Ключови фрази
договор за цесия

ТКРешение №125/26.11.2009 по дело №306/2009договор за цесия * нередовност на исковата молба * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКОпределение №583/20.07.2010 по дело №506/2010договор за цесия * договор за кредитна карта * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №790/18.11.2013 по дело №2946/2013Частна касационна жалба * родова подсъдност * цена на иска * договор за цесия
ТКРешение №93/12.11.2012 по дело №1069/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * прогласяване на нищожност * джиро * договор за цесия * алонж * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ТКОпределение №1161/28.12.2012 по дело №865/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * договор за цесия * извлечение от счетоводни книги
ТКРешение №153/14.12.2009 по дело №116/2009Нищожност * поименни акции * безналични акции * промяна на вида на акции * прехвърляне на временни удостоверения * нищожност-невъзможен предмет * джиро * договор за цесия
ТКРешение №32/09.09.2010 по дело №438/2009Договор за изработка * нищожност-невъзможен предмет * договор за цесия * бъдещи вземания
ТКРешение №3/16.04.2014 по дело №1711/2013Иск за съществуване на вземането * договор за цесия * уведомяване на длъжника
ГКРешение №134/17.03.2011 по дело №1713/2010Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * доказателствена тежест * договор за цесия * писмени доказателства
ТКРешение №44/14.05.2016 по дело №3596/2015Отмяна по молба на трето лице * Иск за установяване на вземането * договор за цесия
ТКОпределение №252/05.05.2015 по дело №4143/2013Частна касационна жалба * договор за цесия * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №768/03.11.2010 по дело №707/2010Частна касационна жалба * договор за банков кредит * договор за цесия * публични вземания * привилигирован кредитор
ГКРешение №130/15.07.2013 по дело №24/2012Делба * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * прехвърляне на част от делбения имот * договор за цесия
ГКОпределение №76/14.02.2011 по дело №666/2010заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * договор за цесия
ТКОпределение №352/04.06.2009 по дело №360/2009договор за банков кредит * договор за цесия * извлечение от счетоводни книги
ГКРешение №137/02.06.2015 по дело №5759/2014Иск за съществуване на вземането * прехвърляне на спорното право * договор за цесия * уведомяване на длъжника
ГКРешение №16/04.02.2016 по дело №5788/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * покана за доброволно изпълнение * договор за цесия * уведомяване на длъжника
ТКРешение №187/10.05.2012 по дело №607/2009Встъпване в правата на кредитора при отговорност за чужд дълг * поръчителство * договор за банков кредит * договор за цесия * договорна ипотека
ТКРешение №233/22.01.2013 по дело №914/2011Иск за плащане на цена * приложимо право * поредност за погасяване на задължения * договор за международна продажба на стоки * договор за цесия
ТКРешение №218/01.03.2013 по дело №1008/2011Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * запис на заповед * договор за цесия * джиро * прехвърляне на права по менителнични ефекти
ТКРешение №156/30.11.2015 по дело №2639/2014Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * уведомяване на длъжника * договор за цесия
ГКРешение №679/04.11.2010 по дело №692/2009Делба * делба * обезщетение за ползване * съсобственост * договор за цесия
ГКРешение №291/18.11.2014 по дело №2193/2014Заличаване на вписване на ипотека * договорна ипотека * договор за цесия * разваляне на договор * разваляне поради неизпълнение * вписване в имотен регистър
ГКРешение №404/12.02.2016 по дело №666/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * погасителна давност * дисциплинарна отговорност * договор за цесия
ТКРешение №185/09.03.2010 по дело №672/2008Отменителни искове * установителен иск * договор за цесия * суброгация * инцидентен установителен иск * несъстоятелност * активна легитимация на синдик
ГКРешение №143/27.04.2015 по дело №6087/2014Иск за съществуване на вземането * принцип на равенство на страните * договор за цесия * спогодба * оспорване на вземането при заповедно производство
ГКРешение №140/24.03.2011 по дело №373/2010Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * подобрения * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан * уравнение на дялове * изкупуване от съделител * договор за цесия
ТКРешение №45/22.04.2009 по дело №483/2008допустимост на иск * възражение за прихващане * договор за цесия * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКОпределение №108/05.11.2010 по дело №422/2010Отменителен иск * относителна недействителност * договор за цесия
ТКРешение №4/16.05.2013 по дело №439/2011Иск за съществуване на вземането * договор за търговска продажба * договор за лизинг * договор за финансов лизинг * договор за изработка * договор за цесия * възражение за прихващане
ТКРешение №137/19.07.2016 по дело №1503/2015Възнаграждение * договор за строителство * договор за цесия * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ТКОпределение №344/22.07.2016 по дело №1364/2016Частна касационна жалба * договор за цесия * подсъдност * арбитражна клауза
ГКРешение №110/25.07.2016 по дело №5119/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * договор за цесия * сила на пресъдено нещо * право на строеж * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №135/05.10.2016 по дело №2082/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за обществена поръчка * договор за цесия * цесия * нищожност * нищожност на договор * забраната на чл. 43, ал. 1 ЗОП
ТКРешение №156/24.11.2016 по дело №1214/2015Иск за съществуване на вземането * нищожност * договор за заем * договор за цесия * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането * нотариален акт за договорна ипотека * възражение за нищожност * свидетелски показания
ТКРешение №20/07.02.2017 по дело №3258/2015Иск за плащане на цена * електроенергия * договор за цесия
ТКРешение №168/07.02.2017 по дело №1933/2015Приложима уредба * договор за цесия * електроенергия
ТКОпределение №204/30.04.2018 по дело №389/2018Частна касационна жалба * арбитражна клауза * договор за цесия
ГКРешение №196/22.11.2018 по дело №3871/2017Иск за съществуване на вземането * договор за цесия * индивидуализиране на спорното право * предмет на договора
ТКРешение №330/11.02.2019 по дело №2839/2017Цесия * договор за цесия * прихващане
ТКОпределение №665/04.11.2019 по дело №2390/2019Частна касационна жалба * правоприемство на страните в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство * договор за цесия * заповед за изпълнение
ТКОпределение №42/22.01.2020 по дело №2769/2019Частна касационна жалба * допустимост на иск * арбитражна клауза * договор за цесия