.05.2010 по дело №1207/2009Иск за установяване на дискриминация * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * свидетелски показания * доказателствена тежест * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №10/01.02.2012 по дело №130/2011Делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * доказателства * свидетелски показания * уравнение на дялове
ГКРешение №324/28.07.2011 по дело №924/2010неправилна правна квалификация * вреди от животни * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * непозволено увреждане
ГКРешение №342/23.04.2010 по дело №80/2009Иск за промяна на име * промяна на име * доказателства * важни обстоятелства
ГКРешение №295/31.03.2010 по дело №971/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №77/29.05.2014 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обстоятелствена проверка * доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * официален документ
ГКРешение №459/23.11.2011 по дело №82/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * доказателства * служебно начало * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №120/11.03.2010 по дело №3625/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * отчуждаване * доказателства
ГКРешение №113/28.02.2011 по дело №1062/2010саморъчно завещание * предаване на владение * доказателства * унищожаване на завещателно разпореждане *
ГКРешение №553/27.06.2013 по дело №196/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди * доказателства * трудова злополука * причинно-следствена връзка * справедливост * пенсия за инвалидност
ГКРешение №298/09.06.2010 по дело №474/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №616/07.10.2010 по дело №1605/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * приложим закон * давностно владение * форма за валидност * придобиване по време на брака * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * установяване право на собственост към минал момент * лично имущество
ГКРешение №10/04.03.2015 по дело №4171/2014Ревандикационен иск * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * доказателства
ГКРешение №91/21.04.2016 по дело №4497/2015Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разваляне на предварителен договор * Права на купувача при недостатъци * договор за покупко-продажба
ГКРешение №34/19.06.2013 по дело №611/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №218/11.10.2013 по дело №1778/2013Разваляне на договор * отменителен /Павлов/ иск * доказателства * доказателствени средства
ГКРешение №646/12.10.2010 по дело №1210/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №569/27.07.2010 по дело №693/2009добросъвестно владение * договор за наем * доказателства * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване * договор за управление * приложим закон *
ГКРешение №129/04.05.2011 по дело №89/2010Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * лично имущество * лични средства * доказателства * трансформация
ГКРешение №762/20.07.2011 по дело №1371/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * идентичност на имоти * отчуждаване * наследяване по закон * вещо лице
ГКРешение №56/01.03.2011 по дело №117/2010трудова злополука * военнослужещ * обезщетение за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №224/28.10.2014 по дело №2583/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №432/18.03.2013 по дело №90/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * предоставяне за стопанисване и управление * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * доказателства
ГКРешение №29/08.02.2011 по дело №265/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * намаляване обема на работа * доказателства * причинно-следствена връзка
ГКРешение №552/13.01.2012 по дело №1780/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * принос * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №231/11.07.2012 по дело №848/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * съсобственост * доказателства * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №236/26.05.2011 по дело №644/2010Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза * право на изкупуване от ползвател * принцип на диспозитивното начало * правомощия на въззивната инстанция * допълнителна държавна такса * отмяна на нотариален акт * застрояване
ГКРешение №469/26.10.2011 по дело №2/2011Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители * издръжка * доказателства
ГКРешение №217/21.01.2015 по дело №6000/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * преустройство * самостоятелен обект * оспорване на нотариален акт * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №492/12.07.2010 по дело №1904/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * симулация * доказателства * наследяване * възстановяване на запазена част * нищожност-привидност на сделка * договор за дарение * прихващане * свидетелски показания
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №568/06.07.2010 по дело №424/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №226/19.11.2013 по дело №3136/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * застрояване * доказателства
ГКРешение №113/12.06.2015 по дело №5835/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №483/2012/01.07.2013 по дело №473/2012Спор относно родителските права * пътуване в чужбина * интерес на детето * доказателства
ГКРешение №88/17.02.2010 по дело №3296/2008възстановяване правото на собственост * доказателства * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * право на строеж
ГКРешение №591/02.03.2010 по дело №3334/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №225/13.08.2010 по дело №246/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №566/18.06.2010 по дело №1473/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * увреждане на кредитор * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №782/27.05.2011 по дело №1865/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * доказателства * договор за делба * нищожност на делба * обезщетение за ползване * представителство
ГКРешение №119/04.06.2015 по дело №1269/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * доказателства
ГКРешение №311/06.08.2010 по дело №1056/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * доказателствена тежест * доказателства
