Ключови фрази
преклузия

ГКРешение №195/11.07.2011 по дело №1707/2009лични отношения между родители и деца * интерес на детето * преклузия * *
ГКРешение №487/05.07.2010 по дело №1277/2009Делба * сила на пресъдено нещо * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №854/27.12.2012 по дело №696/2012право на задържане * Право на добросъвестния владелец на подобренията * преклузия * Ревандикационен иск * разпределяне на ползването
ГКОпределение №434/30.07.2009 по дело №106/2009главно встъпване * установителен иск * преклузия * дубликат от изпълнителен лист * допустимост на иск
ГКРешение №125/12.09.2012 по дело №1135/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * доклад по делото * преклузия * упълномощаване
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКОпределение №558/30.09.2011 по дело №431/2011оспорване на истинността на документ * спиране на производството по делото * преклузия
ГКРешение №144/10.05.2012 по дело №609/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * доказателствена тежест * упълномощаване * доклад по делото * преклузия * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №476/26.10.2010 по дело №907/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * доказателствена тежест * преклузия * придобивна давност * изменение на иска * произнасяне по непредявен иск
ГКОпределение №150/23.02.2012 по дело №656/2011разваляне на договор по съдебен ред * привидни и прикрити договори * допустимост на иск * делба * сила на пресъдено нещо * преклузия * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №491/07.07.2010 по дело №1348/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * сила на пресъдено нещо * добросъвестно владение * трето лице * преклузия * обратно действие * нищожност на договор за продажба * нищожност на пълномощно * възражение за изтекла давност
ГКРешение №153/12.07.2013 по дело №1317/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отговор на искова молба * преклузия * публична продан * забрана за посочване на нови факти и доказателства * постановление за възлагане
ГКРешение №355/2011/09.01.2012 по дело №430/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * принос * преклузия
ТКРешение №17/23.07.2014 по дело №811/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * обезщетение за вреди * процесуални задължения на въззивния съд * доклад по делото * обсъждане на доказателства от въззивния съд * преклузия
ГКРешение №116/24.03.2011 по дело №401/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * реституция * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * преклузия * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №210/02.05.2012 по дело №884/2011Неустойка * неустойка за забава * договор за изработка * право на строеж * заместване в дълг * предварителен договор * апорт * преклузия * правоприемство
ГКОпределение №72/23.02.2016 по дело №629/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * Делба * установителен иск за собственост * преклузия
ГКОпределение №3/07.01.2015 по дело №6629/2014Частна касационна жалба * суперфиция * иск за защита правото на суперфициара да ползува земята чл.64 ЗС * възражение * преклузия * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №32/20.02.2013 по дело №576/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * отговор на искова молба * преклузия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №198/10.11.2015 по дело №2441/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * доказателства * преклузия * отговор на искова молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКОпределение №144/25.02.2015 по дело №1020/2015Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск * преклузивен срок * изменение на иска * преклузия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №533/26.09.2011 по дело №427/2011преклузия * главно встъпване
ГКРешение №13/22.02.2013 по дело №508/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * отговор на искова молба * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №107/10.08.2011 по дело №78/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * конкуренция на права * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №320/15.06.2009 по дело №271/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * сила на пресъдено нещо * преклузия * оспорване на истинността на документ * отмяна-неистинност на документ * допустимост на иск * иск за установяване на престъпно обстоятелство * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКРешение №42/05.03.2014 по дело №5488/2013Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * преклузия
ГКРешение №719/06.01.2011 по дело №1539/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * придобиване по време на брака * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКРешение №68/19.02.2013 по дело №1208/2011Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * преклузия
ГКРешение №108/14.05.2016 по дело №5913/2015Делба * Делба на наследство * отказ от наследство * служебно начало * възражение за нищожност * преклузия
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №37/20.04.2016 по дело №4432/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общо събрание * етажна собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * упълномощаване * преклузия
ГКРешение №136/22.02.2016 по дело №1872/2015Делба * сила на пресъдено нещо * евентуален иск * преклузия * нищожност на съдебна спогодба
ГКРешение №604/06.01.2011 по дело №1229/2009писмени доказателства * Делба * съсобственост * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * преклузия * отговор на искова молба
ГКРешение №133/14.03.2011 по дело №2020/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * зачитане на решението * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКОпределение №71/10.03.2014 по дело №7287/2013делба * преюдициални въпроси в производството за делба * преклузия * спиране на производството по делото * установителен иск * нищожност на завещателно разпореждане
ГКОпределение №357/13.07.2010 по дело №252/2010правен интерес * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * отмяна-неистинност на документ * преклузия
ГКРешение №33/01.04.2016 по дело №5781/2015Ревандикационен иск * дубликат от изпълнителен лист * сила на пресъдено нещо * преклузия * изгубване или унищожаване на писмен документ
