Ключови фрази
нередовност на исковата молба

ГКОпределение №300/24.06.2016 по дело №1650/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * негаторен иск
ГКОпределение №42/02.02.2010 по дело №26/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * спор за материално право * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №67/18.02.2011 по дело №17/2011земеделски земи * възстановяване правото на собственост * приращения * отмяна на констативен нотариален акт * установителен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ТКОпределение №438/27.06.2013 по дело №2134/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * вписване на искова молба
ТКРешение №125/26.11.2009 по дело №306/2009договор за цесия * нередовност на исковата молба * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКОпределение №621/13.08.2014 по дело №3675/2014Частна касационна жалба * Иск за признаване уволнението за незаконно * пасивна процесуална легитимация * ненадлежна страна * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №152/23.03.2012 по дело №115/2012администриране на жалба * недопустим съдебен акт * принцип на служебното начало * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №184/13.03.2013 по дело №50/2013връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * правен интерес * допустимост на иск * защита на трето лице срещу изпълнението * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №180/19.04.2010 по дело №616/2009възстановяване правото на собственост * установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правен интерес * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКОпределение №314/22.07.2009 по дело №287/2009нередовност на исковата молба * етажна собственост * процесуално представителство
ТКРешение №72/17.07.2015 по дело №230/2014Договор за изработка * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №374/15.08.2011 по дело №314/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * допустимост на иск * установителен иск * право на възстановяване
ГКОпределение №18/11.02.2012 по дело №6/2012нередовност на исковата молба
ГКОпределение №175/11.03.2015 по дело №1206/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * правна помощ
ГКОпределение №394/10.09.2013 по дело №2838/2013Частна касационна жалба * нередовност на процесуалното действие * обжалване на действията на съдебния изпълнител * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №594/14.10.2011 по дело №453/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * конкретизация на вземането в заповедно производство * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №280/30.09.2013 по дело №2359/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * нередовност на процесуалното действие * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №13/15.04.2014 по дело №1024/2013Делба на наследство * съсобственост * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * отговор на искова молба * недопустимост на решение
ГКРешение №67/24.06.2014 по дело №7530/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №258/11.07.2012 по дело №906/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * нередовност на исковата молба
ГКРешение №359/2011/23.01.2012 по дело №1516/2010Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * нередовност на исковата молба * представителство * решение на общото събрание на етажните собственици
ТКРешение №25/16.02.2012 по дело №1150/2010Начин на ползване. Консумативни разходи * нередовност на исковата молба * установителен иск в заповедно производство
ГКОпределение №84/07.03.2011 по дело №410/2010допустимост на иск * нередовност на исковата молба * установителен иск * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * конституиране на страни
ГКРешение №112/10.04.2013 по дело №717/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни
ГКОпределение №346/23.06.2009 по дело №358/2009делба * нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКОпределение №260/16.06.2009 по дело №221/2009вписване на искова молба * делба * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №277/11.07.2013 по дело №2596/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * иск за установяване на престъпно обстоятелство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №669/11.10.2010 по дело №1568/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * нередовност на исковата молба * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №725/11.11.2015 по дело №3241/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКРешение №248/07.01.2013 по дело №79/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прекратяване на сдружение с нестопанска цел * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * активна легитимация на ищец
ГКРешение №74/22.03.2013 по дело №757/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * изваждане от жилище * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №134/19.04.2016 по дело №5577/2015Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №467/20.09.2011 по дело №506/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * държавна такса * солидарност * цена на иска
ГКРешение №139/13.07.2015 по дело №5967/2014Задатък * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №649/22.11.2010 по дело №631/2010връчване на съдебни книжа * договор за заем * обичайно местопребиваване * нередовност на исковата молба * непосочен актуален адрес
ТКРешение №40/23.02.2011 по дело №448/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * особен залог * обезщетение за имуществени вреди * нередовност на исковата молба * полагане грижа на добрия търговец * продажба на заложено имущество
ГКРешение №110/11.04.2014 по дело №1237/2013Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * доклад по делото * нередовност на исковата молба * форма на упълномощаването
ГКРешение №573/21.06.2010 по дело №641/2009придобиване преди брака * нередовност на исковата молба * гараж * вноска в ЖСК * Ревандикационен иск * лично имущество * членствено правоотношение в ЖСК
ТКРешение №84/17.08.2015 по дело №809/2014Недостатък на продадената вещ * строително-монтажни работи * недопустим съдебен акт * евентуален иск * адвокатско възнаграждение * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №295/24.06.2011 по дело №245/2011неоценяем иск * негаторен иск * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №86/25.02.2009 по дело №45/2009нередовност на исковата молба * Отмяна на нотариален акт * негаторен иск
ГКОпределение №152/04.03.2010 по дело №94/2010нередовност на исковата молба * обезщетение за имуществени вреди
ГКОпределение №285/25.05.2009 по дело №275/2009ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки
ГКОпределение №783/08.12.2015 по дело №5868/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ГКОпределение №170/02.04.2009 по дело №132/2009нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * преклузивен срок * право на изкупуване * конститутивен иск
ГКОпределение №591/16.10.2009 по дело №547/2009преклузивен срок * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №175/28.03.2011 по дело №151/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №193/11.04.2011 по дело №103/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * продължаване на срок * възстановяване на срокове
ГКРешение №1011/12.03.2010 по дело №3409/2008Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * нищожност-липса на предмет * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване
ГКРешение №624/12.11.2010 по дело №1753/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * нередовност на исковата молба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №834/21.12.2010 по дело №1320/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №584/29.12.2010 по дело №606/2009вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект
ГКРешение №933/10.09.2010 по дело №3468/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * реституция * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №687/18.10.2010 по дело №712/2009Делба * съсобственост * наследяване * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * изключителен собственик
ТКРешение №137/10.10.2011 по дело №869/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКРешение №130/09.04.2014 по дело №5721/2013Развод поради разстройство на брака * развод * нередовност на исковата молба * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКОпределение №708/18.10.2012 по дело №659/2012подобрения * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №603/20.10.2011 по дело №556/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * колективен иск * допустимост на иск * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало
ГКРешение №164/04.07.2012 по дело №570/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * административна дейност * надлежно упражняване право на иск * нередовност на исковата молба * обективно съединяване на искове
ГКРешение №772/05.11.2010 по дело №1894/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №31/10.01.2012 по дело №714/2011нередовност на исковата молба * заповед за изпълнение
ГКОпределение №249/28.03.2012 по дело №47/2012обективно съединяване на искове * подобрения в чужд имот * нередовност на исковата молба * указания на съда * сила на пресъдено нещо * издръжка
ТКРешение №215/25.01.2011 по дело №196/2010Нищожност * нередовност на исковата молба * упълномощаване * нищожност-липса на основание * договорна ипотека
ТКРешение №81/18.07.2011 по дело №809/2010Прекратяване на участие на съдружник в дружеството * предмет на делото * стойност на дружествен дял * нередовност на исковата молба * пречки за събиране на допуснати от съда доказателства * счетоводен баланс
ГКОпределение №273/11.05.2015 по дело №943/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №426/05.12.2008 по дело №1739/2008нередовност на исковата молба * земеделски земи * доказателствена тежест * допустимост на иск * процесуални предпоставки * правен интерес * право на възстановяване
ТКРешение №80/25.06.2014 по дело №1660/2013Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №73/15.02.2013 по дело №530/2012нередовност на исковата молба * държавна такса * пасивна процесуална легитимация * задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда
ГКОпределение №147/15.03.2010 по дело №84/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №174/22.06.2016 по дело №319/2016Неоснователно обогатяване * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * частен съдебен изпълнител * обезщетение за забава * принудително изпълнение
ГКОпределение №575/20.12.2010 по дело №513/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда
ГКОпределение №363/30.06.2009 по дело №374/2009претенции по сметки * обезщетение за забава * съсобственост * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №398/23.05.2012 по дело №184/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №702/10.12.2009 по дело №574/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * възстановяване на срокове * преюдициално значение * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №780/12.12.2014 по дело №1817/2014Частна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №572/06.10.2011 по дело №428/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * договор за изработка
ГКОпределение №347/24.06.2011 по дело №308/2011нередовност на исковата молба * държавна такса * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №637/30.10.2009 по дело №98/2009нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №250/13.07.2010 по дело №2955/2008Ревандикационен иск * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот в капитала на търговско дружество * предоставяне за стопанисване и управление * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №122/06.02.2014 по дело №861/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКРешение №18/16.02.2016 по дело №1880/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №409/04.08.2011 по дело №294/2011нередовност на исковата молба * държавна такса * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * неоценяем иск
ГКОпределение №287/02.07.2010 по дело №271/2010делба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * задължително другарство * конституиране на страни
Определение №557/13.12.2010 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * наследяване * обикновено другарство * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №621/07.12.2010 по дело №445/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №471/12.08.2009 по дело №444/2009възстановяване на срокове * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №396/29.07.2011 по дело №398/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * насрещен иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №41/28.05.2014 по дело №4330/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * приращения * самостоятелен обект
ГКОпределение №144/25.02.2015 по дело №1020/2015Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск * преклузивен срок * изменение на иска * преклузия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №1072/30.11.2012 по дело №888/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * попълване масата на несъстоятелността
ТКОпределение №162/23.03.2015 по дело №505/2015връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №47/18.01.2011 по дело №592/2010държавна такса * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №192/28.10.2015 по дело №6762/2014Иск за обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие * трудово възнаграждение * трудово правоотношение * нередовност на исковата молба * служебно начало * недопустимост на решение
ГКРешение №255/29.06.2012 по дело №530/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало * указания на съда * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №110/22.07.2014 по дело №2620/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №639/30.10.2009 по дело №584/2009нередовност на исковата молба
ГКРешение №437/29.12.2015 по дело №3140/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * указания на съда * служебно начало
ГКОпределение №811/04.11.2014 по дело №5721/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * освобождаване от внасяне на държавна такса * непозволено увреждане * вреди
ТКРешение №224/07.01.2013 по дело №12/2011Искове за нарушение на правата върху марка и географски означения * нередовност на исковата молба * словна марка * нарушение на правото на регистрирана марка
ГКРешение №82/05.09.2012 по дело №964/2010Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №764/2010/19.01.2011 по дело №1645/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №433/02.08.2012 по дело №320/2012нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * нови факти и доказателства * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №503/16.01.2013 по дело №168/2012Отменителен иск * Отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * дарение * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ТКРешение №224/30.12.2013 по дело №981/2012Неоснователно обогатяване * обедняване * обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №194/24.04.2013 по дело №2587/2013връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №147/17.08.2011 по дело №377/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №60/29.04.2015 по дело №4280/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение на договорни отношения * електроенергия * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №626/03.11.2009 по дело №600/2009указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №572/19.07.2010 по дело №516/2009нередовност на исковата молба * установяване право на собственост * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №245/23.12.2010 по дело №203/2010Иск за плащане на цена * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №837/12.12.2012 по дело №666/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * активна процесуална легитимация * лица, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №55/04.02.2009 по дело №2412/2008иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * наследяване * указания на съда * нередовност на исковата молба
ТКРешение №235/11.07.2013 по дело №425/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * изменение на иск във въззивна инстанция * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №475/10.07.2012 по дело №328/2012нередовност на исковата молба * производство по екзекватура * правна квалификация * препис от документ
ТКРешение №125/14.10.2011 по дело №577/2010Иск за съществуване на вземането * произнасяне по непредявен иск * тълкуване на договор * частно държавно вземане * валута * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №247/11.05.2009 по дело №267/2009иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * нищожност на договор за продажба
ГКОпределение №495/09.11.2015 по дело №4787/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * правна помощ
ГКРешение №73/12.05.2016 по дело №5244/2015Делба * отмяна на нотариален акт * относителна недействителност * нередовност на исковата молба * указания на съда * Делба на наследство
ГКОпределение №567/21.11.2013 по дело №5939/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * нередовност на процесуалното действие
ГКОпределение №314/21.05.2010 по дело №217/2010нередовност на исковата молба * мерки за защита от домашно насилие
ГКРешение №384/02.11.2011 по дело №1450/2010предаване на владение * косвен съдебен контрол * нищожност на делба * реална част * самостоятелен обект * нищожност-липса на предмет * нищожност-противоречие на закона * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №168/01.10.2013 по дело №1332/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКОпределение №294/24.06.2011 по дело №209/2011нередовност на исковата молба * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * указания на съда * процесуално представителство
ГКОпределение №153/13.04.2011 по дело №383/2010възстановяване на срокове * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * държавна такса * изчисляване на срокове * Ревандикационен иск
ГКРешение №6/18.02.2015 по дело №4034/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №4/08.05.2015 по дело №3389/2014Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * предаване на владение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №117/17.09.2012 по дело №870/2010Делба на наследство * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №916/30.12.2014 по дело №6343/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представяне на документи на хартиен носител * официален свидетелстващ документ * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №216/13.09.2012 по дело №1288/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №398/27.05.2014 по дело №383/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ТКОпределение №599/04.07.2012 по дело №332/2012Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * задължително другарство * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №279/01.06.2010 по дело №283/2010нередовност на исковата молба * конституиране на страни * ЖСК * недопустимост на иск * правен интерес * необходимо другарство * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №150/02.03.2010 по дело №109/2010нередовност на исковата молба * преклузивен срок