ТКРешение №69/23.07.2014 по дело №1874/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * доказателства * оценка на доказателства * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №346/30.12.2011 по дело №810/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства
ГКРешение №158/17.02.2010 по дело №3781/2008доказателства * Иск за признаване уволнението за незаконно * имуществена отговорност
ГКРешение №838/29.06.2011 по дело №155/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * държавна собственост * правомощия на въззивната инстанция * възстановена кооперация
ГКРешение №229/18.10.2013 по дело №3099/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №192/08.03.2010 по дело №101/2009право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКРешение №328/26.04.2010 по дело №158/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателства * обяснения на страната
ГКРешение №293/14.07.2011 по дело №1302/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * покана * доказателства
ГКРешение №84/15.07.2014 по дело №491/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * установяване на граници на поземлените имоти * доказателства * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКРешение №598/13.07.2010 по дело №683/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * давностно владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №639/12.01.2011 по дело №340/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * придобивна давност * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКРешение №691/02.02.2011 по дело №1620/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * грешка в кадастрален план * реална част * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №494/15.06.2010 по дело №673/2010нередовност на исковата молба * неизпълнение * граждански договор * доказателства * имуществена отговорност на работник или служител *
ГКОпределение №360/25.07.2013 по дело №4415/2013възражение за местна подсъдност * доказателства
ГКРешение №127/05.04.2011 по дело №1321/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за вреди * доказателства
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №812/18.01.2010 по дело №3845/2008право на изкупуване от ползвател * застрояване * доказателства * Установителен иск
ГКРешение №26/02.03.2010 по дело №598/2009Родителски права след развода * лични отношения между родители и деца * доказателства * нововъзникнали обстоятелства * свидетелски показания * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКРешение №352/26.11.2012 по дело №216/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * възражение за прихващане * доказателства * обезщетение за неспазено предизвестие * незаконно уволнение
ГКРешение №859/07.01.2011 по дело №1953/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * държавна собственост * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКРешение №134/22.05.2013 по дело №51/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * акт за държавна собственост * доказателства * приращения
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №640/25.01.2010 по дело №4541/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателства * разваляне на договор по право
ГКРешение №806/11.01.2011 по дело №1000/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателства * правоприемство * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №735/04.11.2010 по дело №1824/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №473/20.01.2012 по дело №263/2011Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доказателства * обогатяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №971/29.03.2010 по дело №3930/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателства * обезщетение за ползване * нередовност на исковата молба * добиви от вещ * договор за наем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №626/15.03.2011 по дело №24/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * неимуществени вреди от престъпление * застрахователно обезщетение
ГКРешение №426/21.11.2011 по дело №74/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * указания на съда * служебно начало * продажба на лек автомобил * експертиза * приложим закон * доказателства * международна компетентност на български съд
ГКРешение №106/04.05.2012 по дело №1149/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * преклузивен срок
ГКРешение №44/27.03.2013 по дело №503/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения в чужд имот * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №26/12.06.2013 по дело №12/2011ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * доказателства
ГКРешение №333/27.08.2010 по дело №304/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства
ГКРешение №532/25.01.2011 по дело №671/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ТКРешение №36/07.08.2015 по дело №465/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * задължения на въззивния съд * възражения * доказателства * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКОпределение №247/18.05.2009 по дело №166/2009обезсилване на заповед за изпълнение * изчисляване на срокове * установителен иск в заповедно производство * доказателства
ГКРешение №56/19.06.2013 по дело №884/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №851/11.12.2010 по дело №1300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * наследяване * доказателства
ГКРешение №64/20.02.2012 по дело №1398/2011Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * мерки относно лични отношения между родители и деца * доказателства
ГКРешение №488/11.09.2013 по дело №229/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * надстрояване * общи части * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №637/27.10.2010 по дело №883/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * доказателства * конкурс
ГКРешение №300/2011/04.01.2012 по дело №136/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * отговор на искова молба * преклузия * придобивна давност * преклузивен срок * доказателства
