Ключови фрази
правна квалификация

ГКРешение №854/21.12.2010 по дело №1401/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * гори * правна квалификация
ГКРешение №139/16.06.2016 по дело №3400/2014Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ГКРешение №230/24.07.2012 по дело №978/2010Задатък * претърпени загуби * неизпълнение * предварителен договор * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за забава * правна квалификация
НКРешение №434/27.10.2010 по дело №376/2010Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * форма на вина * правна квалификация
ГКРешение №431/20.12.2011 по дело №455/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация
ГКРешение №266/17.12.2014 по дело №6402/2013Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * доказателствена сила на нотариален акт
ТКРешение №179/07.03.2011 по дело №63/2010Отменителен иск * недопустим съдебен акт * правна квалификация * редовност на исковата молба
НКРешение №631/20.07.2011 по дело №687/2010Престъпления по служба * продължавана престъпна дейност * правна квалификация
ТКРешение №227/07.01.2015 по дело №2482/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * обезщетение за забава * прекратяване на договор за наем * изтичане на срок * държане * правна квалификация * договорно основание
ГКРешение №32/26.02.2015 по дело №6048/2014Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на съдебен акт * правна квалификация
ГКРешение №133/01.06.2016 по дело №2346/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * грешка в кадастрална карта * обективно съединяване на искове * правна квалификация
НКРешение №480/22.10.2010 по дело №458/2010Кражба, представляваща опасен рецидив * пробационни мерки * правна квалификация
ГКРешение №131/10.07.2013 по дело №913/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * владение * държане * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКРешение №33/16.02.2016 по дело №4575/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Обезсилване на решение * нищожност-заобикаляне на закона * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация
ГКРешение №99/29.02.2012 по дело №160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * претенции по сметки * обезщетение за ползване * договор за наем * договор за аренда * правна квалификация * право на ползване
ТКРешение №7/27.02.2012 по дело №1113/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * правна квалификация * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
НКРешение №494/08.12.2009 по дело №489/2009Лишаване от живот при професионална непредпазливост * анализ на доказателствена съвкупност * съдебно-техническа експертиза * оценка на доказателствена съвкупност * обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт * субект на престъпление * липса на случайно деяние * правна квалификация * многобройни смекчаващи вината обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * квалифициращи обстоятелства
ГКРешение №48/22.03.2016 по дело №3537/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * правна квалификация * справедливост * материалноправна легитимация на ответник
ГКОпределение №205/25.04.2016 по дело №1254/2016Частна касационна жалба * осиновяване * правна квалификация
НКРешение №9/06.06.2011 по дело №570/2010Квалифицирани състави на изнудване * липса на доказателствена основа * противоречиви доказателства * правна квалификация
ГКРешение №183/05.08.2011 по дело №609/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * реституция * общинска собственост * правна квалификация * наследяване
ГКРешение №71/02.02.2010 по дело №138/2009обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правна квалификация * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №884/04.01.2011 по дело №1453/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * юридическо лице с нестопанска цел * право на строеж * държавна собственост * правна квалификация * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №260/08.08.2011 по дело №1001/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * правна квалификация * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №456/23.12.2009 по дело №520/2009Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана * превишаване пределите на неизбежната отбрана * авторство на деянието * правна квалификация * обяснения на подсъдим
ГКОпределение №783/08.12.2015 по дело №5868/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ГКРешение №158/03.08.2012 по дело №1114/2011Нищожност * правна квалификация * обогатяване * изправна страна * обезщетение за вреди
ГКРешение №132/21.03.2011 по дело №1725/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имена * правен интерес * доказателства
ГКРешение №406/14.01.2014 по дело №1585/2013Обезщетение при гестия * дължимо обезщетение * строително-монтажни работи * обогатяване * правна квалификация * споразумение * договор за изработка
ГКРешение №189/26.04.2012 по дело №764/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правна квалификация * претенции по сметки * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * необходими разноски
НКРешение №383/25.09.2012 по дело №1074/2012Телесна повреда на представител на обществеността, длъжностно, военно или ползващо се с международна защита лице * длъжностно лице * авторство на деянието * наказателно преследване по тъжба на пострадал * нарушаване на процесуални права на частен обвинител * правна квалификация
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ТКРешение №73/29.06.2011 по дело №683/2010Начин на ползване. Консумативни разходи * законна лихва * правна квалификация * допълване на решение * лихва върху неустойка
ГКОпределение №535/11.07.2014 по дело №2927/2014Частна касационна жалба * деликтна отговорност * вреди от забавено разглеждане на делото * правна квалификация
ГКРешение №772/05.11.2010 по дело №1894/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №73/23.05.2014 по дело №173/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * договор за наем * допустимост на иск
ТКРешение №83/20.08.2014 по дело №1109/2012Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ТКРешение №216/28.08.2012 по дело №913/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * правна квалификация
НКРешение №491/28.02.2011 по дело №499/2010Престъпления в отделни стопански отрасли - * оправдателна присъда * безстопанственост * длъжностно присвояване * законосъобразно отхвърляне на граждански иск * правна квалификация
ТКРешение №112/25.07.2013 по дело №395/2012Непозволено увреждане * правна квалификация * недопустим съдебен акт
ТКРешение №81/18.07.2013 по дело №143/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * правна квалификация * наемни правоотношения * наем
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №374/29.12.2015 по дело №1792/2015Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * правна квалификация
ГКОпределение №75/20.02.2009 по дело №79/2009правна квалификация * нищожност на договор за дарение * наследствено правоприемство * нищожност-заобикаляне на закона * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №103/20.06.2013 по дело №850/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №110/22.07.2014 по дело №2620/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №41/24.02.2014 по дело №6652/2013Делба * съсобственост * подобрения * правна квалификация
ГКОпределение №486/08.10.2012 по дело №437/2012Делба * претенции по сметки * индивидуализиране на спорното право * принцип на служебното начало * правна квалификация * увеличаване на наследство
ГКРешение №503/16.01.2013 по дело №168/2012Отменителен иск * Отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * дарение * нередовност на исковата молба * правна квалификация
НКРешение №82/28.03.2012 по дело №3049/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * указания на ВКС * доказателствени искания * прочитане на свидетелски показания * нередовно призоваване * достоверност на обяснения на подсъдим * липса на анализ и съпоставка на доказателства * опасен рецидив * задължителни указания на касационната инстанция * липса на мотиви * правна квалификация
ГКРешение №49/01.02.2011 по дело №1389/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * реална част * правна квалификация * грешка в кадастрален план
ГКОпределение №475/10.07.2012 по дело №328/2012нередовност на исковата молба * производство по екзекватура * правна квалификация * препис от документ
ГКРешение №5/20.02.2012 по дело №658/2011Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * правна квалификация * правен интерес
ГКРешение №62/09.03.2016 по дело №3714/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * правна квалификация * разглеждане на делото в разумен срок
НКРешение №528/28.12.2011 по дело №2477/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * високорисково наркотично вещество * съкратено съдебно следствие * съставомерност на деяние * правна квалификация
ГКРешение №152/09.07.2013 по дело №11/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * владение * подобрения в съсобствен имот * прехвърляне на спорното право * неоснователно обогатяване * активна процесуална легитимация * правна квалификация
ГКРешение №199/23.10.2015 по дело №369/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * нищожност на договор за ипотека * нищожност-невъзможен предмет * договорна ипотека
ГКРешение №535/28.06.2010 по дело №1589/2009установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * гори * правен интерес * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №4/18.02.2016 по дело №3322/2015Делба * правна квалификация * добиви от вещ * обезщетение за ползване * мотиви на въззивно решение
ТКОпределение №318/17.10.2008 по дело №304/2008отменителен /Павлов/ иск * отказ от наследство * правна квалификация
НКРешение №115/23.06.2011 по дело №51/2011Обида и квалифицирана обида * признак на престъпление * авторство на деянието * липса на произнасяне по граждански иск * правна квалификация
НКРешение №569/21.12.2011 по дело №2221/2011Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * кредитиране на доказателства и доказателствени средства * правна квалификация * превес на смекчаващите вината обстоятелства
ТКРешение №51/02.05.2012 по дело №105/2011Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * правна квалификация
ГКРешение №195/04.07.2012 по дело №632/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * установяване право на собственост към минал момент * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правна квалификация
