Ключови фрази
мотиви на въззивно решение

ГКРешение №343/2011/16.02.2012 по дело №171/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * мотиви на въззивно решение * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * писмени доказателства
ГКРешение №239/14.11.2012 по дело №1207/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * самостоятелен обект * план за новообразувани имоти * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №107/02.10.2013 по дело №514/2012Делба * реституция * публична държавна собственост * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №111/13.06.2016 по дело №6121/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства
ГКРешение №415/2011/25.01.2012 по дело №1332/2010Установителен иск * установяване право на собственост * мотиви на въззивно решение * доклад по делото * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №113/18.05.2016 по дело №5961/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * правомощия на въззивната инстанция * предмет на доказване * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №382/21.01.2016 по дело №2056/2015разваляне на договор по съдебен ред * разваляне поради неизпълнение * договор за гледане и издръжка * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №106/20.04.2016 по дело №4898/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция * незаконно обвинение * справедливост
ТКРешение №202/21.12.2013 по дело №866/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * мотиви на въззивно решение
ТКОпределение №700/23.07.2012 по дело №838/2011Частна касационна жалба * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №4/18.02.2016 по дело №3322/2015Делба * правна квалификация * добиви от вещ * обезщетение за ползване * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №62/06.04.2015 по дело №5310/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за строителство * предварителен договор * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №126/07.07.2015 по дело №7150/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * мотиви на въззивно решение * реституция
ГКРешение №165/16.06.2015 по дело №288/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №99/22.06.2015 по дело №6817/2014Делба * мотиви на въззивно решение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * Недействителност на разпореждане с наследство
ТКРешение №234/28.07.2015 по дело №3761/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №16/09.03.2016 по дело №6670/2014Ревандикационен иск * право на собственост * задължителна сила на решение по административен спор * материалноправна легитимация на ищеца * трето лице * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * мотиви на въззивно решение * очевидна фактическа грешка
ТКРешение №179/04.03.2015 по дело №3747/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * каузално правоотношение * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №157/11.02.2016 по дело №3638/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение * заключение на вещо лице * съпричиняване
ГКРешение №241/17.10.2012 по дело №850/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №219/11.11.2013 по дело №2545/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правомощия на въззивната инстанция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * мотиви на въззивно решение * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №292/20.01.2016 по дело №952/2015Суброгация * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №27/09.06.2014 по дело №813/2012Косвен иск * застраховка "автокаско" * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №94/28.03.2014 по дело №2623/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * недопустимост на съдебен акт * доклад по делото * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №154/31.08.2012 по дело №746/2010Делба * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * мотиви на въззивно решение * решение при правилно първоинстанционно решение * съсобственост * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №120/04.04.2013 по дело №964/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * намаляване обема на работа * незаконно уволнение * мотиви на въззивно решение * съдебно-счетоводна експертиза * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №105/20.04.2016 по дело №4006/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция * справедливост
ТКРешение №261/05.06.2015 по дело №2857/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение на договорни отношения * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №85/30.03.2015 по дело №4750/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * мотиви на въззивно решение * свидетелски показания * връчване на съдебни книжа * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ГКРешение №221/08.02.2016 по дело №1453/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №609/15.01.2009 по дело №323/2008възражение за прихващане * мотиви на въззивно решение * необсъждане на доказателства * договор за добив и доставка на дървесина * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ГКРешение №268/21.11.2011 по дело №191/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * мотиви на въззивно решение * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №84/09.05.2013 по дело №1012/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * мотиви на въззивно решение * професионално заболяване * трудова злополука * обезщетение за вреди
ГКРешение №40/04.02.2015 по дело №4297/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * мотиви на въззивно решение * липса на мотиви
ГКРешение №274/13.11.2012 по дело №461/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * присъединяване към въззивната жалба * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №164/28.05.2012 по дело №66/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * мотиви на въззивно решение * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * конкуренция на основания * придобивна давност
ТКРешение №157/08.11.2011 по дело №823/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * мотиви на въззивно решение * връчване на съдебни книжа * връчване на покана за общо събрание
ГКРешение №17/08.02.2016 по дело №4121/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване на чужд имот * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №130/23.06.2016 по дело №748/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №72/13.04.2016 по дело №3582/2015Развод поради разстройство на брака * предоставяне на семейно жилище след развода * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №289/03.02.2016 по дело №2564/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * мотиви на въззивно решение * липса на мотиви
ГКРешение №436/01.12.2015 по дело №2666/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * мотиви на въззивно решение * заповед за дисциплинарно наказание * дисциплинарно нарушение