ГКРешение №37/29.03.2012 по дело №241/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * доказателства * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ГКРешение №216/27.07.2010 по дело №185/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * доказателства * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №693/21.10.2010 по дело №1488/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на дворищно-регулационен план * индивидуализация на недвижим имот * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №980/29.03.2010 по дело №3322/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №287/13.07.2011 по дело №1032/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №478/13.07.2010 по дело №4273/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * делба * съсобственост * уравнение на дялове * доказателства
ГКРешение №408/12.11.2010 по дело №738/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №589/29.06.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост * договор за покупко-продажба * наследяване * идентичност на имена
ГКРешение №139/31.03.2011 по дело №594/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №244/25.07.2013 по дело №1205/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * съпричиняване * доказателства * незаконно обвинение
ГКРешение №440/08.12.2010 по дело №58/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №281/14.07.2011 по дело №87/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * сила на пресъдено нещо * правоприемство * преюдициално значение * доказателства * идентичност на имоти * преклузия
ГКРешение №154/31.08.2012 по дело №746/2010Делба * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * мотиви на въззивно решение * решение при правилно първоинстанционно решение * съсобственост * наследяване * придобивна давност
НКРешение №295/02.12.2010 по дело №247/2010Убийство по чл.115 НК * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * достоверност на свидетелски показания * процесуални правила при доказването * доказателства * оценка за истинност на доказателствата * анализ на доказателствена съвкупност * ДНК експертиза * косвени доказателства и косвено доказване * следствен експеримент * противоречиви показания
ГКРешение №194/02.07.2012 по дело №92/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * свидетелски показания * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност
ГКРешение №309/19.09.2012 по дело №780/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * замяна * реституция * трето лице
ГКРешение №153/15.03.2010 по дело №4632/2008Нищожност на завещателно разпореждане * наследяване по закон * доказателства * саморъчно завещание
ГКРешение №226/12.07.2011 по дело №921/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * доказателства * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие * обезщетение при дисциплинарно уволнение, дължимо от работника или служителя на работодателя
ГКРешение №18/03.02.2015 по дело №4619/2014Делба на наследство * съсобственост * доказателства * отговор на искова молба * преклузия
ГКРешение №374/22.11.2010 по дело №219/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * общи части * право на строеж * добросъвестно владение
ГКРешение №418/05.10.2010 по дело №722/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №784/11.07.2011 по дело №985/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * грешка в кадастрален план * одържавени недвижими имоти * реституция * отмяна на отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * доказателства
ГКРешение №397/27.05.2010 по дело №711/2009Делба * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * доказателства * наследяване * доказателствена тежест * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №341/02.07.2010 по дело №177/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * принос
ГКРешение №746/05.01.2011 по дело №727/2009трудово възнаграждение * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №98/27.07.2010 по дело №5262/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * доказателства
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №125/13.05.2010 по дело №5096/2008Иск за изплащане на трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * доказателства * обезщетение за неизползван годишен отпуск * форма на трудовия договор * уведомление до НОИ * недействителност на трудов договор * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №461/01.07.2010 по дело №919/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * доказателства * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №968/04.03.2010 по дело №3900/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * договор за покупко-продажба * отчуждаване * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №68/11.03.2010 по дело №4290/2008Недостатъци, отклонение, разваляне * доказателства * скрити недостатъци * обезщетение за забава * договор за изработка
ГКРешение №370/18.09.2012 по дело №1226/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * право на възстановяване * право на ползване * трето лице * доказателства * констативен нотариален акт
ГКРешение №95/16.03.2011 по дело №331/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * договор за покупко-продажба * обезщетение за ползване * доказателства
ГКРешение №194/28.04.2010 по дело №15/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №335/06.07.2010 по дело №4764/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * доказателства * продажба на лек автомобил * обявяване на предварителен договор за окончателен * правомощия на въззивната инстанция * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №121/21.06.2013 по дело №862/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * преклузивен срок * право на изкупуване * придобивна давност
ГКРешение №361/14.12.2011 по дело №771/2010Установителен иск * установяване право на собственост * представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №260/22.03.2010 по дело №10/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * придобивна давност
ГКРешение №283/30.10.2012 по дело №648/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * постройка * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ГКРешение №250/17.06.2010 по дело №869/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №62/18.04.2013 по дело №712/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства
ГКРешение №323/27.09.2012 по дело №408/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
НКРешение №489/25.03.2010 по дело №475/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * доказаност на обвинението * извънпроцесуални изявления на подсъдим и/или пострадал * доказателства * производни доказателства * първични доказателства * одорологична експертиза * одорологична експертиза * ДНК експертиза * показания на свидетел с тайна самоличност * указания на касационната инстанция