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №455/21.07.2010 по дело №368/2010обезщетение за ползване * насрещен иск * допустимост на иск * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №263/24.06.2015 по дело №3734/2013Последваща обективна невъзможност. Негодност на материала * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * договор за изработка * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №417/25.02.2013 по дело №168/2012Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * иск за установяване на престъпно обстоятелство * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * правна квалификация * недостоен да наследява
ГКРешение №30/26.02.2016 по дело №3600/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №89/08.06.2012 по дело №311/2011Иск за обезщетение * правна квалификация * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №467/12.12.2011 по дело №1588/2010Делба * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * увеличаване на наследство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №187/18.06.2010 по дело №3324/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №176/03.11.2010 по дело №118/2010произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * пасивна легитимация * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №204/28.07.2014 по дело №983/2014Иск за обезщетение при уволнение на други основания * договор за управление * трудово правоотношение * правна квалификация * обезсилване на решение * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
ГКРешение №180/25.04.2012 по дело №198/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * нарушено владение * неоснователно обогатяване * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №331/17.06.2015 по дело №1476/2015Частна касационна жалба * погасителна давност * отрицателен установителен иск * правна квалификация
ГКРешение №25/05.07.2012 по дело №814/2011Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * правна квалификация * дължимо обезщетение * компенсаторни записи
НКРешение №462/16.11.2011 по дело №2218/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * наркотични вещества * правна квалификация
НКРешение №177/24.04.2014 по дело №363/2014Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * незаконосъобразно споразумение * повторност * съществени процесуални нарушения * реабилитация по право * правна квалификация * обем на задълженията на съда като решаващ орган, когато делото приключва със споразумение
ГКРешение №29/04.03.2015 по дело №5189/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №460/07.11.2011 по дело №2077/2011Телесна повреда, причинена по хулигански подбуди * правна квалификация
ТКОпределение №728/30.07.2012 по дело №474/2012Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * правна квалификация * встъпване в дълг на трето лице
ТКРешение №186/26.11.2010 по дело №417/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за обществена поръчка * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКРешение №472/25.11.2011 по дело №1453/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правна квалификация * земеделски земи * приложим закон * недопустимост на решение
ГКРешение №198/02.06.2010 по дело №3583/2008правна квалификация * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * наследяване * правоприемство * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №258/23.09.2013 по дело №1231/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие * правна квалификация * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
НКРешение №426/11.10.2012 по дело №1129/2012Измама, ако причинената вреда е в големи размери * нарушено право на защита * обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт * липса на фактическо и правно обвинение * обективна страна на престъпление * специална цел * имотна вреда * неправилно приложение на материалния закон * непредявено по надлежния ред обвинение * правна квалификация
ТКРешение №10/03.02.2014 по дело №1514/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * родова подсъдност * авторско право * сдружение за защита на авторските права * авторско възнаграждение * правна квалификация
ГКРешение №810/04.02.2011 по дело №1643/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правна квалификация * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №224/06.11.2015 по дело №1060/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * незаконен строеж * правна квалификация * компетентност на граждански или административен съд
ТКРешение №93/10.07.2014 по дело №2907/2013Отменителни искове * несъстоятелност * отменителен иск в производство по несъстоятелност * приложим закон * правна квалификация
НКРешение №87/04.03.2009 по дело №22/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * правна квалификация * нарушаване на процесуални права на подсъдим
ГКРешение №22/20.06.2016 по дело №4992/2015Негаторен иск * правна квалификация * доклад по делото
ТКОпределение №34/12.01.2011 по дело №865/2010правна квалификация * Установителен иск
ГКРешение №111/14.03.2012 по дело №594/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * нередовност на исковата молба * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №355/12.10.2009 по дело №346/2009Унищожаване и повреждане * правна квалификация * съобразена скорост на движение * евентуален умисъл
