Ключови фрази
Ревандикационен иск

ГКРешение №220/12.06.2012 по дело №1118/2011Ревандикационен иск * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №180/23.02.2010 по дело №3884/2008установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * делба * обезщетение за пропуснати ползи * предварителен договор * наследяване * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №909/24.01.2011 по дело №1288/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №470/21.06.2010 по дело №691/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №139/16.06.2016 по дело №3400/2014Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ГКРешение №49/11.09.2012 по дело №1540/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * частичен иск * неоснователно обогатяване * частен документ * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №1/28.04.2016 по дело №3136/2015Негаторен иск * ревандикационен иск * спиране на производството по делото
ГКРешение №740/26.10.2010 по дело №1935/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * наследяване
ГКРешение №222/16.03.2010 по дело №489/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * конкуренция на права * доказателства
ГКРешение №390/02.11.2011 по дело №1476/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * наследяване по закон * непълно осиновяване * давностно владение
ГКРешение №32/15.02.2011 по дело №509/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * самостоятелен обект * благоустройствени мероприятия * застрояване * съсобственост
ГКРешение №86/07.04.2010 по дело №110/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * доказателствена тежест * предаване на владение
ГКРешение №178/17.12.2015 по дело №1770/2015Ревандикационен иск * право на собственост * право на строеж * реституция * указания на ВКС
ГКРешение №237/16.01.2014 по дело №5/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес
ГКРешение №229/20.10.2011 по дело №1465/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * договор за делба
ГКРешение №17/19.02.2016 по дело №4335/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * присъединяване на владение * недобросъвестно владение * реституция
ГКРешение №160/18.12.2015 по дело №4389/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * негаторен иск
ГКРешение №61/25.04.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * вписване на имот в капитала на търговско дружество * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №730/25.07.2011 по дело №1140/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на ползване * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №27/01.02.2013 по дело №588/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №135/03.08.2012 по дело №1200/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * замяна * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №578/08.09.2010 по дело №1188/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * прекъсване на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №167/26.04.2010 по дело №404/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * минимален размер на имот * давностно владение * неформална делба * придобивна давност * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №9/24.06.2013 по дело №301/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * предаване на владение * ревандикационен иск * недобросъвестно владение * фактическа власт * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №246/19.03.2010 по дело №615/2009Ревандикационен иск * отмяна на отчуждаване * спиране на придобивна давност * договор за дарение * предаване на владение * придобивна давност
Определение №566/20.12.2010 по дело №недопустимост на иск * допустимост на иск * Ревандикационен иск * получаване на дял от личното имущество
ГКРешение №403/06.07.2010 по дело №5327/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №245/03.11.2014 по дело №483/2014Ревандикационен иск
ГКРешение №191/18.07.2011 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * етажна собственост * общи части * приращения * постройка
ГКРешение №350/17.05.2012 по дело №530/2010Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * давностно владение
ГКРешение №173/04.03.2010 по дело №221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конфискация * приращения * вписване на имот в капитала на търговско дружество * съсобственост * одържавени недвижими имоти * реституция * конкуренция на основания
ГКРешение №298/14.12.2011 по дело №1502/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №84/31.03.2014 по дело №7136/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * предпоставки
ГКРешение №881/22.12.2010 по дело №1202/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * общинска собственост * одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №100/29.10.2014 по дело №7454/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * пристрояване * самостоятелен обект * реституция * присъединяване
ГКРешение №182/30.06.2011 по дело №1318/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * оспорване на нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №547/21.12.2009 по дело №506/2009изменение на иска * ревандикационен иск * установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №266/22.10.2013 по дело №3513/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * замяна * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №128/22.02.2016 по дело №931/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * нищожност * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №339/07.07.2010 по дело №1212/2009косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №67/24.06.2014 по дело №7530/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКОпределение №854/27.12.2012 по дело №696/2012право на задържане * Право на добросъвестния владелец на подобренията * преклузия * Ревандикационен иск * разпределяне на ползването
ГКРешение №61/26.05.2014 по дело №7685/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * доказателства * акт за държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №621/19.11.2009 по дело №306/2009отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * Ревандикационен иск
ГКРешение №205/25.11.2013 по дело №3243/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * доказателствени средства * привидни и прикрити договори * симулация * обратно писмо * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №273/26.04.2010 по дело №102/2009имуществени вреди * реституция * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №352/06.07.2010 по дело №189/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №981/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * свидетелски показания * земеделски земи * придобивна давност * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №175/04.06.2010 по дело №579/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * придобивна давност
ТКРешение №52/03.11.2011 по дело №325/2009Ревандикационен иск * уставен фонд на държавна фирма * материалноправна легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №23/10.07.2015 по дело №4642/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства
ГКОпределение №84/07.03.2011 по дело №410/2010допустимост на иск * нередовност на исковата молба * установителен иск * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * конституиране на страни
ГКРешение №240/24.09.2012 по дело №217/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * право на ползване * реституция
ГКРешение №133/01.06.2016 по дело №2346/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * грешка в кадастрална карта * обективно съединяване на искове * правна квалификация
ГКОпределение №397/15.07.2009 по дело №395/2009допустимост на иск * ревандикационен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №1015/30.12.2009 по дело №287/2009нищожност * договор за делба * ревандикационен иск * лично имущество * трансформация * съпружеска имуществена общност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №430/12.07.2013 по дело №643/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * придобивна давност * обезщетение за пропуснати ползи * експертиза * доказателства
ГКРешение №239/30.12.2015 по дело №6619/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване по закон * обикновено другарство * доказателствена тежест
ГКРешение №360/23.01.2013 по дело №596/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №115/08.10.2015 по дело №1708/2015Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * особен представител * необходимо другарство
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКРешение №376/12.03.2013 по дело №260/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * прекъсване на владение * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на задържане
ГКРешение №5/20.01.2012 по дело №822/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * официален документ * нищожност на договор за продажба * форма за валидност * отговор на искова молба * отговор на искова молба
ГКРешение №371/21.05.2010 по дело №5369/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство
ГКРешение №369/2011/12.04.2012 по дело №396/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * правоприемство
ГКРешение №145/2014/24.07.2015 по дело №1770/2014Ревандикационен иск * постановление за възлагане * вещно-прехвърлителен ефект * договорна ипотека
ГКРешение №90/16.04.2010 по дело №590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №138/23.03.2010 по дело №2463/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * конкуренция на права
ГКРешение №235/15.04.2010 по дело №673/2009Установителен иск * доказателствена тежест * предаване на владение * ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на замяна
ГКРешение №243/18.10.2011 по дело №1146/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реална част * възстановяване правото на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ГКОпределение №392/28.07.2011 по дело №230/2011допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * владение
ГКРешение №529/09.07.2010 по дело №1129/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * договор за покупко-продажба * подобрения * възстановена кооперация * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №30/12.03.2013 по дело №598/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №342/11.12.2012 по дело №373/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * добросъвестно владение * начало на давностен срок * груб строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * последващо субективно съединяване на искове * погасителна давност * субективно съединяване на искове
ГКРешение №358/13.07.2010 по дело №1476/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност
ГКРешение №217/17.08.2010 по дело №69/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №74/22.03.2013 по дело №757/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * изваждане от жилище * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №183/05.08.2011 по дело №609/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * реституция * общинска собственост * правна квалификация * наследяване
ГКРешение №11/31.03.2010 по дело №211/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследяване
ГКРешение №227/30.12.2014 по дело №3548/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * тълкуване на договор * договор за банков кредит * договорна ипотека * публична продан * суперфиция
ГКРешение №44/16.08.2010 по дело №4859/2008Ревандикационен иск * делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * съдебна спогодба * недопустимост на иск
ГКОпределение №20/17.01.2011 по дело №535/2010задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда * възстановяване правото на собственост * ревандикационен иск * правен интерес