ГКРешение №128/26.05.2010 по дело №282/2009обезщетение за извънреден труд * доказателства
ГКРешение №953/17.02.2010 по дело №4844/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * давностно владение * наследяване
ГКОпределение №654/15.09.2014 по дело №3882/2014Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * доказателства * указания на съда
ГКРешение №723/05.01.2011 по дело №158/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * имуществена отговорност * трудова злополука * трайно намалена работоспособност * доказателства
НКРешение №507/13.12.2013 по дело №2037/2013Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * доказателства * косвени доказателства * авторство на деянието
ГКРешение №99/02.03.2010 по дело №4589/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * възстановяване правото на собственост * отчуждаване
ГКРешение №549/29.10.2010 по дело №56/2010Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето * доказателства * родителски права след развода
ГКРешение №275/18.11.2014 по дело №2620/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * договор за наем * вреди от вещ * експертиза
ГКРешение №348/07.12.2010 по дело №3853/2008Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателства
ГКРешение №15/06.02.2012 по дело №311/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * право на строеж * погасителна давност * отчуждаване * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №316/27.08.2010 по дело №434/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №580/04.10.2010 по дело №836/2009доказателства * Неоснователно обогатяване
ГКРешение №446/10.01.2011 по дело №655/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №101/07.03.2012 по дело №70/2011Делба * определяне на квоти * съсобственост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * доказателствена сила на нотариален акт * общи части
ГКРешение №8/20.02.2013 по дело №470/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * доказателства * наследствено правоприемство * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №30/09.04.2010 по дело №4215/2008Отмяна на дарението * издръжка на дарител * наследяване * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №264/08.04.2010 по дело №4395/2008Делба * обратно действие * алеаторен договор * разваляне на договор * завет * поредност на откриване на наследство * придобивна давност * съсобственост * доказателства * делба на наследство
ГКРешение №248/18.02.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * незаконен строеж * търпим строеж
ГКРешение №138/13.05.2014 по дело №5715/2013Иск за установяване на трудово правоотношение * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * извънсъдебно признание
ГКРешение №673/18.12.2009 по дело №321/2009предаване на владение * свидетелски показания * доказателства * придобивна давност * застрояване * Ревандикационен иск
ГКРешение №155/28.04.2010 по дело №134/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №738/22.11.2010 по дело №297/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * доказателства * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №198/03.08.2012 по дело №18/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКОпределение №775/03.12.2013 по дело №6348/2013осиновяване * предпоставки * доказателства
ГКРешение №397/03.10.2012 по дело №1604/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет * допустимост на иск * съсобственост * доказателства
ГКРешение №565/15.10.2010 по дело №4522/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * реституция * благоустройствени мероприятия * застрояване * доказателства * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №67/05.07.2010 по дело №330/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №470/16.01.2012 по дело №1318/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * запис на заповед * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * доказателства * договаряне сам със себе си * упълномощаване
ГКРешение №93/23.03.2011 по дело №379/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №245/13.05.2010 по дело №291/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №97/22.03.2011 по дело №417/2010Договор за заем * обезщетение за забава * доказателствена тежест * обяснения на страната * доказателства
ГКРешение №306/28.06.2010 по дело №4246/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * доказателства и доказателствени средства * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * възстановяване на длъжност * доказателства
ГКРешение №43/16.08.2010 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * прекъсване на давност * доказателства * право на строеж * груб строеж
ГКРешение №855/11.12.2010 по дело №1497/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * отмяна на нотариален акт * тълкуване на договор * нищожност на отделни части на договор * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №407/24.08.2010 по дело №1478/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * интерес на детето * доказателства * споразумение при развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №357/11.05.2010 по дело №100/2010Отменителен иск * договор за дарение * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * доказателства
ГКОпределение №28/28.01.2013 по дело №5/2013развод * прекратяване на производството по делото * уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела * доказателства
ГКРешение №204/19.07.2010 по дело №191/2009гори * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №93/15.07.2015 по дело №138/2015Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * доказателства * разполагаема част * надлежна страна
ГКРешение №250/2012/18.07.2013 по дело №634/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * доказателства * приращения * общинска собственост * пристрояване
ГКРешение №434/02.11.2011 по дело №1235/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №100/02.03.2011 по дело №1820/2009Делба * съсобственост * наследяване по закон * правомощия на въззивната инстанция * експертиза * доказателства * съдебни разноски * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №322/28.04.2010 по дело №99/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * доказателства * съкращаване на щата * свидетелски показания * прекратяване на трудовото правоотношение * представителство