ГКРешение №921/30.12.2009 по дело №2704/2008мотиви на въззивно решение * трафопост * общинска собственост * установяване право на собственост * Установителен иск * доказателства * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №248/24.09.2012 по дело №1635/2011Развод поради разстройство на брака * издръжка на бивш съпруг * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №136/02.10.2014 по дело №4309/2013Иск за съществуване на вземането * договор за наем * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №796/02.02.2011 по дело №1660/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * мотиви на въззивно решение * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * общинска собственост * реституция
ГКРешение №44/28.03.2014 по дело №4478/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * мотиви на въззивно решение * съкращаване на щата * подбор * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност
ГКРешение №50/04.07.2016 по дело №5163/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №187/07.07.2016 по дело №1332/2015Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * мотиви на въззивно решение * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ГКРешение №181/12.07.2016 по дело №360/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * мотиви на въззивно решение * синдикална организация * закрила при уволнение * съкращаване на щата
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №78/19.07.2016 по дело №355/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * изключителен собственик * мотиви на въззивно решение * възражение
ТКОпределение №383/16.08.2016 по дело №1312/2016Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение * нередовност на исковата молба * невнасяне на държавна такса * правен интерес
ТКРешение №161/04.10.2016 по дело №2220/2015Цесия * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №248/15.11.2016 по дело №784/2016Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ГКРешение №102/25.11.2016 по дело №1055/2016Делба на наследство * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * наследствен дял * доказателства
ГКРешение №267/30.11.2016 по дело №1365/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * мотиви на въззивно решение * причинно-следствена връзка * справедливост
ГКРешение №229/14.12.2016 по дело №2221/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №160/13.01.2017 по дело №2077/2016Негаторен иск * доказателства * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №180/06.02.2017 по дело №1826/2016Ревандикационен иск * доказателства * установяване право на собственост * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №271/08.02.2017 по дело №1368/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * заповед за дисциплинарно наказание * нарушение на трудовата дисциплина * мотиви на въззивно решение * неизпълнение на законните нареждания на работодателя
ГКРешение №20/09.02.2017 по дело №2885/2016Иск за оспорване на вземането * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №25/30.03.2017 по дело №2389/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * държане * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №327/03.04.2017 по дело №2119/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * мотиви на въззивно решение * доказателства * дисциплинарно нарушение
ГКРешение №64/03.04.2017 по дело №3246/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Обезсилване на решение * мотиви на въззивно решение * отмяна на решение
ГКРешение №296/05.04.2017 по дело №1776/2016Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * мотиви на въззивно решение * доказателства * приемство в процеса * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №16/17.05.2017 по дело №2686/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №120/07.06.2017 по дело №60197/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * изпълнително основание * дубликат от изпълнителен лист * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №81/09.06.2017 по дело №2631/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства
ГКРешение №22/29.06.2017 по дело №2113/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №160/26.07.2017 по дело №60244/2016Възнаграждение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №80/25.07.2017 по дело №1141/2016Нищожност * мотиви на въззивно решение * юридическо лице и търговец * липса на съгласие * споразумение * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №43/04.09.2017 по дело №3143/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * мотиви на въззивно решение * експертиза
ГКРешение №221/20.11.2017 по дело №4797/2016Иск за вреди от отчетническа дейност * имуществена отговорност * трудово възнаграждение * Иск за лихва * погасителна давност * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * недопустимост на съдебен акт * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №130/28.12.2017 по дело №4601/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №200/02.01.2018 по дело №350/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * отрицателен установителен иск * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №312/11.01.2018 по дело №191/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свидетелски показания * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №192/29.01.2018 по дело №44/2017Право на застрахования * Възнаграждение * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №108/15.02.2018 по дело №5201/2016доказателства и доказателствени средства * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №90/04.07.2018 по дело №2710/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №85/04.07.2018 по дело №4262/2017Задатък * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №147/31.07.2018 по дело №1715/2017Право на обезщетение за подобрения от недобросъвестен владелец * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №182/13.12.2018 по дело №657/2018Договор за заем * обсъждане на доказателства от въззивния съд * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №138/20.12.2018 по дело №4169/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №145/07.01.2019 по дело №811/2018Негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №186/01.02.2019 по дело №4922/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * справедливост на обезщетение * доказателства * мотиви на въззивно решение * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност
ГКРешение №160/06.03.2019 по дело №3454/2017Делба на наследство * възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * възражение * доказателства * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №28/06.03.2019 по дело №205/2018Възнаграждение * мотиви на въззивно решение * доказателства * възражения
ГКРешение №45/25.06.2019 по дело №1466/2018Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * служебно начало * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост * обсъждане на доказателства от въззивния съд * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №78/25.06.2019 по дело №3387/2018Делба на наследство * нищожност на решение * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №63/28.06.2019 по дело №2296/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * мотиви на въззивно решение * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти
ГКРешение №114/03.10.2019 по дело №3472/2018Ревандикационен иск * експертиза * доказателства и доказателствени средства * мотиви на въззивно решение