Ключови фрази
предварителен договор

ГКРешение №180/23.02.2010 по дело №3884/2008установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * делба * обезщетение за пропуснати ползи * предварителен договор * наследяване * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №462/26.05.2010 по дело №1165/2009Неустойка * неустойка * свобода на договаряне * право на строеж * предварителен договор * прекомерност на неустойка * нищожност * изтичане на срок
ГКРешение №326/20.12.2012 по дело №177/2012Отменителен иск * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * предварителен договор * трето лице * увреждане на кредитор * доказателствена тежест
ГКРешение №230/24.07.2012 по дело №978/2010Задатък * претърпени загуби * неизпълнение * предварителен договор * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за забава * правна квалификация
ТКРешение №123/03.11.2009 по дело №230/2009модалитет * тълкуване на договор * предварителен договор * Предварителен договор
ГКРешение №792/12.01.2011 по дело №281/2010Неоснователно обогатяване * обезщетение за неизпълнение * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №224/25.11.2013 по дело №1894/2013Неустойка * предварителен договор * задатък
ГКРешение №72/08.04.2016 по дело №5357/2015Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * унищожаване на договор * доклад по делото * доказателствена тежест * предварителен договор
ГКРешение №520/05.08.2010 по дело №1070/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * фактическа власт * придобивна давност * предварителен договор * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №283/14.11.2014 по дело №1609/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * симулация * предварителен договор * погасителна давност * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №34/17.02.2014 по дело №2586/2013Неустойка * прекомерност на неустойка * встъпване в дълг на трето лице * заместване в дълг * предварителен договор
ТКРешение №4/08.08.2014 по дело №1748/2013Обхват на обезщетението за неизпълнение * предварителен договор * пропуснати ползи * законна лихва * разваляне на договор * обезщетение за вреди
ГКРешение №134/25.06.2014 по дело №6886/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №265/15.12.2014 по дело №1161/2014Неоснователно обогатяване * предварителен договор * неоснователно обогатяване
ГКРешение №661/11.03.2011 по дело №266/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * нищожност * предварителен договор * унищожаване поради грешка * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на основание
ГКРешение №43/04.04.2011 по дело №703/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * търг * държавна собственост
ГКРешение №139/13.07.2015 по дело №5967/2014Задатък * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * нередовност на исковата молба
ГКРешение №144/10.05.2012 по дело №609/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * доказателствена тежест * упълномощаване * доклад по делото * преклузия * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №288/02.07.2012 по дело №783/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка * груб строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №539/07.07.2010 по дело №635/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * предварителен договор * право на строеж * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор * признание на иска * отпаднало основание
ГКРешение №82/01.06.2015 по дело №6873/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * доказателства * придобивна давност * предварителен договор * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №61/22.03.2011 по дело №1244/2009предварителен договор * регулационен план * унищожаване поради грешка
ГКРешение №270/28.01.2015 по дело №7515/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност на договор за ипотека
ГКРешение №173/03.05.2012 по дело №668/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства * представителство
ГКРешение №417/18.10.2012 по дело №568/2012предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * симулация * плащане на цена * писмени доказателства * свидетелски показания * Задължение за плащане и получаване на вещта
ГКРешение №240/15.12.2012 по дело №1438/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №92/22.02.2011 по дело №1863/2010Отменителен иск * неоснователно обогатяване * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ТКРешение №169/08.11.2013 по дело №682/2012Неустойка * предварителен договор * неизпълнение на договорни отношения * тълкуване на договор * невиновна невъзможност за изпълнение
ТКРешение №57/17.07.2013 по дело №29/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ГКРешение №210/02.05.2012 по дело №884/2011Неустойка * неустойка за забава * договор за изработка * право на строеж * заместване в дълг * предварителен договор * апорт * преклузия * правоприемство
ТКРешение №103/06.11.2012 по дело №632/2011Неустойка * предварителен договор * тълкуване на договор
ГКРешение №148/30.06.2014 по дело №5698/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * неоснователно обогатяване * предварителен договор
ГКРешение №595/06.10.2010 по дело №1920/2009Неустойка * предварителен договор
ГКРешение №279/03.07.2012 по дело №691/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * право на строеж * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №98/08.06.2011 по дело №931/2010Предварителен договор * отметнина