НКРешение №459/11.01.2010 по дело №502/2009Документна измама * съставомерност на деяние * функция на порочния документ при документната измама * задължителни указания на касационната инстанция * признак на престъпление * обективен и субективен признак на престъпен състав * Конвенция за защита на финансовите интереси на Европейските общности * правна квалификация
ТКРешение №144/22.11.2013 по дело №406/2012Възнаграждение * строително-монтажни работи * правна квалификация * договор за строителство * договор за обществена поръчка
НКРешение №199/20.06.2011 по дело №1115/2011Унищожаване и повреждане * продължавано престъпление * умисъл * правна квалификация
ТКРешение №194/05.12.2011 по дело №363/2010нередовност на исковата молба * правна квалификация
НКРешение №191/19.10.2010 по дело №69/2010Длъжностно присвояване в големи размери * съставомерност на деяние * правна квалификация * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * разумен срок на наказателния процес * приложение на чл. 66 НК * стойност на предмета на престъплението
ГКРешение №148/21.06.2016 по дело №725/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация
ГКОпределение №798/14.12.2015 по дело №5667/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * правна квалификация
ТКОпределение №304/01.06.2009 по дело №286/2009правна квалификация * прекратяване на трудовото правоотношение * кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * членство в кооперация
ТКРешение №40/15.09.2014 по дело №1554/2013неоснователно обогатяване * доклад по делото * доказателствена тежест * задължения на въззивния съд * правна квалификация
ГКРешение №191/29.10.2014 по дело №2299/2014Делба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * правна квалификация * уравнение на дялове
НКРешение №431/28.10.2009 по дело №406/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * концентрация на алкохол в кръвта * съдебно-медицинска експертиза * лека телесна повреда * автотехническа експертиза * правна квалификация * средна телесна повреда * причинно-следствена връзка * конституиране на пострадал като граждански ищец и частен обвинител
ТКРешение №254/13.03.2015 по дело №4121/2013Възнаграждение * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКРешение №677/05.11.2010 по дело №1822/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * обезщетение за пропуснати ползи * обедняване
НКРешение №157/23.07.2010 по дело №17/2010Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * правна квалификация * стоп-линия * механизъм на деяние
ГКРешение №391/10.01.2012 по дело №891/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност * спиране на давност * доказателства * правна квалификация * присъединяване на владение
ГКРешение №780/04.02.2011 по дело №1983/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * гори * правна квалификация
НКРешение №349/28.03.2012 по дело №1909/2011Измама, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително * правна квалификация * изпълнително деяние * авторство на деянието * съучастническа дейност
НКРешение №199/07.05.2012 по дело №513/2012Привилегирован състав на кражба * липса на мотиви * правна квалификация
ГКРешение №65/27.04.2016 по дело №3693/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * недопустимост на решение
НКРешение №374/01.10.2010 по дело №390/2010Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив * анализ на доказателствена съвкупност * индивидуализация на наказание * отказ за кредитиране на свидетелски показания * правна квалификация
НКРешение №21/28.01.2010 по дело №702/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * правна квалификация * фактологични неточности в мотиви на присъда * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт * процесуални пороци * липса на анализ и съпоставка на доказателства * правилно приложение на материалния закон * неправилно тълкуване на материалния закон * Измама, ако причинената вреда е в големи размери * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА
ГКОпределение №392/10.08.2010 по дело №287/2010допустимост на иск * правна квалификация * установителен иск * Иск за оспорване на вземането
ТКОпределение №409/29.06.2012 по дело №205/2012Частна касационна жалба * правна квалификация * допустимост на иск
НКРешение №349/05.02.2013 по дело №1140/2012Грабеж * разлика между блудство и хомосексуализъм * изпълнително деяние * Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или използване положение на зависимост * правна квалификация
НКРешение №162/05.08.2014 по дело №421/2014Подкуп с цел упражняване на влияние * търговия с влияние * висок обществен интерес * длъжностно лице * правна квалификация
ТКОпределение №706/23.07.2012 по дело №453/2012Частна касационна жалба * несъстоятелност * правна квалификация * установителен иск в производство по несъстоятелност
НКРешение №305/19.07.2010 по дело №275/2010причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * правна квалификация * доказаност на обвинението * съпричиняване * самостоятелно процесуално значение на касационно основание
ГКОпределение №699/09.12.2010 по дело №608/2010колективен иск * правна квалификация * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №835/06.01.2011 по дело №1578/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * давностно владение * нередовност на исковата молба * правна квалификация * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №232/29.06.2011 по дело №1334/2011Отвличане от две или повече лица * най-благоприятен за дееца наказателен закон * правна квалификация
