Ключови фрази
доказателствена тежест

ГКОпределение №163/13.06.2016 по дело №2266/2016Частна касационна жалба * правна помощ * адвокатско възнаграждение * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * доказателствена тежест
ГКОпределение №177/27.06.2016 по дело №1610/2016Частна касационна жалба * преклузивен срок * доказателствена тежест * служебно начало
ГКРешение №419/27.11.2014 по дело №2042/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * вреди * правоприемство * доказателствена тежест * злоупотреба с доверието на работодателя
ТКРешение №143/01.02.2013 по дело №870/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ГКРешение №458/10.01.2011 по дело №1396/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * поправка в кадастралната основа * доказателствена тежест
ГКРешение №326/20.12.2012 по дело №177/2012Отменителен иск * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * предварителен договор * трето лице * увреждане на кредитор * доказателствена тежест
ГКРешение №86/07.04.2010 по дело №110/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * доказателствена тежест * предаване на владение
ГКРешение №202/20.04.2011 по дело №1635/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * доказателствена тежест * трайно намалена работоспособност * обезщетение за отглеждане на дете
ГКРешение №27/01.02.2013 по дело №588/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №375/17.06.2010 по дело №5080/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * завет * давностно владение * изключителен собственик
ГКРешение №21/23.04.2013 по дело №1456/2011Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * частично плащане * погасителна давност
ГКРешение №366/28.04.2010 по дело №1023/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * срок за изпитване * доказателствена тежест * отмяна на уволнение * обезщетение за оставане без работа * писмени доказателства
ГКРешение №130/03.04.2012 по дело №707/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателства * частен документ * официален документ * оспорване на истинността на документ * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №72/08.04.2016 по дело №5357/2015Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * унищожаване на договор * доклад по делото * доказателствена тежест * предварителен договор
ТКРешение №214/23.03.2010 по дело №642/2008Договор за изработка * доказателствена тежест * стокова разписка * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №36/06.03.2015 по дело №4994/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правен интерес * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №280/29.12.2014 по дело №457/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКОпределение №608/30.12.2008 по дело №1497/2008процесуална правоспособност * доказателства * доказателствена тежест * указания на съда
ГКРешение №175/04.06.2010 по дело №579/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * придобивна давност
ГКРешение №261/2013/22.01.2014 по дело №2354/2013Иск за съществуване на вземането * доказателствена тежест * договор за заем
ГКРешение №48/14.05.2012 по дело №447/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно наказание * свидетелски показания * доказателствена тежест * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №62/01.07.2015 по дело №339/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателствена тежест
ГКРешение №154/05.07.2013 по дело №927/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №66/01.02.2010 по дело №5401/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение
ГКРешение №208/29.07.2013 по дело №916/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * доказателствена тежест * отчетна сделка * свидетелски показания * действие спрямо трети лица * упълномощаване * доказателствени средства
ТКРешение №27/16.04.2014 по дело №1893/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * неподаване на отговор на искова молба * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №125/12.09.2012 по дело №1135/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * доклад по делото * преклузия * упълномощаване
ГКРешение №239/30.12.2015 по дело №6619/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване по закон * обикновено другарство * доказателствена тежест
ГКРешение №861/20.12.2010 по дело №644/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно наказание * неизпълнение на законните нареждания на работодателя * доказателствена тежест * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * срокове за налагане на дисциплинарни наказания
ГКРешение №66/24.04.2012 по дело №795/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №34/07.03.2013 по дело №616/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №80/03.05.2016 по дело №6235/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест
ГКРешение №235/15.04.2010 по дело №673/2009Установителен иск * доказателствена тежест * предаване на владение * ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на замяна
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ТКРешение №105/02.07.2014 по дело №2617/2013Неустойка * договор за поръчка * договор за покупко-продажба * доказателствена тежест * свидетелски показания * свобода на договаряне
ГКРешение №220/19.11.2014 по дело №2173/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обстоятелствена проверка * право на собственост * доказателствена тежест
ГКРешение №843/21.07.2011 по дело №315/2010Преобразуване на лично имущество * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * принос * лични средства * изключителен собственик * доказателства * пълна трансформация
ГКРешение №260/14.07.2010 по дело №91/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * упълномощаване * продажба на лек автомобил * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №144/10.05.2012 по дело №609/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * доказателствена тежест * упълномощаване * доклад по делото * преклузия * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №25/27.01.2012 по дело №1832/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №58/25.03.2014 по дело №5704/2013Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * доказателствена тежест * служебно начало
ГКРешение №223/31.10.2011 по дело №1317/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * давностен срок * придобивна давност * доказателствена тежест
ГКРешение №414/2010/12.01.2011 по дело №1266/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест
ГКРешение №22/24.02.2015 по дело №4581/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * придобивна давност * земеделски земи * доказателства * постройка * пристрояване * право на ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №546/23.07.2010 по дело №856/2009Договор за заем * договор за заем * свидетелски показания * доказателствена тежест * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №54/24.03.2010 по дело №5016/2008Лично имущество * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * приращения * доказателствена тежест * трансформация на правото на строеж в право на собственост * застрояване
ГКРешение №476/26.10.2010 по дело №907/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * доказателствена тежест * преклузия * придобивна давност * изменение на иска * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №256/30.10.2014 по дело №1331/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест
ГКРешение №186/09.07.2012 по дело №1871/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * неизплатено възнаграждение * оспорване на заключението на вещо лице * доказателствена тежест
ГКРешение №410/19.07.2010 по дело №389/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * вписване на ипотека * държавна такса * компетентност * делегиране на правомощия
ГКРешение №766/03.02.2011 по дело №1590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * придобивна давност * право на ползване * реституция * право на изкупуване от ползвател * официален свидетелстващ документ * земеделски земи
ГКРешение №20/22.02.2016 по дело №3785/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * злоупотреба с доверието на работодателя * доказателствена тежест * доказателствени средства
ГКРешение №150/25.06.2012 по дело №574/2011договор за заем * разписка * Изпълнение при множество задължения * доказателствена тежест
ГКРешение №277/18.05.2010 по дело №381/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №341/06.12.2011 по дело №252/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * указания на съда * доклад по делото * общинска собственост * доказателства
ГКРешение №176/08.12.2010 по дело №3960/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * щатно разписание * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността * доказателствена тежест * подбор
ГКРешение №113/18.02.2010 по дело №214/2009Разваляне на договор * неизпълнение * алеаторен договор * доказателствена тежест * договор за гледане и издръжка
ТКРешение №27/07.07.2015 по дело №1384/2013Иск за съществуване на вземането * доказателствена тежест * каузално правоотношение * събиране и проверка на доказателства
ГКРешение №283/03.10.2013 по дело №2202/2013Договор за заем * разписка * доказателствена тежест