ГКРешение №30/05.03.2014 по дело №3905/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * принцип на служебното начало * експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №621/22.10.2010 по дело №1927/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №499/08.12.2011 по дело №1534/2010Установителен иск * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * доказателства * реституция * забрана за придобиване по давност * отчуждаване * земеделски земи
ГКРешение №288/15.12.2014 по дело №4148/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №514/20.12.2011 по дело №168/2011Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * изтичане на срок * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №393/01.10.2010 по дело №4703/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обикновено другарство * неправилно заснемане на недвижим имот * доказателства * грешка в кадастрален план * правомощия на въззивната инстанция * необходимо другарство
ГКРешение №108/10.07.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * принцип на служебното начало * доклад по делото
ГКРешение №189/25.05.2011 по дело №532/2010Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на нотариален акт * реална част * самостоятелен обект * доказателства * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №60/25.03.2010 по дело №394/2009Договор за наем на вещи * прекратяване на договор за наем * предаване на владение * движими вещи * доказателства * неустойка
ГКРешение №333/2011/12.01.2012 по дело №1173/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * доказателствена тежест * земеделски земи * план за новообразувани имоти * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №422/20.10.2011 по дело №1118/2011Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара * дисциплинарно производство по Закона за нотариусите и нотариалната дейност * дисциплинарно наказание * доказателства
ГКРешение №65/31.03.2011 по дело №1436/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №649/18.01.2011 по дело №1530/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * държавна собственост * право на строеж * предварителен договор * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №429/25.11.2011 по дело №3/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * придобивна давност
ГКРешение №409/28.02.2013 по дело №59/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * добросъвестно владение * съсобственост * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №412/21.11.2012 по дело №1417/2011Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * съдебно признание на факт * доказателства
ГКРешение №381/21.03.2012 по дело №756/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * свидетелски показания * давностно владение
ГКРешение №272/09.04.2009 по дело №3117/2008предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №46/01.03.2011 по дело №1275/2010Делба * съсобственост * доказателства * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * определяне на квоти
ГКРешение №690/03.01.2011 по дело №681/2009Иск за вреди от отчетническа дейност * неизпълнение * доказателства * командировка
ГКРешение №74/12.02.2010 по дело №1063/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства
ГКРешение №556/10.01.2011 по дело №1019/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * доклад по делото * преклузия * свидетелски показания
ГКРешение №261/24.03.2010 по дело №362/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * доказателства * допустимост на иск
ГКРешение №117/21.05.2013 по дело №20/2013Делба на наследство * съсобственост * доказателства
ГКРешение №267/15.05.2015 по дело №3225/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * неоснователно обогатяване * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване * констативен нотариален акт * доказателства * доклад по делото * съсобственост
ГКРешение №39/13.02.2015 по дело №4890/2014Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * доказателства * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №98/09.05.2012 по дело №318/2011Договор за заем * указания на съда * доклад по делото * доказателства
ГКРешение №49/12.03.2015 по дело №5062/2014Преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКОпределение №463/07.08.2009 по дело №206/2009указания на съда * изчисляване на срокове * доказателства * договор за куриерска услуга * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №334/23.04.2010 по дело №427/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * конфликт на интереси * съдържание на заповед за уволнение * доказателства * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
ГКРешение №550/04.08.2010 по дело №314/2009Ревандикационен иск * негаторен иск * предаване на владение * свидетелски показания * изгубване или унищожаване на писмен документ * доказателства * замяна * конкуренция на права * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №537/17.12.2012 по дело №214/2012Изменение и прекратяване на издръжката * увеличаване на издръжка * доказателства * интерес на детето * преклузия
ГКРешение №438/15.12.2011 по дело №1338/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * наследствено правоприемство * приемане на наследство * доказателства
ГКРешение №432/20.04.2012 по дело №228/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на ползване * доказателства * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
НКРешение №297/23.06.2009 по дело №296/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * авторство на деянието * пръстови отпечатъци * доказателства * взломна кражба
ГКРешение №370/12.10.2012 по дело №61/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * доказателства
ГКРешение №391/10.01.2012 по дело №891/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност * спиране на давност * доказателства * правна квалификация * присъединяване на владение
ГКРешение №156/28.04.2010 по дело №275/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