ТКРешение №127/23.11.2009 по дело №252/2009предварителен договор * трафопост * дълготрайни материални активи * търговско дружество с общинско участие в капитала * Предварителен договор
ТКРешение №205/15.09.2014 по дело №516/2012Неустойка * право на строеж * предварителен договор
ГКРешение №628/08.03.2011 по дело №293/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства
ГКРешение №475/08.06.2010 по дело №1311/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ТКРешение №191/22.10.2013 по дело №729/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * предварителен договор * обезщетение за пропуснати ползи
ТКРешение №59/03.04.2013 по дело №382/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * предварителен договор
ГКРешение №557/13.07.2010 по дело №116/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * данък добавена стойност * договор за покупко-продажба * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена
ГКРешение №100/24.03.2014 по дело №6207/2013Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * предварителен договор * отклонения в площта на недвижим имот
ГКРешение №316/23.01.2014 по дело №2371/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ТКРешение №47/29.04.2009 по дело №645/2008предварителен договор * Предварителен договор * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №931/21.01.2010 по дело №5000/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * предварителен договор * разваляне поради неизпълнение * право на задържане
ГКРешение №594/06.10.2010 по дело №1592/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКРешение №29/12.04.2010 по дело №488/2009Неоснователно обогатяване * предварителен договор * евентуална евикция при конкуриращи права на трети лица
ТКРешение №118/06.10.2010 по дело №1053/2009Неоснователно обогатяване * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №378/30.11.2011 по дело №314/2011Задатък * запис на заповед * обезщетение за неизпълнение * предварителен договор * договор за заем
ГКРешение №504/26.07.2010 по дело №420/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * предварителен договор * договор за покупко-продажба * неизпълнение * встъпване в дълг на трето лице * консумативни разходи * топлинна енергия * вода
ТКРешение №231/13.02.2013 по дело №1268/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * предварителен договор * договорна ипотека
ГКРешение №52/20.04.2015 по дело №5278/2013Ревандикационен иск * замяна * предварителен договор * разваляне на договор * Неустойка
ГКРешение №340/27.07.2010 по дело №1088/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * изчисляване на срокове * преклузивен срок * плащане на цена * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №156/16.06.2016 по дело №6042/2015Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение на договор * предварителен договор * тълкуване на договор * правомощия на въззивната инстанция * принцип на установяване на истината
ГКРешение №552/15.07.2010 по дело №171/2009Отменителен иск * предварителен договор * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор
ГКРешение №239/05.08.2011 по дело №754/2010Делба * придобиване по време на брака * преобразуване на лично имущество * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * договор за изработка * договор за делба * договор за покупко-продажба * определяне на квоти * договор за групов строеж
ГКРешение №62/06.04.2015 по дело №5310/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за строителство * предварителен договор * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №346/30.04.2010 по дело №689/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * тълкуване на договор
ГКРешение №279/02.10.2012 по дело №1763/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * изправна страна * договор за покупко-продажба
ГКРешение №140/09.05.2012 по дело №832/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * трансформация
ГКРешение №101/14.07.2015 по дело №891/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * предварителен договор * придобивна давност
ГКРешение №602/12.10.2010 по дело №980/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * делба * съсобственост * нищожност на договор * договор за групов строеж
ГКРешение №218/24.07.2012 по дело №978/2011Ревандикационен иск * предварителен договор * давностно владение * обезщетение за ползване * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №244/13.06.2011 по дело №1477/2010Задатък * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №82/21.03.2012 по дело №844/2011Обявяване на договор за окончателен при насрещно задължение * предварителен договор * изправна страна * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №106/07.07.2015 по дело №142/2015Нищожност на делба * договор за делба * нищожност на делба * предварителен договор
ГКРешение №380/15.10.2012 по дело №1015/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * право на ползване * обявяване на предварителен договор за окончателен * унищожаване поради крайна нужда
ТКРешение №226/08.09.2010 по дело №141/2009Предварителен договор * конститутивен иск * възражение за прихващане * невиновна невъзможност за изпълнение
ГКРешение №355/28.09.2012 по дело №1686/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена
ГКРешение №54/26.04.2010 по дело №4683/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съсобственост * предварителен договор * недействителност на разпореждане с наследство * управление и разпореждане с имуществото на детето * предложение за изкупуване
