Ключови фрази
възражение за прихващане

ГКРешение №253/23.12.2015 по дело №1682/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * възражение за прихващане
ГКРешение №400/20.01.2015 по дело №1756/2014Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение при командировка * възражение за прихващане * изпълнение на чуждо задължение * водене на чужда работа без пълномощие
ГКОпределение №248/14.04.2015 по дело №1702/2015Частна касационна жалба * Допълване на решението * недопустимост на иск * възражение за прихващане * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №707/13.07.2011 по дело №1787/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обезщетение за забава * възражение за прихващане
ТКРешение №160/17.12.2012 по дело №808/2011Плащане на застрахователното обезщетение * прекъсване на давност * частичен иск * възражение за прихващане
ТКРешение №109/16.11.2012 по дело №824/2011Договор за влог * възражение за прихващане * право на задържане * държавен резерв
ГКРешение №446/22.01.2013 по дело №1263/2011Иск за законна лихва * възражение за прихващане * право на задържане * обезщетение за ползване * подобрения
ГКРешение №451/15.07.2010 по дело №844/2009Неоснователно обогатяване * възражение за прихващане * съсобственост * наследствено правоприемство
ТКОпределение №479/08.06.2012 по дело №347/2012Частна касационна жалба * възражение за прихващане * спиране на производството по делото * сила на пресъдено нещо * преюдициално значение
ГКРешение №271/05.10.2011 по дело №1577/2010Нищожност * двустранна реституция * договор за покупко-продажба * възражение за прихващане * прихващане
ГКРешение №166/14.05.2013 по дело №994/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * реституция * обезщетение за ползване * одържавени недвижими имоти * възражение за прихващане
ТКРешение №132/02.07.2010 по дело №826/2009Прекратяване на участие на съдружник в дружеството * възражение за прихващане * дружествен дял на изключен съдружник * изключване на съдружник
ТКРешение №215/28.08.2012 по дело №895/2010Иск за плащане на цена * установителен иск в заповедно производство * възражение за прихващане
ГКРешение №300/23.07.2012 по дело №1366/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * договор за поръчка * отчетна сделка * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане * възражение за прихващане
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКРешение №3/27.04.2016 по дело №3999/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот
ТКРешение №83/23.06.2015 по дело №1940/2014Иск за съществуване на вземането * възражение за прихващане * заповед за изпълнение
ГКРешение №92/14.04.2016 по дело №4515/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * Отпуск за временна неработоспособност * спиране на работа за повече от 15 работни дни * възражение за прихващане * служебно начало
ГКРешение №113/09.07.2013 по дело №1274/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * възражение за прихващане * неоснователно обогатяване
ТКРешение №61/11.05.2009 по дело №559/2008пропуснати ползи * договор за строителство * възражение за прихващане * договор за изработка * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ГКРешение №81/10.02.2010 по дело №3445/2008възражение за прихващане * подобрения * договор за наем * акцизни стоки без бандерол * владение * неоснователно обогатяване * Договор за наем на вещи
ГКРешение №271/17.10.2012 по дело №409/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * възражение за прихващане * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за неспазено предизвестие * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа
ГКРешение №499/06.03.2013 по дело №1268/2011Договор за заем * договор за заем * встъпване в дълг на трето лице * доказателствена тежест * възражение за прихващане
ТКРешение №36/07.04.2009 по дело №783/2008възражение за прихващане * договор за изработка
ТКРешение №226/08.09.2010 по дело №141/2009Предварителен договор * конститутивен иск * възражение за прихващане * невиновна невъзможност за изпълнение
ГКРешение №352/26.11.2012 по дело №216/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * възражение за прихващане * доказателства * обезщетение за неспазено предизвестие * незаконно уволнение
ТКРешение №186/13.12.2014 по дело №1026/2012Установителен иск * запис на заповед * прихващане * възражение за прихващане * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №13/10.09.2012 по дело №879/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * възражение за прихващане
ГКРешение №467/07.07.2010 по дело №231/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * възражение за прихващане * доказателствена тежест * свидетелски показания * неоснователно обогатяване
ТКРешение №134/11.11.2011 по дело №61/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за превоз * възражение за прихващане * преюдициално значение
ГКРешение №182/19.08.2013 по дело №939/2012Неустойка * договорна неустойка * предварителен договор * възражение за прихващане * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ГКРешение №749/15.12.2010 по дело №840/2009Неоснователно обогатяване * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * обезщетение за ползване * алеаторен договор * възражение за прихващане * връщане на вещта
