Ключови фрази
недопустимост на решение

ГКРешение №500/27.07.2010 по дело №151/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конфискация * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №9/05.02.2015 по дело №4105/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * недопустимост на решение * спор за материално право
ГКРешение №13/15.04.2014 по дело №1024/2013Делба на наследство * съсобственост * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * отговор на искова молба * недопустимост на решение
ГКРешение №128/22.02.2016 по дело №931/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * нищожност * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №67/24.06.2014 по дело №7530/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №324/10.12.2015 по дело №5506/2014Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * нищожност * недопустимост на решение * отвод * принудително изпълнение
ГКРешение №229/24.10.2012 по дело №279/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * саморъчно завещание * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка * отмяна на завещание * отчуждаване на завещана вещ * недопустимост на решение
ГКРешение №266/28.11.2012 по дело №61/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение
ГКРешение №74/22.03.2013 по дело №757/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * изваждане от жилище * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №127/25.08.2015 по дело №3806/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №155/14.12.2015 по дело №3099/2015Определяне на по-голям дял на съпруга * недопустимост на решение * преклузивен срок * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №87/18.07.2014 по дело №7735/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * недопустимост на решение * обявяване на предварителен договор за окончателен * придобивна давност
ГКРешение №29/09.02.2016 по дело №4526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * указания на съда
ГКРешение №118/13.04.2016 по дело №5021/2015Иск за съществуване на вземането * договор за наем * недопустимост на решение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №27/30.06.2015 по дело №4508/2014Делба * отвод * публична продан * недопустимост на решение
ГКРешение №300/14.10.2014 по дело №1442/2014Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * погасителна давност * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * указания на съда
ГКРешение №216/03.07.2014 по дело №64/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * недопустимост на решение * установяване на факти
ГКРешение №141/01.10.2015 по дело №732/2015Делба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * указания на ВКС
ГКРешение №2/03.02.2015 по дело №5004/2014Делба на наследство * съсобственост * недопустимост на решение * правоприемство * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №476/26.06.2013 по дело №1515/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * фактическа власт * наем * изменение на иска * недопустимост на решение
ГКРешение №14/22.02.2016 по дело №4205/2015Негаторен иск * недопустимост на решение * необходимо задължително другарство
ГКРешение №169/04.06.2012 по дело №950/2011Ревандикационен иск * унищожаване поради грешка * право на ползване * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * обезщетение за ползване * насрещен иск * нищожност-липса на съгласие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №176/07.12.2015 по дело №2620/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * прехвърляне на спорно право * правоприемство * недопустимост на решение
ГКРешение №53/21.02.2012 по дело №546/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение * недопустимост на решение * неизплатено възнаграждение * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ГКРешение №128/07.11.2014 по дело №3449/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * недопустимост на решение
ГКРешение №108/21.10.2014 по дело №6695/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * наследяване * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ГКРешение №17/01.02.2013 по дело №244/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * спор за материално право * правен интерес
ГКРешение №327/17.10.2012 по дело №1041/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * надлежна страна * образование * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * недопустимост на решение
ГКРешение №264/17.11.2015 по дело №1227/2015Обезщетение при гестия * свръх петитум * недопустимост на решение * служебно начало * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №192/28.10.2015 по дело №6762/2014Иск за обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие * трудово възнаграждение * трудово правоотношение * нередовност на исковата молба * служебно начало * недопустимост на решение
ГКРешение №386/22.01.2016 по дело №7429/2014Нищожност * недействителност на договор * представителна власт * недопустимост на решение * нотариално удостоверяване * разваляне на договор * частен документ
ГКРешение №24/17.02.2014 по дело №4412/2013Делба * родова подсъдност * недопустимост на решение
ГКРешение №306/29.06.2011 по дело №961/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция * договор за покупко-продажба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №48/12.07.2011 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * неоснователно обогатяване * реституция * отмяна на отчуждаване * право на строеж * недопустимост на решение
ГКРешение №155/24.06.2016 по дело №1007/2016Ревандикационен иск * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №381/26.01.2016 по дело №2932/2015недопустимост на решение
ГКРешение №200/02.10.2015 по дело №976/2015Иск за установяване на дискриминация * подсъдност * дискриминация * недопустимост на решение
ГКРешение №127/15.10.2015 по дело №6219/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост
ГКРешение №271/06.01.2015 по дело №2853/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №126/14.06.2013 по дело №53/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * държавна собственост * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКРешение №4/08.05.2015 по дело №3389/2014Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * предаване на владение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №90/08.10.2015 по дело №5608/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост * необходимо другарство
ГКОпределение №539/28.11.2012 по дело №499/2012прекратяване на производството по делото * непререшаемост на съдебен спор * недопустимост на решение
ГКРешение №210/05.11.2015 по дело №2311/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №252/14.12.2013 по дело №1893/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №139/31.05.2012 по дело №1731/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * конституиране на страни * образование * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * компетентност
ГКРешение №56/14.06.2016 по дело №4668/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение
ГКРешение №185/01.11.2013 по дело №2546/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * конституиране на страни * недопустимост на решение * преустройство * етажна собственост
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКРешение №65/07.05.2014 по дело №333/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение * етажна собственост * заповедно производство * принцип на диспозитивното начало * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №51/07.04.2014 по дело №7553/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нередовност на исковата молба * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №417/25.02.2013 по дело №168/2012Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * иск за установяване на престъпно обстоятелство * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * правна квалификация * недостоен да наследява
ГКРешение №261/31.05.2012 по дело №253/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на длъжност * образование * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №332/27.12.2012 по дело №1175/2011Делба * недопустимост на решение * нищожност на делба * делба * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №97/23.10.2014 по дело №1969/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №271/06.03.2014 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №385/24.10.2012 по дело №968/2011съпружеска имуществена общност * лично имущество * недопустимост на решение * правен интерес * относителна недействителност * разпореждане със семейното жилище
ГКРешение №241/17.10.2012 по дело №850/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №128/20.06.2013 по дело №928/2012Делба * съсобственост * недопустимост на решение * теглене на жребий * разделителен протокол
ГКРешение №24/06.07.2012 по дело №1992/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * косвен съдебен контрол
ГКРешение №104/24.07.2012 по дело №930/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследствено правоприемство * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №359/16.01.2014 по дело №1209/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * недопустимост на решение
ГКРешение №187/10.11.2015 по дело №6738/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * придобивна давност * правен интерес * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №175/12.12.2013 по дело №2931/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на вземане * недопустимост на решение * разпределяне на ползването
ГКРешение №256/11.06.2012 по дело №1154/2011установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №23/14.02.2013 по дело №564/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * свръх петитум
ГКРешение №24/28.07.2011 по дело №429/2010Нищожност * установяване на престъпно обстоятелство * договорна ипотека * упълномощаване * недопустимост на решение * нищожност на договор * родова подсъдност * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №472/25.11.2011 по дело №1453/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правна квалификация * земеделски земи * приложим закон * недопустимост на решение
ГКРешение №48/16.03.2015 по дело №6047/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №173/05.12.2013 по дело №3403/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение
ГКРешение №125/13.06.2016 по дело №6310/2015Делба * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * допустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №259/25.07.2012 по дело №915/2010Неоснователно обогатяване * произнасяне по непредявен иск * обезщетение за неизпълнение * разваляне на предварителен договор * земеделски земи * недопустимост на решение
ГКРешение №188/06.11.2015 по дело №376/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * обективно съединяване на искове * допълване на решение * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №172/11.07.2012 по дело №1157/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение
ГКРешение №244/2013/20.05.2014 по дело №28/2013Ревандикационен иск * предаване на вещи * обезщетение за ползване * план за новообразувани имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №37/06.04.2016 по дело №2802/2015Поправка на очевидна фактическа грешка * Делба * поправка на очевидна фактическа грешка * недопустимост на решение
ГКРешение №60/08.07.2015 по дело №4993/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №103/15.04.2013 по дело №829/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * недопустимост на решение * общинска собственост
ГКРешение №14/03.02.2016 по дело №4023/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №41/07.03.2016 по дело №3126/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * вреди от липси * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №221/08.02.2016 по дело №1453/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №103/20.03.2012 по дело №1117/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * недопустимост на решение * оттегляне на въззивна жалба * необходимо другарство
ГКРешение №175/11.07.2012 по дело №1855/2010договор за поръчка * връчване на съдебни книжа * висящност на процеса * възобновяване на производството по делото * недопустимост на решение * Отчетна и прехвърлителна сделка
ГКРешение №14/05.02.2016 по дело №3469/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * солидарност * неоснователно обогатяване * недопустимост на решение * приемство в процеса
ГКРешение №460/15.11.2011 по дело №912/2011Иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * установяване на факти * правен интерес * наследяване * съсобственост * граждански брак * охранително производство * недопустимост на решение * преживял съпруг
ГКРешение №51/27.04.2016 по дело №4968/2015Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №71/27.06.2014 по дело №217/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * недопустимост на решение
ГКРешение №21/10.02.2014 по дело №4411/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * евентуален иск
ГКРешение №135/17.04.2015 по дело №6467/2014Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * лични отношения между внуци и баба и дядо * интерес на детето * задължително другарство * недопустимост на решение
ГКРешение №555/09.02.2012 по дело №1224/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор * представителна власт * установяване на факти * недопустимост на решение * допълнителна искова молба
ГКРешение №269/22.10.2012 по дело №307/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * необходимо другарство * трето лице * нищожност на делба * недопустимост на решение
ГКРешение №135/10.07.2013 по дело №61/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * правен интерес * реална част * признание на иска
ГКРешение №50/25.02.2016 по дело №4824/2015Делба на наследство * необходимо другарство * недопустимост на решение * дарение * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №281/31.10.2012 по дело №93/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * недопустимост на решение
ГКРешение №42/01.04.2015 по дело №5385/2014Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №157/10.07.2013 по дело №1557/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №152/16.05.2012 по дело №1132/2011Допълване на решението * защита правото на собственост от неоснователни действия * предаване на владение * нередовност на исковата молба * доказателствена тежест * недопустимост на решение * реална част
ГКРешение №16/21.02.2014 по дело №4682/2013Делба * съсобственост * публична продан * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №79/31.03.2016 по дело №4867/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * подведомственост * недопустимост на решение * административна дейност
ГКРешение №697/31.05.2011 по дело №1251/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * насрещен иск * главен иск * евентуален иск * недопустимост на решение
ГКРешение №230/10.11.2011 по дело №307/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство * конституиране на страни * недопустимост на решение
ГКРешение №28/26.02.2016 по дело №3204/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * дисциплинарно нарушение * ненадлежна страна * недопустимост на решение
ГКРешение №289/01.08.2011 по дело №796/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * процесуална дееспособност * правосубектност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * недопустимост на решение * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №419/04.01.2013 по дело №557/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * надлежна страна * недопустимост на решение * конституиране на страни * указания на съда
ГКРешение №69/08.02.2011 по дело №44/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения * установителен иск за собственост * суперфиция * недопустимост на решение * приращения
ГКРешение №276/27.06.2012 по дело №190/2012Делба * недопустимост на решение
ГКРешение №301/07.10.2013 по дело №2578/2013Изменение и прекратяване на издръжката * намаляване на издръжка * недопустимост на решение * компетентност * международна компетентност на български съд * обичайно местопребиваване
ГКРешение №6/29.06.2016 по дело №3362/2015Разваляне на договор * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * саморъчно завещание
ГКРешение №187/19.12.2013 по дело №44/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за ипотека * обективно съединяване на искове * недопустимост на решение
ГКРешение №161/29.10.2015 по дело №6875/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * ред за свикване на общото събрание на собствениците в етажната собственост * преклузивен срок * недопустимост на решение
ГКРешение №65/27.04.2016 по дело №3693/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * недопустимост на решение
ГКРешение №134/17.07.2015 по дело №6104/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №11/27.01.2016 по дело №3330/2015Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * недопустимост на решение * материалноправна легитимация на ответник * обезщетение за извънреден труд * военнослужещ * служебно правоотношение * нередовност на процесуалното действие * ненадлежна страна
ГКРешение №48/28.03.2014 по дело №14/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * приемство в процеса * конституиране на страни
ГКРешение №107/08.10.2014 по дело №5383/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №83/03.07.2015 по дело №5846/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * недопустимост на решение
ГКРешение №107/30.06.2015 по дело №445/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * недопустимост на решение * подобрения * право на задържане
ГКРешение №273/18.11.2015 по дело №1365/2015Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * издръжка * увеличаване на издръжка * неприсъствено решение * недопустимост на решение * защита срещу неприсъствено решение
ГКРешение №286/13.07.2011 по дело №962/2010Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * право на възстановяване * нередовност на исковата молба * доказателства * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №49/18.02.2013 по дело №549/2012Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * одобрен инвестиционен проект * недопустимост на решение
ГКРешение №176/06.11.2015 по дело №359/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * отчетническа дейност * вреди от липси * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №124/18.04.2013 по дело №783/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * недопустимост на решение * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ * съдебно признание на факт
ГКРешение №205/12.11.2015 по дело №619/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * държавна собственост
ГКРешение №250/26.05.2011 по дело №567/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правосубектност * придобивна давност * начало на давностен срок * недопустимост на решение * прекъсване на давност
ГКРешение №169/08.06.2012 по дело №1026/2011Ревандикационен иск * предаване на вещи * обезщетение за ползване * недопустимост на решение
ГКРешение №210/09.05.2012 по дело №317/2011Делба на наследство * Отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение * преюдициални въпроси в производството за делба * свръх петитум * Недействителност на разпореждане с наследство * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №123/11.06.2015 по дело №1008/2015Делба на наследство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност * съсобственост * конституиране на страни
ГКРешение №44/07.02.2012 по дело №1188/2011Връщане на вещта при наем * договор за наем * връщане на вещта * прекратяване на договор за наем * недопустимост на решение
ГКРешение №186/09.08.2013 по дело №1303/2013Делба * съсобственост * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * пълна трансформация * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №428/15.07.2010 по дело №843/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * свидетелски показания * частична трансформация * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №264/18.12.2013 по дело №915/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * конститутивен иск * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * недопустимост на решение
ГКРешение №180/28.05.2012 по дело №4/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * временни постройки * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №171/24.04.2012 по дело №801/2011Договор за заем * установяване на вземане * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * запис на заповед * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ГКРешение №207/24.07.2012 по дело №914/2011Иск за установяване на вземането * недопустимост на иск * заповед за изпълнение * недопустимост на решение * възражение в заповедно производство * правен интерес
ГКРешение №153/24.06.2016 по дело №719/2016Негаторен иск * правна квалификация * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ГКРешение №376/18.10.2012 по дело №1410/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * неправилна правна квалификация * недопустимост на решение * договор за гражданско дружество
ГКРешение №62/08.05.2014 по дело №7786/2013Ревандикационен иск * недопустимост на решение * родова подсъдност * обективно съединяване на искове * цена на иска * самостоятелен обект
ГКРешение №11/11.02.2014 по дело №545/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * доказателства * недопустимост на решение
ГКРешение №149/29.09.2015 по дело №2223/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №113/03.09.2012 по дело №889/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * правен интерес * давностно владение * минимален размер на имот
ГКРешение №142/23.09.2013 по дело №533/2012Иск за защита на нарушено владение * нарушено владение * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №91/14.03.2016 по дело №286/2014обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * недопустимост на решение * процесуална легитимация
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №257/27.04.2010 по дело №4103/2008Установителен иск * установяване право на собственост * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * ненадлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №161/29.06.2012 по дело №895/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * възстановяване в стари реални граници * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №157/01.06.2016 по дело №5588/2015Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение
ГКРешение №11/21.01.2011 по дело №309/2010Ревандикационен иск * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * установяване право на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №280/17.12.2014 по дело №4008/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * недопустимост на решение
ГКРешение №152/30.09.2015 по дело №1318/2015Право на ползване на собственика на постройката върху земята * постройка * право на строеж * недопустимост на решение * изменение на иска
ГКРешение №16/14.03.2013 по дело №534/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * оттегляне на иск * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №95/02.07.2013 по дело №645/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №41/02.02.2012 по дело №1540/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * нищожност на съдебно решение * конституиране на страни * надлежно упражняване право на иск
ГКРешение №61/23.03.2015 по дело №6270/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение * подсъдност * родова подсъдност
ГКРешение №131/04.11.2015 по дело №2393/2015Делба * недопустимост на решение * доклад по делото * съсобственост * доказателствени средства * Обезсилване на решение
ГКРешение №447/19.11.2012 по дело №1216/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * приемство в процеса * недопустимост на решение
ГКРешение №50/04.07.2016 по дело №5163/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №156/05.07.2016 по дело №5972/2015Ревандикационен иск * надлежна страна * встъпване на трето лице * недопустимост на решение * представителна власт * особен представител * представителство на търговец
ГКРешение №76/30.06.2016 по дело №5629/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * отказ от иск
ГКРешение №48/11.07.2016 по дело №3495/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * недопустимост на решение * право на собственост * правна квалификация
ГКРешение №45/19.07.2016 по дело №61/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност * обективно съединяване на искове
ГКРешение №84/15.07.2016 по дело №95/2016Делба * недопустимост на решение
ГКРешение №89/27.07.2016 по дело №5869/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №118/26.09.2016 по дело №2093/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове
ГКРешение №190/17.10.2016 по дело №995/2016Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №188/19.10.2016 по дело №84/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение
ГКРешение №189/17.10.2016 по дело №545/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на решение
ГКРешение №180/25.10.2016 по дело №1221/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустимост на решение * необходимо другарство * установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес
ГКОпределение №285/03.11.2016 по дело №2112/2016Нищожност * недопустимост на иск * недопустимост на решение * правен интерес * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №101/28.10.2016 по дело №853/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * придобивна давност * присъединяване на владение
ГКРешение №201/08.11.2016 по дело №2212/2016Ревандикационен иск * реална част * нищожност на съдебно решение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки * право на иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №250/22.11.2016 по дело №908/2016Нищожност * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ГКРешение №128/12.01.2017 по дело №1233/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * служебно начало
ГКРешение №209/17.01.2017 по дело №997/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ГКРешение №182/26.01.2017 по дело №2067/2016Делба * обезщетение за ползване * претенции по сметки * недопустимост на решение
ГКРешение №8/03.02.2017 по дело №2549/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * недопустимост на решение * установителен иск за собственост
ГКРешение №9/03.02.2017 по дело №2557/2016Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №167/06.02.2017 по дело №535/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №18/20.02.2017 по дело №2703/2016Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * реституция
ГКРешение №66/21.03.2017 по дело №60146/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустимост на решение * безвъзмездна финансова помощ * административна процедура * граждански договор * подсъдност
ГКРешение №42/23.03.2017 по дело №3342/2016Ревандикационен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №85/28.03.2017 по дело №60175/2016Нищожност * недопустимост на решение * несъстоятелност * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност
ГКРешение №39/10.04.2017 по дело №3165/2016Непозволено увреждане * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №24/05.06.2017 по дело №2795/2016Негаторен иск * недопустимост на решение * правен интерес * защита срещу незаконосъобразни решения на ОС
ГКРешение №159/06.07.2017 по дело №4520/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правосубектност * недопустимост на решение * преобразуване на търговски дружества * търговско дружество
ГКРешение №54/13.07.2017 по дело №3536/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * недопустимост на решение
ГКРешение №101/13.07.2017 по дело №60198/2016Неоснователно обогатяване * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №60/17.07.2017 по дело №3431/2016Делба * недопустимост на решение * служебно начало * задължително другарство
ГКРешение №141/30.10.2017 по дело №4254/2016Иск за поправка грешки в официални документи по съдебен ред * недопустимост на решение * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №207/02.11.2017 по дело №5151/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на иск * недопустимост на решение * държавен служител * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * вътрешно съвместителство
ГКРешение №138/01.11.2017 по дело №5225/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * недопустимост на решение * процесуална правоспособност * необходимо другарство
ГКРешение №177/09.11.2017 по дело №5295/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обективна отговорност * обезщетение за вреди * лихва * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №81/10.11.2017 по дело №5826/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустимост на решение * правен интерес * нищожност на делба * упълномощаване
ГКРешение №112/28.11.2017 по дело №465/2017публична продан * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №98/30.11.2017 по дело №3899/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * отвод * нередовност на исковата молба
ГКРешение №109/05.12.2017 по дело №90/2017Делба * недопустимост на решение * съсобственост * дарение
ГКРешение №192/13.12.2017 по дело №4439/2016Нищожност * недопустимост на решение * родова подсъдност * дискриминация
ГКРешение №170/18.12.2017 по дело №950/2017Нищожност * правен интерес * недопустимост на решение * представителство
ГКРешение №307/18.12.2017 по дело №6134/2015Иск за установяване на дискриминация * недопустимост на решение * недопустимост на иск * родова подсъдност
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ГКРешение №130/19.12.2017 по дело №666/2017Ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение
ГКРешение №147/09.01.2018 по дело №615/2017Делба * недопустимост на решение
ГКРешение №127/10.01.2018 по дело №679/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение
ГКРешение №11/01.02.2018 по дело №1131/2017Нищожност * недопустимост на решение * необходимо другарство * договор за аренда * упълномощаване
ГКРешение №22/02.03.2018 по дело №1381/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на собственост * съсобственост * недопустимост на решение * правен интерес
ГКРешение №29/01.03.2018 по дело №1865/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * публична държавна собственост * процесуален субституент
ГКРешение №322/06.03.2018 по дело №4134/2016Непозволено увреждане * имуществени вреди * неимуществени вреди * деликтна отговорност * незаконно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №21/07.03.2018 по дело №1860/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №63/20.03.2018 по дело №3940/2017Спор относно родителските права * международна компетентност на български съд * обичайно местопребиваване * недопустимост на решение