ГКОпределение №120/06.03.2009 по дело №2350/2008нередовност на исковата молба * солидарност * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №185/09.07.2012 по дело №146/2010недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * активна легитимация на ищец
ТКРешение №246/11.01.2013 по дело №1278/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * произнасяне по недопустим иск * преминаване от установителен към осъдителен иск
ГКРешение №37/20.04.2016 по дело №4432/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общо събрание * етажна собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * упълномощаване * преклузия
ТКРешение №208/28.11.2013 по дело №787/2012Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №250/28.03.2012 по дело №174/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №524/12.08.2013 по дело №1763/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * обикновено другарство * авторско право * нарушено авторско право
ГКРешение №535/28.06.2010 по дело №1589/2009установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * гори * правен интерес * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №225/11.08.2014 по дело №6779/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №370/2011/23.01.2012 по дело №281/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №209/12.11.2013 по дело №32/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * указания на ВКС
ГКОпределение №423/27.07.2009 по дело №270/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на страна
ТКОпределение №818/14.12.2012 по дело №787/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * родова подсъдност * недопустим съдебен акт
ТКРешение №173/22.12.2015 по дело №1201/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ГКОпределение №302/23.04.2014 по дело №1942/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКРешение №28/09.06.2014 по дело №1578/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №139/31.05.2012 по дело №1731/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * конституиране на страни * образование * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * компетентност
ГКОпределение №472/11.10.2013 по дело №5846/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * възражение за местна подсъдност
ГКОпределение №450/03.10.2011 по дело №364/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за установяване липса на съвместен принос * определяне на по- голям дял на съпруга * нередовност на исковата молба
ГКРешение №135/31.07.2014 по дело №334/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №587/02.08.2010 по дело №508/2010освобождаване от такси и разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №110/22.07.2014 по дело №5367/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * дължимо обезщетение
ГКОпределение №157/27.03.2013 по дело №540/2012нередовност на исковата молба * указания на съда * отговорност за чужди виновни противоправни действия * ревандикационен иск
ГКРешение №179/09.03.2010 по дело №219/2009таван * етажна собственост * общи части * предаване на владение * нередовност на исковата молба * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №208/21.04.2009 по дело №184/2009нередовност на исковата молба * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №195/04.07.2012 по дело №632/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * установяване право на собственост към минал момент * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правна квалификация
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №357/30.06.2009 по дело №293/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * установителен иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №51/07.04.2014 по дело №7553/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нередовност на исковата молба * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №326/07.11.2014 по дело №4010/2013Иск за съществуване на вземането * активна процесуална легитимация * нередовност на исковата молба * представителство * управител на етажна собственост
ТКОпределение №216/25.04.2016 по дело №690/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №166/28.03.2011 по дело №306/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * наследяване * конституиране на страни * установяване право на собственост към минал момент * обикновено другарство * приемство в процеса
ГКРешение №417/25.02.2013 по дело №168/2012Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * иск за установяване на престъпно обстоятелство * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * правна квалификация * недостоен да наследява
ТКРешение №89/08.06.2012 по дело №311/2011Иск за обезщетение * правна квалификация * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №261/31.05.2012 по дело №253/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на длъжност * образование * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №467/12.12.2011 по дело №1588/2010Делба * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * увеличаване на наследство * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №683/11.10.2010 по дело №579/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ТКРешение №88/07.07.2011 по дело №787/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №494/15.06.2010 по дело №673/2010нередовност на исковата молба * неизпълнение * граждански договор * доказателства * имуществена отговорност на работник или служител *
ГКОпределение №124/11.03.2009 по дело №135/2009нередовност на исковата молба * възстановяване на срокове
ТКОпределение №840/29.11.2010 по дело №722/2010Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №113/06.11.2014 по дело №1798/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * нередовност на исковата молба
ГКРешение №334/20.04.2010 по дело №786/2009нередовност на исковата молба * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКОпределение №116/10.03.2009 по дело №2418/2008нередовност на исковата молба
ГКРешение №760/29.10.2010 по дело №1966/2009нередовност на исковата молба * право на възстановяване * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ТКРешение №120/05.10.2011 по дело №820/2010Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * неправилна правна квалификация
ГКРешение №251/11.10.2013 по дело №2062/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №666/21.10.2014 по дело №2384/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * електропреносни съоръжения
ГКРешение №971/29.03.2010 по дело №3930/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателства * обезщетение за ползване * нередовност на исковата молба * добиви от вещ * договор за наем * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №586/22.12.2008 по дело №2144/2008погасителна давност * нищожност * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * правен интерес * ревандикационен иск * унищожаване поради крайна нужда * унищожаване поради измама
ГКРешение №180/25.04.2012 по дело №198/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * нарушено владение * неоснователно обогатяване * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №44/02.02.2011 по дело №1944/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * нередовност на исковата молба * подбор * общинска длъжност * липса на необходимо образование или професионална квалификация * ненадлежна страна
ГКРешение №44/27.03.2013 по дело №503/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения в чужд имот * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №462/15.11.2010 по дело №368/2010обективно съединяване на искове * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * относителна недействителност * Недействителност на разпореждане с наследство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №483/20.01.2011 по дело №39/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * конкуренция на права * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * план за земеразделяне
ТКОпределение №609/20.10.2009 по дело №585/2009надлежно упражняване право на иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №274/11.06.2010 по дело №619/2009връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * нередовно призоваване * държавна такса
ГКОпределение №291/02.07.2009 по дело №210/2009допустимост на иск * Установителен иск * възстановяване правото на собственост * преждевременно предявен иск * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * нередовност на исковата молба * застрояване
ГКРешение №56/13.02.2012 по дело №212/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * допустимост на иск * придаване на части към недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * неправилно заснемане на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ТКРешение №152/19.10.2009 по дело №774/2008Ликвидация * отговорност на ликвидатор * причинени на дружество вреди * нередовност на исковата молба * ликвидационен дял * пропуснати ползи
ГКОпределение №336/21.05.2013 по дело №2015/2013Установителен иск за собственост * нередовност на исковата молба * самостоятелен обект * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №107/02.04.2015 по дело №6551/2014Нищожност * нередовност на исковата молба * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * недействителност на договор
ГКРешение №748/25.10.2010 по дело №911/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * конститутивно действие * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * зачитане на решението * нередовност на исковата молба
ГКРешение №270/28.06.2010 по дело №448/2009Установителен иск * установяване право на собственост * определяне на граници * нередовност на исковата молба
ГКРешение №423/12.09.2013 по дело №167/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Негаторен иск * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №361/06.08.2012 по дело №72/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * нередовност на исковата молба * процесуално представителство
ГКРешение №337/17.05.2010 по дело №973/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * нотариално завещание * завет * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * право на възстановяване
ГКОпределение №420/23.07.2009 по дело №98/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №187/04.10.2013 по дело №1332/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №23/14.02.2013 по дело №564/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * свръх петитум
ГКОпределение №508/20.12.2010 по дело №478/2010вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * възстановяване на запазена част * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №349/14.07.2011 по дело №321/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №187/10.05.2016 по дело №1777/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ГКРешение №42/17.07.2012 по дело №1590/2010отрицателен установителен иск * констативен нотариален акт * давностно владение * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес * нередовност на исковата молба
Определение №86/24.02.2010 по дело №иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * вписване на искова молба * действие на вписването * нередовност на исковата молба * * *
ГКОпределение №227/22.03.2012 по дело №72/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * доказателствена сила на частен документ * правен интерес * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №48/16.03.2015 по дело №6047/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКОпределение №7/15.01.2009 по дело №1870/2008вписване на искова молба * процесуални предпоставки * нередовност на исковата молба * ревандикационен иск
ГКРешение №281/06.01.2016 по дело №1589/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * изменение на иска
ГКОпределение №343/17.05.2012 по дело №307/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №445/02.11.2011 по дело №1733/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * право на пенсия * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №76/27.05.2015 по дело №6240/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * приращения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ТКОпределение №1074/30.11.2012 по дело №151/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * държавна такса
ТКОпределение №751/23.12.2009 по дело №836/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * договор за лизинг
ТКРешение №74/26.05.2014 по дело №2992/2013Иск за съществуване на вземането * договор за лизинг * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №55/29.02.2016 по дело №385/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * инцидентен установителен иск * насрещен иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №110/21.04.2016 по дело №1078/2016Частна касационна жалба * пасивна процесуална легитимация * заменяне на страна * изменение на иска * нередовност на исковата молба * конституиране на страни
ГКОпределение №503/01.10.2009 по дело №500/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №367/09.07.2010 по дело №4727/2008отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * задължително другарство * нередовност на исковата молба * съпружеска имуществена общност * свръх петитум * Нищожност
ТКОпределение №471/16.06.2014 по дело №1049/2014Частна касационна жалба * договор за лизинг * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №78/01.03.2012 по дело №545/2011Иск за съществуване на вземането * указания на съда * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКОпределение №396/20.09.2011 по дело №375/2011указания на съда * отрицателен установителен иск * нищожност-невъзможен предмет * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №723/28.12.2012 по дело №552/2012нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * подсъдност * принцип на служебното начало
ГКРешение №156/2014/28.01.2015 по дело №3805/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * грешка в кадастрален план * грешка в кадастрална карта * нередовност на исковата молба
ГКРешение №121/27.06.2016 по дело №5360/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * процесуален субституент * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №277/27.05.2009 по дело №289/2009нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * възстановяване на срокове
ТКОпределение №310/28.04.2010 по дело №24/2010нередовност на исковата молба * правен интерес * недопустим установителен иск
ГКОпределение №210/12.05.2009 по дело №125/2009нередовност на исковата молба * негаторен иск * неоценяем иск
ГКРешение №472/20.01.2011 по дело №376/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск
ГКРешение №14/03.02.2016 по дело №4023/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №403/01.11.2012 по дело №1090/2011Нищожност * нищожност-липса на съгласие * нередовност на исковата молба * нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №41/07.03.2016 по дело №3126/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * вреди от липси * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №87/18.02.2011 по дело №54/2011нередовност на исковата молба * Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя
ГКРешение №25/13.04.2010 по дело №3987/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост * реституция * нередовност на исковата молба * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКОпределение №550/01.10.2010 по дело №426/2010връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * указания на съда * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
ГКРешение №11/01.02.2012 по дело №166/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * реституция
ГКРешение №110/12.03.2012 по дело №651/2011договор за заем за послужване * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №250/30.04.2014 по дело №2214/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * нередовност на исковата молба * указания на съда * давностно владение
ГКОпределение №583/29.12.2010 по дело №302/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №455/21.04.2016 по дело №7013/2014Задължение за плащане и получаване на вещта * нередовност на исковата молба * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №111/14.03.2012 по дело №594/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * нередовност на исковата молба * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №195/09.05.2011 по дело №212/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес
ГКОпределение №238/04.06.2010 по дело №228/2010продължаване на срок * указания на съда * нередовност на исковата молба * задължение за уведомяване * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №52/28.01.2010 по дело №4472/2008право на възстановяване * гори * нередовност на исковата молба * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №187/23.06.2010 по дело №803/2009установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * застрояване * реституция * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ТКОпределение №419/17.07.2015 по дело №1462/2015Частна касационна жалба * пасивна легитимация * установителен иск в производство по несъстоятелност * необходимо другарство * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №605/19.10.2009 по дело №516/2009продължаване на срок * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №21/22.01.2009 по дело №1/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №750/31.10.2012 по дело №532/2012правен интерес * нищожност-липса на основание * нередовност на исковата молба * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №173/07.04.2010 по дело №527/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одобряване на кадастрален план * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №743/28.12.2015 по дело №2415/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * производство по екзекватура
ГКОпределение №114/16.03.2012 по дело №1/2012допустимост на иск * прекратяване при висящ процес * нередовност на исковата молба * идентичност по страни, предмет и основание * Ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №51/27.04.2016 по дело №4968/2015Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКОпределение №679/07.12.2009 по дело №679/2009ревандикационен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №186/26.05.2014 по дело №5886/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №482/18.08.2009 по дело №322/2009вписване на искова молба * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на исковата молба * прогласяване на недействителност
ТКОпределение №383/15.06.2009 по дело №150/2009установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * липса на правен интерес * характер на иска в заповедно производство
ГКОпределение №492/05.11.2015 по дело №4784/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * подобрения
ГКОпределение №70/29.01.2010 по дело №30/2010нередовност на исковата молба * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКОпределение №731/29.10.2012 по дело №643/2012правна помощ * указания на съда * обезщетение за имуществени вреди * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №414/14.06.2012 по дело №309/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * отвод * указания на съда
ГКРешение №465/28.12.2012 по дело №1211/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * нередовност на исковата молба * съпричиняване * регресна отговорност * договор за изработка
ГКОпределение №611/12.11.2009 по дело №625/2009указания на съда * връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба
ГКРешение №280/05.07.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №32/24.04.2012 по дело №100/2011Иск за съществуване на вземането * произнасяне по недопустим иск * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №429/20.07.2015 по дело №702/2015Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №201/18.03.2013 по дело №1178/2013Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №822/09.03.2011 по дело №629/2009Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * нередовност на исковата молба * възстановяване на срокове
ГКРешение №121/24.04.2013 по дело №272/2012Обезщетение при гестия * строително-монтажни работи * необходими разноски * съсобственост * нередовност на исковата молба * списък на разноските
ГКОпределение №494/09.11.2015 по дело №4788/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * цена на иска * преюдициалност на спор
ГКРешение №165/09.04.2012 по дело №533/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №273/2011/14.03.2012 по дело №1597/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нередовност на исковата молба * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес
ТКРешение №194/05.12.2011 по дело №363/2010нередовност на исковата молба * правна квалификация
ГКРешение №103/13.03.2014 по дело №5656/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за кредит * нередовност на исковата молба * договорна ипотека
ГКРешение №42/01.04.2015 по дело №5385/2014Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №799/21.02.2011 по дело №305/2009Установителен иск * установителен иск * нищожност на договор за продажба * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * правоприемство * установяване право на собственост
ГКОпределение №787/20.11.2012 по дело №728/2012указания на съда * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №555/13.07.2010 по дело №152/2010искове срещу поделения или клонове на юридически лица * нередовност на исковата молба
ГКРешение №434/13.05.2010 по дело №700/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * указания на съда * установяване право на собственост към минал момент * реална част * грешка в кадастрален план
ГКРешение №162/09.07.2012 по дело №1260/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба * доклад по делото * указания на съда * правен интерес
ГКРешение №674/14.02.2011 по дело №1814/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна такса * евентуален иск * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №364/16.06.2015 по дело №2690/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ГКРешение №358/2011/02.03.2012 по дело №102/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба
ГКРешение №157/10.07.2013 по дело №1557/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правоприемство * преобразуване на кооперации
ТКРешение №65/10.05.2013 по дело №491/2012Неустойка * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №324/19.01.2012 по дело №1488/2010Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №81/20.02.2012 по дело №498/2011обжалване на действията на съдебния изпълнител * Иск за оспорване на вземането * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * Ревандикационен иск * Нищожност на действия и сделки
ГКРешение №378/15.10.2012 по дело №424/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №585/18.09.2013 по дело №908/2012Частна касационна жалба * колективен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №152/16.05.2012 по дело №1132/2011Допълване на решението * защита правото на собственост от неоснователни действия * предаване на владение * нередовност на исковата молба * доказателствена тежест * недопустимост на решение * реална част
ТКРешение №97/20.07.2011 по дело №620/2010нередовност на исковата молба * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №29/28.03.2012 по дело №1144/2010Иск за неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * доказателствена тежест
ГКРешение №157/18.06.2015 по дело №5176/2014Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * договор за заем * заповед за изпълнение * отрицателен установителен иск * действия без представителна власт * нередовност на исковата молба * обичайно местопребиваване
ГКОпределение №276/31.05.2010 по дело №162/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №43/03.02.2009 по дело №42/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * преклузивен срок
ГКРешение №400/27.12.2013 по дело №2607/2013Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск * сключване на трудов договор * съществуване на трудово правоотношение * неизплатено възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * форма на трудовия договор * нередовност на исковата молба * материалноправна легитимация на ответник
ТКОпределение №942/30.12.2014 по дело №2164/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * новация * отрицателен установителен иск * липса на правен интерес
ТКОпределение №545/22.06.2012 по дело №142/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКРешение №124/09.11.2015 по дело №2588/2014Недостатък на продадената вещ * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №559/16.07.2014 по дело №4222/2014Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №196/10.10.2014 по дело №2362/2014Делба * нередовност на исковата молба * съсобственост * регулационен план
ГКОпределение №195/18.03.2013 по дело №1710/2013нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №269/24.11.2011 по дело №1252/2010Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * нередовност на исковата молба * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост
ГКОпределение №260/26.05.2009 по дело №97/2009нередовност на исковата молба * изчисляване на срокове * надлежно уведомяване * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №22/17.05.2012 по дело №1854/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нищожност на договор за продажба * погасителна давност * нищожност-липса на основание * начална липса на основание * нередовност на исковата молба * свидетелски показания
ГКОпределение №172/29.02.2012 по дело №741/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * непозволено увреждане * отговорност за чужди виновни противоправни действия
ГКОпределение №498/15.10.2010 по дело №485/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок
ТКРешение №227/10.09.2012 по дело №613/2010Обхват на обезщетението за неизпълнение * подготвителен договор за учредяване на дружество * обезщетение за пропуснати ползи * обективни предели на сила на пресъдено нещо * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №372/15.08.2011 по дело №230/2011указания на съда * държавна такса * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №71/29.01.2009 по дело №527/2008нередовност на исковата молба * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №477/29.09.2011 по дело №417/2011нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКОпределение №813/13.12.2012 по дело №796/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * недопустим съдебен акт * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №579/12.10.2009 по дело №431/2009прекратяване на производството по делото * указания на съда * нередовност на исковата молба * обезщетение за имуществени вреди * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №211/01.04.2013 по дело №11/2013прекратяване на производството по делото * особен представител * нередовност на исковата молба
ГКРешение №315/07.12.2010 по дело №3555/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нередовност на исковата молба * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * принцип на равенство на страните
ТКОпределение №615/21.07.2014 по дело №2369/2013Частна касационна жалба * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена тежест * нередовност на исковата молба
ТКРешение №126/18.11.2014 по дело №69/2013Отменителни искове * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * договор за продажба
ТКОпределение №844/27.11.2013 по дело №3958/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №6/29.06.2016 по дело №3362/2015Разваляне на договор * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * саморъчно завещание
ГКРешение №266/31.05.2012 по дело №710/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * образование * конституиране на страни * нередовност на исковата молба * компетентност
