Ключови фрази
обезщетение за ползване

ГКРешение №126/26.04.2013 по дело №357/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * предаване на владение * обезщетение за ползване
ГКРешение №86/07.04.2010 по дело №110/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * доказателствена тежест * предаване на владение
ГКРешение №74/01.07.2015 по дело №4695/2014Делба * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №491/28.06.2010 по дело №363/2009обезщетение за ползване * съсобственост * приемане на наследство * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №741/30.12.2009 по дело №3186/2008обезщетение за ползване * договор за наем * съпружеска имуществена общност * наследяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана
ГКРешение №298/14.12.2011 по дело №1502/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №464/15.01.2014 по дело №2488/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * предаване на владение
ГКРешение №430/13.09.2010 по дело №941/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * дължимо обезщетение * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №349/16.11.2012 по дело №307/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * давностно владение * ЖСК
ГКРешение №614/07.07.2011 по дело №971/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №99/29.02.2012 по дело №160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * претенции по сметки * обезщетение за ползване * договор за наем * договор за аренда * правна квалификация * право на ползване
ГКРешение №598/29.10.2010 по дело №1302/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * предаване на владение * дължимо обезщетение
ГКРешение №707/13.07.2011 по дело №1787/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обезщетение за забава * възражение за прихващане
ГКРешение №162/24.03.2011 по дело №986/2010обезщетение за ползване * държавна собственост * подобрения * наемни правоотношения * прихващане * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №120/22.10.2014 по дело №2928/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * приращения * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №463/20.12.2011 по дело №109/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * установяване право на собственост
ГКРешение №369/11.10.2012 по дело №411/2012Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * право на ползване * покана * пропуснати ползи
ГКРешение №80/22.02.2011 по дело №941/2010Непозволено увреждане * пропуснати ползи * дължимо обезщетение * обезщетение за ползване
ГКРешение №294/13.07.2010 по дело №2654/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №446/22.01.2013 по дело №1263/2011Иск за законна лихва * възражение за прихващане * право на задържане * обезщетение за ползване * подобрения
ГКРешение №25/27.01.2012 по дело №1832/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №220/29.12.2011 по дело №1521/2010Делба * съсобственост * претенции по сметки * обезщетение за ползване
ТКРешение №6/02.02.2015 по дело №184/2014неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №738/29.12.2010 по дело №94/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №166/14.05.2013 по дело №994/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * реституция * обезщетение за ползване * одържавени недвижими имоти * възражение за прихващане
ГКРешение №238/2011/13.01.2012 по дело №999/2010Ревандикационен иск * право на задържане * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * обезщетение за ползване * предаване на владение * подобрения * пристрояване
ГКРешение №465/20.12.2011 по дело №1794/2010Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * обективна отговорност * обезщетение за ползване * обезщетение за пропуснати ползи * обедняване
ГКРешение №240/16.10.2013 по дело №1408/2012Начин на ползване.Консумативни разходи * обезщетение за ползване
ГКРешение №402/12.05.2010 по дело №636/2009Негаторен иск * съсобственост * обезщетение за ползване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №639/06.10.2010 по дело №754/2009Отменителен иск * прогласяване на недействителност * договор за наем * договор за заем * обезщетение за ползване * съсобственост * увреждане на кредитор
ГКРешение №239/29.04.2010 по дело №2942/2008Установителен иск * установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * съсобственост * фактическа власт * обезщетение за ползване * писмени доказателства * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №202/02.06.2010 по дело №2/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №169/04.06.2012 по дело №950/2011Ревандикационен иск * унищожаване поради грешка * право на ползване * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * обезщетение за ползване * насрещен иск * нищожност-липса на съгласие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №276/22.10.2013 по дело №1172/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №391/26.05.2010 по дело №631/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * договор за замяна * обезщетение за ползване
ГКРешение №269/18.10.2013 по дело №1282/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * обезщетение за забава
ГКРешение №109/16.06.2011 по дело №633/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * публична продан * неоснователно обогатяване * реституция * обезщетение за ползване
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКРешение №241/10.11.2014 по дело №928/2014Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №314/22.06.2011 по дело №1568/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест
ГКРешение №185/03.08.2011 по дело №1223/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №1025/23.12.2009 по дело №3841/2008обедняване * причинно-следствена връзка * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
ГКОпределение №504/26.11.2009 по дело №307/2009прекратяване на производството по делото * делба * извънсъдебно споразумение * обезщетение за ползване * претенции по сметки * движими вещи
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №409/20.06.2012 по дело №1411/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обедняване * споразумение * доказателства
ГКРешение №402/20.11.2012 по дело №156/2012Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * определяне на квоти
ГКРешение №127/17.08.2011 по дело №2014/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * обратно действие * недобросъвестно владение * начален момент на забава * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията *
ГКРешение №440/23.12.2011 по дело №1605/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * приращения * държавна собственост * сервитут
ГКРешение №394/18.05.2010 по дело №1045/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №266/12.01.2015 по дело №1837/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №57/08.05.2014 по дело №7493/2013Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * доказателства * вещо лице
ГКРешение №338/27.10.2011 по дело №181/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обезщетение за пропуснати ползи * трето лице
ТКРешение №193/02.12.2010 по дело №1087/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №272/24.06.2010 по дело №3198/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №223/16.03.2010 по дело №522/2009Делба * движими вещи * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * писмени доказателства * свидетелски показания * прехвърляне на членствени права в ЖСК * принос * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №426/19.01.2012 по дело №355/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * приращения * обезщетение за ползване * съсобственост * постройки на допълващо застрояване
ГКРешение №94/18.04.2012 по дело №1562/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест * обезщетение за пропуснати ползи * покана
ГКРешение №52/16.02.2011 по дело №1458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * връчване на съдебни книжа * обстоятелствена проверка * придобивна давност * общинска собственост * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №270/05.01.2015 по дело №1974/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №149/12.06.2013 по дело №647/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * общинска собственост * доказателствена тежест * обезщетение за ползване
ГКРешение №174/29.04.2011 по дело №640/2010Договор за заем * обезщетение за ползване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №113/09.07.2013 по дело №1274/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * възражение за прихващане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №4/18.02.2016 по дело №3322/2015Делба * правна квалификация * добиви от вещ * обезщетение за ползване * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №982/30.12.2009 по дело №4417/2008установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * незаконен строеж * земеделски земи * Установителен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №58/18.06.2010 по дело №5082/2008Договор за заем за послужване * договор за залог * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * обезщетение за ползване * тълкуване на договор * договор за заем за послужване * модалитет
ГКРешение №300/28.06.2010 по дело №169/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * дължимо обезщетение
ГКРешение №130/15.07.2013 по дело №24/2012Делба * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * прехвърляне на част от делбения имот * договор за цесия
ГКРешение №782/27.05.2011 по дело №1865/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * доказателства * договор за делба * нищожност на делба * обезщетение за ползване * представителство
ГКРешение №587/01.11.2010 по дело №941/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №108/10.04.2012 по дело №1063/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * официален документ * давностно владение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №67/27.03.2015 по дело №5803/2014Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * разваляне на договор * договор за наем * солидарност
ГКРешение №240/21.06.2011 по дело №1390/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №218/24.07.2012 по дело №978/2011Ревандикационен иск * предварителен договор * давностно владение * обезщетение за ползване * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №320/14.07.2011 по дело №231/2010Непозволено увреждане * водопроводна мрежа * вода * обезщетение за ползване
ГКРешение №365/08.07.2010 по дело №939/2009Договор за наем на вещи * наем * мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обезщетение за пропуснати ползи * неоснователно обогатяване * прекратяване на договор за наем
ГКРешение №201/20.04.2011 по дело №1547/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * договор за замяна * ревандикационен иск * нищожност на договор
ГКРешение №328/26.04.2010 по дело №158/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателства * обяснения на страната
ГКРешение №183/24.10.2013 по дело №668/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отмяна на констативен нотариален акт * принцип на диспозитивното начало * приращения
ГКРешение №291/29.11.2011 по дело №212/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * обезщетение за ползване * разпределяне на ползването
ГКОпределение №455/21.07.2010 по дело №368/2010обезщетение за ползване * насрещен иск * допустимост на иск * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №112/02.07.2013 по дело №1011/2013Делба * претенции по сметки * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * упълномощаване * покана
ГКРешение №32/28.02.2011 по дело №595/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * реституция * обезщетение за ползване
ГКРешение №450/19.01.2012 по дело №1619/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * погасителна давност
ГКРешение №308/12.12.2014 по дело №7585/2013Иск за съществуване на вземането * процесуален субституент * обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * суброгация
ГКРешение №24/01.06.2016 по дело №2968/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * право на строеж
ГКРешение №73/08.04.2016 по дело №5376/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * Връщане на вещта при наем * обезщетение за ползване * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №382/06.01.2015 по дело №1558/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * преклузия * договор за замяна * свидетелски показания * указания на съда
ГКРешение №333/23.11.2012 по дело №167/2012Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем * дължимо обезщетение * мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване
ГКРешение №254/31.10.2014 по дело №1576/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отчуждително действие на регулационен план * отчуждаване
ГКРешение №252/23.01.2015 по дело №2858/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №971/29.03.2010 по дело №3930/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателства * обезщетение за ползване * нередовност на исковата молба * добиви от вещ * договор за наем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №44/27.03.2013 по дело №503/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения в чужд имот * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №127/01.07.2014 по дело №5826/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №217/12.03.2010 по дело №237/2009права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * Делба * обезщетение за ползване
ГКРешение №419/13.10.2010 по дело №738/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * държавна собственост
ГКРешение №262/22.02.2013 по дело №1480/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обедняване
ГКРешение №544/23.07.2010 по дело №736/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №52/02.02.2011 по дело №1896/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * новооткрито наследство * придобивна давност * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №55/28.02.2012 по дело №652/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №331/03.12.2014 по дело №6361/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * договор за заем за послужване * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №141/19.02.2010 по дело №384/2009служебно известни факти * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти * насрещен иск * обезщетение за ползване * Обезщетение от недобросъвестния владелец
ГКРешение №528/21.03.2011 по дело №158/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * пропуснати ползи
ГКРешение №210/30.03.2010 по дело №490/2009имуществени вреди * право на ползване * обезщетение за вреди от вещ * Непозволено увреждане * обезщетение за ползване * строително-монтажни работи
ГКРешение №559/13.01.2011 по дело №5317/2008Делба * предаване на владение * установяване право на собственост * съсобственост * обезщетение за ползване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №332/22.11.2012 по дело №88/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №85/22.06.2015 по дело №2/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №198/02.06.2010 по дело №3583/2008правна квалификация * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * наследяване * правоприемство * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №405/24.10.2011 по дело №1541/2010обезщетение за ползване * наем * погасителна давност * съсобственост * добиви от вещ
ГКРешение №76/27.05.2015 по дело №6240/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * приращения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №393/2013/24.07.2014 по дело №86/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * подобрения в чужд имот * право на задържане * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №244/2013/20.05.2014 по дело №28/2013Ревандикационен иск * предаване на вещи * обезщетение за ползване * план за новообразувани имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКОпределение №266/27.05.2009 по дело №196/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * нищожност на делба * преклузия * установяване право на собственост * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №83/10.04.2012 по дело №739/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * обезщетение за ползване * погасителна давност * доказателствена тежест
ГКРешение №95/16.03.2011 по дело №331/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * договор за покупко-продажба * обезщетение за ползване * доказателства
ГКРешение №969/19.04.2010 по дело №4532/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * обезщетение за ползване * реституция * договор за делба * придобивна давност * договор за замяна * отчуждаване
ГКРешение №248/29.07.2013 по дело №1062/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * обезщетение за ползване * нищожност на договор за учредяване право на строеж * отпаднало основание * начална липса на основание
ГКРешение №837/13.11.2009 по дело №6/2009обезщетение за ползване * договор за наем * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №174/26.06.2013 по дело №1862/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * обезщетение за ползване
ГКРешение №347/02.12.2011 по дело №30/2011Право на ползване * обезщетение за ползване * право на ползване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №117/2014/12.01.2015 по дело №2994/2014Делба на наследство * обезщетение за ползване
