Ключови фрази
Влог

ГКОпределение №3/05.01.2016 по дело №6203/2015Частна касационна жалба * разпореждане с чужда вещ * Влог
ГКРешение №500/20.01.2012 по дело №62/2011Влог * неизпълнение на договорни отношения * принудително изпълнение * изпълнително производство * възнаграждение
ГКРешение №144/09.08.2016 по дело №566/2016Преобразуване на лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * принос * Влог * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №109/10.10.2016 по дело №740/2016Делба * лично имущество * лични средства * съпружеска имуществена общност * Влог
ГКРешение №168/30.11.2016 по дело №2411/2016Преобразуване на лично имущество * Влог * придобиване по време на брака * Изпълнение от трето лице * предварителен договор * Произход на средства * Презумция съвместен принос * Обезпечение на дълг
ГКРешение №151/06.11.2017 по дело №1683/2017деликтна отговорност * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * Влог * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №118/25.09.2018 по дело №4756/2017Влог * недопустимост на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * възражение за прихващане * лихва