ГКРешение №692/23.03.2011 по дело №1933/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * индивидуализация на недвижим имот * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №255/12.11.2012 по дело №348/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * допълнителна искова молба
ГКОпределение №74/23.02.2015 по дело №6/2015Частна касационна жалба * иск за неоснователно обогатяване * минимален размер на адвокатско възнаграждение * цена на иска * прекомерност на адвокатско възнаграждение * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №616/16.08.2010 по дело №455/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * държавна такса * надлежно упражняване право на иск * указания на съда
ГКОпределение №650/14.11.2011 по дело №433/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * обезщетение за извънреден труд * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №555/18.11.2013 по дело №5708/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * неизпълнение * продължаване на срок
ТКРешение №28/10.09.2012 по дело №650/2010Непозволено увреждане * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * делинквент
ГКРешение №192/19.04.2012 по дело №825/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * нередовност на исковата молба * Непозволено увреждане
ГКРешение №134/17.07.2015 по дело №6104/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №203/15.06.2010 по дело №5214/2008Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * държавна собственост * правоприемство * правен интерес * доказателствена тежест * отказ от правосъдие
ГКОпределение №128/22.03.2016 по дело №2200/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * цена на иска * държавна такса * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №85/18.02.2011 по дело №67/2011освобождаване от такси и разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №111/31.05.2016 по дело №5535/2015Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * договор за мандат * упълномощаване
ГКРешение №247/18.06.2012 по дело №449/2011Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №9/08.01.2010 по дело №583/2009нередовност на исковата молба * нищожност на делба
ГКОпределение №141/22.03.2013 по дело №631/2012нередовност на исковата молба * указания на съда * разпределяне на ползването * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №75/16.07.2015 по дело №6599/2014Ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * констативен нотариален акт * нередовност на исковата молба * допустимост на иск
ТКРешение №80/25.06.2013 по дело №156/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №354/29.06.2009 по дело №87/2009връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * Развод поради разстройство на брака
ГКРешение №130/03.05.2012 по дело №412/2011правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №49/07.04.2014 по дело №1211/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * поправка на очевидна фактическа грешка * пристрояване * надстрояване
ГКРешение №835/06.01.2011 по дело №1578/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * давностно владение * нередовност на исковата молба * правна квалификация * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №318/14.06.2011 по дело №170/2011инцидентен установителен иск * нередовност на исковата молба * договор за заем
ГКРешение №25/10.02.2010 по дело №668/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №101/18.04.2016 по дело №1324/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №169/04.03.2013 по дело №11/2013Частна касационна жалба * внасяне на държавна такса * нередовност на исковата молба * евентуален иск
ГКРешение №193/27.07.2010 по дело №240/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №29/10.01.2012 по дело №711/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * правна квалификация * неоснователно обогатяване
ГКРешение №262/31.05.2012 по дело №1422/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * компетентност
ГКОпределение №128/13.03.2012 по дело №535/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №474/11.11.2009 по дело №418/2009нередовност на исковата молба * активна процесуална легитимация * указания на съда * правосубектност * принцип на служебното начало
ГКРешение №141/23.06.2016 по дело №15/2016Разваляне на договор * Неустойка * продажба на чужда вещ * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нередовност на исковата молба
ГКРешение №311/24.02.2016 по дело №2659/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * служебно начало
ГКРешение №898/23.12.2010 по дело №1852/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №81/16.02.2015 по дело №3391/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * служебно начало * държавна такса
ТКРешение №187/04.07.2012 по дело №248/2010установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №448/15.07.2014 по дело №3883/2014Частна касационна жалба * установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * нередовност на исковата молба
ТКРешение №42/07.04.2015 по дело №868/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * съоръжения за присъединяване * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКОпределение №320/16.05.2013 по дело №2303/2013отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №501/24.07.2013 по дело №3562/2013Частна касационна жалба * алтернативно съединяване на искове * държавна такса * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * непозволено увреждане * указания на съда
ГКОпределение №327/17.06.2009 по дело №1339/2008Иск за установяване на трудово правоотношение * Установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред * нередовност на исковата молба * допустимост на иск
ГКРешение №286/13.07.2011 по дело №962/2010Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * право на възстановяване * нередовност на исковата молба * доказателства * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №400/24.11.2008 по дело №395/2008нередовност на исковата молба
ГКРешение №205/12.11.2015 по дело №619/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * държавна собственост
ТКОпределение №188/13.03.2013 по дело №56/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * несъстоятелност * спиране на производството по делото * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №27/08.03.2010 по дело №521/2009нередовност на исковата молба * такси и разноски по изпълнитено дело
ГКРешение №102/16.02.2010 по дело №104/2009нередовност на исковата молба * доклад по делото * Делба
ГКОпределение №425/30.07.2009 по дело №38/2009нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №417/14.11.2011 по дело №674/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * евентуален иск * установяване право на собственост * държавна собственост * постройка * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №52/10.02.2016 по дело №492/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №325/22.07.2010 по дело №253/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * служебно начало * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обжалваем интерес * нередовност на исковата молба
ТКРешение №59/28.04.2014 по дело №2053/2013Иск за плащане на цена * договор за продажба * нередовност на исковата молба * процесуални задължения на въззивния съд
ГКРешение №42/14.02.2011 по дело №527/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * конституиране на страни * нередовност на исковата молба * приемство в процеса
ГКОпределение №772/29.12.2011 по дело №734/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * правна квалификация * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №230/16.11.2015 по дело №2710/2015Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №79/04.02.2010 по дело №24/2010продължаване на срок * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №35/28.01.2014 по дело №15/2014възстановяване на запазена част * наследство * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №839/12.12.2012 по дело №776/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * делба * указания на съда
ГКОпределение №836/17.12.2013 по дело №4812/2013недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * частичен иск
ТКРешение №113/23.07.2013 по дело №200/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №826/02.12.2013 по дело №3887/2013Частна касационна жалба * обезпечениие на иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №138/17.03.2014 по дело №547/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * процесуални предпоставки * правен интерес * административен ред * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №210/03.10.2014 по дело №1900/2014Делба на наследство * делба * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №28/07.03.2011 по дело №1788/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * възстановена кооперация * преобразуване на кооперации * държавна собственост * общинска собственост
ГКОпределение №263/08.04.2014 по дело №671/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №670/30.12.2010 по дело №548/2010указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * правна помощ
ГКОпределение №531/29.09.2015 по дело №4241/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга
ГКРешение №61/02.03.2011 по дело №74/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * неправилно заснемане на недвижим имот * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ТКРешение №116/28.11.2012 по дело №102/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * запис на заповед * доказателствена тежест * изменение на иска
ГКРешение №21/09.02.2016 по дело №3530/2015Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * доклад по делото * преклузия * право на собственост
ТКРешение №194/26.11.2010 по дело №80/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №513/20.09.2010 по дело №465/2010преклузивен срок * обжалване на действията на съдебния изпълнител * нередовност на исковата молба * несеквестируемост
ТКРешение №56/17.07.2013 по дело №1201/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * държавна такса * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №663/24.09.2012 по дело №529/2012обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * солидарна отговорност * указания на съда * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Непозволено увреждане
ТКРешение №223/07.01.2013 по дело №53/2012Встъпване в правата на застрахования * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * регресен иск * застраховка "автокаско" * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ТКРешение №76/12.06.2012 по дело №377/2011Възнаграждение * договор за изработка * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №105/28.02.2012 по дело №637/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №253/18.05.2010 по дело №1114/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * нередовност на исковата молба * доказателства
ГКРешение №180/28.05.2012 по дело №4/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * временни постройки * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ТКРешение №163/07.02.2013 по дело №642/2011Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * разделност на отговорността * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №969/22.12.2014 по дело №6550/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКОпределение №527/08.09.2009 по дело №502/2009нередовност на исковата молба * делба * доказателства * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №149/29.03.2011 по дело №1463/2009Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * общи части * етажна собственост * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №190/10.05.2010 по дело №67/2010нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №245/13.05.2010 по дело №241/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКОпределение №622/24.11.2015 по дело №2254/2015Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * солидарна отговорност * разделност на отговорността
ГКОпределение №398/29.07.2011 по дело №201/2011процесуално представителство * нередовност на исковата молба * представителна власт
ГКОпределение №592/21.10.2009 по дело №558/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * правна помощ * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ТКРешение №76/08.07.2011 по дело №469/2010Защита на членството в дружеството * нередовност на исковата молба * произнасяне по непредявен иск
ГКОпределение №556/04.10.2010 по дело №436/2010нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №565/28.10.2009 по дело №577/2009иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване * нередовност на исковата молба * указания на съда * особено процесуално представителство
ГКОпределение №375/11.07.2012 по дело №588/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало * разделяне на искове
ГКОпределение №105/25.02.2011 по дело №95/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ТКРешение №96/26.05.2010 по дело №621/2009Непозволено увреждане * вреди от ексцес * нередовност на исковата молба * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №428/19.10.2012 по дело №358/2011Унищожаемост на договор поради измама * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №52/21.01.2014 по дело №679/2012нередовност на исковата молба * указания на съда * установителен иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКОпределение №752/30.12.2009 по дело №747/2009указания на съда * нередовност на исковата молба * трудово правоотношение
ГКОпределение №740/30.10.2012 по дело №686/2012установителен иск * указания на съда * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №438/12.01.2012 по дело №76/2011Непозволено увреждане * нередовност на исковата молба * предаване на владение * правна квалификация
ГКРешение №224/10.05.2010 по дело №236/2009Негаторен иск * общи части * право на ползване * етажна собственост * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №777/22.11.2012 по дело №632/2012нередовност на исковата молба * ревандикационен иск * индивидуализиране на спорното право * указания на съда
ГКОпределение №147/31.03.2015 по дело №1034/2015Частна касационна жалба * осъществена евикция * обективно съединяване на искове * нередовност на исковата молба
ГКРешение №215/12.03.2010 по дело №5089/2008Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * нередовност на исковата молба * представителна власт * доказателства
ГКОпределение №445/08.07.2013 по дело №3752/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * продължаване на срок * нередовност на исковата молба
ТКРешение №101/12.07.2010 по дело №857/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ТКРешение №35/01.09.2015 по дело №407/2014Разваляне на договора за аренда по съдебен ред * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правен интерес
ГКРешение №344/23.06.2010 по дело №1418/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трафопост * упълномощаване * нередовност на исковата молба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * конституиране на страни
ГКОпределение №196/08.05.2009 по дело №52/2009активна процесуална легитимация * общи части * етажна собственост * ревандикационен иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №142/21.02.2012 по дело №103/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №273/25.08.2014 по дело №506/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * свидетелски показания * необходимо другарство * нищожност-привидност на сделка * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №140/25.03.2009 по дело №161/2009нередовност на исковата молба * правна помощ
ГКОпределение №640/15.11.2010 по дело №618/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №363/04.08.2011 по дело №58/2011отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №41/02.02.2012 по дело №1540/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * нищожност на съдебно решение * конституиране на страни * надлежно упражняване право на иск
ГКОпределение №324/25.06.2010 по дело №282/2010нередовност на исковата молба * Непозволено увреждане * допустимост на иск * указания на съда * обективно съединяване на искове * насрещен иск
Определение №4/06.01.2011 по дело №нередовност на исковата молба * държавна такса * продължаване на срок * указания на съда
ТКОпределение №612/23.11.2015 по дело №3130/2015Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * безкасово плащане
ГКОпределение №331/02.06.2015 по дело №1631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * държавна такса * отрицателен установителен иск * публични вземания
ГКРешение №30/10.02.2014 по дело №592/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * сключване на трудов договор * съществуване на трудово правоотношение * непозволено увреждане * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №403/19.10.2012 по дело №321/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №21/12.01.2010 по дело №733/2009обичайно местопребиваване * международна компетентност на български съд * Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * нередовност на исковата молба
ГКРешение №29/06.07.2016 по дело №4261/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №112/15.07.2016 по дело №13/2016Делба * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №332/09.08.2016 по дело №3305/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правна квалификация * правен интерес * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ТКОпределение №383/16.08.2016 по дело №1312/2016Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение * нередовност на исковата молба * невнасяне на държавна такса * правен интерес
ГКРешение №211/19.09.2016 по дело №1171/2016Неоснователно обогатяване * задължения на въззивния съд * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №118/26.09.2016 по дело №2093/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове
ТКРешение №130/04.10.2016 по дело №2611/2015Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ГКОпределение №277/11.10.2016 по дело №3755/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №190/17.10.2016 по дело №995/2016Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКОпределение №512/03.11.2016 по дело №3026/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №201/08.11.2016 по дело №2212/2016Ревандикационен иск * реална част * нищожност на съдебно решение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки * право на иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №250/22.11.2016 по дело №908/2016Нищожност * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ГКРешение №292/24.11.2016 по дело №1784/2016Задатък * задатък * нередовност на исковата молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства * предварителен договор * разваляне на договор
ГКОпределение №457/06.12.2016 по дело №4997/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * допустимост на иск
ГКРешение №166/03.01.2017 по дело №209/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * регулационен план * договор за покупко-продажба * давностен срок
ГКОпределение №3/06.01.2017 по дело №5389/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №239/13.12.2016 по дело №2240/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * нередовност на исковата молба * процесуална легитимация
ГКРешение №209/17.01.2017 по дело №997/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ТКРешение №241/19.01.2017 по дело №2424/2015Защита на членството в дружеството * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №20/20.01.2017 по дело №5364/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Делба * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * общи части
ГКРешение №9/03.02.2017 по дело №2557/2016Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №9/01.02.2017 по дело №2474/2016Поправка на очевидна фактическа грешка * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ТКОпределение №81/09.02.2017 по дело №1982/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * указания на съда
ГКОпределение №46/13.02.2017 по дело №38/2017Частна касационна жалба * надлежна страна * процесуална легитимация * процесуални предпоставки * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №83/15.02.2017 по дело №2949/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №18/20.02.2017 по дело №2703/2016Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * реституция
ГКОпределение №101/23.02.2017 по дело №592/2016Частна касационна жалба * правна помощ * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №53/15.03.2017 по дело №660/2017Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * цена на иска * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * държавна такса
ГКРешение №39/10.04.2017 по дело №3165/2016Непозволено увреждане * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №123/19.04.2017 по дело №1448/2017Частна касационна жалба * правна помощ * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКОпределение №193/19.04.2017 по дело №400/2017Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба
ТКРешение №103/23.05.2017 по дело №458/2016Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение
ГКОпределение №91/25.05.2017 по дело №1333/2017Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * цена на иска * нищожност на договор
ТКОпределение №262/31.05.2017 по дело №996/2017Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * процесуална легитимация
ГКРешение №84/02.06.2017 по дело №4136/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * преобразуване на търговски дружества * правосубектност * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №110/14.06.2017 по дело №2289/2017Частна касационна жалба * вписване на искова молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №101/13.07.2017 по дело №60198/2016Неоснователно обогатяване * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №188/26.10.2017 по дело №4287/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №141/30.10.2017 по дело №4254/2016Иск за поправка грешки в официални документи по съдебен ред * недопустимост на решение * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №84/01.11.2017 по дело №4543/2016Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * преценка за допустимост на въззивно решение
ГКРешение №151/06.11.2017 по дело №1683/2017деликтна отговорност * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * Влог * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №116/28.11.2017 по дело №422/2017Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * преценка за допустимост на въззивно решение
ГКРешение №98/30.11.2017 по дело №3899/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * отвод * нередовност на исковата молба
ГКРешение №183/14.12.2017 по дело №210/2017Делба * нередовност на исковата молба * преценка за допустимост на въззивно решение
ГКРешение №182/21.12.2017 по дело №5543/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преценка за допустимост на въззивно решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №212/02.01.2018 по дело №4897/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * установителен иск в изпълнителното производство
ГКОпределение №48/26.01.2018 по дело №4542/2017Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * правна помощ
ГКОпределение №120/14.03.2018 по дело №580/2018нередовност на исковата молба * правна помощ * ненадлежна страна * Частна касационна жалба
ГКРешение №30/14.03.2018 по дело №2230/2017Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №138/22.03.2018 по дело №4303/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * насрещен иск * договор за продажба * давностно владение * нередовност на исковата молба * официален документ * вещно-прехвърлителен ефект
ТКОпределение №233/24.04.2018 по дело №182/2018Частна касационна жалба * връщане на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №182/30.04.2018 по дело №1330/2018Частна касационна жалба * нов ответник * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * субективно съединяване на искове * обезщетение за вреди * алтернативно съединяване на искове * процесуална легитимация * особен представител
ГКРешение №72/05.06.2018 по дело №1985/2017Ревандикационен иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ГКРешение №94/13.07.2018 по дело №3120/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализиране на спорното право
ТКРешение №193/18.07.2018 по дело №1631/2015Отговорност на управителя и контрольора * нередовност на исковата молба
ТКРешение №141/19.07.2018 по дело №1670/2017Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ТКРешение №131/18.07.2018 по дело №2081/2017Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * очевидна фактическа грешка * запис на заповед * нередовност на исковата молба
ГКРешение №67/24.07.2018 по дело №2713/2017Ревандикационен иск * наследствено правоприемство * Делба * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ТКРешение №13/02.08.2018 по дело №1014/2017Установителен иск * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №124/01.10.2018 по дело №3441/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКОпределение №447/04.10.2018 по дело №3105/2018Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * надлежна страна
ГКОпределение №452/04.10.2018 по дело №3389/2018Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №106/05.10.2018 по дело №4550/2017Ревандикационен иск * идентичност на имоти * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКОпределение №460/12.10.2018 по дело №2081/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право * наследяване * недопустимост на решение
ГКРешение №113/15.10.2018 по дело №4563/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба
ТКРешение №291/16.10.2018 по дело №3095/2017Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ГКОпределение №206/23.11.2018 по дело №4141/2018Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * Очевидна неправилност
ГКРешение №152/14.12.2018 по дело №5103/2017Непозволено увреждане * нередовност на исковата молба
ГКРешение №13/30.01.2019 по дело №2081/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право * наследяване * недопустимост на решение * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №207/12.02.2019 по дело №4909/2017Нищожност на нотариални действия * нищожност на нотариално действие * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нотариално удостоверяване * недопустимост на иск * нередовност на исковата молба * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * публична държавна собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКОпределение №67/11.02.2019 по дело №403/2019Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №25/08.03.2019 по дело №840/2018Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №55/22.03.2019 по дело №2581/2018Нищожност * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №104/22.07.2019 по дело №3151/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * реституция * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * недопустимост на решение * решение на поземлен орган * земеделски земи * прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * реституционен ефект * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ТКОпределение №376/09.08.2019 по дело №1602/2019Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * представителна власт * указания на съда
ГКРешение №37/03.09.2019 по дело №872/2018Делба * сила на пресъдено нещо * допълнителна искова молба * насрещен иск * идеална част * трето лице * искане за включване на вещ в делбената маса * прехвърляне на част от делбения имот * прехвърляне на спорното право * доклад по делото * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №131/07.10.2019 по дело №4137/2018Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на решение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * право на собственост * минал момент
ГКРешение №166/22.10.2019 по дело №3798/2018Делба * недопустимост на съдебен акт * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ТКОпределение №503/21.11.2019 по дело №2031/2019Частна касационна жалба * имуществени вреди * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * указания на съда
ТКРешение №103/21.11.2019 по дело №2012/2018Установителен иск * вероятна недопустимост * нередовност на исковата молба * вписване на ипотека * вписване в имотен регистър
ТКРешение №179/06.02.2020 по дело №2211/2018Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд