Ключови фрази
уреждане на сметки по регулация

ГКРешение №553/09.11.2009 по дело №56/2009грешка в кадастрален план * уреждане на сметки по регулация * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план
ГКРешение №388/28.02.2012 по дело №983/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * уреждане на сметки по регулация * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКРешение №186/11.06.2010 по дело №795/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №103/03.08.2012 по дело №905/2010Делба на наследство * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * придобивна давност * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №1936/19.01.2010 по дело №3326/2008предаване на владение * уреждане на сметки по регулация * давностно владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №313/19.04.2010 по дело №440/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * определяне на граници * предаване на владение * уреждане на сметки по регулация
ГКРешение №237/15.06.2010 по дело №578/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * сила на пресъдено нещо * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * възстановяване правото на собственост