Ключови фрази
Неоснователно обогатяване

ТКРешение №51/07.04.2009 по дело №623/2008Неоснователно обогатяване * договор за изработка * необсъждане на доказателства * неправилна правна квалификация
ГКРешение №49/11.09.2012 по дело №1540/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * частичен иск * неоснователно обогатяване * частен документ * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №102/14.05.2012 по дело №766/2011Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * начална липса на основание * компенсаторни записи
ГКРешение №86/07.04.2010 по дело №110/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * доказателствена тежест * предаване на владение
ГКРешение №266/17.12.2014 по дело №6402/2013Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №792/12.01.2011 по дело №281/2010Неоснователно обогатяване * обезщетение за неизпълнение * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №341/27.07.2010 по дело №1218/2009подобрения * съсобственост * строително-монтажни работи * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №261/26.10.2012 по дело №390/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * разваляне на договор * трето лице-помагач * неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж * евентуална евикция при продажба на чужда вещ
ГКРешение №71/15.09.2010 по дело №5172/2008неоснователно обогатяване * ограничена имуществена отговорност на работника или служителя * прекратяване на трудовото правоотношение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №298/14.12.2011 по дело №1502/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
НКРешение №128/10.03.2011 по дело №66/2011Кражба * нова присъда * неоснователно обогатяване * указания на касационната инстанция * несъставомерно деяние * отмяна поради допуснато нарушение на закона * граждански иск в наказателното производство
ГКРешение №283/14.11.2014 по дело №1609/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * симулация * предварителен договор * погасителна давност * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №54/23.07.2013 по дело №869/2012Неоснователно обогатяване * договор за наем * неоснователно обогатяване * прекратяване на договор за наем
ТКРешение №189/11.04.2011 по дело №39/2010Неоснователно обогатяване * електроенергия * корекция на сметка * потребител * неравноправни клаузи
ГКРешение №72/29.07.2013 по дело №402/2012Договор за заем * неоснователно обогатяване * начална липса на основание * обезщетение за забава
ГКРешение №150/29.05.2015 по дело №5272/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прекратяване на договор за управление * обезщетение при придобиване право на пенсия * възнаграждение по договор за управление * търговско дружество * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №35/03.02.2016 по дело №243/2016Частна касационна жалба * неоснователно обогатяване * допустимост на иск
ГКРешение №311/28.10.2014 по дело №2012/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * плащане на цена * съдебно-икономическа експертиза * освобождаване на длъжника от отговорност
ГКРешение №131/10.07.2013 по дело №913/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * владение * държане * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ТКРешение №15/27.02.2013 по дело №214/2012Неоснователно обогатяване * отговорност на Гаранционен фонд * начална липса на основание
ГКРешение №265/15.12.2014 по дело №1161/2014Неоснователно обогатяване * предварителен договор * неоснователно обогатяване
ТКРешение №52/01.09.2015 по дело №538/2014Неоснователно обогатяване * Встъпване в дълг * разваляне на предварителен договор * трето лице
ГКРешение №358/13.07.2010 по дело №1476/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност
ТКРешение №74/06.08.2013 по дело №842/2012Задатък * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * прекратяване на договор за наем
ГКРешение №134/19.04.2016 по дело №5577/2015Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * неоснователно обогатяване
ГКРешение №331/04.07.2011 по дело №1649/2010Неоснователно обогатяване * представителство * доказателства * задължаване и заверяване на банкова сметка * обезщетение за неизпълнение * договор за поръчка
ГКРешение №463/20.12.2011 по дело №109/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * установяване право на собственост
ТКРешение №176/13.06.2012 по дело №1078/2010Неоснователно обогатяване * договаряне сам със себе си * Нищожност * реституция * договор за покупко-продажба * начална липса на основание
ТКРешение №86/10.05.2016 по дело №595/2015Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * Неустойка
ГКРешение №25/27.01.2012 по дело №1832/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * доказателствена тежест
ТКРешение №203/03.02.2014 по дело №920/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договорна ипотека * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №24/28.03.2014 по дело №974/2012Отмяна на дарението * издръжка на дарител * неоснователно обогатяване
ТКРешение №6/02.02.2015 по дело №184/2014неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №451/15.07.2010 по дело №844/2009Неоснователно обогатяване * възражение за прихващане * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №260/08.08.2011 по дело №1001/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * правна квалификация * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №196/22.06.2016 по дело №956/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за вреди * договор за банков кредит
ГКРешение №16/04.04.2012 по дело №589/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * реституция * неоснователно обогатяване * подобрения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №236/28.01.2015 по дело №6192/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване
ТКРешение №221/10.06.2015 по дело №3030/2013Обща компетентност * замяна на ответник * неоснователно обогатяване * обезпечително производство
ГКРешение №385/08.02.2016 по дело №6740/2014Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем * подобрения * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване * насрещен иск
ГКРешение №539/07.07.2010 по дело №635/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * предварителен договор * право на строеж * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор * признание на иска * отпаднало основание
ГКРешение №300/14.10.2014 по дело №1442/2014Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * погасителна давност * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * указания на съда
ГКРешение №163/28.05.2014 по дело №6458/2013Неоснователно обогатяване * договор за изработка * плащане на цена * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №98/20.05.2013 по дело №520/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * дарение * свидетелски показания
ГКРешение №325/21.10.2011 по дело №1172/2010Ревандикационен иск * подобрения * косвен съдебен контрол * Право на добросъвестния владелец на подобренията * наследствено правоприемство * неоснователно обогатяване
ГКРешение №227/19.08.2013 по дело №1166/2012Неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * погасителна давност * обезщетение за вреди * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №41/16.05.2013 по дело №1171/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №598/01.10.2010 по дело №1705/2009неправилна правна квалификация * Неоснователно обогатяване
ГКРешение №253/02.07.2012 по дело №652/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неоснователно обогатяване * конституиране на страни * приемство в процеса
ТКРешение №104/27.06.2016 по дело №1610/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * електропреносни съоръжения * отпаднало основание
ТКРешение №173/30.11.2011 по дело №1019/2010Неоснователно обогатяване * евентуален иск * обикновено другарство * допълване на решение
ГКРешение №441/22.11.2013 по дело №1614/2013Разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * отпаднало основание * неизпълнение на договорни отношения * неоснователно обогатяване
ГКРешение №452/16.11.2011 по дело №621/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * обезщетение за вреди * неоснователно обогатяване * доклад по делото * указания на съда * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №27/13.04.2011 по дело №326/2010Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * договор за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни * критерий "равностойност"
ГКРешение №169/04.06.2012 по дело №950/2011Ревандикационен иск * унищожаване поради грешка * право на ползване * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * обезщетение за ползване * насрещен иск * нищожност-липса на съгласие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №92/22.02.2011 по дело №1863/2010Отменителен иск * неоснователно обогатяване * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ТКРешение №92/18.08.2010 по дело №645/2009Неоснователно обогатяване * ревандикационен иск * публична продан * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №89/10.09.2010 по дело №4133/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * съвладение * добросъвестно владение * общинска собственост * отмяна на отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №183/30.05.2012 по дело №1524/2011Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * лихва * начален момент на забава * противоречие на подзаконов акт с нормативен акт
ГКРешение №804/24.01.2011 по дело №1257/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * реална част * неоснователно обогатяване * частичен иск * замяна * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №391/26.05.2010 по дело №631/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * договор за замяна * обезщетение за ползване
ТКРешение №26/28.02.2013 по дело №297/2012Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * доказателствена тежест
ТКРешение №57/17.07.2013 по дело №29/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ТКРешение №52/28.09.2015 по дело №509/2014Неоснователно обогатяване * възражение за прихващане на дружеството - ответник * несъстоятелност * синдик
ТКРешение №197/02.12.2013 по дело №68/2013Неоснователно обогатяване * договорна ипотека * едностранно разваляне на двустранен договор
ГКРешение №814/23.11.2010 по дело №1606/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * погасителна давност * образование
ГКРешение №300/23.07.2012 по дело №1366/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * договор за поръчка * отчетна сделка * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане * възражение за прихващане
ГКРешение №174/22.06.2016 по дело №319/2016Неоснователно обогатяване * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * частен съдебен изпълнител * обезщетение за забава * принудително изпълнение
ГКРешение №247/22.04.2010 по дело №3868/2008Неоснователно обогатяване * установяване право на собственост * трафопост
ГКРешение №151/16.04.2015 по дело №5341/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * упражняване на търговска дейност * изпълнение на чуждо задължение
ГКРешение №148/30.06.2014 по дело №5698/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * неоснователно обогатяване * предварителен договор
ГКРешение №109/16.06.2011 по дело №633/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * публична продан * неоснователно обогатяване * реституция * обезщетение за ползване
ГКРешение №359/21.07.2010 по дело №1205/2009Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * предаване на владение * право на задържане * неоснователно обогатяване
ТКРешение №119/20.10.2011 по дело №711/2010Неоснователно обогатяване * договор за гражданско дружество * разваляне на договор * връщане на внесени пари в гражданско дружество
ТКРешение №251/07.01.2013 по дело №1002/2011Неоснователно обогатяване * едностранно разваляне на двустранен договор
ГКРешение №112/18.07.2013 по дело №509/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трето лице * отчуждаване * връщане на вещта * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКРешение №91/15.04.2014 по дело №6541/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №114/26.06.2015 по дело №6900/2014Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * подобрения * наследство * неоснователно обогатяване * претенции по сметки * определяне на квоти
ТКРешение №110/10.09.2012 по дело №231/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * подведомственост * глоби и имуществени санкции по ЗЗ/отм./
ГКРешение №472/12.01.2012 по дело №1712/2010Двустранна реституция * неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения * отпаднало основание * доказателства * договор за покупко-продажба
ТКОпределение №681/28.10.2014 по дело №2232/2014Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * възражение за погасителна давност * неоснователно обогатяване
ГКРешение №1025/23.12.2009 по дело №3841/2008обедняване * причинно-следствена връзка * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
ТКРешение №59/03.04.2013 по дело №382/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * предварителен договор
ГКРешение №351/22.04.2010 по дело №3708/2008Неоснователно обогатяване * упълномощаване * конституиране на страни
ТКРешение №137/02.09.2013 по дело №1084/2010Възнаграждение * неоснователно обогатяване * допустимост на иск * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №640/04.10.2010 по дело №920/2009Неоснователно обогатяване * непозволено увреждане * обезщетение за забава * изпълнително производство
ГКРешение №100/24.03.2014 по дело №6207/2013Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * предварителен договор * отклонения в площта на недвижим имот
ГКРешение №86/15.07.2014 по дело №1515/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №13/22.02.2013 по дело №508/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * отговор на искова молба * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ТКРешение №29/12.04.2010 по дело №488/2009Неоснователно обогатяване * предварителен договор * евентуална евикция при конкуриращи права на трети лица
ГКРешение №411/07.02.2014 по дело №115/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * дължимо обезщетение
ТКРешение №118/06.10.2010 по дело №1053/2009Неоснователно обогатяване * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ТКРешение №151/20.10.2015 по дело №1572/2014Неоснователно обогатяване * тълкуване на договор * действие на договора между страните
ТКРешение №221/11.07.2011 по дело №5/2010Неоснователно обогатяване * топлинна енергия
ГКРешение №48/12.07.2011 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * неоснователно обогатяване * реституция * отмяна на отчуждаване * право на строеж * недопустимост на решение
ТКРешение №224/30.12.2013 по дело №981/2012Неоснователно обогатяване * обедняване * обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №556/13.07.2010 по дело №46/2009договор за изработка * начална липса на основание * разваляне на договор * Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест
ГКРешение №821/19.11.2010 по дело №1906/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * саморъчно завещание * право на ползване * форма за валидност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №441/08.06.2010 по дело №1459/2009неоснователно обогатяване * Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №161/01.07.2013 по дело №564/2012Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * неоснователно обогатяване
ТКРешение №176/04.07.2014 по дело №416/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * строително-монтажни работи * изменение на иска * частичен иск * обвързваща сила * договор за изработка * обективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1025/2010Неоснователно обогатяване * договор за изработка * начална липса на основание
ТКРешение №13/07.03.2012 по дело №15/2010Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за изработка
ТКРешение №89/17.08.2015 по дело №770/2014Неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи
ГКРешение №213/10.09.2012 по дело №370/2011Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * номинална стойност * компенсаторни записи
ГКРешение №403/29.10.2010 по дело №129/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи
ГКРешение №22/23.04.2013 по дело №1720/2011Неустойка * неоснователно обогатяване * двустранна реституция * недействителност на допълнително споразумение към трудов договор * прекратяване на трудовото правоотношение * забрана за конкурентна дейност
ТКРешение №231/13.02.2013 по дело №1268/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * предварителен договор * договорна ипотека
ГКРешение №912/02.02.2010 по дело №4713/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * подобрения * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №41/25.04.2014 по дело №3667/2013Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * алеаторен договор
ТКРешение №87/24.07.2015 по дело №1171/2014Неоснователно обогатяване * давност * фактура
ГКРешение №7/29.01.2010 по дело №2146/2008неоснователно обогатяване * отпаднало основание * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * Неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * отмяна на отчуждаване
ТКРешение №10/07.03.2011 по дело №475/2010Неоснователно обогатяване * договор за изработка * пропуснати ползи * погасителна давност * дължима грижа * скрити недостатъци * явни недостатъци
ГКРешение №290/07.04.2010 по дело №556/2009отмяна-нови писмени доказателства * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №152/09.07.2013 по дело №11/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * владение * подобрения в съсобствен имот * прехвърляне на спорното право * неоснователно обогатяване * активна процесуална легитимация * правна квалификация
ТКОпределение №172/04.07.2011 по дело №1125/2010Неоснователно обогатяване * съдебни разноски * насрещен иск
ГКРешение №478/20.06.2013 по дело №1714/2011Неоснователно обогатяване * връщане на вещта * обезщетение при дължимо връщане на вещи * момент на настъпване на вреди
ГКРешение №91/21.04.2016 по дело №4497/2015Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разваляне на предварителен договор * Права на купувача при недостатъци * договор за покупко-продажба
ГКРешение №149/12.06.2013 по дело №647/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * общинска собственост * доказателствена тежест * обезщетение за ползване
ГКРешение №569/27.07.2010 по дело №693/2009добросъвестно владение * договор за наем * доказателства * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване * договор за управление * приложим закон *
ГКРешение №531/01.07.2013 по дело №1350/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на строеж * етажна собственост * груб строеж * погасителна давност * приращения
ТКРешение №208/28.11.2013 по дело №787/2012Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт
ГКРешение №113/09.07.2013 по дело №1274/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * възражение за прихващане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №311/20.06.2011 по дело №1126/2010Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * обезщетение за имуществени вреди * отпаднало основание
ТКРешение №162/17.12.2014 по дело №1742/2013Неоснователно обогатяване * изменение на иска
ГКРешение №238/19.08.2013 по дело №1012/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * общи части * съсобственост * неправилна правна квалификация * обогатяване
ТКРешение №46/29.03.2016 по дело №1279/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * неоснователно обогатяване
ГКРешение №81/10.02.2010 по дело №3445/2008възражение за прихващане * подобрения * договор за наем * акцизни стоки без бандерол * владение * неоснователно обогатяване * Договор за наем на вещи
ТКРешение №205/03.09.2013 по дело №37/2011Неоснователно обогатяване * електроенергия * корекция на сметка
ТКРешение №113/29.08.2012 по дело №396/2011Неоснователно обогатяване * договор за приватизационна продажба * компенсаторни инструменти * процесуална легитимация * пасивна легитимация * поименни компенсационни бонове
ГКРешение №335/03.11.2014 по дело №1689/2014Нищожност * неоснователно обогатяване * нищожност на договор * договор за поръчителство * начална липса на основание
ТКРешение №28/09.06.2014 по дело №1578/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №89/20.06.2013 по дело №1184/2012Неоснователно обогатяване * трето лице * неоснователно обогатяване * неизпълнение на договорни отношения * необходими разноски
ГКРешение №248/19.06.2015 по дело №163/2015Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * забава * нищожност-невъзможен предмет * обезщетение за забава * неоснователно обогатяване * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ГКРешение №101/27.04.2011 по дело №1255/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * неоснователно обогатяване
ТКРешение №151/09.12.2014 по дело №1970/2013Неоснователно обогатяване * разваляне на договор
ГКРешение №112/11.02.2010 по дело №179/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * начална липса на основание
ГКРешение №239/30.07.2010 по дело №758/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * договор за делба * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * неоснователно обогатяване
ТКРешение №3/10.08.2015 по дело №4073/2013Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доклад по делото
ГКРешение №403/23.01.2015 по дело №3902/2014Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * неоснователно обогатяване * свидетелски показания * неосъществено основание
ГКРешение №365/08.07.2010 по дело №939/2009Договор за наем на вещи * наем * мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обезщетение за пропуснати ползи * неоснователно обогатяване * прекратяване на договор за наем
ГКРешение №222/07.11.2014 по дело №1393/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №827/15.12.2010 по дело №1328/2010вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * свидетелски показания * заем * неоснователно обогатяване
ТКРешение №235/12.09.2011 по дело №1032/2009Неоснователно обогатяване * корекция на сметка * електроенергия
ГКРешение №323/02.05.2012 по дело №1377/2010Ревандикационен иск * негаторен иск * неоснователно обогатяване * реституция * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №487/29.11.2012 по дело №1750/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * неоснователно обогатяване * електроенергия * доказателства и доказателствени средства * корекция на сметка
ГКРешение №24/01.06.2016 по дело №2968/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * право на строеж
ГКРешение №169/18.06.2014 по дело №7213/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * предаване на вещи * неоснователно обогатяване
ТКРешение №177/25.03.2015 по дело №3707/2013Неоснователно обогатяване * правен интерес * отменителен иск в производство по несъстоятелност
ТКОпределение №51/19.05.2010 по дело №4/2010Неоснователно обогатяване * съдебни разноски
ТКРешение №11/26.05.2010 по дело №333/2009Неоснователно обогатяване * договор за заем * нищожност на съдебно решение * изпълнителен лист
ТКРешение №120/05.10.2011 по дело №820/2010Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * неправилна правна квалификация
ТКРешение №211/26.11.2013 по дело №1082/2012Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * доказателствена тежест
ТКОпределение №666/21.10.2014 по дело №2384/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * електропреносни съоръжения
ТКРешение №140/19.08.2013 по дело №405/2012Неоснователно обогатяване * договорна ипотека * разваляне на договор * предварителен договор
ГКРешение №971/29.03.2010 по дело №3930/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателства * обезщетение за ползване * нередовност на исковата молба * добиви от вещ * договор за наем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №36/30.03.2011 по дело №384/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * договор за търговска продажба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКРешение №180/25.04.2012 по дело №198/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * нарушено владение * неоснователно обогатяване * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКРешение №11/27.06.2016 по дело №3568/2014Неоснователно обогатяване * задатък * Неустойка
ГКРешение №25/05.07.2012 по дело №814/2011Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * правна квалификация * дължимо обезщетение * компенсаторни записи
ТКРешение №32/25.03.2013 по дело №126/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №419/13.10.2010 по дело №738/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * държавна собственост
ГКРешение №359/16.01.2014 по дело №1209/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * недопустимост на решение
ТКРешение №51/28.07.2015 по дело №279/2014Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * едностранно разваляне на двустранен договор * предварителен договор * забава на длъжника * неустойка за забава
ТКРешение №117/03.10.2011 по дело №1013/2010Неоснователно обогатяване * договор за приватизационна продажба * спекулативна продажба * забрана за разпореждане с предмета на приватизационния договор
ГКРешение №59/22.04.2010 по дело №387/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване * отчуждаване * изключителен собственик * принос * договор за заем
ТКРешение №201/26.02.2014 по дело №770/2012Неоснователно обогатяване * грижа на добрия търговец * доказателствена тежест * разваляне на договор
ТКРешение №178/12.11.2010 по дело №60/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * разваляне на договор
ГКРешение №133/18.06.2014 по дело №5247/2013Неоснователно обогатяване * право на ползване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №301/2011/08.02.2012 по дело №1518/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * нищожност на административен акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №210/15.08.2014 по дело №6605/2013Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * договорна неустойка * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №706/30.12.2010 по дело №1769/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * неустойка
ГКРешение №528/21.03.2011 по дело №158/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * пропуснати ползи
ТКРешение №47/31.03.2011 по дело №706/2010Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * начален момент на забава
ТКРешение №69/27.04.2011 по дело №644/2010Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * доказателствена тежест
ТКРешение №184/22.06.2015 по дело №3664/2013Неоснователно обогатяване * договор за изработка * действия от името на търговец без представителна власт
ГКРешение №9/27.03.2013 по дело №260/2012Неоснователно обогатяване * договор за изработка * разваляне поради неизпълнение * обезщетение за вреди * обезщетение за неизпълнение * свидетелски показания
ГКРешение №514/18.06.2010 по дело №1758/2009отпаднало основание * начална липса на основание * Неоснователно обогатяване
ТКРешение №186/26.11.2010 по дело №417/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за обществена поръчка * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКРешение №175/23.07.2012 по дело №1244/2011Неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * договор за наем * начална липса на основание
ГКРешение №323/06.01.2015 по дело №689/2014Неоснователно обогатяване * договор за мандат * неоснователно обогатяване * отчетна сделка * разваляне на договор * отпаднало основание * договор за поръчка * свидетелски показания
ГКРешение №125/13.06.2016 по дело №6310/2015Делба * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * допустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №259/25.07.2012 по дело №915/2010Неоснователно обогатяване * произнасяне по непредявен иск * обезщетение за неизпълнение * разваляне на предварителен договор * земеделски земи * недопустимост на решение
ГКРешение №97/12.05.2014 по дело №4814/2013Неоснователно обогатяване * липса на съгласие
ГКРешение №198/02.06.2010 по дело №3583/2008правна квалификация * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * наследяване * правоприемство * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №239/28.01.2013 по дело №1407/2011Неоснователно обогатяване * недобросъвестно владение
ТКРешение №170/29.10.2010 по дело №148/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неоснователно обогатяване * договор за влог * предпоставки за деблокиране на военновременни запаси
ГКРешение №198/02.10.2013 по дело №1420/2012Неоснователно обогатяване * колективен иск * обезщетение за вреди
ГКРешение №393/2013/24.07.2014 по дело №86/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * подобрения в чужд имот * право на задържане * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №520/22.06.2010 по дело №496/2010подобрения * съсобственост * етажна собственост * общи части * неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи
ТКРешение №219/04.02.2014 по дело №871/2012Неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи * връщане на даденото по нищожен договор * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №25/26.01.2010 по дело №4857/2008Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * очевидна фактическа грешка * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №343/2013/02.07.2014 по дело №2733/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * неизпълнение на договорни отношения * подобрения в чужд имот * обедняване * водене на чужда работа без пълномощие
ГКОпределение №136/23.03.2015 по дело №548/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №166/30.07.2014 по дело №5946/2013Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * освобождаване на длъжника от отговорност * предварителен договор * договор за строителство * договор за продажба * неизпълнение на договорни отношения * действия без представителна власт
ГКРешение №238/27.06.2011 по дело №1445/2010обезщетение за недопускане до работа * военнослужещ * неоснователно обогатяване
ГКРешение №98/11.05.2016 по дело №201/2016Ревандикационен иск * придобивна давнност * владение * общинска собственост * неоснователно обогатяване
ГКРешение №239/08.06.2015 по дело №7200/2014Неоснователно обогатяване * договор за поръчка * нищожност-липса на форма * свидетелски показания * доказателствени средства
ГКРешение №602/13.10.2010 по дело №1539/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * обезсилване на изпълнителни действия * възлагане на неподеляем имот * публична продан * трето лице
ТКРешение №203/30.01.2012 по дело №116/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * връщане на даденото по развален договор
ГКРешение №24/28.01.2010 по дело №4740/2008Договор за заем * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обяснения на страната * доказателства и доказателствени средства * разместване на доказателствената тежест * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * евентуален иск * лихва
ГКРешение №467/07.07.2010 по дело №231/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * възражение за прихващане * доказателствена тежест * свидетелски показания * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №11/08.01.2010 по дело №520/2009субективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване * обратен изпълнителен лист * лихва
ГКРешение №11/18.02.2016 по дело №2360/2015Неоснователно обогатяване * непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * неправилна правна квалификация
ТКРешение №117/20.09.2013 по дело №1254/2011Неоснователно обогатяване * договор за приватизационна продажба * продажба на чужда вещ * договор за продажба на дружествени дялове * разваляне на договор * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №248/29.07.2013 по дело №1062/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * обезщетение за ползване * нищожност на договор за учредяване право на строеж * отпаднало основание * начална липса на основание
ТКРешение №210/22.12.2009 по дело №327/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неоснователно обогатяване * договор за съвместна дейност
ГКРешение №295/01.07.2010 по дело №172/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за наем * замяна * подобрения * съсобственост * начало на давностен срок * трансформация * неоснователно обогатяване * незаконен строеж
ТКРешение №153/28.12.2012 по дело №1022/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №424/01.06.2010 по дело №1211/2009Неоснователно обогатяване * договор за поръчка * отпаднало основание * разваляне на договор * оттегляне на поръчката * задължение за заплащане на възнаграждение и разноски
ТКРешение №100/20.06.2011 по дело №194/2010Неоснователно обогатяване * погасителна давност
ГКРешение №347/02.12.2011 по дело №30/2011Право на ползване * обезщетение за ползване * право на ползване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №220/02.10.2015 по дело №2314/2015Неоснователно обогатяване * нищожност на нотариално действие * доказателствена сила на нотариален акт * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство * разписка
ГКРешение №217/08.10.2013 по дело №1290/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №90/06.08.2012 по дело №833/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №97/01.08.2014 по дело №1250/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обогатяване * неправилна правна квалификация
ТКРешение №25/22.02.2010 по дело №657/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неоснователно обогатяване * начална липса на основание * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №14/05.02.2016 по дело №3469/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * солидарност * неоснователно обогатяване * недопустимост на решение * приемство в процеса
ГКРешение №580/04.10.2010 по дело №836/2009доказателства * Неоснователно обогатяване
ГКРешение №424/24.01.2012 по дело №1872/2010Разваляне на договор * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договор за покупко-продажба * неоснователно обогатяване
ГКРешение №259/22.10.2014 по дело №1870/2014Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * представителна власт * обезщетение за ползване
ТКРешение №37/30.03.2010 по дело №709/2009трафопост * неоснователно обогатяване * такса за пренос на електроенергия
ТКРешение №20/01.07.2013 по дело №1014/2011Неоснователно обогатяване * комисионен договор * правоприемство
ГКРешение №749/15.12.2010 по дело №840/2009Неоснователно обогатяване * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * обезщетение за ползване * алеаторен договор * възражение за прихващане * връщане на вещта
ГКРешение №186/26.05.2014 по дело №5886/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №51/28.03.2013 по дело №365/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на ползване * обогатяване
ТКОпределение №644/04.10.2010 по дело №203/2010Неоснователно обогатяване * погасителна давност * отпаднало основание
ГКОпределение №14/15.01.2016 по дело №38/2016Частна касационна жалба * трето лице-помагач * сила на пресъдено нещо * договор за изработка * неоснователно обогатяване
ТКРешение №53/16.07.2015 по дело №3170/2013Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * отпаднало основание * правен интерес * преклузивен срок
ТКРешение №172/16.12.2015 по дело №3065/2014Неоснователно обогатяване * договор за наем * наемни правоотношения * изтичане на срок
ТКРешение №214/14.01.2015 по дело №4401/2013Неоснователно обогатяване * доклад по делото * процесуални задължения на въззивния съд * процесуални действия на страните
ГКРешение №362/04.05.2010 по дело №780/2009неоснователно обогатяване * представителна власт * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация
ТКРешение №136/02.12.2010 по дело №242/2010Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * неоснователно обогатяване * установителен иск * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * активна легитимация на синдик * процесуален субституент
ТКРешение №61/28.03.2013 по дело №693/2012Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * прихващане * насрещни вземания
ТКРешение №85/03.08.2015 по дело №856/2014Неоснователно обогатяване * встъпване в дълг на трето лице * договор за продажба * разваляне на предварителен договор * договор за изработка
ГКРешение №791/17.01.2011 по дело №271/2010Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * обезщетение при придобиване право на пенсия * лихва
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №688/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * таван * неоснователно обогатяване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * общи части * етажна собственост * право на ползване
ГКРешение №429/28.10.2011 по дело №579/2010неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * обогатяване
ГКРешение №152/07.04.2010 по дело №831/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * временни обекти * разрешение за строеж * форма за валидност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №610/26.10.2010 по дело №1162/2009Установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обратно действие * обективно съединяване на искове
ГКРешение №60/09.03.2012 по дело №211/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за вреди * неизпълнение
ГКРешение №124/09.04.2015 по дело №4703/2014Непозволено увреждане * неоснователно обогатяване * обезщетение за вреди * вода * водопроводна мрежа
ГКРешение №551/13.09.2010 по дело №669/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * симулация * нищожност на договор за продажба * обективно съединяване на искове * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №855/11.12.2010 по дело №1497/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * отмяна на нотариален акт * тълкуване на договор * нищожност на отделни части на договор * нищожност на завещателно разпореждане
ГКОпределение №710/03.10.2014 по дело №5265/2014Частна жалба * неоснователно обогатяване * цена на иска
ТКРешение №95/24.07.2013 по дело №1205/2011Неоснователно обогатяване * правоприемство между юридически лица * държавно учреждение * пасивна легитимация
ТКРешение №35/06.03.2013 по дело №74/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ТКРешение №65/10.05.2016 по дело №3780/2014Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав * отпаднало основание
ГКРешение №96/11.05.2016 по дело №5405/2015Иск за съществуване на вземането * владение * неоснователно обогатяване * установяване на вземане * обезщетение за ползване на чужд имот
ГКРешение №337/07.11.2011 по дело №1671/2010Неоснователно обогатяване * конфискация * лихва
ГКРешение №271/24.06.2010 по дело №3148/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * приращения * груб строеж * предварителен договор * лихва
ГКРешение №424/02.12.2015 по дело №1899/2015Неоснователно обогатяване * лихва * договорна ипотека
ГКРешение №195/10.07.2015 по дело №6969/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * обедняване