ГКРешение №220/18.07.2012 по дело №1180/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна * родова подсъдност * съсобственост
ГКРешение №640/25.01.2010 по дело №4541/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателства * разваляне на договор по право
ГКОпределение №328/03.10.2014 по дело №4300/2014Частна касационна жалба * Делба * предварителен договор
ТКРешение №140/19.08.2013 по дело №405/2012Неоснователно обогатяване * договорна ипотека * разваляне на договор * предварителен договор
ГКРешение №24/27.07.2011 по дело №586/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №34/23.03.2015 по дело №7201/2013Нищожност * симулативна сделка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ГКРешение №241/16.07.2010 по дело №3650/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * предварителен договор * право на строеж * нищожност * договор за делба * трето лице
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1301/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за строителство * движими вещи
ГКРешение №298/31.10.2013 по дело №1312/2012Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * свобода на договаряне * нищожност на неустойка * задатък * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №32/25.03.2013 по дело №126/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №71/07.09.2011 по дело №277/2010Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * предварителен договор * унищожаване поради измама
ТКРешение №51/28.07.2015 по дело №279/2014Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * едностранно разваляне на двустранен договор * предварителен договор * забава на длъжника * неустойка за забава
ГКРешение №101/20.04.2011 по дело №776/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * изправна страна
ГКРешение №370/22.12.2011 по дело №1497/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №472/14.12.2013 по дело №2341/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-липса на предмет
ТКРешение №156/14.10.2009 по дело №691/2008Предварителен договор * иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКРешение №474/13.07.2010 по дело №457/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * разваляне на договор * неизпълнение на договорни отношения * задатък
ГКРешение №175/06.06.2011 по дело №1242/2010Неустойка * забава * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка
ГКРешение №325/08.02.2013 по дело №1683/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №76/16.03.2010 по дело №4096/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * вписване на искова молба * възбрана * принудително изпълнение * доказателствена тежест * относителна недействителност * договорна ипотека * вписване на ипотека
ГКРешение №3/06.02.2014 по дело №5459/2013Ревандикационен иск * предаване на вещи * предварителен договор
ГКРешение №90/05.04.2016 по дело №5205/2015Иск за съществуване на вземането * Неустойка * предварителен договор
ГКРешение №882/02.05.2011 по дело №1250/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * представителна власт * решение на общо събрание на кооперация * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * упълномощаване
ГКРешение №166/30.07.2014 по дело №5946/2013Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * освобождаване на длъжника от отговорност * предварителен договор * договор за строителство * договор за продажба * неизпълнение на договорни отношения * действия без представителна власт
ГКОпределение №346/24.06.2009 по дело №292/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * правен интерес * предварителен договор
ГКРешение №373/28.11.2012 по дело №1361/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за вреди * неизпълнение на договорни отношения * предварителен договор * родова подсъдност * право на строеж
ГКРешение №60/19.04.2011 по дело №1731/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * идентичност на имоти * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недобросъвестно владение * трето лице
ГКРешение №514/06.12.2011 по дело №905/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №67/25.02.2013 по дело №170/2012пропуснати ползи * договорна отговорност * неправилна правна квалификация * предварителен договор
ТКРешение №153/28.12.2012 по дело №1022/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №965/18.12.2009 по дело №112/2009неизпълнение * предварителен договор * неприсъствено решение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКРешение №76/15.05.2009 по дело №802/2008Предварителен договор * иск за обявяване предварителен договор за окончателен * правен интерес * жалба на правен субект, чужд за правния спор
ГКРешение №200/17.03.2010 по дело №1417/2009предварителен договор * изправна страна * недействителност на договор * симулация * Нищожност
ГКРешение №450/21.06.2010 по дело №505/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неустойка * предварителен договор
ГКРешение №775/16.02.2011 по дело №906/2009Задатък * неустойка * предварителен договор * разваляне на договор * обезщетение за неизпълнение * съсобственост * свобода на договаряне
ГКРешение №60/10.04.2013 по дело №896/2012Неустойка * предварителен договор * неустойка
ТКРешение №21/12.07.2010 по дело №470/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неустойка * предварителен договор * право на строеж
