Ключови фрази
прекратяване на производството по делото

ГКОпределение №159/09.06.2016 по дело №2132/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №280/17.06.2016 по дело №907/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Обезсилване на решение * компетентност
ГКОпределение №300/24.06.2016 по дело №1650/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * негаторен иск
ГКОпределение №510/20.11.2015 по дело №744/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №217/07.04.2015 по дело №522/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд * трудово възнаграждение
ГКОпределение №533/30.07.2015 по дело №2113/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подведомственост
ГКОпределение №625/18.12.2013 по дело №7304/2013недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * отговор на искова молба
ГКОпределение №175/11.03.2015 по дело №1206/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * правна помощ
ГКОпределение №312/23.06.2015 по дело №2768/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * обезпечение на бъдещ иск * нередовност на молба за обезпечение на бъдещ иск * правна помощ
ГКОпределение №742/18.11.2015 по дело №5372/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №129/14.03.2012 по дело №100/2012прекратяване на производството по делото * Делба * спиране на производството по делото * възобновяване на производството по делото
ГКОпределение №277/11.07.2013 по дело №2596/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * иск за установяване на престъпно обстоятелство * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №725/11.11.2015 по дело №3241/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №358/02.07.2009 по дело №375/2009прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * нововъзникнали обстоятелства
ТКОпределение №438/17.07.2009 по дело №352/2009съдебни разноски * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №545/09.12.2015 по дело №5837/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * осъдителен иск
ГКОпределение №225/15.07.2015 по дело №3334/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * правен интерес
ГКОпределение №643/02.10.2015 по дело №3305/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №424/17.06.2015 по дело №2482/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * охранително производство * установяване на факти * оспорване на произход * преклузивен срок * акт за гражданско състояние * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №193/17.03.2015 по дело №6800/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * установяване истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * акт за гражданско състояние * припознаване
ГКРешение №124/10.05.2010 по дело №4662/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото * възобновяване на производството по делото * изчисляване на срокове
ТКОпределение №200/17.03.2011 по дело №82/2011Частна касационна жалба * несъстоятелност * производство по екзекватура * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №381/05.06.2015 по дело №2322/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКРешение №116/19.06.2013 по дело №55/2013Делба * съсобственост * разпределяне на ползването * допустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №30/12.01.2015 по дело №7269/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * държавна такса * непозволено увреждане
ГКОпределение №323/02.05.2012 по дело №201/2012международна компетентност на български съд * развод * обичайно местопребиваване * Упражняване на родителските права и задължения * мерки относно лични отношения между родители и деца * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №504/26.11.2009 по дело №307/2009прекратяване на производството по делото * делба * извънсъдебно споразумение * обезщетение за ползване * претенции по сметки * движими вещи
ГКОпределение №254/15.04.2015 по дело №1047/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №539/03.12.2015 по дело №5876/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * оспорване на припознаването * Оспорване на бащинство
ГКОпределение №63/18.03.2015 по дело №556/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * незаконно уволнение
ГКОпределение №538/31.07.2015 по дело №3446/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №727/11.11.2015 по дело №5317/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №248/25.09.2015 по дело №4077/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * насрещен иск * договор за продажба
ГКОпределение №376/31.07.2013 по дело №4573/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга * делба * представителна власт
ГКОпределение №495/09.11.2015 по дело №4787/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * правна помощ
ГКОпределение №38/29.01.2013 по дело №579/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост * Негаторен иск * административен ред * разрешение за строеж * подведомственост * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №682/22.10.2015 по дело №4830/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * брачни искове
ГКОпределение №371/17.07.2015 по дело №2992/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * суперфиция * реституция * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №433/19.06.2015 по дело №3197/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКОпределение №306/22.06.2015 по дело №3111/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №128/11.05.2016 по дело №1589/2016Частна касационна жалба * теглене на жребий * прекратяване на производството по делото * Делба
ГКОпределение №657/08.10.2015 по дело №4382/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №539/28.11.2012 по дело №499/2012прекратяване на производството по делото * непререшаемост на съдебен спор * недопустимост на решение
ГКОпределение №449/01.10.2015 по дело №4663/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подсъдност
ГКОпределение №583/18.09.2015 по дело №4547/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №232/01.06.2010 по дело №133/2010прекратяване на производството по делото * Иск за защита на отнето владение * допустимост на иск * негаторен иск * неправилна правна квалификация
ГКОпределение №825/10.11.2014 по дело №6397/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * заповед за изпълнение * договор за банков кредит * лихва * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №10/24.07.2013 по дело №334/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * прекъсване на давност * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №180/29.04.2010 по дело №78/2010прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда * производство по открито наследство
ГКОпределение №671/21.11.2011 по дело №542/2011връчване на съдебни книжа * прекратяване на производството по делото * особен представител * съдебни разноски
ГКОпределение №434/22.08.2011 по дело №373/2011разделяне на искове * прекратяване на производството по делото * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №622/30.09.2015 по дело №4211/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * Делба * конституиране на страни
ГКОпределение №56/06.02.2013 по дело №36/2013съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * отговор на искова молба
ГКОпределение №470/27.07.2015 по дело №3503/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №160/28.06.2016 по дело №5400/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * кадастрални данни * отмяна-нови писмени доказателства * прекратяване на производството по делото * грешка в кадастрална карта
ГКОпределение №20/12.01.2015 по дело №7105/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * незаконно уволнение * неприсъствено решение * нередовно призоваване
ГКОпределение №115/13.02.2015 по дело №4466/2014Частна касационна жалба * Иск за обещетение на вреди * незаконно обвинение * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск
ГКОпределение №378/27.07.2015 по дело №2845/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * преклузивен срок * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКОпределение №35/31.01.2011 по дело №446/2010връчване на съдебни книжа * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №358/16.06.2015 по дело №3014/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * ползване на семейно жилище * спорна администрация * наем * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №3/11.09.2013 по дело №291/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * вписване на съдебно решение * придобивна давност * прекратяване на производството по делото * конститутивно действие
ТКОпределение №822/29.12.2014 по дело №3752/2014прекратяване на производството по делото * Частна касационна жалба * прогласяване на нищожност * решение на общо събрание
ГКОпределение №177/16.04.2013 по дело №1340/2013прекратяване на производството по делото * щатно разписание * незаконно уволнение * преюдициално значение * компетентност на граждански или административен съд * косвен съдебен контрол * недопустимост на иск
ТКОпределение №74/10.02.2015 по дело №47/2015Частна касационна жалба * държавна такса * прекратяване на производството по делото * невнасяне на държавна такса * прекратяване при висящ процес
ГКОпределение №480/27.10.2015 по дело №5171/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №601/28.10.2015 по дело №4967/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * правен интерес
ГКОпределение №420/23.07.2009 по дело №98/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №808/21.12.2015 по дело №5686/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Делба * преждевременно предявен иск
ГКОпределение №506/16.07.2015 по дело №2743/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * местна подсъдност
ГКОпределение №496/10.11.2015 по дело №1988/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №370/17.07.2015 по дело №3631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * Установителен иск * преюдициалност на спор
ГКОпределение №112/30.04.2015 по дело №1916/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №55/29.02.2016 по дело №385/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * инцидентен установителен иск * насрещен иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №424/11.12.2013 по дело №6082/2013делба * указания на съда * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №408/15.12.2014 по дело №4633/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * пасивна процесуална легитимация * пасивна материалноправна легитимация * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност
ГКОпределение №277/27.05.2009 по дело №289/2009нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * възстановяване на срокове
ГКОпределение №205/19.03.2015 по дело №1091/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * просрочена жалба * пощенско клеймо
ГКОпределение №284/06.04.2012 по дело №238/2012прекратяване на производството по делото * изменение на решението в частта относно разноските * евентуален иск * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №492/05.11.2015 по дело №4784/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * подобрения
ГКОпределение №536/03.12.2015 по дело №5356/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * отрицателен установителен иск * недопустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №39/21.01.2014 по дело №7782/2013делба * прекратяване на производството по делото * допустимост на иск * съсобственост * трето лице * делба на наследство
ГКОпределение №494/09.11.2015 по дело №4788/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * цена на иска * преюдициалност на спор
ГКОпределение №28/28.01.2013 по дело №5/2013развод * прекратяване на производството по делото * уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела * доказателства
ГКОпределение №269/08.05.2015 по дело №1867/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * държавна такса * извъндоговорна отговорност на държавата за вреди * процесуален ред * право на ЕС
ГКОпределение №357/24.07.2013 по дело №3981/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * договор за заем
ГКОпределение №364/16.06.2015 по дело №2690/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ГКОпределение №541/07.12.2015 по дело №5286/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * негаторен иск
ГКОпределение №798/14.12.2015 по дело №5667/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКОпределение №23/12.01.2015 по дело №5560/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес
ГКОпределение №317/23.06.2015 по дело №1678/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №362/13.07.2015 по дело №675/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКОпределение №579/12.10.2009 по дело №431/2009прекратяване на производството по делото * указания на съда * нередовност на исковата молба * обезщетение за имуществени вреди * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №256/29.04.2011 по дело №103/2011съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * съдебни разноски * договор за правна защита и съдействие
ГКОпределение №211/01.04.2013 по дело №11/2013прекратяване на производството по делото * особен представител * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №98/05.03.2015 по дело №6505/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №74/23.02.2015 по дело №6/2015Частна касационна жалба * иск за неоснователно обогатяване * минимален размер на адвокатско възнаграждение * цена на иска * прекомерност на адвокатско възнаграждение * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №319/01.07.2011 по дело №229/2011съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * процесуална правоспособност * държавно учреждение
ГКОпределение №390/14.09.2015 по дело №4316/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск за собственост
ГКОпределение №128/22.03.2016 по дело №2200/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * цена на иска * държавна такса * разваляне поради неизпълнение
ГКОпределение №491/15.07.2015 по дело №1535/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Делба
ГКОпределение №670/19.10.2015 по дело №3982/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * изменение на решението в частта относно разноските * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №65/18.03.2015 по дело №690/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подведомственост * недопустимост на иск * неоснователно обогатяване * отговорност за вреди
ГКОпределение №224/15.05.2015 по дело №1981/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Иск за обезщетение * неимуществени вреди
ГКОпределение №274/12.05.2015 по дело №1842/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №87/27.02.2015 по дело №5865/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №781/12.12.2014 по дело №3544/2014прекратяване на производството по делото * Частна касационна жалба * прекомерно адвокатско възнаграждение * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №501/24.07.2013 по дело №3562/2013Частна касационна жалба * алтернативно съединяване на искове * държавна такса * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * непозволено увреждане * указания на съда
ГКОпределение №182/24.03.2015 по дело №1424/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №531/29.09.2015 по дело №4241/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга
ГКОпределение №236/06.04.2015 по дело №1238/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * надлежна страна * Прекратяване на осиновяването * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №508/16.07.2015 по дело №2791/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * надлежна страна
ГКОпределение №201/02.04.2015 по дело №1016/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * Делба
ГКОпределение №210/10.07.2015 по дело №684/2015Частна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на предявен иск * възбрана * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКОпределение №276/10.06.2015 по дело №1728/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор по съдебен ред
ГКОпределение №424/23.09.2015 по дело №3721/2015Частна касационна жалба * правна помощ * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №300/29.04.2015 по дело №1323/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * родова подсъдност * цена на иска * обективно съединяване на искове * ревандикационен иск * движими вещи
ГКОпределение №357/01.06.2015 по дело №1082/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подведомственост * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №502/13.11.2015 по дело №5584/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * преклузивен срок
ГКОпределение №445/08.07.2013 по дело №3752/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * продължаване на срок * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №80/26.03.2015 по дело №751/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Иск за защита на отнето владение * Иск за оспорване на вземането
ГКОпределение №696/20.12.2012 по дело №403/2012съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * отказ от иск * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №825/14.12.2013 по дело №1070/2013разделяне на искове * съдебни разноски * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №683/22.10.2015 по дело №4764/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * нищожност * публична продан
ГКОпределение №331/02.06.2015 по дело №1631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * държавна такса * отрицателен установителен иск * публични вземания
ГКОпределение №340/07.07.2016 по дело №2139/2016Частна касационна жалба * Делба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * оттегляне на иск
ГКОпределение №194/08.07.2016 по дело №7089/2013Частна касационна жалба * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №306/19.07.2016 по дело №2678/2016Частна касационна жалба * Делба * държавна такса * прекратяване на производството по делото * оттегляне на иск
ГКОпределение №402/23.08.2016 по дело №1790/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * международна компетентност на български съд * упражняване на родителски права * издръжка за минало време * обичайно местопребиваване * родител с местожителство или местопребиваване в чужбина * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКОпределение №380/04.10.2016 по дело №3235/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Делба на наследство * преклузивен срок * приемане на наследство по опис
ТКОпределение №660/20.12.2016 по дело №2197/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * арбитражна клауза * подведомственост
ТКОпределение №687/27.12.2016 по дело №1838/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Изпълнение върху дял от търговско дружество * редовност на исковата молба
ГКОпределение №14/11.01.2017 по дело №5244/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКОпределение №46/20.01.2017 по дело №4888/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * Делба * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №20/20.01.2017 по дело №5364/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Делба * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * общи части
ТКОпределение №81/09.02.2017 по дело №1982/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * указания на съда
ГКОпределение №83/15.02.2017 по дело №2949/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКОпределение №176/28.03.2017 по дело №150/2017Частна касационна жалба * процесуална правоспособност * чуждестранно юридическо лице * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №66/07.04.2017 по дело №49/2017Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * съдебни разноски
ГКОпределение №150/10.05.2017 по дело №1481/2017Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * прекратяване на производството по делото * процесуални предпоставки * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №249/10.07.2017 по дело №2116/2017Частна касационна жалба * отказ от иск * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №388/11.07.2017 по дело №831/2017Частна жалба * прекратяване на производството по делото * изменение на решението в частта за разноските
ТКОпределение №433/28.07.2017 по дело №1333/2017Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Иск за съществуване на вземането
ТКОпределение №43/19.01.2018 по дело №2428/2017Частна касационна жалба * връщане на внесена държавна такса * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №182/30.04.2018 по дело №1330/2018Частна касационна жалба * нов ответник * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * субективно съединяване на искове * обезщетение за вреди * алтернативно съединяване на искове * процесуална легитимация * особен представител
ГКОпределение №254/14.06.2018 по дело №562/2018Частна касационна жалба * синдикална организация * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на факти * установяване на членствено правоотношение * закрила при уволнение * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №372/01.08.2018 по дело №1620/2018Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * съдебна спогодба
ТКОпределение №427/23.10.2018 по дело №1843/2018Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * арбитражна клауза
ТКОпределение №460/09.11.2018 по дело №2487/2018Частна касационна жалба * решение на общо събрание * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск
ГКОпределение №206/23.11.2018 по дело №4141/2018Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * Очевидна неправилност
ТКОпределение №532/18.12.2018 по дело №2615/2018Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №536/31.12.2018 по дело №2917/2018Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * обезщетение за неимуществени вреди * изборна местна подсъдност
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №160/08.01.2019 по дело №1006/2018Негаторен иск * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №44/20.02.2019 по дело №164/2017Частна касационна жалба * отнемане в полза на държавата * прекратяване на производството по делото * прекратяване на наказателно производство
ТКОпределение №37/21.01.2019 по дело №3070/2018Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * вписване в търговски регистър * иск за установяване на нищожно вписване на несъществуващи обстоятелства по партида на дружество
ГКРешение №229/24.04.2019 по дело №246/2018Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * Обезсилване на решение * недопустимост на решение * правен интерес * реституция * установяване истинността или неистинността на документ * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №17/24.04.2019 по дело №957/2018Отменителен иск * Обезсилване на решение * непозволено увреждане * отказ от иск * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №322/15.07.2019 по дело №1638/2019Частна касационна жалба * Откриване на производство по несъстоятелност * непредявяване на вземане в срок * прекратяване на производството по делото * липса на правен интерес
ГКРешение №104/22.07.2019 по дело №3151/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * реституция * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * недопустимост на решение * решение на поземлен орган * земеделски земи * прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * реституционен ефект * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ГКРешение №79/22.07.2019 по дело №2087/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрална карта * публична общинска собственост * установяване право на собственост към минал момент * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ТКОпределение №384/14.08.2019 по дело №217/2019Частна касационна жалба * заповедно производство * Предявяване на установителен иск * осъдителен иск * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №503/21.11.2019 по дело №2031/2019Частна касационна жалба * имуществени вреди * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * указания на съда
ТКОпределение №514/02.12.2019 по дело №2170/2019Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * очевидна неправилност * установителен иск в производство по несъстоятелност