Ключови фрази
принудително изпълнение

ГКРешение №325/07.01.2016 по дело №3166/2015Допускане изпълнението на съдебни актове, постановени в др. държава - членка на ЕС * признаване на съдебно решение постановено в друга държава, членка на ЕС * производство по екзекватура * връчване на съдебни книжа * трансформация * принудително изпълнение
ГКРешение №324/10.12.2015 по дело №5506/2014Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * нищожност * недопустимост на решение * отвод * принудително изпълнение
ГКРешение №324/28.12.2015 по дело №6730/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * принудително изпълнение * отрицателен установителен иск * неимуществени вреди от ПТП * изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №131/26.03.2012 по дело №720/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на възбрана * принудително изпълнение * относителна недействителност * публична продан * трето лице * форма за валидност * договорна ипотека
ГКРешение №36/01.02.2012 по дело №211/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок * допустимост на иск * принудително изпълнение
ГКРешение №174/22.06.2016 по дело №319/2016Неоснователно обогатяване * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * частен съдебен изпълнител * обезщетение за забава * принудително изпълнение
ТКРешение №5/17.08.2015 по дело №972/2014Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * непозволено увреждане * принудително изпълнение
ГКОпределение №143/24.03.2016 по дело №5846/2015Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * принудително изпълнение * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ГКРешение №670/25.10.2010 по дело №1649/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * принудително изпълнение * давностно владение * вписване на възбрана * договор за дарение
ГКОпределение №551/01.10.2010 по дело №483/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * принудително изпълнение * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №131/23.06.2016 по дело №5140/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за продажба * право на строеж * прекъсване на давност * принудително изпълнение * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №97/04.05.2016 по дело №514/2016Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * принудително изпълнение * несеквестируемост
ТКРешение №58/07.08.2015 по дело №1388/2014Отменителни искове * публични вземания * принудително изпълнение * конститутивен иск * несъстоятелност
ГКРешение №76/16.03.2010 по дело №4096/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * вписване на искова молба * възбрана * принудително изпълнение * доказателствена тежест * относителна недействителност * договорна ипотека * вписване на ипотека
ГКРешение №456/30.12.2015 по дело №4894/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давност * изпълнително производство * принудително изпълнение * начало на давностен срок
ТКРешение №127/27.10.2011 по дело №725/2010Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * принудително изпълнение * договор за приватизационна продажба * прехвърляне дружествен дял
ГКРешение №801/24.02.2011 по дело №879/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * временни постройки * принудително изпълнение
ГКРешение №286/09.08.2010 по дело №1206/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възбрана * нищожност на договор за продажба * принудително изпълнение * ограничено запрещение * отмяна на обезпечение * обезпечителни мерки
ГКРешение №500/20.01.2012 по дело №62/2011Влог * неизпълнение на договорни отношения * принудително изпълнение * изпълнително производство * възнаграждение
ГКРешение №42/27.02.2014 по дело №6994/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустим съдебен акт * редовност на исковата молба * принудително изпълнение * частична трансформация
ГКРешение №480/22.11.2011 по дело №1862/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * заповед за изпълнение въз основа на документ * недопустимост на иск * принудително изпълнение
ГКРешение №104/09.03.2011 по дело №160/2010Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * отказ от наследство * съсобственост * несеквестируемост * принудително изпълнение * преклузия * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №45/03.02.2011 по дело №242/2010Иск за защита на нарушено владение * нарушено владение * принудително изпълнение * допустимост на иск * въвод във владение
ТКРешение №146/07.11.2013 по дело №1041/2012Изпълнение върху дял от търговско дружество * принудително изпълнение * принудително изпълнение върху дял на съдружник в дружество * изпълнително производство * прекратяване на дружество * висящо производство по несъстоятелност
ГКРешение №266/19.12.2013 по дело №1427/2012Събиране на такси и разноски по изпълнението * частен съдебен изпълнител * принудително изпълнение * такси и разноски по изпълнитено дело
ГКОпределение №428/10.07.2014 по дело №3037/2014Частна касационна жалба * иск за установяване на вземането * обратен изпълнителен лист * преклузия * изпълнителен лист * принудително изпълнение
ТКРешение №170/14.01.2016 по дело №774/2012Установителен иск * погасителна давност * принудително изпълнение
ГКРешение №1029/07.01.2010 по дело №2588/2008нарушено владение * принудително изпълнение * въвод във владение * защита на трето лице срещу изпълнението * вписване на искова молба * ревандикационен иск * предаване на владение * * *
ГКРешение №325/13.01.2016 по дело №2783/2015Иск за оспорване на вземането * изтичане на давност в изпълнителното производство * действия на съдия-изпълнител * принудително изпълнение
ГКРешение №125/04.11.2015 по дело №5502/2013Иск за защита на нарушено владение * несеквестируемост * принудително изпълнение * възбрана
ГКРешение №127/14.03.2012 по дело №886/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спиране на въвод във владение * принудително изпълнение * сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * допустимост на иск * изпълнително производство
ТКРешение №63/11.07.2016 по дело №3798/2014Иск за съществуване на вземането * принудително изпълнение
ТКРешение №32/11.08.2016 по дело №781/2015Изпълнение върху дял от търговско дружество * изпълнително производство * дружествен дял при прекратяване участие на съдружник в дружество * дружествен дял на изключен съдружник * принудително изпълнение * принудително изпълнение върху дял на съдружник в дружество
ТКРешение №257/11.04.2017 по дело №2745/2015Действия във вреда на представлявания * мандат * принудително изпълнение * осъдителен иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №32/11.07.2017 по дело №60028/2016Непозволено увреждане * забавено изпълнение * Спиране на изпълнението на влязло в сила решение * обезщетение за пропуснати ползи * ревандикационен иск * въвод във владение * принудително изпълнение * Отмяна на влязло в сила решение
ТКРешение №79/24.07.2017 по дело №8/2016Иск за плащане на цена * неприсъствено решение * принудително изпълнение * осъдителен иск
ГКОпределение №188/10.11.2017 по дело №4017/2017Частна касационна жалба * обезпечителни мерки * обезпечаване на предявен иск * принудително изпълнение
ТКРешение №241/20.02.2018 по дело №985/2017Иск за оспорване на вземането * принудително изпълнение * изпълнително производство * несъстоятелност * солидарен длъжник
ГКРешение №83/11.04.2018 по дело №1667/2017Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * принудително изпълнение * имуществени вреди * изменение на иска * прекратяване на изпълнителното производство