НКРешение №205/04.05.2010 по дело №131/2010Квалифицирани състави на изнудване * право на справедлив процес * доказателства * гласни доказателства и средства * изнудване чрез заплашване * имуществено разпореждане * доказателства и доказателствени средства * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ГКРешение №768/29.11.2010 по дело №280/2010установителен иск * доказателства * застраховка "живот" * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №874/29.12.2010 по дело №451/2010Привидни и прикрити договори * договор за дарение * погасителна давност * доказателства * свидетелски показания * симулация * принос
ГКРешение №125/29.05.2012 по дело №534/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * доказателства * принцип на законност * спогодба * правомощия на въззивната инстанция * подбор * обезщетение при уволнение на други основания
ГКРешение №921/11.12.2009 по дело №5299/2008нововъзникнали обстоятелства * предоставяне на семейно жилище след развода * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №193/09.07.2010 по дело №1153/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №488/07.02.2012 по дело №899/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обективна отговорност * вреди от животни * доказателства * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №384/13.12.2010 по дело №1836/2009Фамилно име след развода * развод * преклузия * доказателства * неприсъствено решение
ГКРешение №554/08.02.2012 по дело №1163/2010Договор за заем * договор за банков кредит * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №647/11.10.2010 по дело №1348/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * съдържание на заповед за уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №390/30.04.2010 по дело №408/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства
ГКРешение №401/29.10.2010 по дело №1494/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * земеделски земи * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция
ГКОпределение №802/06.12.2013 по дело №4629/2013адвокатско възнаграждение * доказателства
ГКРешение №408/07.11.2011 по дело №1347/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * идентичност на имоти * помощен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №706/09.03.2011 по дело №1394/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * доказателства * свидетелски показания * договор за заем
ГКРешение №833/06.01.2011 по дело №1221/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * наследяване по закон * универсално завещание * доказателства
ГКРешение №164/28.05.2012 по дело №66/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * мотиви на въззивно решение * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * конкуренция на основания * придобивна давност
ГКРешение №134/07.04.2010 по дело №813/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * заснемане и трасиране на стари реални граници * доказателства
ГКРешение №62/01.04.2011 по дело №1680/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * трансформация * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №877/27.11.2009 по дело №3374/2008лични отношения между родители и деца * доказателства * преклузия * новооткрити обстоятелства * нововъзникнали обстоятелства * Родителски права след развода
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №188/25.07.2012 по дело №171/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * доказателства * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лични средства * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №3/20.01.2010 по дело №2749/2008Делба * определяне на квоти * продажба на лек автомобил * съпружеска имуществена общност * съсобственост * доказателства * придобиване по време на брака
ГКРешение №170/22.08.2013 по дело №902/2012Прекратяване на осиновяването * прекратяване на осиновяването * доказателства * свидетелски показания * важни обстоятелства
ГКРешение №829/12.01.2011 по дело №152/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * наследяване * доказателства * допустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * граждански брак
ГКРешение №179/17.06.2013 по дело №228/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * увреждане * свидетелски показания * намаляване на обезщетение поради съпричиняване * доказателства
ГКРешение №659/12.01.2010 по дело №173/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * оспорване на истинността на документ * право на възстановяване
ГКРешение №191/23.03.2010 по дело №27/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №35/22.02.2012 по дело №419/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №209/06.04.2010 по дело №4468/2008Лишаване от родителски права * доказателства * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * свидетелски показания * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №632/23.11.2009 по дело №300/2009установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * възстановяване в стари реални граници * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №534/04.07.2014 по дело №3461/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * служебно начало * доказателства
ГКРешение №226/22.12.2014 по дело №3253/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разделителен протокол
ГКРешение №28/16.07.2015 по дело №4590/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №192/13.10.2015 по дело №2189/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * експертиза * доказателства
ГКРешение №432/29.06.2010 по дело №392/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука * доказателства * съпричиняване при трудова злополука
ГКРешение №118/27.06.2013 по дело №752/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * противопожарни изисквания * експертиза * доказателства
ГКРешение №745/09.11.2010 по дело №891/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №420/26.05.2010 по дело №412/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * давностно владение * земеделски земи * обстоятелствена проверка * възстановяване правото на собственост * реституция * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №68/13.09.2010 по дело №3382/2008Установителен иск * нищожност на отказ от наследство * доказателства * доказателствена тежест * откриване на наследство * писмени доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №133/04.04.2012 по дело №1243/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * договор за аренда * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * вещо лице
ГКРешение №34/06.04.2010 по дело №65/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №595/04.12.2009 по дело №3474/2008предаване на владение * земеделски земи * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * Ревандикационен иск
ГКРешение №8/24.02.2015 по дело №4294/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * общи части * управител на етажна собственост
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
ГКРешение №483/15.07.2010 по дело №991/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * отмяна на нотариален акт * договор за покупко-продажба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на иск
ГКРешение №280/19.07.2010 по дело №598/2009Делба * съсобственост * държавна собственост * определяне на квоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №144/25.03.2011 по дело №553/2010Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * реална част * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №204/28.10.2015 по дело №2584/2015Делба * възстановяване на запазена част * съсобственост * доказателства * приложим закон
ГКРешение №133/31.05.2010 по дело №74/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * доказателства * свидетелски показания * съкращаване на щата
ГКРешение №266/29.06.2011 по дело №1058/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * договор за покупко-продажба * придобивна давност * индивидуализация на недвижим имот * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №331/19.05.2010 по дело №257/2009прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * общинска длъжност * доказателства * народни читалища * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №176/16.05.2011 по дело №1968/2009Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * доказателствена тежест * доказателства * общи части * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №111/03.07.2013 по дело №746/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * обстоятелствена проверка * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * доказателства
ГКРешение №498/11.06.2010 по дело №840/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №315/09.11.2011 по дело №1216/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * право на строеж * косвен съдебен контрол * реституция * застрояване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * приращения
ГКРешение №286/13.07.2011 по дело №962/2010Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * право на възстановяване * нередовност на исковата молба * доказателства * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №761/16.03.2011 по дело №215/2010прекратяване на трудовото правоотношение * доказателства * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск *
ГКРешение №51/16.04.2015 по дело №5299/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * решение при признание на иска * доказателства * разваляне на договор * предварителен договор
ГКРешение №435/01.03.2013 по дело №370/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * симулация * доказателства
ГКРешение №289/23.10.2012 по дело №399/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * вписване в имотен регистър * давностно владение * форма за валидност * начало на давностен срок * официален свидетелстващ документ * идентичност на имоти
ГКРешение №182/13.06.2011 по дело №160/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * право на ползване * съсобственост * обезщетение за забава * доказателства
ГКРешение №209/03.06.2010 по дело №85/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №77/30.03.2011 по дело №229/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * давностно владение * договор за покупко-продажба * експертиза * доказателства
ГКРешение №103/30.11.2010 по дело №2362/2008Отчетна и прехвърлителна сделка * неоснователно обогатяване * договор за влог * отчетна сделка * доказателства * свидетелски показания * договор за поръчка
ГКРешение №60/23.04.2013 по дело №693/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * графологическа експертиза * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * доказателства
ГКРешение №235/04.07.2011 по дело №513/2010Нищожност * договор за заем * недействителност на договор * нищожност-заобикаляне на закона * доказателства * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №344/01.10.2012 по дело №114/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * трето лице * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКРешение №732/28.10.2010 по дело №1146/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * доказателства * незаконно уволнение
ГКРешение №62/03.02.2010 по дело №4243/2008Установителен иск * установяване на вземане * топлинна енергия * доказателства
ГКРешение №96/09.04.2012 по дело №1181/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №339/10.10.2011 по дело №859/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * доказателства * обезщетение на загинал при или по повод изпълнение на служебните задължения
ГКРешение №202/01.12.2014 по дело №1384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №359/11.05.2010 по дело №3290/2008писмени доказателства * гори * право на възстановяване * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №117/14.07.2011 по дело №847/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * държавна собственост * акт за държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №91/01.07.2011 по дело №40/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * оспорване на нотариален акт * съсобственост * необходимо другарство * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №177/14.04.2011 по дело №209/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * доказателства * наследяване
ГКРешение №152/31.08.2012 по дело №1444/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №390/08.01.2013 по дело №920/2011Непозволено увреждане * неимуществени вреди от престъпление * доказателства * момент на настъпване на вреди * справедливост
ГКРешение №262/11.05.2010 по дело №1155/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * непозволено увреждане * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №101/26.07.2013 по дело №391/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * доказателства
ГКРешение №332/2011/29.03.2012 по дело №597/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * доказателства * регулационен план
