Ключови фрази
членствено правоотношение

ТКРешение №204/16.04.2010 по дело №813/2008Защита на членството в дружеството * активна легитимация на ищец * прехвърляне на временни удостоверения * джиро * членствено правоотношение
ТКРешение №216/20.01.2014 по дело №45/2013Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * право на информация * покана за общо събрание * писмени материали * членствено правоотношение
ТКРешение №69/08.06.2012 по дело №226/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * членствено правоотношение * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ТКРешение №52/25.04.2013 по дело №472/2012Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * джиро * прехвърляне на временни удостоверения * членствено правоотношение * вписване в книгата на акционерите
ТКОпределение №774/10.09.2012 по дело №512/2011Частна касационна жалба * процесуален субституент * договор за приватизационна продажба * липса на правен интерес * право на членство * членствено правоотношение
ТКРешение №160/17.01.2013 по дело №1017/2011Нищожност при повторност на отмененото решение * членствено правоотношение * апорт * размер на вноска * последици от забава на вноска в акционерно дружество
ТКРешение №90/05.06.2013 по дело №876/2012Неоснователно обогатяване * материалноправна легитимация на ищеца * изплащане на дивиденти и лихви * членствено правоотношение * право на дивидент
ТКРешение №127/10.02.2015 по дело №3197/2013Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * процесуална легитимация * членствено правоотношение * правен интерес * дружествен договор * Дружествен дял
ТКРешение №186/30.01.2017 по дело №2410/2015Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * процесуално правоприемство * членствено правоотношение * изключване на съдружник
ТКРешение №212/14.02.2017 по дело №2528/2015Защита на членството в дружеството * договор за управление * отмяна на решение на съвета на директорите * активна легитимация на ищец * членствено правоотношение * липса на правен интерес
ТКРешение №318/04.02.2019 по дело №808/2018Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * отмяна решение на общото събрание на сдружението * покана за общо събрание * членствено правоотношение