ГКРешение №584/25.09.2009 по дело №2949/2008предаване на владение * придобивна давност * земеделски земи * свидетелски показания * добросъвестно владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №260/14.07.2010 по дело №91/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * упълномощаване * продажба на лек автомобил * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №631/23.11.2009 по дело №247/2009предаване на владение * сила на пресъдено нещо * право на задържане * доказателства * Ревандикационен иск * вписване на искова молба
ГКРешение №884/04.01.2011 по дело №1453/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * юридическо лице с нестопанска цел * право на строеж * държавна собственост * правна квалификация * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №230/25.06.2014 по дело №1870/2014Ревандикационен иск * иск за обезщетение на неползващия собственик * съдебни разноски * обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
ГКРешение №42/13.08.2010 по дело №121/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * доказателства * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на строеж * трафопост
ГКРешение №200/29.06.2010 по дело №5293/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №489/05.01.2012 по дело №1458/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №463/20.12.2011 по дело №109/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * установяване право на собственост
ГКРешение №384/02.11.2012 по дело №804/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи
ГКРешение №483/06.06.2012 по дело №558/2011Ревандикационен иск * присъединяване на владение * давностно владение
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №382/28.10.2010 по дело №544/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * преобразуване на кооперации * придобивна давност
ГКРешение №573/21.06.2010 по дело №641/2009придобиване преди брака * нередовност на исковата молба * гараж * вноска в ЖСК * Ревандикационен иск * лично имущество * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №360/2011/08.02.2012 по дело №79/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * придобивна давност
ГКОпределение №375/02.10.2008 по дело №1427/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №223/31.10.2011 по дело №1317/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * давностен срок * придобивна давност * доказателствена тежест
ГКРешение №10/20.02.2013 по дело №742/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * общинска собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №321/19.04.2010 по дело №473/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за дарение
ГКРешение №447/24.06.2010 по дело №733/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция
ГКРешение №354/12.12.2011 по дело №1581/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * разрешение за строеж
ГКРешение №253/2011/09.01.2012 по дело №1149/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * реална част * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №69/23.07.2015 по дело №6268/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * солидарност * владение * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №309/20.02.2014 по дело №742/2012Ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * решение на общо събрание * договор за покупко-продажба
ГКРешение №299/16.05.2012 по дело №196/2010Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части
ГКРешение №150/10.07.2014 по дело №6916/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * спор за материално право
ГКРешение №136/16.07.2012 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * акт за държавна собственост * възстановяване в стари реални граници * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №389/10.05.2010 по дело №364/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * оземляване на бежанци * придобивна давност * давностно владение * договорна ипотека * идентичност на имоти
ГКРешение №93/24.04.2013 по дело №1535/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКОпределение №562/14.07.2014 по дело №3452/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * ревандикационен иск * преюдициалност на спор * изкупуване на част от съсобствен имот
ГКРешение №340/15.07.2010 по дело №1349/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКОпределение №285/25.05.2009 по дело №275/2009ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки
ГКРешение №123/21.06.2013 по дело №940/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * представителство * управител на етажна собственост * конституиране на страни
ГКРешение №13/27.01.2012 по дело №176/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * официален документ * акт за държавна собственост * оспорване на истинността на документ * одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №366/27.09.2010 по дело №333/2010освобождаване от такси и разноски * ревандикационен иск
ГКРешение №131/26.03.2012 по дело №720/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на възбрана * принудително изпълнение * относителна недействителност * публична продан * трето лице * форма за валидност * договорна ипотека
ГКРешение №238/2011/13.01.2012 по дело №999/2010Ревандикационен иск * право на задържане * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * обезщетение за ползване * предаване на владение * подобрения * пристрояване
ГКРешение №42/09.02.2012 по дело №376/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * задължение за прехвърляне на собственост и за плащане на цената * форма за действителност
ГКРешение №33/02.07.2015 по дело №3903/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * упълномощаване * форма за действителност
ГКРешение №766/03.02.2011 по дело №1590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * придобивна давност * право на ползване * реституция * право на изкупуване от ползвател * официален свидетелстващ документ * земеделски земи
ГКРешение №341/06.12.2011 по дело №252/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * указания на съда * доклад по делото * общинска собственост * доказателства
ГКРешение №82/01.06.2015 по дело №6873/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * доказателства * придобивна давност * предварителен договор * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №1011/12.03.2010 по дело №3409/2008Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * нищожност-липса на предмет * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване
ГКРешение №916/19.01.2010 по дело №4205/2008предаване на владение * право на строеж * съсобственост * общинска собственост * приращения * Ревандикационен иск
ГКРешение №284/30.07.2010 по дело №714/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * трафопост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * материалноправна легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №1022/17.03.2010 по дело №552/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * грешка в кадастрален план * спор за материално право * определяне на граници * реална част
ГКРешение №172/02.07.2014 по дело №2179/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * апорт * кооперативен съюз * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №325/21.10.2011 по дело №1172/2010Ревандикационен иск * подобрения * косвен съдебен контрол * Право на добросъвестния владелец на подобренията * наследствено правоприемство * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №501/17.08.2009 по дело №1875/2008държавна такса * ревандикационен иск
ГКРешение №92/11.08.2011 по дело №1194/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №933/10.09.2010 по дело №3468/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * реституция * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №41/26.02.2016 по дело №4951/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * намерение за своене * владение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №190/09.10.2013 по дело №948/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * прекратяване на изпълнителното производство
ГКРешение №19/02.02.2010 по дело №4358/2008 * Ревандикационен иск
ГКРешение №55/22.02.2012 по дело №812/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * вписване на искова молба * приращения
ГКРешение №241/14.07.2010 по дело №1170/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * съсобственост * отчуждаване * държавна собственост * таван
ГКРешение №127/17.02.2010 по дело №5352/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановена кооперация * преобразуване на кооперации * реституция * право на строеж * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №311/27.07.2012 по дело №797/2010Ревандикационен иск * придобивна давност * реституция
ГКРешение №270/28.01.2015 по дело №7515/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност на договор за ипотека
ГКРешение №97/28.06.2016 по дело №444/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение № 165/17.05.2010 по дело №4719/2008Нищожност * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/ * доказателства * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКРешение №244/15.12.2014 по дело №7696/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №27/01.06.2010 по дело №2072/2008Ревандикационен иск * делба на наследство * сила на пресъдено нещо * суперфиция * право на строеж * вписване в имотен регистър * разрешение за строеж
ГКРешение №491/07.07.2010 по дело №1348/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * сила на пресъдено нещо * добросъвестно владение * трето лице * преклузия * обратно действие * нищожност на договор за продажба * нищожност на пълномощно * възражение за изтекла давност
ГКРешение №9/25.03.2014 по дело №3700/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №705/29.10.2010 по дело №1744/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №202/02.06.2010 по дело №2/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №99/20.07.2011 по дело №827/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност
ГКРешение №772/05.11.2010 по дело №1894/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №169/04.06.2012 по дело №950/2011Ревандикационен иск * унищожаване поради грешка * право на ползване * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * обезщетение за ползване * насрещен иск * нищожност-липса на съгласие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №665/29.01.2010 по дело №2703/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * правоприемство
ГКРешение №88/09.03.2012 по дело №1131/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №422/06.08.2012 по дело №691/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * приемство в процеса * очевидна фактическа грешка * защитени територии * държавна собственост
ГКРешение №102/15.07.2013 по дело №683/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * право на задържане * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №73/23.05.2014 по дело №173/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * договор за наем * допустимост на иск
ГКРешение №454/22.10.2010 по дело №765/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * подобрения * право на задържане * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №331/2011/27.03.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * давностно владение
ТКРешение №92/18.08.2010 по дело №645/2009Неоснователно обогатяване * ревандикационен иск * публична продан * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №89/10.09.2010 по дело №4133/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * съвладение * добросъвестно владение * общинска собственост * отмяна на отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №804/24.01.2011 по дело №1257/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * реална част * неоснователно обогатяване * частичен иск * замяна * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №62/18.06.2010 по дело №4739/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * поправка на очевидна фактическа грешка * доказателства * правен интерес * право на изкупуване * негаторен иск
ГКРешение №257/20.10.2011 по дело №1369/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №176/07.12.2015 по дело №2620/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * прехвърляне на спорно право * правоприемство * недопустимост на решение
ГКРешение №36/01.02.2012 по дело №211/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок * допустимост на иск * принудително изпълнение
ГКОпределение №156/14.04.2011 по дело №37/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск * Ревандикационен иск * правен интерес
ГКРешение №565/28.01.2010 по дело №2932/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост
ГКРешение №116/24.03.2011 по дело №401/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * реституция * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * преклузия * право на изкупуване от ползвател
ГКОпределение №139/18.03.2009 по дело №46/2009съдебни разноски * държавна такса * ревандикационен иск
ГКРешение №246/2011/06.03.2012 по дело №1200/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * замяна * възстановяване правото на собственост * трето лице * придобивна давност
ТКРешение №105/12.06.2013 по дело №5/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * апорт * липса на правен интерес * ревандикационен иск
ГКРешение №475/27.07.2010 по дело №122/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * право на изкупуване от ползвател * конститутивно действие * придобивна давност
ГКОпределение №575/20.12.2010 по дело №513/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда
ГКРешение №281/29.10.2012 по дело №130/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отказ от иск * процесуален субституент * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * прехвърляне на спорното право * вписване на искова молба * необходимо другарство
ГКРешение №259/2012/08.01.2013 по дело №299/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * наследствено правоприемство * отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №248/21.07.2010 по дело №58/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №36/11.06.2013 по дело №1244/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №813/08.06.2011 по дело №1929/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * общи части * промяна на предназначение на общи части * етажна собственост * приращения * свидетелски показания
ГКРешение №259/09.06.2011 по дело №786/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №85/11.05.2016 по дело №5643/2015Ревандикационен иск * прекратяване на изпълнителното производство * постановление за възлагане
ГКРешение №128/07.11.2014 по дело №3449/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * недопустимост на решение
ГКРешение №21/01.07.2015 по дело №6057/2014Ревандикационен иск * нищожност-невъзможен предмет * предаване на владение * несамостоятелен обект в сграда
ГКРешение №366/19.12.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №32/20.02.2013 по дело №576/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * отговор на искова молба * преклузия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №35/25.02.2013 по дело №669/2012Ревандикационен иск * недобросъвестно владение * подобрения * право на задържане * нищожност на завещателно разпореждане * добросъвестно владение
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКОпределение №10/16.01.2009 по дело №2250/2008допустимост на иск * приемство в процеса * ревандикационен иск * конституиране на страни
ГКРешение №109/16.06.2011 по дело №633/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * публична продан * неоснователно обогатяване * реституция * обезщетение за ползване
ГКРешение №240/20.12.2011 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * обективно съединяване на искове
ГКРешение №486/08.06.2010 по дело №5129/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация * регулационен план
ГКРешение №140/23.11.2015 по дело №2725/2015Ревандикационен иск * правоприемство * придобивна давност * право на задържане * нищожност на договор за продажба * делегиране на правомощия * административна дейност
ГКРешение №278/17.08.2011 по дело №1081/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * наследяване
ГКРешение №124/10.05.2010 по дело №4662/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото * възобновяване на производството по делото * изчисляване на срокове
ГКРешение №250/13.07.2010 по дело №2955/2008Ревандикационен иск * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот в капитала на търговско дружество * предоставяне за стопанисване и управление * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №632/11.10.2010 по дело №539/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * наследяване * застрояване * държавна собственост * новооткрито наследство
ГКРешение №241/23.10.2013 по дело №3194/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * материалноправна легитимация на ищеца * реституция
ГКРешение №47/25.04.2012 по дело №929/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * самостоятелен обект * таван
ГКРешение №712/04.02.2011 по дело №371/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * недобросъвестно владение * нищожност на делба * придобивна давност * общи части * етажна собственост * отчуждаване
ГКРешение №78/08.07.2010 по дело №4543/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКРешение №230/31.01.2014 по дело №2252/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * недопустим съдебен акт * общинска собственост
ГКРешение №176/15.05.2010 по дело №673/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностно владение * добросъвестно владение * договор за гледане и издръжка * погасителна давност
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №69/25.03.2010 по дело №260/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трафопост * сервитутни зони
