Ключови фрази
изтичане на срок

ГКРешение №282/11.10.2011 по дело №360/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * срочен трудов договор * изтичане на срок
ГКРешение №462/26.05.2010 по дело №1165/2009Неустойка * неустойка * свобода на договаряне * право на строеж * предварителен договор * прекомерност на неустойка * нищожност * изтичане на срок
ГКРешение №143/16.03.2012 по дело №913/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот * самостоятелен обект * изтичане на срок * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №227/07.01.2015 по дело №2482/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * обезщетение за забава * прекратяване на договор за наем * изтичане на срок * държане * правна квалификация * договорно основание
ТКОпределение №194/31.03.2009 по дело №182/2009пощенски оператор * изтичане на срок
ГКОпределение №22/14.01.2016 по дело №29/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * отнемане в полза на държавата * срок за предявяване на бъдещ иск * изтичане на срок
ГКРешение №246/23.10.2013 по дело №3418/2013Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * допълнителна въззивна жалба * изтичане на срок * концентрационно начало в гражданския процес
ТКОпределение №436/31.05.2012 по дело №561/2011Частна касационна жалба * изтичане на срок * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКРешение №76/07.05.2013 по дело №391/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * заличаване на договорна ипотека * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * изтичане на срок * отрицателен установителен иск
ТКРешение №172/16.12.2015 по дело №3065/2014Неоснователно обогатяване * договор за наем * наемни правоотношения * изтичане на срок
ГКРешение №293/23.04.2010 по дело №272/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * изтичане на срок * общинска длъжност
ГКРешение №514/20.12.2011 по дело №168/2011Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * изтичане на срок * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №141/31.05.2012 по дело №1900/2010Неоснователно обогатяване * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * договор за наем * изтичане на срок
ГКОпределение №591/13.10.2011 по дело №526/2011пощенско клеймо * преклузивен срок * изтичане на срок * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №104/20.04.2011 по дело №1833/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие * съществуване на трудово правоотношение * изтичане на срок
ГКРешение №235/13.01.2016 по дело №490/2015Задатък * разваляне на предварителен договор * срок за изпълнение при разваляне на договор * изтичане на срок
ГКРешение №547/03.01.2013 по дело №918/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * дисциплинарно нарушение * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * изтичане на срок * преклузивен срок * обезщетение за оставане без работа
ГКОпределение №228/10.11.2016 по дело №3682/2016Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * просрочена жалба * изтичане на срок
ГКРешение №281/16.11.2016 по дело №3311/2016Обжалване на решение на Висшия адвокатски съвет * вписване в адвокатска колегия * изтичане на срок * лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност
ТКРешение №214/23.01.2017 по дело №1642/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * връщане на наемна вещ * изтичане на срок * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ТКРешение №194/31.01.2020 по дело №1015/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение * изтичане на срок
ТКРешение №25/27.02.2020 по дело №426/2019Начин на ползване. Консумативни разходи * наемни правоотношения * договор за наем * изтичане на срок