ГКРешение №104/08.12.2010 по дело №3863/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №756/22.07.2011 по дело №101/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №449/17.11.2011 по дело №1212/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №324/13.07.2011 по дело №378/2009Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * доказателствена сила на нотариален акт * вещо лице * доказателства * графологическа експертиза
ГКРешение №57/14.02.2011 по дело №527/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди * доказателства
ГКРешение №218/14.11.2013 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на отчуждаване * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №815/2010 г./15.02.2011 по дело №1713/2009Нищожност * делба * доказателства * уравнение на дялове * нищожност на договор за дарение * установителен иск * представителство
ГКРешение №273/10.09.2010 по дело №382/2009запис на заповед * доказателства * нищожност * наследяване * отказ от наследство * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * доказателствена тежест
ГКРешение №395/22.10.2012 по дело №144/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * свидетелски показания * индивидуализация на недвижим имот * сила на пресъдено нещо * доказателства
ГКРешение №955/29.12.2009 по дело №2640/2008установяване право на собственост * доказателства * конститутивно действие * Ревандикационен иск
ГКРешение №253/18.05.2010 по дело №1114/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * нередовност на исковата молба * доказателства
ГКРешение №921/30.12.2009 по дело №2704/2008мотиви на въззивно решение * трафопост * общинска собственост * установяване право на собственост * Установителен иск * доказателства * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №253/2012/18.01.2013 по дело №295/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №401/11.01.2012 по дело №327/2011Родителски права след развода * доказателства * предоставяне на семейно жилище след развода * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №209/26.09.2014 по дело №212/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * наследяване * доказателства * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №121/02.08.2010 по дело №393/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * договор за дарение * доказателства * добросъвестно владение * приемство в процеса * дарение на чужда вещ * земеделски земи * конкуренция на права * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №527/08.09.2009 по дело №502/2009нередовност на исковата молба * делба * доказателства * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №227/12.11.2013 по дело №3340/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * доказателства * изменение на регулационен план
ГКРешение №448/30.11.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * инцидентен установителен иск * доказателства * вписване на съдебно решение
ГКРешение №687/13.07.2011 по дело №3363/2008Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * особен залог * активна процесуална легитимация * доказателства * конкуренция на права
ГКРешение №368/17.01.2011 по дело №851/2009Делба * съсобственост * публична продан * доказателства * доказателства и доказателствени средства * самостоятелен обект * етажна собственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №323/06.08.2010 по дело №1272/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКОпределение №137/20.05.2016 по дело №1612/2016Частна касационна жалба * продължаване на срок * възстановяване на срокове * доказателства
ГКРешение №155/08.03.2010 по дело №723/2009доказателства * установяване право на собственост * писмени доказателства * свидетелски показания * владение * право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №384/12.10.2012 по дело №368/2012Нищожност * нищожност на договор * доказателства * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №722/03.01.2011 по дело №518/2009прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание * незаконно уволнение * писмени обяснения * доказателства * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №154/04.05.2010 по дело №4945/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №655/21.12.2009 по дело №209/2009установяване право на собственост * земеделски земи * доказателства * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Установителен иск * делегиране на правомощия
ГКРешение №225/06.07.2011 по дело №559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * земеделски земи
ГКРешение №7/08.02.2012 по дело №510/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателства * давностно владение
ГКРешение №72/12.03.2010 по дело №905/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКОпределение №607/10.12.2013 по дело №6826/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * доказателства
ГКРешение №80/08.06.2016 по дело №5878/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * възражение * придобивна давност * неправилна правна квалификация * доказателства * указания на съда
ГКРешение №11/11.02.2014 по дело №545/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * доказателства * недопустимост на решение
ГКРешение №135/25.06.2010 по дело №4406/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * оспорване на констативен нотариален акт * придобивна давност * доказателствена тежест * съсобственост
ГКРешение №158/18.05.2012 по дело №23/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №212/18.06.2010 по дело №85/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост * доказателства * правоприемство
ГКРешение №724/30.11.2010 по дело №507/2009Договор за заем * доказателства * частен документ * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №20/14.08.2012 по дело №988/2010отнемане в полза на държавата * доказателства * нетрудови доходи * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №193/17.08.2011 по дело №1068/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * незаконен съдебен състав * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нищожност на административен акт
ГКРешение №689/03.01.2011 по дело №557/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * доказателства * трудова злополука * трудово възнаграждение
ГКРешение №87/02.07.2013 по дело №829/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №922/06.01.2010 по дело №3442/2008дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * образование * доказателства
ГКРешение №493/05.03.2013 по дело №236/2012