ГКРешение №10/05.03.2012 по дело №153/2011Лишаване от родителски права * лишаване от родителски права * доказателствена тежест
ТКРешение №26/15.04.2015 по дело №2205/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * предмет на делото * доказателствена тежест * каузално правоотношение
ГКРешение №1037/30.12.2009 по дело №3399/2008договор за наем * доказателствена тежест * Договор за наем на вещи
ГКРешение №197/23.12.2014 по дело №7364/2013Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * доказателствена тежест
ГКРешение №240/21.05.2012 по дело №936/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №560/19.01.2011 по дело №368/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателствена тежест * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №268/08.04.2010 по дело №521/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * срочен трудов договор * заместване на работник или служител, който отсъства от работа * доказателствена тежест
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №9/25.03.2014 по дело №3700/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №202/02.06.2010 по дело №2/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №56/04.05.2015 по дело №6964/2014Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * въвод във владение * доказателствена тежест
ГКРешение №355/2011/09.01.2012 по дело №430/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * принос * преклузия
ГКРешение №243/05.11.2015 по дело №2410/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * доклад по делото * забрана за посочване на нови факти и доказателства * свидетелски показания * нови факти и доказателства
ГКРешение №89/10.09.2010 по дело №4133/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * съвладение * добросъвестно владение * общинска собственост * отмяна на отчуждаване * доказателствена тежест
ТКРешение №26/28.02.2013 по дело №297/2012Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * доказателствена тежест
ГКОпределение №426/05.12.2008 по дело №1739/2008нередовност на исковата молба * земеделски земи * доказателствена тежест * допустимост на иск * процесуални предпоставки * правен интерес * право на възстановяване
ГКРешение №156/17.02.2010 по дело №3152/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №501/04.11.2010 по дело №933/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * доказателствена тежест
ТКРешение №41/22.04.2010 по дело №575/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * доказателствена тежест
ГКРешение №354/25.06.2010 по дело №152/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * право на възстановяване
ГКРешение №162/29.03.2011 по дело №245/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена тежест * вписване в имотен регистър
ГКРешение №17/03.02.2012 по дело №339/2011Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * частен документ * свидетелски показания * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №391/18.10.2012 по дело №1139/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена тежест * акт за държавна собственост
ГКРешение №259/16.10.2012 по дело №61/2012Непозволено увреждане * доказателствена тежест * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №163/04.06.2012 по дело №656/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * преустройство * доказателствена тежест * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №78/29.03.2010 по дело №3235/2008международен договор * обявяване на отсъствие * обявяване на смърт * доказателствена тежест * * *
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ТКРешение №38/11.09.2015 по дело №854/2012Иск за съществуване на вземането * предмет на делото * доказателствена тежест * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * каузално правоотношение
ГКРешение №398/22.10.2010 по дело №598/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * иск за защита на нарушено владение
ТКРешение №135/20.12.2010 по дело №13/2010Иск за неоснователно обогатяване * принцип на служебното начало * запис на заповед * погасителна давност * доказателствена тежест * обогатяване * обедняване
ГКРешение №541/06.07.2010 по дело №661/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ТКРешение №171/11.02.2013 по дело №64/2012Непозволено увреждане * задължителна сила на решение по административен спор * доказателствена тежест * иск за обезщетение по ЗЗК
ГКРешение №205/11.07.2011 по дело №149/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №289/26.03.2010 по дело №458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * спиране на придобивна давност * конфискация * отмяна на присъда за конфискация * обратно действие на отмяната на присъда за конфискация * връщане на конфискувано имущество * делегиране на правомощия * държавна собственост * нищожност * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №141/16.06.2016 по дело №6231/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №151/11.06.2012 по дело №1055/2011Права на купувача при недостатъци * връщане на вещта * доказателствена тежест * договор за покупко-продажба
ГКРешение №154/26.10.2015 по дело №1425/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * жилища от държавния жилищен фонд
ГКРешение №977/13.01.2010 по дело №3358/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност
ГКРешение №45/25.02.2014 по дело №904/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №314/22.06.2011 по дело №1568/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест
ГКРешение №838/17.12.2010 по дело №1739/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * право на пенсия * сключване на трудов договор с пенсионер * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест
ГКРешение №68/03.05.2012 по дело №1808/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * увреждане имуществото на работодателя
ТКРешение №158/30.09.2013 по дело №679/2012Възнаграждение * договор за консултански услуги * договор за изработка * доказателствена тежест
ГКРешение №13/22.02.2013 по дело №508/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * отговор на искова молба * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №108/28.10.2015 по дело №1854/2015Делба * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №380/17.12.2014 по дело №3426/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * доказателствена тежест * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение
ГКРешение №375/19.10.2010 по дело №452/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност * одържавени недвижими имоти * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №110/27.10.2015 по дело №5900/2014Делба * доклад по делото * доказателствена тежест
ТКРешение №38/24.04.2012 по дело №8/2011Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * вписване в търговски регистър * доказателствена тежест * документ с невярно съдържание
ГКРешение №372/27.04.2010 по дело №90/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * идентичност на имена * право на възстановяване
ГКРешение №157/22.03.2010 по дело №528/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест
ГКРешение №134/17.03.2011 по дело №1713/2010Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * доказателствена тежест * договор за цесия * писмени доказателства
ГКРешение №54/25.03.2014 по дело №3066/2013Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доклад по делото * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №556/13.07.2010 по дело №46/2009договор за изработка * начална липса на основание * разваляне на договор * Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест
ГКРешение №92/03.04.2013 по дело №1147/2012Иск за съществуване на вземането * забрана за посочване на нови факти и доказателства * неизплатено възнаграждение * събиране на нови доказателства във въззивното производство * доказателствена тежест * свидетелски показания
ГКРешение №430/27.10.2010 по дело №312/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * ограничения на собствеността * доказателствена тежест
ГКРешение №33/27.01.2010 по дело №5146/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * доказателствена тежест * правоприемство * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №254/14.07.2011 по дело №569/2010Нищожност * нищожност на договор * частен документ * доказателствена тежест * нищожност-липса на съгласие * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №31/25.02.2010 по дело №711/2009делба * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест * придобивна давност * обстоятелствена проверка
ГКРешение №424/01.12.2010 по дело №1482/2009Негаторен иск * преустройство * право на ползване * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №366/22.10.2012 по дело №64/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за гледане и издръжка * принос * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * трансформация
ГКРешение №249/16.07.2010 по дело №268/2009Получаване на дял от личното имущество * получаване на дял от личното имущество * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * развод * лично имущество * принос
ГКРешение №139/28.07.2010 по дело №183/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * колективен трудов договор * незаконно уволнение * подбор * доказателствена тежест * намаляване обема на работа