ГКОпределение №29/10.01.2012 по дело №711/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * правна квалификация * неоснователно обогатяване
НКРешение №443/20.11.2009 по дело №382/2009Отвличане * съдебно-психиатрична експертиза * правна квалификация * квалифициращи обстоятелства * квалифицирано съучастие * специална цел * анализ на доказателствена съвкупност
НКРешение №331/21.10.2011 по дело №1627/2011Контрабанда на наркотични вещества * митническа контрабанда * високорисково наркотично вещество * привидна идеална съвкупност * реална съвкупност * оценка на смекчаващите вината обстоятелства * правна квалификация
ГКОпределение №772/29.12.2011 по дело №734/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * правна квалификация * индивидуализиране на спорното право
НКРешение №397/06.10.2011 по дело №1912/2011Убийство по чл.115 НК * съкратено съдебно следствие * приложение на материалния закон * предели на касационната проверка * правна квалификация
ГКОпределение №55/03.02.2011 по дело №3/2011правна квалификация * Иск за отговорност за вреди, причинени от администрацията * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКРешение №526/11.06.2010 по дело №1032/2009определяне на граници * правна квалификация * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * писмени доказателства * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №546/16.09.2009 по дело №445/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правна квалификация * делба * преюдициално значение
ГКРешение №718/06.01.2011 по дело №1506/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правна квалификация * реституция * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск
ТКРешение №149/12.11.2013 по дело №422/2012Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * недопустим съдебен акт * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * знание за увреждане от длъжник * правна квалификация
ГКРешение №412/05.02.2014 по дело №2190/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на вземане * обезщетение за забава * правна квалификация
НКРешение №320/27.06.2011 по дело №1671/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * необоснованост * претърсване и изземване * високорисково наркотично вещество * съставомерност на деяние * превес на смекчаващите вината обстоятелства * правна квалификация
ГКРешение №381/03.01.2012 по дело №1514/2010Неоснователно обогатяване * правна квалификация * договор за мандат * отпаднало основание
ГКРешение №149/29.03.2011 по дело №1463/2009Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * общи части * етажна собственост * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №153/24.06.2016 по дело №719/2016Негаторен иск * правна квалификация * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ТКРешение №12/28.02.2014 по дело №1037/2012Възнаграждение * доклад по делото * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №438/12.01.2012 по дело №76/2011Непозволено увреждане * нередовност на исковата молба * предаване на владение * правна квалификация
НКРешение №460/06.11.2009 по дело №497/2009Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * анализ на доказателствена съвкупност * обжалване на прокурорско постановление * прекратяване на наказателно производство * обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт * правна квалификация * пряк умисъл * евентуален умисъл * цели на наказанието * смекчаващи вината обстоятелства * условно осъждане
НКРешение №407/20.10.2011 по дело №1942/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * диференцирана процедура * цели на наказанието * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК * правна квалификация
ГКРешение №122/02.07.2015 по дело №291/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * правоприемство * държавна собственост * общинска собственост * правна квалификация
ТКОпределение №132/07.02.2014 по дело №251/2014Частна касационна жалба * правна квалификация * несъстоятелност * връщане на даденото в масата на несъстоятелността * недействителност на действия и сделки
ГКРешение №289/14.01.2014 по дело №1698/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правна квалификация * обезщетение за ползване
ГКРешение №48/23.04.2015 по дело №3667/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * правна квалификация
ГКРешение №364/11.02.2013 по дело №155/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №127/02.06.2016 по дело №6287/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКРешение №48/11.07.2016 по дело №3495/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * недопустимост на решение * право на собственост * правна квалификация
ГКРешение №150/11.07.2016 по дело №4321/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правна квалификация * обратен иск * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №19/14.07.2016 по дело №3604/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * правна квалификация
ТКРешение №148/08.08.2016 по дело №1233/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * правна квалификация * застраховка "Зелена карта"
ГКОпределение №332/09.08.2016 по дело №3305/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правна квалификация * правен интерес * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ГКРешение №233/28.09.2016 по дело №1842/2016Неустойка * предварителен договор * правна квалификация * задатък
ТКРешение №160/07.10.2016 по дело №2148/2015Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * правна квалификация
ГКРешение №212/14.10.2016 по дело №1402/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * правна квалификация
ГКРешение №226/08.12.2016 по дело №1349/2016Нищожност * нищожност-заобикаляне на закона * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на гласни доказателства при нищожност
ГКРешение №193/30.11.2016 по дело №842/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * необходими разноски * подобрения в съсобствен имот * правна квалификация
ГКРешение №124/06.01.2017 по дело №2188/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * владение * правна квалификация * нарушено владение * правомощия на въззивната инстанция * отнето владение
ГКРешение №9/03.02.2017 по дело №2656/2016Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * правна квалификация * мандат * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * договор за правна защита и съдействие
ТКРешение №203/09.03.2017 по дело №3537/2015Суброгация * правна квалификация * регресен иск
ГКРешение №27/03.05.2017 по дело №3328/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * Обезсилване на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №107/29.05.2017 по дело №3360/2016Суброгация * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ТКРешение №51/22.06.2017 по дело №1334/2015Договор за изработка * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * неизпълнение на договорни отношения * Обезсилване на решение
ГКРешение №33/18.07.2017 по дело №60062/2016Нищожност * договор за наем * нищожност-невъзможен предмет * нищожност-противоречие на закона * нищожност-накърняване на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * правна квалификация * правен интерес * Обезсилване на решение
ГКРешение №132/27.07.2017 по дело №3275/2016Непозволено увреждане * доклад по делото * правна квалификация * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №151/18.12.2017 по дело №2479/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * строително-монтажни работи * допустимост на иск * правна квалификация
ГКРешение №199/15.01.2018 по дело №154/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * ползване на семейно жилище * правна квалификация * заем * наем * Развод по взаимно съгласие
ТКРешение №216/06.02.2018 по дело №2755/2014земеделски земи * наемни правоотношения * правна квалификация
ГКОпределение №97/01.03.2018 по дело №397/2018Частна касационна жалба * правна квалификация * осиновяване
ГКРешение №129/01.06.2018 по дело №3389/2017Обективна отговорност за вреди от вещи * правна квалификация * неимуществени вреди от ПТП * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №117/25.09.2018 по дело №4815/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * отговорност на държавата за вреди * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem) * правна квалификация * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №118/25.09.2018 по дело №4756/2017Влог * недопустимост на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * възражение за прихващане * лихва
ТКРешение №172/16.10.2018 по дело №643/2018Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * правна квалификация
ТКРешение №269/22.10.2018 по дело №1980/2017Неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКРешение №277/22.11.2018 по дело №4702/2017Водене на чужда работа без пълномощие * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ГКРешение №115/04.12.2018 по дело №333/2018Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * правна квалификация * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №186/23.01.2019 по дело №1149/2018Нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * правна квалификация
ТКРешение №234/30.01.2019 по дело №711/2018Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * договор за лизинг * правна квалификация * Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност
ГКРешение №212/21.02.2019 по дело №4268/2017Договаряне във вреда на представлявания * действия във вреда на представлявания * действия без представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд * правна квалификация * доказателствена тежест
ГКРешение №65/13.06.2019 по дело №3460/2018Нищожност на завещателно разпореждане * правна квалификация
ТКРешение №80/26.07.2019 по дело №2432/2016Неоснователно обогатяване * цена за достъп * правна квалификация * обратно действие
ТКРешение №377/29.07.2019 по дело №520/2018Компенсационен орган * неимуществени вреди * законна лихва * доказателства * правна квалификация
ГКРешение №120/31.07.2019 по дело №992/2018Задатък * неоснователно обогатяване * правна квалификация * предварителен договор * обезщетение за вреди
ТКРешение №56/18.11.2019 по дело №1409/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * очевидна неправилност * правна квалификация * конституиране на страни
ТКРешение №9/19.02.2020 по дело №1769/2019Отмяна на влязло в сила решение * предмет на делото * правна квалификация