ГКРешение №741/07.01.2011 по дело №1971/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №335/15.01.2014 по дело №1369/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * давностен срок * трето лице * признание на иска * прекъсване на давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №64/25.03.2013 по дело №869/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №721/03.01.2011 по дело №401/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * договор за наем * свидетелски показания
ГКРешение №259/22.10.2014 по дело №1870/2014Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * представителна власт * обезщетение за ползване
ГКРешение №749/15.12.2010 по дело №840/2009Неоснователно обогатяване * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * обезщетение за ползване * алеаторен договор * възражение за прихващане * връщане на вещта
ГКРешение №124/24.03.2011 по дело №882/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неправилна правна квалификация * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * наем
ГКРешение №270/26.06.2012 по дело №1056/2011обезщетение за ползване * разваляне на договор по право * обратно действие * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * недобросъвестно владение
ГКРешение №627/08.03.2011 по дело №176/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * ползване на семейно жилище
ГКРешение №135/15.07.2011 по дело №645/2010Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * прекратяване на договор за наем * наем * земеделски земи * обезщетение за ползване
ГКРешение №429/28.10.2011 по дело №579/2010неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * обогатяване
ГКРешение №152/07.04.2010 по дело №831/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * временни обекти * разрешение за строеж * форма за валидност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №103/14.03.2011 по дело №1804/2009Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * откриване на наследство * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №679/04.11.2010 по дело №692/2009Делба * делба * обезщетение за ползване * съсобственост * договор за цесия
ГКРешение №121/27.05.2011 по дело №1147/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №263/01.07.2011 по дело №561/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * погасителна давност * подобрения * писмени доказателства * начало на давностен срок * съсобственост * обезщетение за ползване * прихващане
ГКРешение №217/03.07.2012 по дело №579/2011Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * договор за покупко-продажба * възражение за изтекла давност * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №351/13.07.2010 по дело №573/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №352/13.07.2010 по дело №618/2009обезщетение за ползване * съсобственост * неоснователно обогатяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №126/09.02.2010 по дело №4975/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * фактическа власт * свидетелски показания * договор за делба * право на строеж * тълкуване на договор
ГКРешение №51/27.04.2015 по дело №4829/2014Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №105/29.06.2011 по дело №545/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * определяне на квоти * изключителен собственик * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * обезщетение за ползване
ГКРешение №276/12.04.2010 по дело №912/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * договор за заем за послужване
ГКРешение №398/2013/06.08.2014 по дело №1933/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обедняване
ГКРешение №399/04.06.2010 по дело №1069/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * съсобственост
ГКРешение №129/03.04.2012 по дело №1415/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * разпределяне на ползването * връчване на нотариална покана
ТКРешение №198/26.11.2010 по дело №1025/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * обезщетение за ползване * електропровод
ГКРешение №364/15.10.2010 по дело №111/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №168/30.03.2011 по дело №392/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * благоустройствени мероприятия * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №122/14.03.2012 по дело №1472/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * оспорване на констативен нотариален акт * предоставяне за стопанисване и управление * обезщетение за ползване
ГКРешение №80/21.06.2013 по дело №1105/2010установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване * косвен съдебен контрол * инцидентен установителен иск * обезщетение за ползване * обезщетение за забава
ГКРешение №404/25.10.2010 по дело №169/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * възстановяване на запазена част * право на изкупуване * съсобственост * обезщетение за ползване
ГКРешение №494/01.02.2013 по дело №1106/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * редовност на исковата молба * придобивна давност
ГКРешение №251/24.03.2010 по дело №366/2009нищожност на споразумение * ползване на семейно жилище * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * Нищожност
ГКРешение №18/08.02.2013 по дело №583/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * общинска собственост * обезщетение за ползване
ГКРешение №403/18.10.2011 по дело №758/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за ползване
ГКРешение №459/29.01.2013 по дело №157/2012Делба * претенции по сметки * съсобственост * погасителна давност * изискуемост на вземането * неправилна правна квалификация * обезщетение за ползване
ГКРешение №215/12.10.2015 по дело №49/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * тълкуване на договор * обезщетение за ползване * общинска собственост * договор за заем
ГКРешение №935/15.01.2010 по дело №2617/2008ревандикационен иск * реституция * регулационен план * обезщетение за ползване * земеделски земи * Ревандикационен иск
ГКРешение №176/01.07.2013 по дело №1311/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * пропуснати ползи * претърпени загуби * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за ползване * забавено изпълнение * договор за строителство
ГКРешение №206/24.11.2015 по дело №833/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * споразумение * развод * право на задържане * обезщетение за ползване * подобрения
ГКРешение №669/15.11.2010 по дело №478/2009обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №500/16.01.2013 по дело №1309/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * реституция * възстановяване правото на собственост * съсобственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №473/01.06.2010 по дело №1537/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * обезщетение за ползване * трансформация * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * изменение на иска
ГКРешение №932/28.01.2010 по дело №5093/2008Негаторен иск * обезщетение за забава * узаконяване на строеж * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №391/26.05.2010 по дело №765/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * договор за наем
ГКРешение №451/16.01.2013 по дело №53/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * отчуждаване
ГКРешение №842/15.07.2011 по дело №307/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * изменение на иска
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
ГКРешение №229/10.11.2014 по дело №2796/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * давностно владение
ГКРешение №335/28.07.2010 по дело №660/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * ревандикационен иск * подобрения * право на задържане * фактическа власт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №181/17.04.2012 по дело №1315/2011Неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * договор за аренда
ГКРешение №400/16.06.2010 по дело №4204/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №133/04.07.2013 по дело №535/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * доказателствена тежест * съсобственост * обезщетение за ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №769/17.06.2011 по дело №1332/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * дължимо обезщетение * договор за наем * обезщетение за ползване
ГКРешение №465/06.07.2012 по дело №1054/2010Делба на наследство * публична продан * обезщетение за ползване * подобрения * претенции по сметки
ГКРешение №119/22.03.2011 по дело №625/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трафопост
ГКРешение №212/10.09.2012 по дело №338/2011доказателствена сила на нотариален акт * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №165/31.05.2012 по дело №900/2011Делба * съсобственост * наследяване * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * самостоятелен обект * публична продан * обезщетение за ползване
ГКРешение №783/2010/08.04.2011 по дело №1286/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * писмени доказателства
ГКРешение №233/18.11.2011 по дело №695/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване
ГКРешение №108/07.05.2012 по дело №1038/2011обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №182/13.06.2011 по дело №160/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * право на ползване * съсобственост * обезщетение за забава * доказателства
ГКРешение №57/22.02.2012 по дело №463/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * нови факти и доказателства * погасителна давност * давностен срок * прекъсване на давност
ГКРешение №172/06.07.2011 по дело №996/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №183/29.10.2013 по дело №2070/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №204/13.12.2013 по дело №2505/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №533/24.06.2010 по дело №1685/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №169/08.06.2012 по дело №1026/2011Ревандикационен иск * предаване на вещи * обезщетение за ползване * недопустимост на решение
ГКРешение №77/25.02.2010 по дело №506/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКОпределение №246/18.06.2013 по дело №2059/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * обезщетение за ползване
ГКРешение №538/09.07.2010 по дело №519/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване на собственика на постройката върху земята * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №466/21.05.2010 по дело №4249/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана
ГКРешение №387/29.09.2010 по дело №439/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * обезщетение за ползване * претенции по сметки * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №820/20.09.2011 по дело №1009/2009Делба * възлагане на неподеляем имот * подобрения * обезщетение за ползване * публична продан * Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * претенции по сметки * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКРешение №119/11.03.2010 по дело №3204/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * забава * покана * запор върху вещи
ГКОпределение №308/24.04.2014 по дело №1773/2014Частна касационна жалба * Делба * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * иск за обезщетение за неползващия съсобственик * недопустим съдебен акт * обезщетение за ползване
ГКОпределение №550/15.11.2011 по дело №352/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * обезщетение за ползване * установителен иск за собственост * Обезщетение от недобросъвестния владелец
ТКРешение №156/30.11.2010 по дело №69/2010разваляне на договор * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * продажба на изплащане
ГКРешение №255/29.06.2010 по дело №5342/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №169/11.06.2012 по дело №84/2011мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване * Връщане на вещта при наем
ГКРешение №2/19.06.2013 по дело №779/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * недобросъвестно владение * обикновено другарство * договор за наем * разваляне на договор * неизпълнение * забава
ГКРешение №213/29.06.2012 по дело №1240/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №277/2011/12.01.2012 по дело №1140/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * обезщетение за ползване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №980/30.12.2009 по дело №3718/2008обезщетение за ползване * предаване на владение * доказателствена тежест * признаване от страната на неизгодни за нея факти * обяснения на страната * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №80/08.05.2012 по дело №1315/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * указания на ВКС
ГКРешение №376/18.10.2012 по дело №1410/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * неправилна правна квалификация * недопустимост на решение * договор за гражданско дружество
ГКРешение №516/11.01.2011 по дело №1385/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №222/30.03.2010 по дело №4076/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * обедняване * неоснователно обогатяване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №178/17.10.2013 по дело №1690/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * разваляне на договор * алеаторен договор * вписване на искова молба
ГКРешение №973/07.01.2010 по дело №5347/2008съсобственост * обезщетение за ползване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №103/20.04.2011 по дело №1798/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №16/08.02.2013 по дело №621/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * индивидуализация на недвижим имот * предоставяне за стопанисване и управление * доказателствена тежест
ГКРешение №187/06.11.2014 по дело №7187/2013Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * наемни правоотношения
ГКРешение №172/26.02.2010 по дело №156/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * развод * право на строеж * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №375/26.10.2011 по дело №931/2009обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №428/22.11.2012 по дело №377/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на преминаване * архитектурен проект * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за ползване
ГКРешение №71/01.03.2012 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * приемство в процеса * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол
ГКРешение №865/23.12.2010 по дело №1831/2009Неоснователно обогатяване * задатък * договорна неустойка * обезщетение за ползване * разпореждане с обща движима вещ * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №265/20.01.2014 по дело №2216/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за ползване * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №411/28.12.2012 по дело №1143/2011право на ползване * пропуснати ползи * съсобственост * договор за наем * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №289/14.01.2014 по дело №1698/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правна квалификация * обезщетение за ползване
ГКРешение №227/03.08.2011 по дело №1529/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №381/08.07.2010 по дело №272/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неоснователно обогатяване * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №82/12.04.2013 по дело №1348/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * предаване на владение * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * реституция * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №403/19.10.2012 по дело №321/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №53/11.07.2016 по дело №4959/2015Делба * публична продан * обезщетение за ползване * владение
ТКРешение №48/22.07.2016 по дело №480/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * обезщетение за ползване * договор за наем
ГКРешение №187/04.11.2016 по дело №1562/2016Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * фактическа власт
ГКРешение №137/22.11.2016 по дело №1678/2016Ревандикационен иск * въвод във владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №164/26.01.2017 по дело №5800/2015Ревандикационен иск * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №182/26.01.2017 по дело №2067/2016Делба * обезщетение за ползване * претенции по сметки * недопустимост на решение
ГКРешение №124/06.06.2017 по дело №4048/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * добросъвестно владение * пропуснати ползи
ГКРешение №73/08.06.2017 по дело №3034/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * мерки за защита от домашно насилие
ТКРешение №184/12.01.2018 по дело №24/2017Нищожност * недопустим съдебен акт * обезщетение за ползване
ГКРешение №44/13.04.2018 по дело №2029/2017Иск за съществуване на вземането * обезщетение за ползване * съсобственост * прихващане * възражение за прихващане
ГКРешение №66/22.06.2018 по дело №3149/2017Ревандикационен иск * обезщетение за ползване * доказателства и доказателствени средства * давностно владение
ГКРешение №71/29.06.2018 по дело №2750/2017Делба * съпружеска имуществена общност * обезщетение за ползване * покана * семейно жилище
ГКРешение №8/06.07.2018 по дело №1086/2017Делба * обезщетение за ползване
ГКРешение №115/04.12.2018 по дело №333/2018Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * правна квалификация * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №181/02.01.2019 по дело №4400/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * трето лице, ползващо съсобствен имот