ГКРешение №182/19.08.2013 по дело №939/2012Неустойка * договорна неустойка * предварителен договор * възражение за прихващане * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ТКРешение №138/01.07.2013 по дело №1141/2010Неустойка * предварителен договор * кумулиране на неустойка и обезщетение за едно и също неизпълнение
ГКРешение №112/31.05.2012 по дело №1610/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * неустойка * съпружеска имуществена общност * конституиране на страни * косвен иск
ГКРешение №220/31.07.2014 по дело №6126/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване на вземане * предварителен договор * тълкуване на договор * вписване на ипотека * заличаване на договорна ипотека
ГКРешение №270/26.06.2012 по дело №1056/2011обезщетение за ползване * разваляне на договор по право * обратно действие * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * недобросъвестно владение
ТКРешение №89/17.07.2009 по дело №523/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * тълкуване на договор * предварителен договор * право на строеж
ГКРешение №347/11.10.2011 по дело №290/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * тълкуване на договор * договор за покупко-продажба * задължение за прехвърляне на собственост и за плащане на цената
ТКРешение №35/06.03.2013 по дело №74/2012Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * договорна ипотека
ГКРешение №142/15.09.2010 по дело №3946/2008Неустойка * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * прихващане * тълкуване на договор * предварителен договор * изпълнителен лист
ГКРешение №484/15.07.2010 по дело №1005/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * реституция * предварителен договор * одържавени недвижими имоти * земеделски земи
ГКРешение №816/03.12.2009 по дело №2981/2008предварителен договор * заместване в дълг * погасителна давност * изпълнение на чуждо задължение * изправна страна * *
ГКРешение №271/24.06.2010 по дело №3148/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * приращения * груб строеж * предварителен договор * лихва
ГКРешение №649/18.01.2011 по дело №1530/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * държавна собственост * право на строеж * предварителен договор * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №331/11.05.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * придобивна давност * право на строеж върху държавна земя * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предварителен договор * наем * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №367/2014/27.01.2015 по дело №5852/2013Предварителен договор * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена
ГКРешение №83/11.02.2010 по дело №4605/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * тълкуване на договор
ГКРешение №443/31.10.2012 по дело №445/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на нотариален акт * неустойка за забава
ГКРешение №342/04.01.2013 по дело №1358/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * солидарна отговорност * предварителен договор * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №10/09.02.2015 по дело №4429/2013Встъпване в дълг * предварителен договор * разваляне на договор
ГКРешение №699/02.11.2010 по дело №1572/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * предварителен договор
ГКРешение №172/21.03.2011 по дело №80/2010Неоснователно обогатяване * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * забава * неизпълнение
ГКРешение №412/29.06.2010 по дело №594/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * предварителен договор * идентичност на имоти
ТКРешение №56/18.09.2015 по дело №804/2014Иск за съществуване на вземането * предварителен договор * заповед за изпълнение * изискуемост на вземането
ТКРешение №55/19.02.2015 по дело №1568/2013Неустойка * предварителен договор * право на строеж * тълкуване на договор * забавено изпълнение
ТКРешение №22/03.04.2013 по дело №821/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ТКРешение №148/30.12.2014 по дело №3217/2013Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за изработка * договор за строителство * предварителен договор
ГКРешение №391/2014/25.06.2015 по дело №3519/2014Иск за съществуване на вземането * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * предварителен договор * заповед за изпълнение * установяване на вземане
ГКРешение №438/15.12.2011 по дело №1338/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * наследствено правоприемство * приемане на наследство * доказателства
ТКРешение №49/14.04.2011 по дело №561/2010Предварителен договор * сила на пресъдено нещо * компетентност на общото събрание * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №502/26.07.2010 по дело №222/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * предварителен договор * договор за покупко-продажба * неизпълнение * предаване на владение * тълкуване на договор
ТКРешение №199/17.12.2009 по дело №386/2009Предварителен договор * необсъждане на доказателства
ГКРешение №206/14.05.2012 по дело №296/2011Ревандикационен иск * давностно владение * предварителен договор * Отмяна на констативен нотариален акт * реституция
ГКРешение №331/09.10.2012 по дело №870/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
ГКРешение №12/03.07.2012 по дело №439/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за дарение * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №170/10.06.2010 по дело №339/2009Нищожност * договор за заем * договор за изработка * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКОпределение №274/29.05.2009 по дело №2/2009заповед за незабавно изпълнение * предварителен договор