ГКРешение №352/13.07.2010 по дело №618/2009обезщетение за ползване * съсобственост * неоснователно обогатяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №627/13.01.2010 по дело №17/2009Делба * съсобственост * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване * необходими разноски
ТКРешение №196/11.04.2012 по дело №994/2010Неоснователно обогатяване * компетентност на въззивния съд при разглеждане на делото
ТКРешение №15/22.04.2014 по дело №46/2013Неоснователно обогатяване * модалитет * задължение без срок * изискуемост на задължението
ТКРешение №149/02.11.2011 по дело №1192/2010Неоснователно обогатяване * установителен иск * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * попълване масата на несъстоятелността * активна легитимация на синдик
ТКРешение №81/07.07.2009 по дело №761/2008тълкуване на договор * неоснователно обогатяване * подобрения * владение * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ТКРешение №139/25.01.2012 по дело №678/2010Неоснователно обогатяване * договор за търговска продажба
ТКРешение №40/15.09.2014 по дело №1554/2013неоснователно обогатяване * доклад по делото * доказателствена тежест * задължения на въззивния съд * правна квалификация
ГКРешение №429/2012/01.08.2013 по дело №18/2012Неоснователно обогатяване * предаване на владение * ревандикационен иск * отпаднало основание * предели на влязлото в сила решение
ТКРешение №138/07.10.2009 по дело №375/2009отпаднало основание * начална липса на основание * Неоснователно обогатяване
ТКРешение №231/11.08.2014 по дело №678/2012Неоснователно обогатяване * договор за наем * погасителна давност
ГКРешение №167/29.05.2015 по дело №6043/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * отпаднало основание * плащане на цена
ГКРешение №398/2013/06.08.2014 по дело №1933/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обедняване
ТКРешение №230/15.12.2014 по дело №3641/2013Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №68/15.05.2014 по дело №459/2012Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * задължения на съда при постановяване на съдебен акт
ТКРешение №82/31.07.2015 по дело №1611/2013Неустойка * разваляне на предварителен договор * неоснователно обогатяване * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №254/13.03.2015 по дело №4121/2013Възнаграждение * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКРешение №172/21.03.2011 по дело №80/2010Неоснователно обогатяване * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * забава * неизпълнение
ГКРешение №364/15.10.2010 по дело №111/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №267/15.05.2015 по дело №3225/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * неоснователно обогатяване * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване * констативен нотариален акт * доказателства * доклад по делото * съсобственост
ГКРешение №395/08.12.2015 по дело №1463/2015Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * плащане на цена * доказателства за извършено плащане
ТКРешение №22/03.04.2013 по дело №821/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ГКРешение №289/01.08.2011 по дело №796/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * процесуална дееспособност * правосубектност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * недопустимост на решение * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ТКРешение №255/21.04.2015 по дело №2736/2013Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * задължения на въззивния съд
ГКРешение №291/02.08.2011 по дело №959/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * право на строеж * приращения * придобивна давност * обяснения на страната * неоснователно обогатяване
ТКРешение №12/06.03.2012 по дело №119/2011Неоснователно обогатяване * електроенергия * влизане в сила на общите условия на договорите за продажба на електроенергия
ГКРешение №409/15.11.2013 по дело №3424/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * продажба на чужда вещ * ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * давностно владение
ГКРешение №69/08.02.2011 по дело №44/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения * установителен иск за собственост * суперфиция * недопустимост на решение * приращения
ГКРешение №359/19.11.2012 по дело №159/2012Неоснователно обогатяване * ограничено запрещение * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * отпаднало основание
ГКРешение №188/09.10.2015 по дело №6560/2014Частна жалба * доказателствена тежест * трудово правоотношение * трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №597/04.11.2010 по дело №1238/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * номинална стойност * компенсаторни записи
ТКРешение №90/05.06.2013 по дело №876/2012Неоснователно обогатяване * материалноправна легитимация на ищеца * изплащане на дивиденти и лихви * членствено правоотношение * право на дивидент
ТКРешение №26/18.04.2012 по дело №150/2011Неоснователно обогатяване * изпълнително производство * корекция на сметка * държавна такса * електроенергия
ГКРешение №443/25.06.2010 по дело №352/2009договор за изработка * отпаднало основание * погасителна давност * Неоснователно обогатяване
ГКРешение №435/02.11.2011 по дело №1370/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доказателствена тежест * неоснователно обогатяване
ГКРешение №239/16.07.2013 по дело №1050/2012Неустойка * лихва * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * двустранна реституция * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №43/18.02.2016 по дело №5112/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * договор за наем * подобрения в чужд имот * погасителна давност * изискуемост на вземането * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №189/04.02.2014 по дело №141/2012Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №192/23.01.2014 по дело №542/2012Неоснователно обогатяване * свидетелски показания * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №89/15.07.2009 по дело №700/2008законна лихва * солидарност * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * Неоснователно обогатяване
ГКРешение №448/17.06.2010 по дело №21/2008Иск за вреди от отчетническа дейност * прекратяване на трудовото правоотношение * неоснователно обогатяване * имуществена отговорност на работник или служител * отчетническа дейност *
ТКРешение №139/28.08.2013 по дело №98/2012Неоснователно обогатяване * запис на заповед * извънсъдебно изпълнително основание * прекъсване на давност * погасителна давност
ГКРешение №251/24.03.2010 по дело №366/2009нищожност на споразумение * ползване на семейно жилище * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * Нищожност
ТКРешение №119/12.07.2012 по дело №886/2011Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №420/21.12.2012 по дело №187/2012Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * предварителен договор * договор за покупко-продажба * симулативна сделка
ГКРешение №116/08.06.2016 по дело №5236/2015Неоснователно обогатяване * предварителен договор * договор за покупко-продажба * разваляне на предварителен договор * нищожност-липса на предмет * отпаднало основание
ГКРешение №392/28.05.2010 по дело №877/2009възражение за прихващане * подобрения * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №141/31.05.2012 по дело №1900/2010Неоснователно обогатяване * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * договор за наем * изтичане на срок
ТКРешение №180/05.02.2014 по дело №420/2012Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * увеличаване на капитала * придобиване на акции
ГКРешение №459/08.06.2010 по дело №1238/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за временна нетрудоспособност * регресен иск * обедняване * суброгация * неправилна правна квалификация
ТКРешение №176/23.12.2014 по дело №657/2012Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * безкасово плащане * заверяване сметка на кредитора * неоснователно обогатяване * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКРешение №111/31.05.2016 по дело №5535/2015Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * договор за мандат * упълномощаване
ТКРешение №116/16.09.2013 по дело №1230/2011Неоснователно обогатяване * договорна ипотека * едностранно разваляне на двустранен договор
ГКРешение №294/18.10.2013 по дело №1276/2012Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * заповед за изпълнение * иск за съществуване на вземането * запис на заповед
ГКРешение №500/16.01.2013 по дело №1309/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * реституция * възстановяване правото на собственост * съсобственост * одържавени недвижими имоти
ТКРешение №28/28.04.2016 по дело №353/2015Неоснователно обогатяване * обратно действие * конститутивно действие * електроенергия * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ГКОпределение №65/18.03.2015 по дело №690/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подведомственост * недопустимост на иск * неоснователно обогатяване * отговорност за вреди
ГКРешение №228/10.09.2012 по дело №311/2011Неоснователно обогатяване * електроенергия * доказателства и доказателствени средства * корекция на сметка
ГКРешение №451/16.01.2013 по дело №53/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * отчуждаване
ТКРешение №2/14.03.2011 по дело №203/2010Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ГКРешение №335/28.07.2010 по дело №660/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * ревандикационен иск * подобрения * право на задържане * фактическа власт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №181/17.04.2012 по дело №1315/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * договор за аренда
ТКРешение №51/30.04.2014 по дело №1977/2013Неоснователно обогатяване * произнасяне по недопустим иск * недопустим съдебен акт * изменение на иска
ГКОпределение №29/10.01.2012 по дело №711/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * правна квалификация * неоснователно обогатяване
ГКРешение №18/20.02.2014 по дело №2721/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * неоснователно обогатяване * справедливост * дължимо обезщетение
ГКРешение №196/05.03.2010 по дело №747/2009договор за изработка * Неоснователно обогатяване * частично плащане
ГКРешение №66/19.06.2012 по дело №19/2011Неоснователно обогатяване * иск за връщане на плодовете и за обезщетение при дължимо връщане на вещи * Обезщетение от недобросъвестния владелец
ГКРешение №886/13.12.2010 по дело №1553/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * доклад по делото * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №119/22.03.2011 по дело №625/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трафопост
ГКРешение №50/06.03.2015 по дело №3359/2014Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * договор за мандат * задължение за уведомяване * отчетна сделка
ГКРешение №99/05.03.2010 по дело №533/2009неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * съпружеска имуществена общност * развод * обедняване * фактическа раздяла * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №356/07.10.2011 по дело №853/2010неоснователно обогатяване * неосъществено основание * водопроводна мрежа * общинска собственост
ГКРешение №157/04.06.2013 по дело №1013/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * погасителна давност * възнаграждение по договор за изработка * отказ поради основателни причини при договор за изработка
ТКРешение №222/03.05.2016 по дело №3471/2014Неоснователно обогатяване * договор за управление * нищожна клауза-неустойка
ГКРешение №364/03.05.2010 по дело №894/2009Неоснователно обогатяване * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение * дисциплинарно уволнение * прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
ГКРешение №306/01.04.2010 по дело №4715/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * подобрения
ГКРешение №323/18.05.2010 по дело №1338/2009отпаднало основание * продажба на движима вещ * право на задържане * прихващане * неоснователно обогатяване * Неоснователно обогатяване
ГКРешение №263/30.09.2014 по дело №649/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * преобразуване * обезщетение за забава * правоприемство
ГКРешение №204/13.12.2013 по дело №2505/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №103/30.11.2010 по дело №2362/2008Отчетна и прехвърлителна сделка * неоснователно обогатяване * договор за влог * отчетна сделка * доказателства * свидетелски показания * договор за поръчка
ТКРешение №54/17.07.2013 по дело №1150/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ТКРешение №160/22.11.2010 по дело №1060/2009Неоснователно обогатяване * допълнително възнаграждение * договор за управление
ТКРешение №117/02.11.2015 по дело №730/2014Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №131/27.10.2009 по дело №268/2009договор за приватизационна продажба * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нищожност * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ТКРешение №81/03.06.2015 по дело №1591/2014Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * искова молба като предизвестие
ТКРешение №26/04.04.2011 по дело №427/2010Неоснователно обогатяване * електроенергия * корекция на сметка
ГКРешение №190/12.08.2014 по дело №6532/2013Неоснователно обогатяване * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * обезщетение за вреди * плащане на цена * разваляне на договор по право
ТКРешение №146/30.09.2013 по дело №780/2012Неоснователно обогатяване * договорна ипотека * едностранно разваляне на двустранен договор * предварителен договор
ТКРешение №42/10.07.2009 по дело №587/2008неоснователно обогатяване * установяване право на собственост * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №739/15.11.2010 по дело №316/2010Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * доказателствена тежест
ГКРешение №538/09.07.2010 по дело №519/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване на собственика на постройката върху земята * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №328/11.11.2011 по дело №388/2010Неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * обезщетение за забава
ТКРешение №105/25.11.2009 по дело №90/2009несъстоятелност * активна легитимация на синдик * кредитор с прието вземане * относителна недействителност * неоснователно обогатяване * Нищожност на действия и сделки
ТКРешение №39/15.05.2014 по дело №1061/2013Неоснователно обогатяване * неизпълнение на договорни отношения * разваляне на договор * тълкуване на договор
ТКРешение №51/10.09.2010 по дело №32/2009Неоснователно обогатяване * договор за финансов лизинг * разваляне на договор по право * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №18/25.02.2011 по дело №1749/2009Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * отпаднало основание * изготвяне на инвестиционен проект на сграда
ГКОпределение №458/16.07.2013 по дело №3805/2013Частна касационна жалба * обявяване на предварителен договор за окончателен * неоснователно обогатяване * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ТКРешение №163/07.02.2013 по дело №642/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * разделност на отговорността * нередовност на исковата молба
ГКРешение №171/24.04.2012 по дело №801/2011Договор за заем * установяване на вземане * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * запис на заповед * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ГКРешение №121/02.08.2010 по дело №393/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * договор за дарение * доказателства * добросъвестно владение * приемство в процеса * дарение на чужда вещ * земеделски земи * конкуренция на права * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * неоснователно обогатяване
ГКРешение №685/25.10.2010 по дело №1940/2009водене на чужда работа без пълномощие * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване
ГКРешение №381/03.01.2012 по дело №1514/2010Неоснователно обогатяване * правна квалификация * договор за мандат * отпаднало основание
ГКРешение №502/05.01.2012 по дело №69/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * свидетелски показания * договор за гледане и издръжка * дължимо обезщетение
ТКРешение №144/27.11.2012 по дело №845/2011Неоснователно обогатяване * възражение за прихващане
ТКРешение №156/30.11.2010 по дело №69/2010разваляне на договор * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * продажба на изплащане
ГКРешение №283/30.06.2010 по дело №1173/2009Делба * подобрения * съсобственост * неоснователно обогатяване * писмени доказателства * свидетелски показания
ТКРешение №29/07.10.2010 по дело №744/2008Неоснователно обогатяване * джиро * апорт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №205/30.12.2011 по дело №654/2010Неоснователно обогатяване * предварителен договор * задатък * неустойка
ГКРешение №221/2012/08.01.2013 по дело №399/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №344/26.09.2011 по дело №1603/2010Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * отпаднало основание * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №236/27.02.2012 по дело №1048/2009Неоснователно обогатяване * договор за поръчка * договор за туристическа услуга * договор за организирано туристическо пътуване
ГКРешение №222/30.03.2010 по дело №4076/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * обедняване * неоснователно обогатяване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №338/11.01.2016 по дело №1729/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * мандат * упълномощаване * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №383/29.01.2016 по дело №2225/2015разваляне поради неизпълнение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №172/26.02.2010 по дело №156/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * развод * право на строеж * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №71/01.03.2012 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * приемство в процеса * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол
ГКРешение №865/23.12.2010 по дело №1831/2009Неоснователно обогатяване * задатък * договорна неустойка * обезщетение за ползване * разпореждане с обща движима вещ * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №145/21.07.2014 по дело №4726/2013Неоснователно обогатяване * неустойка * обезщетение за забава * начална липса на основание * нищожност на споразумение * доклад по делото
ГКРешение №3/31.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * изменение на иска * реституция * косвен съдебен контрол * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №591/19.01.2011 по дело №1759/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * начална липса на основание * компенсаторни записи
ГКРешение №410/28.12.2012 по дело №1124/2011Отмяна на дарението * обогатяване * обедняване * неоснователно обогатяване * момент на настъпване на вреди * дарение * обезщетение за вреди
ТКРешение №30/08.04.2011 по дело №416/2010Неоснователно обогатяване * осчетоводени фактури * дневник за покупко-продажби по ДДС * данъчен кредит * действия от името на търговец без представителна власт
ГКРешение №344/23.06.2010 по дело №1418/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трафопост * упълномощаване * нередовност на исковата молба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * конституиране на страни