ГКРешение №382/06.01.2015 по дело №1558/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * преклузия * договор за замяна * свидетелски показания * указания на съда
ГКРешение №29/30.03.2016 по дело №3441/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * вреди от липси * солидарна отговорност * преклузия
ГКРешение №217/30.07.2010 по дело №367/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преклузия * придобивна давност * договор за гледане и издръжка * продажба на наследство * форма за валидност
ГКРешение №193/29.06.2012 по дело №559/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие * бързо производство * преклузия
ГКРешение №300/2011/04.01.2012 по дело №136/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * отговор на искова молба * преклузия * придобивна давност * преклузивен срок * доказателства
ГКОпределение №361/26.05.2014 по дело №2552/2014Частна касационна жалба * цена на иска * родова подсъдност * преклузия * възражение за неподсъдност
Решение №793/12.11.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * реституция * преустройство * одържавени недвижими имоти * преклузия * съсобственост * трето лице
ГКРешение №281/14.07.2011 по дело №87/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * сила на пресъдено нещо * правоприемство * преюдициално значение * доказателства * идентичност на имоти * преклузия
ГКРешение №18/03.02.2015 по дело №4619/2014Делба на наследство * съсобственост * доказателства * отговор на искова молба * преклузия
ГКОпределение №266/27.05.2009 по дело №196/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * нищожност на делба * преклузия * установяване право на собственост * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №157/29.02.2012 по дело №50/2012връчване на съдебни книжа * принцип на служебното начало * насрещен иск * разделяне на искове * концентрационно начало в гражданския процес * преклузия * пълна имуществена отговорност на работник или служител * възражение за неподсъдност
ГКОпределение №36/26.01.2015 по дело №5936/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * разноски * преклузия
ГКРешение №168/11.04.2012 по дело №844/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * преклузия * договор за покупко-продажба
Определение №66/12.02.2010 по дело №делба * разделителен протокол * преклузия
ГКРешение №359/05.10.2011 по дело №1878/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * събиране на нови доказателства във въззивното производство * преклузия * указания на съда
ТКРешение №56/28.06.2016 по дело №3591/2014Искове за нарушение на правата върху марка и географски означения * възражения * преклузия
ГКРешение №482/05.07.2010 по дело №946/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преклузия * нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №628/05.10.2010 по дело №1684/2009Делба * съсобственост * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * узаконяване на строеж * право на строеж * нови факти и доказателства * доклад по делото * представителна власт
Решение №707/25.10.2010 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * принадлежност * присъединяване * пристрояване * сила на пресъдено нещо * преклузия
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №3/06.02.2012 по дело №189/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * отговор на искова молба * придобивна давност * нововъзникнали обстоятелства * нови факти и доказателства * преклузия * възражение за изтекла давност
ГКРешение №307/2011/20.03.2012 по дело №284/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена тежест * доклад по делото * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКОпределение №639/10.11.2009 по дело №471/2009преклузия * Иск за оспорване на вземането * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКОпределение №21/17.01.2011 по дело №485/2010делба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * преклузия
ТКРешение №174/12.01.2011 по дело №36/2010Установителен иск * запис на заповед * преклузия * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №338/06.11.2012 по дело №963/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКРешение №556/10.01.2011 по дело №1019/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * доклад по делото * преклузия * свидетелски показания
ГКРешение №249/16.10.2014 по дело №2251/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * преклузия * писмени доказателства * указания на съда * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
ГКРешение №149/08.06.2011 по дело №1884/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * преклузия * обезщетение за оставане без работа * указания на съда * доказателствена тежест
ГКРешение №537/17.12.2012 по дело №214/2012Изменение и прекратяване на издръжката * увеличаване на издръжка * доказателства * интерес на детето * преклузия
ГКРешение №46/18.03.2015 по дело №5692/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на строеж * преклузия * добросъвестно владение * погасителна давност
ТКРешение №1/30.01.2015 по дело №52/2014Иск за съществуване на вземането * експертиза * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * запис на заповед * преклузия
ГКРешение №17/06.03.2015 по дело №3174/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * деликтна отговорност * съпричиняване * преклузия * отговор на искова молба
ГКРешение №46/10.06.2016 по дело №5489/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * придобивна давност * констативен нотариален акт * преклузия
ГКРешение №189/09.07.2012 по дело №107/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №104/09.03.2011 по дело №160/2010Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * отказ от наследство * съсобственост * несеквестируемост * принудително изпълнение * преклузия * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №384/13.12.2010 по дело №1836/2009Фамилно име след развода * развод * преклузия * доказателства * неприсъствено решение
ГКРешение №877/27.11.2009 по дело №3374/2008лични отношения между родители и деца * доказателства * преклузия * новооткрити обстоятелства * нововъзникнали обстоятелства * Родителски права след развода
ГКРешение №117/07.05.2012 по дело №1098/2011Делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * забрана за посочване на нови факти и доказателства * служебно начало * доклад по делото * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №290/15.08.2011 по дело №1211/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * отговор на искова молба
Определение №101/01.03.2010 по дело №сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * преклузия
ГКРешение №52/15.02.2013 по дело №1184/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * преклузия
ГКРешение №158/03.07.2013 по дело №1455/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * преклузия * отговор на искова молба * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №476/27.07.2010 по дело №198/2009Ревандикационен иск * право на строеж * давностен срок * преклузивен срок * погасителна давност * преклузия * трансформация на правото на строеж в право на собственост * конкуренция на права
ТКРешение №89/24.09.2014 по дело №1885/2013Плащане на застрахователното обезщетение * изменение на иск във въззивна инстанция * преклузия * нови факти и доказателства * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * застрахователен договор върху чуждо имущество * договор в полза на трето лице * застрахователно събитие * застрахователен интерес
ГКОпределение №428/10.07.2014 по дело №3037/2014Частна касационна жалба * иск за установяване на вземането * обратен изпълнителен лист * преклузия * изпълнителен лист * принудително изпълнение
ТКРешение №54/20.07.2012 по дело №336/2011Иск за съществуване на вземането * преклузия * запис на заповед * възражение за погасителна давност
ГКРешение №858/07.01.2011 по дело №1710/2009Установителен иск * земеделски земи * неприсъствено решение * преклузия * отговор на искова молба * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №21/09.02.2016 по дело №3530/2015Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * доклад по делото * преклузия * право на собственост
ТКРешение №228/05.06.2014 по дело №583/2012Пряк иск на увредения срещу застрахователя * преклузия * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №265/27.06.2011 по дело №912/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * конституиране на страни * разпределяне на ползването * преклузия * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №120/27.11.2015 по дело №2323/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * преклузия
ГКРешение №358/19.12.2012 по дело №956/2011Издръжка за минало време * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * преклузия
ГКРешение №334/01.10.2012 по дело №1011/2011Делба * съсобственост * право на строеж * груб строеж * нищожност-липса на предмет * преобразуване на лично имущество * пълна трансформация * частична трансформация * лични средства * принос * преклузия
ГКРешение №104/13.03.2012 по дело №1745/2010прекомерност на неустойка * частичен иск * сила на пресъдено нещо * преклузия * Договор за заем * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКОпределение №522/25.09.2014 по дело №4690/2014Частна касационна жалба * иск за прогласяване на нищожност на съдебно решение * преклузия
ГКРешение №341/14.10.2011 по дело №1168/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * преклузия
ГКРешение №310/30.07.2010 по дело №1086/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * предаване на владение * преклузия * нови факти и доказателства * доказателства * указания на съда
ГКОпределение №17/04.02.2015 по дело №5218/2014Частна касационна жалба * договор за заем * обективно съединяване на искове * преклузия * служебно съединяване на искове * цена на иска
ГКРешение №93/05.07.2016 по дело №192/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * преклузия
ТКРешение №107/13.07.2016 по дело №764/2015Договор за поръчка * преклузия * писмени доказателства * Възнаграждение
ГКРешение №205/28.07.2016 по дело №278/2016Договор за заем * преклузия * събиране на нови доказателства във въззивното производство * правомощия на въззивната инстанция * експертиза
ГКРешение №234/19.10.2016 по дело №735/2016Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес * оспорване на истинността на документ * преклузия * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ
ГКРешение №134/15.11.2016 по дело №1380/2015Ревандикационен иск * нови факти и обстоятелства * нововъзникнали обстоятелства * преклузия
ГКОпределение №48/20.01.2017 по дело №5166/2016Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * първо заседание в делбеното производство * преклузия
ГКРешение №15/16.02.2017 по дело №60077/2016Иск за съществуване на вземането * преклузия * възражение
ГКРешение №129/06.03.2017 по дело №4579/2015Преобразуване на лично имущество * свидетелски показания * преклузия * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №83/03.11.2017 по дело №2383/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преклузия * отговор на искова молба * възражение * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги
ГКРешение №273/17.11.2017 по дело №4347/2016Непозволено увреждане * деликтна отговорност * медицинска помощ * неимуществени вреди * пропуснати ползи * имуществени вреди * причинно-следствена връзка * преклузия * вредоносен резултат * лекарска грешка
ГКРешение №165/22.12.2017 по дело №196/2017преклузия * доказателства
ГКРешение №211/15.01.2018 по дело №481/2017Делба * преклузия * отговор на искова молба * придобивна давнност * съсобственост * владение
ГКРешение №26/19.03.2018 по дело №554/2017Иск за съществуване на вземането * преклузия * Възнаграждение * процесуално представителство * лихва * заповед за изпълнение * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * Иск за установяване на вземането
ГКРешение №72/03.07.2018 по дело №3005/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * общинска собственост * преклузия
ГКРешение №125/01.10.2018 по дело №3530/2017Ревандикационен иск * нови факти и доказателства * преклузия * указания на съда
ГКРешение №64/22.05.2019 по дело №1414/2018Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * преклузия
ТКРешение №368/18.06.2019 по дело №2729/2017нищожна клауза-неустойка * доказателствена тежест * преклузия
ГКРешение №183/29.10.2019 по дело №61088/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * възражение * сила на пресъдено нещо * преклузия