ТКРешение №1/20.02.2009 по дело №363/2008Договор за изработка * възражение за прихващане * възнаграждение при прекратяване на договор за изработка
ТКРешение №609/15.01.2009 по дело №323/2008възражение за прихващане * мотиви на въззивно решение * необсъждане на доказателства * договор за добив и доставка на дървесина * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ТКРешение №84/06.07.2012 по дело №142/2011Иск за съществуване на вземането * възражение за прихващане * допустимост на доказателствени искания на ответника в открито съдебно заседание
ТКРешение №247/11.01.2011 по дело №115/2010Договор за изработка * договор за строителство * неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * възражение за прихващане
ТКРешение №30/11.08.2014 по дело №1017/2012Иск за плащане на цена * договор за търговска продажба * давностен срок * преклузивен срок * неизпълнение на договорни отношения * възражение за прихващане
ГКРешение №27/13.02.2012 по дело №368/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * спиране на работа за повече от 15 работни дни * обезщетение за оставане без работа * представителна власт * възражение за прихващане * упълномощаване * обезщетение за неспазено предизвестие
ГКРешение №319/15.11.2013 по дело №964/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * намаляване обема на работа * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * допълване на решение * възражение за прихващане
ТКРешение №167/18.12.2014 по дело №3453/2013Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение * възражение за прихващане
ГКРешение №281/10.10.2014 по дело №3080/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * свидетелски показания * доказателствена тежест * възражение за прихващане
ГКРешение №56/10.06.2015 по дело №5143/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция * задължителна сила на присъда /споразумение/ * подобрения * възражение за прихващане
ГКРешение №392/28.05.2010 по дело №877/2009възражение за прихващане * подобрения * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ТКРешение №54/10.09.2010 по дело №267/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за посредничество * възражение за прихващане
ТКРешение №45/22.04.2009 по дело №483/2008допустимост на иск * възражение за прихващане * договор за цесия * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКОпределение №594/23.09.2013 по дело №5495/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * подобрения в чужд имот * служебно начало * възражение за прихващане
ГКОпределение №362/26.05.2014 по дело №2453/2014Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * възражение за прихващане * допустимост на иск
ТКРешение №9/10.09.2010 по дело №150/2009Договор за изработка * възражение за прихващане * невиновна невъзможност за изпълнение
ТКРешение №144/27.11.2012 по дело №845/2011Неоснователно обогатяване * възражение за прихващане
ГКРешение №88/05.02.2010 по дело №4094/2008възражение за прихващане * командировка * обезщетение при командировка
ТКРешение №79/10.09.2010 по дело №628/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №148/29.10.2009 по дело №79/2009Прекратяване на участие на съдружник в дружеството * необсъждане на доказателства * възражение за прихващане
ГКРешение №371/2013/05.03.2014 по дело №1906/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * трудово възнаграждение * длъжностна характеристика * писмени доказателства * възражение за прихващане
ТКРешение №4/16.05.2013 по дело №439/2011Иск за съществуване на вземането * договор за търговска продажба * договор за лизинг * договор за финансов лизинг * договор за изработка * договор за цесия * възражение за прихващане
ТКРешение №68/11.07.2016 по дело №1170/2015Възнаграждение * договорна неустойка * възражение за прихващане * договор за изработка
ГКРешение №231/29.09.2016 по дело №986/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * възражение за прихващане * обезщетение за ползване на чужд имот
ТКОпределение №547/27.10.2016 по дело №1567/2016Частна касационна жалба * възражение за прихващане * недопустимост на иск
ТКРешение №36/08.03.2017 по дело №318/2016Последици от прекратяване на концесионния договор * възражение за прихващане * Неустойка
ТКРешение №35/25.07.2017 по дело №3164/2015Възнаграждение * договор за изработка * възражение за прихващане
ГКРешение №178/09.11.2017 по дело №375/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * обезщетение за неспазено предизвестие * възражение за прихващане * незаконно уволнение
ГКРешение №44/13.04.2018 по дело №2029/2017Иск за съществуване на вземането * обезщетение за ползване * съсобственост * прихващане * възражение за прихващане
ГКРешение №99/16.07.2018 по дело №4656/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №118/25.09.2018 по дело №4756/2017Влог * недопустимост на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * възражение за прихващане * лихва
ТКРешение №98/28.01.2020 по дело №2897/2018Иск за плащане на цена * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * недопустимост на решение * съдебна компенсация * възражение за прихващане * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги