Ключови фрази
отчуждително действие на регулационен план

ГКРешение №256/2011/20.01.2012 по дело №1302/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №423/13.01.2011 по дело №4949/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №167/26.04.2010 по дело №404/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * минимален размер на имот * давностно владение * неформална делба * придобивна давност * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №171/03.06.2011 по дело №312/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * отмяна на нотариален акт * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №243/18.10.2011 по дело №1146/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реална част * възстановяване правото на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №132/20.05.2013 по дело №942/2012делба * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * промени в имота, предмет на делбата * отчуждаване
ГКРешение №401/17.05.2010 по дело №510/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКРешение №110/29.10.2014 по дело №1875/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * определяне на квоти * възражение * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №150/21.03.2011 по дело №1666/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №300/28.06.2011 по дело №3248/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждително действие на регулационен план * реституция * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №254/31.10.2014 по дело №1576/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отчуждително действие на регулационен план * отчуждаване
ГКРешение №330/06.07.2010 по дело №4033/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * доказателствена тежест * държавна собственост * спор за материално право * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №286/07.11.2011 по дело №1242/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес * придобивна давност * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №671/11.10.2010 по дело №1717/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * реална част * отчуждаване * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №126/17.08.2011 по дело №337/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №570/27.07.2010 по дело №895/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * одържавени недвижими имоти * реституция
ГКРешение №373/22.10.2010 по дело №57/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на регулационен план * реституция * земеделски земи * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №90/06.08.2012 по дело №833/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №388/29.09.2010 по дело №679/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №273/2011/14.03.2012 по дело №1597/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нередовност на исковата молба * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес
ГКРешение №227/28.06.2010 по дело №735/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждително действие на регулационен план * придобивна давност
ГКРешение №304/12.07.2010 по дело №263/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * отчуждително действие на регулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №129/03.05.2012 по дело №794/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №461/27.04.2012 по дело №1316/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на строеж * държавна собственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №823/31.08.2011 по дело №1828/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * приложим закон * грешка в кадастрален план * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * държавна собственост * спор за материално право
ГКРешение №455/09.12.2011 по дело №1593/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * съдебно-техническа експертиза * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване * самостоятелен обект * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №103/03.08.2012 по дело №905/2010Делба на наследство * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * придобивна давност * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №358/26.04.2010 по дело №441/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * отчуждаване
ГКРешение №221/23.10.2014 по дело №843/2014Делба * съсобственост * придобивна давност * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №322/06.08.2010 по дело №1316/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * придобивна давност * наследяване
ГКРешение №423/10.11.2011 по дело №1481/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * давностно владение * придаване на части към недвижим имот * възражение за изтекла давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №280/17.12.2014 по дело №4008/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * недопустимост на решение
ГКРешение №237/15.06.2010 по дело №578/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * сила на пресъдено нещо * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №169/02.02.2017 по дело №946/2016Ревандикационен иск * реституция * отчуждително действие на регулационен план * предпоставки
ГКРешение №196/06.02.2017 по дело №2151/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване на граници на поземлените имоти * регулационен план * кадастрални данни * приложена регулация * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №96/25.07.2017 по дело №4212/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №129/04.01.2018 по дело №529/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * грешка в кадастрален план * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация
ГКРешение №96/05.07.2018 по дело №3758/2017Ревандикационен иск * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №41/09.07.2018 по дело №1919/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация
ГКРешение №120/15.10.2018 по дело №4912/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация * недопустим съдебен акт * правен интерес
ГКРешение №79/22.07.2019 по дело №2087/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрална карта * публична общинска собственост * установяване право на собственост към минал момент * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие