Ключови фрази
извънсъдебно споразумение

ТКРешение №166/11.09.2013 по дело №822/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * допустимост на иск срещу застраховател * извънсъдебно споразумение
ГКОпределение №504/26.11.2009 по дело №307/2009прекратяване на производството по делото * делба * извънсъдебно споразумение * обезщетение за ползване * претенции по сметки * движими вещи
ГКРешение №395/10.10.2012 по дело №1538/2011Обратни искове при обективна отговорност * трудова злополука * регресен иск * гражданска отговорност * делинквент * извънсъдебно споразумение * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №536/17.07.2012 по дело №215/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за временна нетрудоспособност * извънсъдебно споразумение * договор за спогодба * обезщетение за вреди
ГКРешение №425/13.01.2012 по дело №39/2011Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * извънсъдебно споразумение
ТКРешение №10/27.02.2014 по дело №1054/2012Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * извънсъдебно споразумение
ТКРешение №32/31.03.2015 по дело №485/2014Договор за застраховка "Гражданска отговорност" * извънсъдебно споразумение * законна лихва върху платено от застраховател обезщетение
ГКОпределение №89/25.02.2009 по дело №88/2009допустимост на иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * извънсъдебно споразумение
ГКОпределение №287/24.10.2016 по дело №4020/2016Частна касационна жалба * извънсъдебно споразумение * Обезсилване на решение * оттегляне на въззивна жалба * Делба
ТКРешение №107/01.09.2017 по дело №441/2016Пряк иск на увредения срещу застрахователя * извънсъдебно споразумение * съпричиняване * неимуществени вреди
ТКРешение №120/10.07.2018 по дело №1735/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * солидарна отговорност * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * извънсъдебно споразумение
ТКРешение №167/05.10.2018 по дело №3178/2015Право на застрахования * застраховка "гражданска отговорност" * неимуществени вреди * извънсъдебно споразумение * отговорност на застрахователя * влязла в сила присъда * граждански иск в наказателното производство
ТКРешение №141/14.10.2019 по дело №2839/2018Застрахователно обезщетение * задължения на въззивния съд * материалноправна легитимация на ищеца * извънсъдебно споразумение