ГКРешение №34/26.03.2018 по дело №1636/2017Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №10/27.03.2018 по дело №1222/2017Делба * недопустимост на решение * процесуална правоспособност
ГКРешение №22/10.04.2018 по дело №1020/2017Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №39/17.04.2018 по дело №1720/2017Иск за обезщетение при недопускане на работа * недопустимост на решение * компетентност на граждански или административен съд * недопускане на работа * процесуална легитимация
ГКРешение №53/30.04.2018 по дело №3540/2016Негаторен иск * доказателствена тежест * основателност на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №64/21.05.2018 по дело №5127/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * недопустимост на решение
ГКРешение №50/04.06.2018 по дело №1910/2017Поправка на очевидна фактическа грешка * ревандикационен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №63/02.07.2018 по дело №2779/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * недопустимост на решение * установяване на произход * установяване на факти
ГКРешение №67/24.07.2018 по дело №2713/2017Ревандикационен иск * наследствено правоприемство * Делба * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №118/25.09.2018 по дело №4756/2017Влог * недопустимост на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * възражение за прихващане * лихва
ГКРешение №124/01.10.2018 по дело №3441/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №100/03.10.2018 по дело №4334/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * допустимост на иск * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №106/05.10.2018 по дело №4550/2017Ревандикационен иск * идентичност на имоти * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКОпределение №460/12.10.2018 по дело №2081/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право * наследяване * недопустимост на решение
ГКРешение №108/29.10.2018 по дело №3789/2017Делба * процесуална дееспособност * служебно начало * недопустимост на решение
ГКРешение №25/31.10.2018 по дело №5014/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * право на строеж върху държавна земя * реституция * одържавени недвижими имоти * допустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №107/05.11.2018 по дело №3243/2017Негаторен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №151/15.11.2018 по дело №3987/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * връчване на съдебни книжа * просрочена жалба
ГКРешение №152/06.12.2018 по дело №5106/2017Делба на наследство * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * преклузивен срок * искане за включване на вещ в делбената маса
ГКРешение №151/06.12.2018 по дело №4545/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * реална част * идеална част * публична общинска собственост * придобивна давност
ГКРешение №193/18.12.2018 по дело №1494/2018Ревандикационен иск * очевидна фактическа грешка * недопустимост на решение * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №177/03.01.2019 по дело №4487/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свръх петитум * лихва * деликтна отговорност * недопустимост на решение
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №160/08.01.2019 по дело №1006/2018Негаторен иск * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №134/28.01.2019 по дело №3090/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * ревандикационен иск * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол
ГКРешение №13/30.01.2019 по дело №2081/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право * наследяване * недопустимост на решение * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №214/21.02.2019 по дело №1136/2018Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * недопустимост на решение * ненадлежна страна * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №25/08.03.2019 по дело №840/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №55/22.03.2019 по дело №2581/2018Нищожност * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №48/29.03.2019 по дело №1355/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №40/10.04.2019 по дело №2666/2018Ревандикационен иск * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №229/24.04.2019 по дело №246/2018Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * Обезсилване на решение * недопустимост на решение * правен интерес * реституция * установяване истинността или неистинността на документ * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №53/14.05.2019 по дело №2613/2018Делба * недопустимост на решение
ГКРешение №99/03.07.2019 по дело №1876/2018Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * деликтна отговорност * процесуална легитимация * недопустимост на решение
ГКРешение №104/22.07.2019 по дело №3151/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * реституция * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * недопустимост на решение * решение на поземлен орган * земеделски земи * прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * реституционен ефект * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ГКРешение №38/03.09.2019 по дело №1438/2018Ревандикационен иск * допустимост на иск * престъпно обстоятелство * самостоятелен обект * унищожаване поради измама * мним представител * давностен срок * придобивна давност * добросъвестно владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * отказ за потвърждаване на договор, сключен от мним представител * недопустимост на решение * спиране на производството по делото * прекъсване на давност * измама при сключване на договор
ГКРешение №131/07.10.2019 по дело №4137/2018Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на решение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * право на собственост * минал момент
ГКРешение №166/22.10.2019 по дело №3798/2018Делба * недопустимост на съдебен акт * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №199/22.11.2019 по дело №4331/2018Изпълнение на решенията на ОС на ЕС * недопустимост на решение * управител на етажна собственост * представителство