ГКРешение №256/17.06.2010 по дело №356/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * изменение на иска * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №428/13.05.2010 по дело №1207/2009Иск за установяване на дискриминация * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * свидетелски показания * доказателствена тежест * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №21/04.02.2011 по дело №1327/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * доказателствена тежест * общинска собственост
ГКРешение №228/12.11.2013 по дело №3515/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * право на строеж * доказателствена тежест * погасителна давност
ГКРешение №77/29.05.2014 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обстоятелствена проверка * доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * официален документ
ГКРешение №94/18.04.2012 по дело №1562/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест * обезщетение за пропуснати ползи * покана
ГКРешение №331/06.07.2010 по дело №330/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * отчуждаване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №122/19.06.2014 по дело №3228/2013Залог върху вземания * договор за банков кредит * изпълнение на чуждо задължение * доказателствена тежест * суброгация * регресен иск
ГКРешение №149/12.06.2013 по дело №647/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * общинска собственост * доказателствена тежест * обезщетение за ползване
ГКРешение №385/06.10.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * приращения * право на строеж * добросъвестно владение * доказателствена тежест
ТКРешение №166/30.12.2009 по дело №430/2009Недействителност на действия и сделки * договор за особен залог * публични вземания * доказателствена тежест
ТКРешение №159/15.12.2011 по дело №1048/2010Иск за съществуване на вземането * доказателствена тежест * запис на заповед * авал * установителен иск в заповедно производство * обезпечително предназначение менителничен ефект * каузално правоотношение
ГКРешение №166/31.05.2012 по дело №65/2012Делба * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти * универсално завещание * саморъчно завещание * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * погасителна давност
ТКРешение №104/05.07.2010 по дело №885/2009Установителен иск * корекция на сметка * електроенергия * доказателствена тежест * отрицателен установителен иск
ГКРешение №302/24.06.2011 по дело №1168/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателствена тежест
ГКРешение №252/2012/07.01.2013 по дело №493/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * общи части * етажна собственост * самостоятелен обект * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба
ГКРешение №390/20.05.2010 по дело №134/2010Договор за заем * договор за заем * доказателствена тежест
ГКРешение №113/12.06.2015 по дело №5835/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №42/11.05.2016 по дело №4643/2015Ревандикационен иск * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №499/06.03.2013 по дело №1268/2011Договор за заем * договор за заем * встъпване в дълг на трето лице * доказателствена тежест * възражение за прихващане
ГКРешение №233/14.07.2010 по дело №3703/2008Нищожност на завещателно разпореждане * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №85/14.07.2011 по дело №635/2010Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * придобивна давност * доказателствена тежест * официален документ * акт за гражданско състояние
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №389/18.10.2011 по дело №1672/2010Иск за вреди от отчетническа дейност * вреди от липси * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №31/28.01.2010 по дело №3244/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ТКРешение №39/04.04.2013 по дело №43/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * установителен иск в заповедно производство * доказателствена тежест
ГКРешение №375/28.12.2012 по дело №1347/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на предмет * нищожност-накърняване на добрите нрави * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ * конституиране на страни
ГКРешение №287/2012/08.02.2013 по дело №472/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест * доклад по делото * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * изменение на иска * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №108/10.04.2012 по дело №1063/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * официален документ * давностно владение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №311/06.08.2010 по дело №1056/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №3/20.04.2012 по дело №724/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * владение * доказателствена тежест * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №194/13.10.2014 по дело №7111/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателствена тежест * обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №110/17.08.2011 по дело №597/2010договор за изработка * неправилна правна квалификация * доказателствена тежест * надлежно приемане на работа
ГКРешение №239/30.07.2010 по дело №758/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * договор за делба * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * неоснователно обогатяване
ТКРешение №105/23.10.2012 по дело №515/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * редовен от външна страна документ * каузално правоотношение * падеж на запис на заповед * доказателствена тежест
ГКРешение №291/09.08.2010 по дело №859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * владение * акцизни стоки без бандерол * конкуренция на права * доказателствена тежест
ГКРешение №176/20.05.2010 по дело №452/2009Установителен иск * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателствена тежест * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №337/27.09.2011 по дело №1655/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение * закрила при уволнение * съкращаване на щата * доказателствена тежест
ТКРешение №179/04.03.2015 по дело №3747/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * каузално правоотношение * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №73/02.02.2010 по дело №5065/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * нищожност на завещателно разпореждане * доказателствена тежест
ГКРешение №44/03.02.2010 по дело №2928/2008запор върху вещи * доказателствена тежест * защита на трето лице срещу изпълнението * Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение
ГКРешение №117/18.02.2010 по дело №4692/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №538/14.06.2010 по дело №930/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * присъединяване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №530/05.07.2010 по дело №1560/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * насрещен иск * давностно владение * доказателствена тежест * обективно съединяване на искове * отрицателен установителен иск
ГКРешение №164/26.05.2010 по дело №802/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * право на строеж * съсобственост * предложение за изкупуване
ТКРешение №66/28.07.2015 по дело №378/2014Иск за съществуване на вземането * реквизит на запис на заповед * доказателствена тежест * предмет на делото * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение
ТКРешение №69/22.06.2012 по дело №534/2011Недействителност на действия и сделки * увреждане на кредитор * относителна недействителност ДОПК * данъчна ревизия * публични задължения * доказателствена тежест
ГКРешение №894/19.02.2010 по дело №3132/2008Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * наследяване * доказателствена тежест
ТКРешение №211/26.11.2013 по дело №1082/2012Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * доказателствена тежест
ГКРешение №870/12.02.2010 по дело №4187/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства
ТКОпределение №666/21.10.2014 по дело №2384/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * електропреносни съоръжения
ГКРешение №183/18.11.2015 по дело №3561/2014Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * наследяване * редовност на исковата молба * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №967/08.03.2010 по дело №3336/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * родителски права и задължения * съпружеска имуществена общност * солидарност * доказателствена тежест
ГКРешение №330/06.07.2010 по дело №4033/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * доказателствена тежест * държавна собственост * спор за материално право * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №571/22.11.2010 по дело №221/2009Лишаване от родителски права * непълно осиновяване * доказателствена тежест * издръжка
ГКРешение №60/05.03.2014 по дело №5074/2013Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * изключване или намаляване на отговорността * доказателствена тежест * съпричиняване при трудова злополука * груба небрежност * увреждане
ТКРешение №17/16.02.2015 по дело №116/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * предмет на делото * доказателствена тежест
ГКРешение №731/18.07.2011 по дело №1240/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * замяна * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №201/26.02.2014 по дело №770/2012Неоснователно обогатяване * грижа на добрия търговец * доказателствена тежест * разваляне на договор
ТКРешение №69/27.04.2011 по дело №644/2010Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * доказателствена тежест
ГКРешение №535/13.09.2010 по дело №1224/2009Отменителен иск * разваляне на договор * относителна недействителност * неизпълнение * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест
ГКРешение №82/05.04.2011 по дело №1313/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №430/12.07.2010 по дело №2480/2008Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * съвладение
ГКРешение №209/16.10.2013 по дело №2591/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * доказателствена сила на нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест
ГКРешение №59/08.05.2013 по дело №596/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №126/15.08.2014 по дело №5207/2013Преобразуване на лично имущество * преобразуване * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * обезщение за отчужден личен имот * лични средства * трансформация
ГКРешение №76/16.03.2010 по дело №4096/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * вписване на искова молба * възбрана * принудително изпълнение * доказателствена тежест * относителна недействителност * договорна ипотека * вписване на ипотека
ГКРешение №987/01.09.2010 по дело №3465/2008Делба * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * дарение * давностно владение
ГКРешение №67/05.04.2016 по дело №4147/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * обедняване * доказателствена тежест * договор за гражданско дружество * договор за изработка * солидарност
ТКРешение №229/06.01.2011 по дело №259/2010Запис на заповед * обогатяване * доказателствена тежест
ГКРешение №1021/04.03.2010 по дело №23/2009Делба * делба на наследство * определяне на квоти * доказателствена тежест * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * придобивна давност
ГКРешение №147/19.06.2012 по дело №582/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателствена тежест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №111/04.05.2015 по дело №1173/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест
ГКРешение №484/13.12.2011 по дело №1848/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * командировка * неизплатени командировъчни * допълнително възнаграждение * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №397/27.05.2010 по дело №711/2009Делба * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * доказателства * наследяване * доказателствена тежест * недействителност на разпореждане с наследство
ТКРешение №96/23.07.2013 по дело №1076/2011Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * доказателствена тежест
ГКРешение №746/05.01.2011 по дело №727/2009трудово възнаграждение * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №467/08.01.2013 по дело №1565/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * системни нарушения на трудовата дисциплина * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * доказателствена тежест * възстановяване на длъжност * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №83/10.04.2012 по дело №739/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * обезщетение за ползване * погасителна давност * доказателствена тежест
ТКРешение №29/05.08.2014 по дело №543/2011Търговска продажба * неизпълнение на договорни отношения * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №120/03.04.2015 по дело №5489/2014Отменителен иск * относителна недействителност * отменителен /Павлов/ иск * договор за продажба * доказателствена тежест
ГКРешение №192/14.06.2013 по дело №680/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * незаконно уволнение * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността * доказателствена тежест * липса на необходимо образование или професионална квалификация
ГКРешение №467/07.07.2010 по дело №231/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * възражение за прихващане * доказателствена тежест * свидетелски показания * неоснователно обогатяване
ГКРешение №542/15.01.2013 по дело №1568/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * право на преценка относно размера на иска
ГКРешение №220/20.11.2012 по дело №623/2011Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * жилища от държавния жилищен фонд * доказателствена тежест
ГКРешение №455/03.06.2010 по дело №241/2010дисциплинарно наказание забележка * съществуване на трудово правоотношение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * свидетелски показания * доказателствена тежест * дисциплинарно нарушение *
ГКРешение №19/12.03.2016 по дело №3401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * давностно владение
ГКРешение №690/08.02.2010 по дело №3394/2008Негаторен иск * право на строеж * незаконен строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №729/18.11.2010 по дело №320/2010прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * неизпълнение * колективен трудов договор * изменение на трудовото правоотношение * доказателствена тежест * пропуснати ползи *
ГКРешение №171/10.04.2012 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * доказателствена тежест * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * съсобственост * обикновено другарство * недобросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №412/20.10.2015 по дело №412/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * приложимо право * доказателствена тежест * наследяване * развод
ТКРешение №30/12.07.2011 по дело №284/2010Установителен иск * общи условия * потребител * доказателствена тежест
ГКРешение №149/15.06.2016 по дело №1029/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * вреди от липси * доказателствена тежест
ГКРешение №194/28.05.2012 по дело №76/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * подбор * съкращаване на щата * намаляване обема на работа * възстановяване на работа * доказателствена тежест * обезщетение за оставане без работа
ТКРешение №90/10.09.2012 по дело №431/2011Иск за неоснователно обогатяване * менителничен иск * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ТКОпределение №504/24.06.2010 по дело №223/2010адвокатско възнаграждение * доказателствена тежест * съдебни разноски
ГКРешение №252/09.12.2015 по дело №843/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №457/25.06.2010 по дело №1506/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест
ГКРешение №553/29.09.2010 по дело №629/2009Нищожност * саморъчно завещание * доказателствена тежест * експертиза * земеделски земи * приемане на наследство по опис * давностен срок * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №103/24.06.2009 по дело №717/2008Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * доказателствена тежест
ГКРешение №721/03.01.2011 по дело №401/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * договор за наем * свидетелски показания
ГКРешение №457/10.12.2015 по дело №3455/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * доклад по делото * злоупотреба с права * доказателствена тежест
ГКРешение №913/27.11.2009 по дело №4080/2008обезщетение за недопускане до работа * възстановяване на работа * незаконно уволнение * доказателствена тежест * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
ГКРешение №30/09.04.2010 по дело №4215/2008Отмяна на дарението * издръжка на дарител * наследяване * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №115/02.08.2013 по дело №626/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * право на пенсия * доказателствена тежест * прекратяване на трудовия договор с изтичане на уговорения срок * дискриминация * преюдициални запитвания
ГКРешение №153/10.07.2013 по дело №889/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена сила на нотариален акт * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * придобивна давност
ГКРешение №73/13.03.2014 по дело №1372/2011Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * незаконно уволнение * обезщетение за недопускане до работа * възстановяване на работа * доказателствена тежест * вписване в трудова книжка
ГКРешение №142/27.04.2015 по дело №5917/2014Договор за заем * договор за заем * защита срещу неприсъствено решение * установяване на факти * доказателствена тежест
ТКРешение №38/04.04.2013 по дело №1165/2011Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ГКРешение №409/02.12.2014 по дело №2667/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * обезщетение за оставане без работа * вписване в трудова книжка * доказателствена тежест
ГКРешение №39/10.02.2014 по дело №4927/2013Иск за определяне местоживеенето на децата * упражняване на родителски права * интерес на детето * доказателствена тежест
ГКРешение №307/2011/20.03.2012 по дело №284/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена тежест * доклад по делото * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №58/23.03.2016 по дело №3666/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * дисциплинарно нарушение * вреди от липси * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №188/09.10.2015 по дело №6561/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * неизплатено възнаграждение * незаконно уволнение * доказателствена тежест
ГКРешение №329/04.06.2010 по дело №883/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * причинно-следствена връзка * доказателствена тежест
ГКРешение №830/30.12.2009 по дело №2649/2008свидетелски показания * доказателствена тежест * Делба на наследство
ТКРешение №5/02.02.2012 по дело №75/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * редовен от външна страна документ * доказателствена тежест
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №97/22.03.2011 по дело №417/2010Договор за заем * обезщетение за забава * доказателствена тежест * обяснения на страната * доказателства
ГКРешение №306/28.06.2010 по дело №4246/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * доказателства и доказателствени средства * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * възстановяване на длъжност * доказателства
ГКРешение №176/24.10.2013 по дело №550/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №945/15.03.2010 по дело №3026/2008Непозволено увреждане * причинно-следствена връзка * съпричиняване * доказателствена тежест
ГКРешение №703/17.11.2010 по дело №90/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * подбор * отмяна на уволнение * намаляване обема на работа * масово уволнение * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №63/01.03.2016 по дело №4885/2015Непозволено увреждане * отговорност за чужди виновни противоправни действия * доказателствена тежест
ТКРешение №226/28.12.2012 по дело №1012/2011Прекратяване на дружеството по решение на съда * важни причини за прекратяване на дружество * доклад по делото * доказателствена тежест * обяснения на страната * съдебно признание на факт
ГКРешение №49/05.03.2012 по дело №584/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * доказателствена тежест * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение
ТКРешение №111/03.11.2015 по дело №1544/2014Предявяване на установителен иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * прекратяване на трудовото правоотношение * несъстоятелност
ТКРешение №23/03.04.2013 по дело №993/2011Установителен иск * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена тежест * редовен от външна страна документ
ГКРешение №297/22.12.2014 по дело №4004/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * присъединяване * движими вещи
ГКРешение №293/25.10.2012 по дело №43/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателствена тежест * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * правен интерес * постройка
ГКРешение №197/10.05.2011 по дело №430/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * забрана за придобиване по давност * давностно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №43/12.02.2013 по дело №784/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * придобивна давност
ГКРешение №281/10.10.2014 по дело №3080/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * свидетелски показания * доказателствена тежест * възражение за прихващане
ТКРешение №12/30.01.2015 по дело №2714/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест
ГКРешение №152/16.05.2012 по дело №1132/2011Допълване на решението * защита правото на собственост от неоснователни действия * предаване на владение * нередовност на исковата молба * доказателствена тежест * недопустимост на решение * реална част
ГКРешение №32/19.02.2016 по дело №3335/2015Непозволено увреждане * неимуществени вреди от ПТП * съдебно-техническа експертиза * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №29/28.03.2012 по дело №1144/2010Иск за неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * доказателствена тежест
ТКРешение №40/15.09.2014 по дело №1554/2013неоснователно обогатяване * доклад по делото * доказателствена тежест * задължения на въззивния съд * правна квалификация
ГКРешение №792/01.02.2011 по дело №1591/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * защита на трето лице срещу изпълнението * доказателствена тежест * установяване право на собственост
ГКРешение №120/02.06.2016 по дело №5790/2015Ревандикационен иск * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * доказателствена тежест
ГКРешение №333/2011/12.01.2012 по дело №1173/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * доказателствена тежест * земеделски земи * план за новообразувани имоти * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №288/14.07.2011 по дело №771/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * установителен иск * договор за заем * договорна неустойка * прекомерност на неустойка * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №649/18.01.2011 по дело №1530/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * държавна собственост * право на строеж * предварителен договор * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №429/25.11.2011 по дело №3/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * придобивна давност
ТКРешение №213/22.12.2014 по дело №2700/2013Иск за съществуване на вземането * предмет на делото * доказателствена тежест * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение * възражение в заповедно производство * реквизит на запис на заповед
ГКРешение №22/14.05.2014 по дело №5260/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №157/19.06.2013 по дело №103/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №250/29.12.2011 по дело №180/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съдебно признание на факт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * определяне на квоти
ГКРешение №195/17.08.2010 по дело №583/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * форма за валидност * придобивна давност
ГКРешение №872/05.01.2011 по дело №1228/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * доказателствена тежест * придобивна давност * грешка в кадастрален план * спор за материално право * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №52/25.04.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * държавна собственост * акт за държавна собственост * доказателствена тежест * официален документ
ГКРешение №149/08.06.2011 по дело №1884/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * преклузия * обезщетение за оставане без работа * указания на съда * доказателствена тежест
ГКРешение №30/01.02.2012 по дело №350/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преустройство * промяна на предназначение на общи части * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест
ГКРешение №870/24.02.2011 по дело №137/2010Пълна имуществена отговорност * имуществена отговорност на работник или служител * имуществени вреди от ПТП * доказателствена тежест * имуществени вреди от ПТП
ТКРешение №173/12.01.2011 по дело №901/2009Установителен иск * частичен иск * доказателствена тежест * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена сила на протокол за птп
ГКРешение №213/19.06.2015 по дело №5986/2014Неустойка * договор за покупко-продажба * доказателствена тежест * договорна неустойка * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКОпределение №251/19.04.2010 по дело №214/2010местна подсъдност * доказателствена тежест * нови факти и доказателства
ТКРешение №1/30.01.2015 по дело №52/2014Иск за съществуване на вземането * експертиза * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * запис на заповед * преклузия
ГКРешение №188/09.10.2015 по дело №6560/2014Частна жалба * доказателствена тежест * трудово правоотношение * трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * неоснователно обогатяване
ТКРешение №88/08.07.2015 по дело №1205/2014Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ТКРешение №187/24.01.2013 по дело №436/2012Решение за откриване на производство по несъстоятелност * несъстоятелност * доказателствена тежест * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги * финансово състояние на търговец
ГКРешение №97/02.03.2010 по дело №5156/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * възстановяване на работа * доказателствена тежест
ТКОпределение №615/21.07.2014 по дело №2369/2013Частна касационна жалба * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена тежест * нередовност на исковата молба
ГКРешение №367/12.12.2012 по дело №155/2012Възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти * универсално завещание * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №435/02.11.2011 по дело №1370/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доказателствена тежест * неоснователно обогатяване
ГКРешение №966/01.04.2010 по дело №3002/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * спиране на придобивна давност * земеделски земи * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №539/14.02.2011 по дело №1246/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * правен интерес
ТКРешение №189/04.02.2014 по дело №141/2012Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №173/25.06.2014 по дело №1025/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * недопустим съдебен акт
ТКРешение №34/22.02.2010 по дело №588/2009договор за строителство * доказателствена тежест * действия от името на търговец без представителна власт
ГКРешение №183/01.07.2011 по дело №719/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * свидетелски показания
ГКРешение №230/06.08.2012 по дело №1707/2009Делба * определяне на квоти * доказателствена тежест * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * уравнение на дялове * договор за делба
ГКРешение №314/22.11.2011 по дело №392/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вещо лице * частична недействителност * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №175/16.12.2015 по дело №2194/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване * доказателствена тежест * доказателствени средства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №170/10.06.2010 по дело №339/2009Нищожност * договор за заем * договор за изработка * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * свидетелски показания * доказателствена тежест
ТКРешение №118/21.10.2014 по дело №3176/2013Договор за изработка * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доказателствена тежест
ГКРешение №219/31.10.2014 по дело №793/2014Ревандикационен иск * право на строеж * владение * доказателствена тежест * самостоятелен обект * право на собственост
ТКРешение №43/08.05.2015 по дело №4352/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прихващане * доказателствена тежест
ГКРешение №458/23.11.2011 по дело №73/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №95/07.05.2013 по дело №662/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * упълномощаване * нищожност на договор за замяна * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №48/13.03.2012 по дело №959/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * обратно писмо * скрит пълномощник * доказателствена тежест * симулация
ГКРешение №203/15.06.2010 по дело №5214/2008Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * държавна собственост * правоприемство * правен интерес * доказателствена тежест * отказ от правосъдие
ТКРешение №24/20.05.2015 по дело №2328/2013Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ГКРешение №19/25.03.2015 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №50/11.09.2012 по дело №121/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * официален документ * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * постройка
ГКРешение №504/29.06.2010 по дело №797/2009Установителен иск * установяване право на собственост * незаконен строеж * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници * наследствено правоприемство
ГКРешение №226/22.12.2014 по дело №3253/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разделителен протокол
ТКРешение №82/10.04.2013 по дело №804/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителнично възражение * доказателствена тежест
ГКРешение №190/30.07.2010 по дело №581/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателствена тежест * конкуренция на права
ГКРешение №476/07.07.2010 по дело №720/2009Унищожаемост на договор поради измама * договор за дарение * погасителна давност * доказателствена тежест * свидетелски показания * предявяване на унищожаемостта чрез възражение
ТКРешение №6/27.02.2013 по дело №1028/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * непреодолима сила * договор за наем на сейф * грижа на добрия търговец * доказателствена тежест
ГКРешение №329/24.11.2011 по дело №1439/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план
ГКРешение №506/08.09.2010 по дело №705/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * доказателствена тежест * частен документ * право на пенсия * правен интерес
ГКРешение №68/13.09.2010 по дело №3382/2008Установителен иск * нищожност на отказ от наследство * доказателства * доказателствена тежест * откриване на наследство * писмени доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №3/22.07.2013 по дело №534/2012Иск за установяване на дискриминация * дискриминация * обезщетение за вреди от дискриминация * доказателствена тежест * признак"лично или обществено положение" * неимуществени вреди
ГКРешение №711/08.02.2010 по дело №5104/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * съкращаване на щата * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест
ГКРешение №107/19.04.2012 по дело №960/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа
ТКРешение №102/25.07.2011 по дело №672/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * доказателствена тежест * менителнично възражение * каузално правоотношение
ГКРешение №65/18.05.2015 по дело №7088/2014Делба * подобрения * съсобственост * фактическо съжителство * лични средства * доказателствена тежест
ГКРешение №478/22.07.2010 по дело №943/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №837/13.12.2010 по дело №1727/2009Договор за заем * лихва * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения * покана за доброволно изпълнение
ГКРешение №262/30.10.2014 по дело №2385/2014Иск за изплащане на трудово възнаграждение * възстановяване на длъжност * доказателствена тежест * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * дисциплинарно нарушение
ГКРешение №231/31.10.2011 по дело №1610/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * косвен съдебен контрол * доказателствена тежест
ГКРешение №133/04.07.2013 по дело №535/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * доказателствена тежест * съсобственост * обезщетение за ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №64/22.07.2014 по дело №6757/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * движими вещи * доказателствена тежест * принцип на служебното начало * принцип на установяване на истината
ГКРешение №176/16.05.2011 по дело №1968/2009Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * доказателствена тежест * доказателства * общи части * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКОпределение №448/15.07.2014 по дело №3883/2014Частна касационна жалба * установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * нередовност на исковата молба
ГКРешение №670/15.11.2010 по дело №695/2009съществуване на трудово правоотношение * водене на чужда работа без пълномощие * доказателствена тежест * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ГКРешение №212/10.09.2012 по дело №338/2011доказателствена сила на нотариален акт * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №183/29.10.2013 по дело №2070/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №320/29.06.2010 по дело №5021/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * доказателствена тежест * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №60/23.04.2013 по дело №693/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * графологическа експертиза * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * доказателства
ГКРешение №24/17.02.2012 по дело №407/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * начало на давностен срок * възстановяване на запазена част * приемане на наследство * доказателствена тежест
ГКРешение №184/19.01.2016 по дело №6394/2014Привидни и прикрити договори * доказателствена тежест * договор за дарение * договор за продажба
ГКРешение №305/2012/11.01.2013 по дело №674/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * доклад по делото * нови факти и обстоятелства * право на защита * придобивна давност * държавна собственост * забрана за придобиване по давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №465/27.05.2010 по дело №1199/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №269/19.12.2013 по дело №654/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №310/04.11.2014 по дело №795/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * дисциплинарно нарушение * доказателствена тежест * злоупотреба с доверието на работодателя * уронване доброто име и авторитет
ТКРешение №180/07.07.2014 по дело №310/2012Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * доказателствена тежест * застрахователно събитие * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * задължителна сила на присъда /споразумение/ * справедливост на обезщетението
ГКРешение №113/31.07.2014 по дело №6740/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №71/28.04.2015 по дело №6943/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * акт за държавна собственост * официален документ * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * оспорване на истинността на документ * отчуждаване
ГКРешение №187/21.05.2013 по дело №1137/2013Обективна отговорност за вреди от вещи * имуществени вреди от ПТП * неимуществени вреди от престъпление * делинквент * експертиза * доказателствена тежест
ТКРешение №223/19.04.2016 по дело №3633/2014Договор за заем * прекомерност на неустойка * оспорване на частен документ * доказателствена тежест
ГКРешение №739/15.11.2010 по дело №316/2010Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * доказателствена тежест
ТКРешение №152/13.09.2011 по дело №950/2009Ревандикационен иск * доказателствена тежест
ТКРешение №116/28.11.2012 по дело №102/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * запис на заповед * доказателствена тежест * изменение на иска
ГКРешение №236/09.12.2015 по дело №3186/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * инцидентен установителен иск
ТКРешение №118/09.08.2013 по дело №1042/2012Откриване на производство по несъстоятелност * неплатежоспособност * доказателствена тежест * предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност
ГКРешение №30/04.02.2010 по дело №3120/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателствена тежест * гори
ГКРешение №362/20.10.2011 по дело №1222/2010Неустойка * договор за управление * договорна неустойка * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №92/09.07.2015 по дело №7177/2014Делба на наследство * съсобственост * осиновяване * доказателствена тежест
ГКРешение №615/09.03.2010 по дело №3824/2008Разваляне на договор * Разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * доказателствена тежест * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №273/10.09.2010 по дело №382/2009запис на заповед * доказателства * нищожност * наследяване * отказ от наследство * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * доказателствена тежест
ГКРешение №707/22.12.2009 по дело №3164/2008незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №183/23.07.2012 по дело №1387/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателствена тежест * договор за покупко-продажба * дължимо обезщетение
ГКРешение №124/02.05.2012 по дело №971/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №271/30.10.2012 по дело №477/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * доказателствена тежест * правен интерес
ГКРешение №253/2012/18.01.2013 по дело №295/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №360/23.10.2014 по дело №1452/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №107/25.07.2013 по дело №381/2012Застрахователно обезщетение * общи условия * доказателствена тежест * ноторно известен факт
ГКРешение №980/30.12.2009 по дело №3718/2008обезщетение за ползване * предаване на владение * доказателствена тежест * признаване от страната на неизгодни за нея факти * обяснения на страната * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №157/25.06.2010 по дело №409/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * доказателствена тежест * план за новообразувани имоти
ГКРешение №42/28.03.2016 по дело №5550/2015Преобразуване на лично имущество * доказателствена тежест * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * предмет на доказване
ТКРешение №79/10.09.2010 по дело №628/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №84/11.07.2011 по дело №1767/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * писмени доказателства * оспорване на нотариален акт * доказателствена тежест * замяна
ГКРешение №171/24.07.2013 по дело №1354/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * трудова книжка * вписване в трудова книжка * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на длъжност * доказателствена тежест
ГКРешение №752/28.04.2011 по дело №1624/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателствена тежест * реституция * установяване право на собственост към минал момент * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №79/19.07.2010 по дело №824/2009Установителен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * правоприемство * разделителен протокол * доказателствена тежест * придобивна давност * прекъсване на давност * промяна на предназначение на общи части на сграда * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №135/25.06.2010 по дело №4406/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * оспорване на констативен нотариален акт * придобивна давност * доказателствена тежест * съсобственост
ГКРешение №16/08.02.2013 по дело №621/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * индивидуализация на недвижим имот * предоставяне за стопанисване и управление * доказателствена тежест
ГКРешение №296/20.04.2010 по дело №904/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * доказателствена тежест * писмени доказателства * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №244/15.05.2010 по дело №60/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №128/06.06.2016 по дело №90/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * доказателствена тежест
ГКРешение №102/09.04.2012 по дело №735/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателствена тежест
ГКРешение №208/24.09.2013 по дело №1961/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №31/09.03.2012 по дело №502/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за дарение * договор за покупко-продажба * право на строеж * доказателствена тежест * привидни и прикрити договори
ГКРешение №4/20.02.2013 по дело №418/2012Делба * съсобственост * самостоятелен обект * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №402/17.01.2012 по дело №449/2011Разваляне на договор * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * доказателствена тежест
ТКРешение №121/01.07.2009 по дело №55/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * запис на заповед * доказателствена тежест * договор за заем * даване вместо изпълнение * менителничен иск * каузално правоотношение
ГКРешение №844/2010/15.02.2011 по дело №1802/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * колективен трудов договор * нови факти и доказателства * доказателствена тежест * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * изменение на иска
ГКРешение №341/14.10.2011 по дело №1168/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * преклузия
ГКРешение №188/10.08.2011 по дело №1040/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №681/20.10.2010 по дело №1279/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * доказателствена тежест * непозволено увреждане
ТКРешение №66/30.06.2016 по дело №3803/2014Задължения на издателя * запис на заповед * задължения на въззивния съд * процесуални задължения на въззивния съд * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №261/09.07.2012 по дело №46/2012Възстановяване на запазена част * доказателствена тежест
ТКРешение №169/31.01.2013 по дело №664/2011Неустойка * търговска сделка * предварителен договор * доказателствена тежест * оспорване съдържанието на нотариален акт * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги
ГКРешение №299/04.07.2011 по дело №1279/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * трудова книжка * доказателствена тежест
ТКРешение №45/31.03.2016 по дело №1029/2015Иск за неоснователно обогатяване * каузално правоотношение * запис на заповед * доказателствена тежест * договор за заем
ГКРешение №174/23.07.2010 по дело №5002/2008Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * установителен иск * договор за заем * договорна ипотека * разписка * доказателствена тежест
ГКРешение №606/27.09.2010 по дело №908/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * забава * трудово възнаграждение * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * доказателствена тежест * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка
Решение №40/31.01.2011 по дело №Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * застрояване * отстояния от регулационните граници
ГКРешение №95/01.07.2016 по дело №3527/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * доказателства за извършено плащане * доказателствена тежест
ГКОпределение №336/07.07.2016 по дело №2794/2016Частна касационна жалба * местна подсъдност * доказателствена тежест * свидетелски показания * надлежно упражняване право на иск
ГКРешение №44/12.07.2016 по дело №6215/2015Ревандикационен иск * търг * общинска собственост * доказателствена тежест
ТКРешение №109/13.07.2016 по дело №1050/2015Застрахователно обезщетение * цесия * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №95/21.07.2016 по дело №1280/2015Преддоговорни отношения * доказателствена тежест * обезщетение за неизпълнение * задължения на въззивния съд * възражения
ТКРешение №10/19.07.2016 по дело №3386/2014Иск за съществуване на вземането * доказателствена сила на частен документ * доказателствена тежест * договор за банков кредит
ТКРешение №47/21.07.2016 по дело №828/2015Обезщетения при гестия * доказателствена тежест * доказателства * водене на чужда работа без пълномощие
ТКРешение №127/22.07.2016 по дело №1772/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * неоснователно обогатяване * доказателствена тежест
ГКРешение №94/25.07.2016 по дело №4449/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * неизпълнение на законните нареждания на работодателя
ГКРешение №144/09.08.2016 по дело №566/2016Преобразуване на лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * принос * Влог * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №216/20.09.2016 по дело №1036/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * неявяване на работа в течение на два последователни дни * дисциплинарно нарушение * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №235/27.09.2016 по дело №1362/2016Договор за заем * тълкуване на договор * доказателствена тежест * Иск за съществуване на вземането
ТКРешение №141/05.10.2016 по дело №1516/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * доклад по делото
ГКРешение №181/07.10.2016 по дело №4988/2014Ревандикационен иск * доказателствена тежест
ТКРешение №142/07.10.2016 по дело №1601/2015Иск за съществуване на вземането * договор за заем * доказателства * доказателствена тежест * даване вместо изпълнение
ГКРешение №283/01.11.2016 по дело №2117/2016Договор за заем * договор за заем * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №148/18.11.2016 по дело №1995/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * доказателствени средства * свидетелски показания
ГКРешение №137/22.11.2016 по дело №1678/2016Ревандикационен иск * въвод във владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №224/24.11.2016 по дело №1099/2016Иск за обявяване смърт на лице, обявено за отсъствуващо * доказателствена тежест
ГКРешение №241/01.12.2016 по дело №1602/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * доказателствена тежест
ТКРешение №246/22.02.2017 по дело №23/2016Неоснователно обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * Обезсилване на решение * доказателствена тежест
ГКРешение №45/06.04.2017 по дело №3343/2016Ревандикационен иск * допълване на решение * възражения * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №79/04.05.2017 по дело №3813/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест * доказателствена тежест * трудоустрояване
ГКРешение №143/29.05.2017 по дело №4338/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * намаляване обема на работа * доказателствена тежест * незаконно уволнение
ГКРешение №95/27.06.2017 по дело №5523/2015Договаряне във вреда на представлявания * увреждане * доказателствена тежест
ТКРешение №105/11.07.2017 по дело №1325/2016Застрахователно обезщетение * отказ за изплащане на застрахователно обезщетение * доказателствена тежест
ГКРешение №58/17.07.2017 по дело №3786/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * упълномощаване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №62/17.07.2017 по дело №3149/2016Ревандикационен иск * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест * предмет на доказване
ТКРешение №13/28.07.2017 по дело №2642/2015Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * доказателствена тежест * запис на заповед
ТКРешение №23/11.09.2017 по дело №2413/2015Договор за заем * възнаградителна лихва * неустойка за забава * доказателствена тежест
ГКРешение №274/10.10.2017 по дело №5095/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * доказателствена тежест * представителна власт * липса на мотиви
ГКРешение №140/12.10.2017 по дело №4536/2016Ревандикационен иск * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №121/08.11.2017 по дело №4818/2016Ревандикационен иск * негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест
ТКРешение №196/10.11.2017 по дело №396/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * деликтна отговорност * доказателствена тежест
ГКРешение №189/29.11.2017 по дело №734/2017Делба * доказателствена тежест
ГКРешение №127/12.12.2017 по дело №60365/2016Недостатък на продадената вещ * доказателствена тежест
ГКРешение №163/19.12.2017 по дело №802/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателства * доказателствена тежест
ГКОпределение №502/22.12.2017 по дело №4649/2017Частна касационна жалба * връчване на съобщения на други лица * доказателствена тежест
ГКРешение №206/2017/03.01.2018 по дело №380/2017Ревандикационен иск * доказателствена тежест
ГКРешение №148/08.12.2017 по дело №187/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * доказателствена тежест * доказателства и доказателствени средства * доклад по делото
ГКРешение №128/12.01.2018 по дело №412/2017Ревандикационен иск * доказателствена тежест * оспорване на нотариален акт
ГКРешение №213/15.01.2018 по дело №856/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена сила на частен документ * доказателствена тежест
ГКРешение №190/22.01.2018 по дело №5513/2016Непозволено увреждане * неимуществени вреди от ПТП * доказателствена тежест * причинно-следствена връзка * съпричиняване
ГКРешение №174/19.02.2018 по дело №4982/2016Ревандикационен иск * активна процесуална легитимация * съсобственост * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * право на заместване
ГКРешение №30/28.02.2018 по дело №1999/2017Делба * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * служебно приложение на императивен материален закон
ТКРешение №253/22.03.2018 по дело №682/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност на договор * заповед за изпълнение * доказателствена тежест
ГКРешение №62/29.03.2018 по дело №3764/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * доказателствена тежест * доказателствени средства
ГКРешение №42/30.03.2018 по дело №434/2017Иск за изплащане на трудово възнаграждение * допустимост на доказателства * доказателствени средства * доказателствена тежест * разписка * частен документ * извънсъдебно признание
ГКРешение №80/03.05.2018 по дело №2560/2017Разваляне на договор * доказателствена тежест * косвени доказателства и косвено доказване * нови факти и доказателства * договор за гледане и издръжка * частен документ * свидетелски показания * доказателствени средства
ГКРешение №53/30.04.2018 по дело №3540/2016Негаторен иск * доказателствена тежест * основателност на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №46/10.05.2018 по дело №2015/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №28/04.05.2018 по дело №2063/2017Нищожност * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * графологическа експертиза
ГКРешение №70/01.06.2018 по дело №4025/2017Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * представителна власт
ГКРешение №79/01.06.2018 по дело №3365/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * доказателствена тежест
ГКРешение №69/08.06.2018 по дело №3922/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * доказателствена тежест
ТКРешение №20/19.06.2018 по дело №1151/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * каузално правоотношение
ГКРешение №52/19.06.2018 по дело №2154/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №73/03.07.2018 по дело №3181/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на собственост * придобивна давност * съсобственост * доказателствена тежест * намерение за своене
ГКРешение №81/11.07.2018 по дело №2615/2017Делба * давностно владение * констативен нотариален акт * дарение * доказателствена тежест
ГКРешение №11/13.07.2018 по дело №1451/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на ползване * придобивна давнност * доказателствена тежест * вещно-прехвърлителен ефект * добросъвестно владение
ГКРешение №65/13.07.2018 по дело №2424/2017Ревандикационен иск * оспорване на констативен нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * нотариално удостоверяване * владение * право на ползване
ГКРешение №111/17.07.2018 по дело №3695/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №119/30.07.2018 по дело №1796/2017Договор за заем * доказателствена тежест
ТКРешение №173/11.10.2018 по дело №2641/2017Установителен иск * кооперация * доказателствена тежест * членство в кооперация
ГКРешение №195/12.10.2018 по дело №3092/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * подбор * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * съкращаване на щата
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ
ГКРешение №176/21.11.2018 по дело №1677/2018Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * доказателствена тежест
ГКРешение №146/27.12.2018 по дело №5080/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * реална част * публична държавна собственост * реституция * надстрояване * пристрояване * приращение * доказателствена тежест * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост
ТКРешение №307/17.01.2019 по дело №255/2018Връщане на веща. Отговорност за вреди, произтекли от веща и нанесени на веща * Договор за наем на вещи * доказателствена тежест
ГКРешение №5/08.02.2019 по дело №1362/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКРешение №212/21.02.2019 по дело №4268/2017Договаряне във вреда на представлявания * действия във вреда на представлявания * действия без представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд * правна квалификация * доказателствена тежест
ГКРешение №227/22.03.2019 по дело №896/2018Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * неоснователно обогатяване * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за заем * доказателствена тежест * изпълнение на некредитор (привиден кредитор) * заповед за изпълнение
ТКРешение №16/08.05.2019 по дело №973/2018доказателствена тежест * доклад по делото * задължения на въззивния съд * Неустойка * право на строеж
ТКРешение №368/18.06.2019 по дело №2729/2017нищожна клауза-неустойка * доказателствена тежест * преклузия
ГКРешение №146/22.07.2019 по дело №3350/2018Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена тежест * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №107/31.07.2019 по дело №3540/2018Ревандикационен иск * владение * съсобственост * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ТКРешение №99/09.12.2019 по дело №2823/2018Отговорност на управителя и контрольора * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * частичен иск