ГКРешение №234/03.07.2014 по дело №7607/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * общи части * право на строеж * предварителен договор
ГКРешение №277/26.01.2015 по дело №1962/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * трансформация
ГКРешение №706/09.03.2011 по дело №1394/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * доказателства * свидетелски показания * договор за заем
ГКРешение №420/21.12.2012 по дело №187/2012Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * предварителен договор * договор за покупко-продажба * симулативна сделка
ГКРешение №116/08.06.2016 по дело №5236/2015Неоснователно обогатяване * предварителен договор * договор за покупко-продажба * разваляне на предварителен договор * нищожност-липса на предмет * отпаднало основание
ГКРешение №67/08.02.2011 по дело №1852/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * забава * адвокатско възнаграждение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №500/20.07.2010 по дело №421/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №537/08.07.2010 по дело №349/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №263/13.04.2010 по дело №362/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * представителна власт
ГКРешение №192/26.05.2011 по дело №1399/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор
ГКРешение №121/14.03.2011 по дело №977/2010родова подсъдност * предварителен договор
ГКРешение №126/24.04.2012 по дело №563/2011Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * договор за покупко-продажба * предварителен договор * неизпълнение
ГКРешение №79/25.07.2013 по дело №538/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №51/16.04.2015 по дело №5299/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * решение при признание на иска * доказателства * разваляне на договор * предварителен договор
ГКРешение №19/02.02.2011 по дело №1788/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * наследяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * съсобственост
ТКРешение №28/01.07.2011 по дело №207/2010Предварителен договор * конститутивен иск * иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №349/20.12.2011 по дело №1713/2010Предварителен договор * изправна страна * погасителна давност * предварителен договор
ТКРешение №54/17.07.2013 по дело №1150/2011Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * разваляне на предварителен договор * договорна ипотека
ТКРешение №102/16.09.2013 по дело №1182/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * инвестиция * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * предварителен договор
ГКРешение №13/19.02.2015 по дело №4606/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * предварителен договор * недействителност на договор
ГКРешение №173/24.02.2010 по дело №467/2009предварителен договор * неустойка * Неустойка * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №382/12.12.2012 по дело №47/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * изправна страна
ТКРешение №102/03.08.2010 по дело №897/2009Предварителен договор * разваляне на договор * договор за финансов лизинг * предварителен договор
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №447/18.02.2014 по дело №2340/2013Задатък * предварителен договор * договор за покупко-продажба * встъпване в дълг на трето лице * заместване в дълг
ТКРешение №146/30.09.2013 по дело №780/2012Неоснователно обогатяване * договорна ипотека * едностранно разваляне на двустранен договор * предварителен договор
ГКРешение №48/21.02.2011 по дело №471/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №18/25.02.2011 по дело №1749/2009Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на договор * отпаднало основание * изготвяне на инвестиционен проект на сграда
ГКРешение №422/03.06.2010 по дело №805/2009Иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * земеделски земи * предварителен договор * право на строеж * идентичност на имоти * придаване на части към недвижим имот * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №39/25.04.2016 по дело №3611/2015ревандикационен иск * придобивна давност * предварителен договор * начало на давностен срок * владение * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №313/26.05.2010 по дело №584/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №280/06.07.2010 по дело №396/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * държавна собственост * жилища от държавния жилищен фонд * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №276/10.06.2015 по дело №1728/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор по съдебен ред
ТКРешение №205/30.12.2011 по дело №654/2010Неоснователно обогатяване * предварителен договор * задатък * неустойка
ГКРешение №773/10.02.2011 по дело №600/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №49/29.03.2013 по дело №363/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * право на изкупуване * индивидуализация на недвижим имот * мним представител * съсобственост
ГКРешение №250/21.05.2010 по дело №3/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ТКРешение №216/04.01.2011 по дело №87/2010необсъждане на доказателства * предварителен договор * право на строеж
ГКРешение №283/09.11.2011 по дело №1034/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №446/29.12.2015 по дело №2611/2015Неустойка * неизпълнение на договор * предварителен договор
ГКРешение №222/18.07.2012 по дело №1186/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * договор за изработка * неизпълнение
ГКРешение №865/23.12.2010 по дело №1831/2009Неоснователно обогатяване * задатък * договорна неустойка * обезщетение за ползване * разпореждане с обща движима вещ * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №265/20.01.2014 по дело №2216/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за ползване * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №118/15.05.2012 по дело №588/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №405/24.08.2010 по дело №1266/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * приемане на наследство * наследствено правоприемство * завет * вписване на искова молба
ГКРешение №286/28.09.2011 по дело №1055/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * погасителна давност * владение
ТКРешение №157/30.10.2012 по дело №696/2011Неустойка * тълкуване на договор * предварителен договор * критерии за тълкуване на договор
ТКРешение №169/31.01.2013 по дело №664/2011Неустойка * търговска сделка * предварителен договор * доказателствена тежест * оспорване съдържанието на нотариален акт * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги
ТКРешение №53/10.08.2010 по дело №121/2009Обхват на обезщетението за неизпълнение * предварителен договор * отметнина * доказателствена сила на първични счетоводни документи
ГКРешение №196/03.08.2012 по дело №1417/2010Установителен иск * установяване право на собственост * приемство в процеса * предварителен договор * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №944/11.01.2010 по дело №2923/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * отметнина
ГКРешение №202/25.07.2012 по дело №1145/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №120/30.03.2011 по дело №462/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * предварителен договор * придобивна давност * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №186/18.07.2016 по дело №810/2016Предварителен договор * сила на пресъдено нещо * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №453/03.08.2016 по дело №1742/2015Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №233/28.09.2016 по дело №1842/2016Неустойка * предварителен договор * правна квалификация * задатък
ГКРешение №292/24.11.2016 по дело №1784/2016Задатък * задатък * нередовност на исковата молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства * предварителен договор * разваляне на договор
ГКРешение №168/30.11.2016 по дело №2411/2016Преобразуване на лично имущество * Влог * придобиване по време на брака * Изпълнение от трето лице * предварителен договор * Произход на средства * Презумция съвместен принос * Обезпечение на дълг
ГКРешение №280/06.12.2016 по дело №2394/2013Задатък * предварителен договор * договор за покупко-продажба * незаконен строеж * право на собственост * неизпълнение на договор
ГКОпределение №2/05.01.2017 по дело №5112/2016Частна касационна жалба * вписване на възбрана * вписване на искова молба * отнемане в полза на държавата * предварителен договор * конкуренция на права
ТКРешение №212/19.01.2017 по дело №3447/2015Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * недопустим съдебен акт * предварителен договор
ГКРешение №21/27.03.2017 по дело №2705/2016Неоснователно обогатяване * неосъществено основание * предварителен договор * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №322/04.04.2017 по дело №1410/2016Неустойка * невиновна невъзможност за изпълнение * административна процедура * предварителен договор * неизпълнение на договор
ГКРешение №104/26.06.2017 по дело №2559/2016Неустойка * нищожност на неустойка * предварителен договор * справедливост
ГКРешение №110/29.06.2017 по дело №3868/2016Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * договор за продажба * предварителен договор * Неустойка * задатък
ТКРешение №96/07.07.2017 по дело №722/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * предварителен договор * договор за строителство * договорни клаузи
ТКРешение №76/13.07.2017 по дело №1037/2016Неоснователно обогатяване * предварителен договор * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №81/21.07.2017 по дело №60144/2016Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * предварителен договор * задатък
ТКРешение №101/02.08.2017 по дело №61327/2016Предварителен договор * упълномощаване * обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКРешение №134/20.12.2017 по дело №405/2016Неоснователно обогатяване * предварителен договор * задатък
ГКРешение №23/13.03.2018 по дело №1740/2017Неустойка * предварителен договор * договор за строителство * неустойка за забава
ГКРешение №17/03.04.2018 по дело №836/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * давностно владение * трето лице-помагач
ГКРешение №12/23.05.2018 по дело №834/2017Задатък * задатък * предварителен договор * неоснователно обогатяване * евентуален иск
ТКРешение №101/01.08.2018 по дело №1704/2017Предварителен договор * недопустим съдебен акт * идентичност на имоти
ГКРешение №170/29.11.2018 по дело №3957/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * възражение за изтекла давност * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №263/21.01.2019 по дело №1384/2018Отменителен иск * предварителен договор * увреждане на кредитор
ГКРешение №120/31.07.2019 по дело №992/2018Задатък * неоснователно обогатяване * правна квалификация * предварителен договор * обезщетение за вреди