ГКОпределение №142/21.02.2012 по дело №103/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №170/17.06.2015 по дело №5897/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * право на собственост * сервитут * правоприемство
ТКРешение №223/30.01.2015 по дело №3907/2013Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * подобрения * строително-монтажни работи * пренаемане * договор за наем
ГКРешение №145/05.07.2013 по дело №620/2012Неоснователно обогатяване * възражение за изтекла давност * подобрения * дължимо обезщетение * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №310/30.07.2010 по дело №1086/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * предаване на владение * преклузия * нови факти и доказателства * доказателства * указания на съда
ГКРешение №434/11.11.2010 по дело №387/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * ЖСК * иск за изваждане от жилище в ЖСК * прекъсване на давност * недобросъвестно владение
ГКРешение №381/08.07.2010 по дело №272/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неоснователно обогатяване * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване
ТКРешение №67/06.07.2010 по дело №898/2009Неоснователно обогатяване * договор за поръчка * неподаване на отговор на искова молба
ТКРешение №113/31.07.2015 по дело №929/2014Неоснователно обогатяване * задатък * обезщетение за забава * разваляне на предварителен договор * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №531/15.02.2011 по дело №417/2010Негаторен иск * неоснователно обогатяване * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * земеделски земи * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №5/04.07.2016 по дело №2723/2015Суброгация * договор за изработка * неоснователно обогатяване
ГКРешение №82/07.07.2016 по дело №5538/2015Ревандикационен иск * задължително другарство * право на строеж * давност * право на изкупуване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №72/15.07.2016 по дело №290/2016Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * принос * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване
ГКРешение №47/20.07.2016 по дело №5642/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * неоснователно обогатяване * наемни правоотношения
ТКРешение №127/22.07.2016 по дело №1772/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * неоснователно обогатяване * доказателствена тежест
ТКРешение №100/04.08.2016 по дело №707/2015Неоснователно обогатяване * отпаднало основание
ТКРешение №58/16.08.2016 по дело №332/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * конститутивно действие * обратно действие * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ТКРешение №126/16.08.2016 по дело №1592/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * електроенергия
ГКРешение №154/24.08.2016 по дело №3848/2015Неустойка * отпаднало основание * разваляне на предварителен договор * сила на пресъдено нещо * частичен иск * възражение за изтекла давност * неоснователно обогатяване
ТКРешение №94/13.09.2016 по дело №3768/2014Неоснователно обогатяване * нищожност-липса на съгласие * наем * недействителност на действия и сделки * договор за наем
ТКРешение №95/13.09.2016 по дело №240/2015Неоснователно обогатяване * общи условия * неравноправни клаузи * договор за кредит * нищожност на неравноправни клаузи
ГКРешение №211/19.09.2016 по дело №1171/2016Неоснователно обогатяване * задължения на въззивния съд * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКРешение №162/04.10.2016 по дело №3245/2015Неоснователно обогатяване * енергийно предприятие * електроенергия
ТКРешение №136/05.10.2016 по дело №2727/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * цена за достъп * обратно действие * конститутивно действие
ТКРешение №137/05.10.2016 по дело №2327/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * цена за достъп * обратно действие * конститутивно действие
ТКРешение №138/05.10.2016 по дело №2355/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * цена за достъп
ГКРешение №217/12.10.2016 по дело №1151/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * неосъществено основание
ТКРешение №175/31.10.2016 по дело №1089/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * енергийно предприятие
ТКРешение №131/01.11.2016 по дело №1320/2015Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №177/01.11.2016 по дело №2053/2015Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване
ТКРешение №194/02.11.2016 по дело №2706/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * енергийно предприятие
ТКРешение №171/08.11.2016 по дело №3046/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * отпаднало основание
ТКРешение №128/11.11.2016 по дело №2354/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * конститутивно действие * обратно действие * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ГКРешение №248/15.11.2016 по дело №784/2016Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ТКРешение №179/15.11.2016 по дело №2536/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * такса за пренос на електроенергия
ГКРешение №181/23.11.2016 по дело №338/2016Неоснователно обогатяване * погасителна давност * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника
ТКРешение №254/15.12.2016 по дело №1672/2015Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * лихва
ТКРешение №255/15.12.2016 по дело №2652/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ГКРешение №228/13.12.2016 по дело №5571/2015Водене на чужда работа без пълномощие * етажна собственост * подобрения * общи части * неоснователно обогатяване
ТКРешение №179/16.12.2016 по дело №2235/2015Неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи * договор за обществена поръчка
ТКРешение №219/16.12.2016 по дело №2931/2015Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * електроенергия
ГКРешение №210/27.12.2016 по дело №1739/2016Неоснователно обогатяване * задължения на въззивния съд
ТКРешение №155/30.12.2016 по дело №1819/2015Неоснователно обогатяване * законна лихва * неоснователно обогатяване
ТКРешение №192/04.01.2017 по дело №2542/2015Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * електропреносни съоръжения * електроенергия * обратно действие
ТКРешение №214/16.12.2016 по дело №3425/2015Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * отпаднало основание
ТКРешение №211/05.01.2017 по дело №1739/2015Неустойка * неоснователно обогатяване * доказателствена сила на частен свидетелстващ документ * фактура * отпаднало основание * разваляне на договор
ТКРешение №219/12.01.2017 по дело №3122/2015Неоснователно обогатяване * цена за пренос на електроенергия * електроенергия * цена за достъп
ТКРешение №213/13.01.2017 по дело №3398/2015Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * електроенергия * електропреносни съоръжения
ТКРешение №238/17.01.2017 по дело №2439/2015Иск за плащане на цена * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * цесия
ТКРешение №206/18.01.2017 по дело №3045/2015Неоснователно обогатяване * електропреносни съоръжения
ТКРешение №235/19.01.2017 по дело №3480/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * отпаднало основание
ТКРешение №208/20.01.2017 по дело №3120/2015Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване
ТКРешение №238/20.01.2017 по дело №3050/2015Иск за плащане на цена * договор за търговска продажба * неоснователно обогатяване * цена за достъп
ТКРешение №249/23.01.2017 по дело №1828/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * договор за търговска продажба * прихващане
ТКРешение №220/23.01.2017 по дело №3486/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия * електроенергия
ТКРешение №209/20.01.2017 по дело №2544/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп
ТКРешение №12/31.01.2017 по дело №2997/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * конститутивно действие * обратно действие * цена за достъп * цена за пренос на електроенергия
ГКРешение №9/03.02.2017 по дело №2656/2016Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * правна квалификация * мандат * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * договор за правна защита и съдействие
ТКРешение №148/06.02.2017 по дело №2637/2015Неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи
ГКРешение №238/06.02.2017 по дело №1454/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * допустимост на иск * неоснователно обогатяване * принос * придобиване по време на брака
ТКРешение №11/10.02.2017 по дело №103/2016Неоснователно обогатяване * електроенергия * цена за пренос на електроенергия * цена за достъп
ТКРешение №188/09.02.2017 по дело №3350/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * електропреносни съоръжения * фактура
ТКРешение №210/01.02.2017 по дело №2915/2015Неоснователно обогатяване * цена за пренос на електроенергия * електроенергия
ТКРешение №185/16.02.2017 по дело №948/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * електроенергия
ТКРешение №14/21.02.2017 по дело №50320/2016Неоснователно обогатяване * лихва
ТКРешение №224/21.02.2017 по дело №2654/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * отпаднало основание
ТКРешение №229/20.02.2017 по дело №3111/2015Неоснователно обогатяване
ТКРешение №246/22.02.2017 по дело №23/2016Неоснователно обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * Обезсилване на решение * доказателствена тежест
ТКРешение №35/22.02.2017 по дело №98/2016Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * електроенергия
ТКРешение №201/02.03.2017 по дело №2780/2015Неоснователно обогатяване * неравноправни клаузи * договор за банков кредит
ГКРешение №21/27.03.2017 по дело №2705/2016Неоснователно обогатяване * неосъществено основание * предварителен договор * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №62/29.03.2017 по дело №3347/2016Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * неизпълнение на договор * действие на вписването * вписване на съдебно решение * отпаднало основание * неосъществено основание
ТКРешение №54/03.04.2017 по дело №156/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * неоснователно обогатяване
ТКРешение №251/04.04.2017 по дело №1023/2015Неоснователно обогатяване * частичен иск * неосъществено основание
ГКРешение №56/05.04.2017 по дело №2882/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * договор за заем
ТКРешение №70/07.04.2017 по дело №606/2016Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * цена за достъп
ГКРешение №31/27.04.2017 по дело №60023/2016Нищожност * свобода на договаряне * неоснователно обогатяване
ТКРешение №231/05.05.2017 по дело №2678/2015Иск за законна лихва * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * цесия
ТКРешение №3/15.05.2017 по дело №3121/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * цена за пренос на електроенергия
ТКРешение №4/15.05.2017 по дело №3351/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * цена за пренос на електроенергия
ТКРешение №177/17.05.2017 по дело №2475/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * електроенергия
ГКРешение №57/19.05.2017 по дело №3457/2016Ревандикационен иск * владение * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * възражение * право на задържане * подобрения в чужд имот * придобивна давност
ТКРешение №103/23.05.2017 по дело №458/2016Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение
ГКРешение №40/29.05.2017 по дело №60011/2016Неоснователно обогатяване * задължителна сила на решение по административен спор * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган * обратно действие
ГКРешение №124/06.06.2017 по дело №4048/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * добросъвестно владение * пропуснати ползи
ГКРешение №73/08.06.2017 по дело №3034/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * мерки за защита от домашно насилие
ТКРешение №16/16.06.2017 по дело №2677/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * енергийно предприятие * електроенергия * неоснователно обогатяване
ТКРешение №137/27.06.2017 по дело №968/2016Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * обратно действие
ТКРешение №41/27.06.2017 по дело №2913/2015Неоснователно обогатяване * цена за достъп * електроенергия
ГКРешение №101/13.07.2017 по дело №60198/2016Неоснователно обогатяване * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ТКРешение №76/13.07.2017 по дело №1037/2016Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №62/20.07.2017 по дело №4283/2016Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори * симулативна сделка * прехвърляне на спорно право
ТКРешение №117/20.07.2017 по дело №3313/2014Неоснователно обогатяване * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №81/21.07.2017 по дело №60144/2016Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * предварителен договор * задатък
ТКРешение №164/20.10.2017 по дело №474/2017Иск за съществуване на вземането * договор за лизинг * неоснователно обогатяване
ТКРешение №188/31.10.2017 по дело №2084/2016Отмяна на влязло в сила решение * недействителност на действия и сделки * неоснователно обогатяване
ГКРешение №151/06.11.2017 по дело №1683/2017деликтна отговорност * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * Влог * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №135/10.11.2017 по дело №60393/2016Неоснователно обогатяване * изменение на иска * евентуален иск
ГКРешение №171/29.11.2017 по дело №1810/2017Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * частичен иск * разваляне на предварителен договор
ТКРешение №134/20.12.2017 по дело №405/2016Неоснователно обогатяване * предварителен договор * задатък
ГКРешение №133/15.01.2018 по дело №60339/2016Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ТКРешение №201/29.01.2018 по дело №700/2017Неоснователно обогатяване * спогодба * електроенергия * цена за достъп
ТКОпределение №86/31.01.2018 по дело №3001/2017Частна касационна жалба * такса за пренос на електроенергия * неоснователно обогатяване
ГКРешение №23/02.02.2018 по дело №920/2017Неоснователно обогатяване * допустимост на доказателства * начало на писмено доказателство * обяснения на страната * свидетелски показания * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №10/09.02.2018 по дело №1022/2017Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност
ТКРешение №180/12.02.2018 по дело №2514/2016Неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * задължения на въззивния съд
ТКРешение №245/23.02.2018 по дело №93/2017Неоснователно обогатяване * подведомственост * безвъзмездна финансова помощ
ТКОпределение №157/02.03.2018 по дело №432/2018Частна касационна жалба * неоснователно обогатяване * основание за отмяна на съдебен акт
ТКРешение №231/02.03.2018 по дело №875/2017Нищожност * Неравноправни клаузи в потребителски договори * неоснователно обогатяване
ГКРешение №347/06.03.2018 по дело №34/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * имуществени вреди * пропуснати ползи * наем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №30/14.03.2018 по дело №2230/2017Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №40/11.04.2018 по дело №2004/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * държане * съсобственост * пасивна материалноправна легитимация * неоснователно обогатяване
ГКРешение №12/23.05.2018 по дело №834/2017Задатък * задатък * предварителен договор * неоснователно обогатяване * евентуален иск
ГКРешение №70/01.06.2018 по дело №4025/2017Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * представителна власт
ГКРешение №154/03.07.2018 по дело №4251/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * идентичност по страни, предмет и основание * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване на чужд имот
ГКРешение №116/09.07.2018 по дело №2990/2017Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * заместване в дълг
ТКРешение №141/19.07.2018 по дело №1670/2017Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №83/31.07.2018 по дело №2509/2017Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване
ТКРешение №77/08.08.2018 по дело №109/2017Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * заповед за незабавно изпълнение * очевидна фактическа грешка
ТКРешение №291/16.10.2018 по дело №3095/2017Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение
ТКРешение №269/22.10.2018 по дело №1980/2017Неоснователно обогатяване * правна квалификация
ТКРешение №270/23.10.2018 по дело №2434/2017Неоснователно обогатяване * договор за лизинг * недопустим съдебен акт
ТКРешение №281/24.01.2019 по дело №675/2018Неоснователно обогатяване * основателност на иск * отговор на искова молба * преклузивен срок
ТКРешение №295/22.02.2019 по дело №3539/2015Неоснователно обогатяване * Неравноправни клаузи в потребителски договори * потребител * договор за банков кредит * валута
НКРешение №28/19.03.2019 по дело №1248/2018Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * Искане за възобновяване на наказателно дело от задочно осъден * неоснователно обогатяване * задочно производство
ГКРешение №227/22.03.2019 по дело №896/2018Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * неоснователно обогатяване * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за заем * доказателствена тежест * изпълнение на некредитор (привиден кредитор) * заповед за изпълнение
ТКРешение №12/26.03.2019 по дело №606/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №5/30.04.2019 по дело №2747/2017Неоснователно обогатяване * заместване в дълг
ТКРешение №222/10.05.2019 по дело №2972/2017Неоснователно обогатяване * конклудентни действия * договор за управление * изменение на договор
ТКРешение №11/14.05.2019 по дело №1574/2018Задължения на издателя * очевидна неправилност * прескрибирани менителнични ефекти * запис на заповед * каузално правоотношение * неоснователно обогатяване * погасителна давност
ТКРешение №60/03.06.2019 по дело №1892/2018Неоснователно обогатяване * експертиза * задължения на въззивния съд * разваляне на договор
ТКРешение №46/05.06.2019 по дело №582/2018Неоснователно обогатяване * електроенергия
ТКРешение №108/12.07.2019 по дело №2033/2018Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * родова подсъдност
ТКРешение №57/17.07.2019 по дело №1746/2017Неоснователно обогатяване * произнасяне по непредявен иск * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №80/26.07.2019 по дело №2432/2016Неоснователно обогатяване * цена за достъп * правна квалификация * обратно действие
ТКРешение №65/30.07.2019 по дело №183/2018Неоснователно обогатяване * възражения
ГКРешение №120/31.07.2019 по дело №992/2018Задатък * неоснователно обогатяване * правна квалификация * предварителен договор * обезщетение за вреди
ТКРешение №83/14.08.2019 по дело №1549/2018Неоснователно обогатяване * нищожност * договор за наем * държавна собственост
ТКРешение №104/09.09.2019 по дело №1954/2018Неоснователно обогатяване * погасителна давност * иск за неоснователно обогатяване
ТКРешение №87/06.11.2019 по дело №848/2017Нищожни неравноправни клаузи * неоснователно обогатяване * договор за банков кредит
ТКРешение №116/08.01.2020 по дело №3025/2018Неоснователно обогатяване * начало на давностен срок
ТКРешение №155/24.01.2020 по дело №2561/2018Неоснователно обогатяване * договор за банков кредит * валута
ТКРешение №18/06.02.2020 по дело №2638/2017Неоснователно обогатяване * спиране на производството по делото * частично плащане
ТКРешение №168/25.02.2020 по дело №2418/2018Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №37/30.03.2020 по дело №2206/2018Неоснователно обогатяване * нищожност на договор