ГКРешение №199/05.10.2011 по дело №1171/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * съдебно признание на факт * план за новообразувани имоти
ГКРешение №289/26.03.2010 по дело №458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * спиране на придобивна давност * конфискация * отмяна на присъда за конфискация * обратно действие на отмяната на присъда за конфискация * връщане на конфискувано имущество * делегиране на правомощия * държавна собственост * нищожност * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №547/12.01.2011 по дело №660/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост * начало на давностен срок * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №191/24.04.2012 по дело №157/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * задължение на трето лице да представи документ * земеделски земи * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №243/11.09.2013 по дело №276/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * реституция * земеделски земи * идентичност на имоти
ГКРешение №154/26.10.2015 по дело №1425/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * жилища от държавния жилищен фонд
ГКРешение №450/11.08.2010 по дело №616/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конкуренция на вписвания * спиране на производството по делото * договор за дарение * договор за замяна * нищожност на замяна * преюдициално значение
ГКРешение №246/14.05.2010 по дело №344/2009Установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на иска * преминаване от установителен към осъдителен иск
ГКРешение №694/23.02.2010 по дело №264/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * апорт * правоприемство
ТКРешение №92/27.07.2010 по дело №733/2009установяване право на собственост * ревандикационен иск * присъединяване на владение * нищожност * добросъвестно владение * решение на общо събрание на кооперация
ГКРешение №202/13.07.2012 по дело №680/2011Ревандикационен иск * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот * право на строеж * смесена съсобственост * придобивна давност
ГКРешение №41/28.05.2014 по дело №4330/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * приращения * самостоятелен обект
ГКРешение №401/17.05.2010 по дело №510/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКОпределение №144/25.02.2015 по дело №1020/2015Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск * преклузивен срок * изменение на иска * преклузия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКРешение №211/13.09.2011 по дело №1940/2009Негаторен иск * ревандикационен иск * придобивна давност * общи части * таван
ГКРешение №142/05.08.2011 по дело №151/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * подобрения * отмяна на нотариален акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №396/03.01.2012 по дело №1462/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №255/31.10.2014 по дело №3109/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * изпълнителен лист * споразумение
ГКРешение №866/04.08.2011 по дело №1586/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * кооперативен съюз * правоприемство * одържавени недвижими имоти * възстановена кооперация * пристрояване * договор за покупко-продажба
ГКРешение №383/02.11.2011 по дело №1388/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * трето лице * добросъвестно владение * присъединяване на владение * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * прекъсване на давност
ГКОпределение №379/18.08.2011 по дело №223/2011Ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо * обективно съединяване на искове * приращения * Делба
ГКОпределение №110/27.03.2014 по дело №1655/2014Частна касационна жалба * ревандикационен иск * несамостоятелен обект в сграда * цена на иска
ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКРешение №497/02.07.2010 по дело №715/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * придобивна давност * замяна * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №521/23.06.2010 по дело №1083/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * свидетелски показания
ГКРешение №422/2010/17.01.2011 по дело №939/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * задължително другарство * право на задържане * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №83/26.03.2013 по дело №799/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * съсобственост * придобивна давност * земеделски земи * отчуждаване
ГКРешение №82/04.07.2014 по дело №6798/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * допълване на решение
ГКРешение №869/15.02.2010 по дело №3236/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * апорт * общинска собственост * нарушено владение * отнето владение * държавна собственост
ГКРешение №750/04.11.2010 по дело №1794/2009Ревандикационен иск * земеделски земи * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * подобрения * право на задържане * незаконен съдебен състав
ГКРешение №50/10.02.2012 по дело №908/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №246/17.12.2014 по дело №1073/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №98/27.07.2015 по дело №521/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * приращение
ГКРешение №263/19.07.2010 по дело №1157/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * давностно владение * предоставяне за стопанисване и управление * доказателства
ГКРешение №395/09.01.2012 по дело №137/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * разпореждане с кооперативно имущество * преюдициално значение * висящност на процеса * благоустройствени мероприятия * преждевременно предявен иск
ГКРешение №109/25.05.2015 по дело №7420/2014Ревандикационен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предаване на владение * земеделски земи * прекъсване на давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №106/04.07.2014 по дело №5161/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * допустимост на доказателства
ГКОпределение №145/19.03.2010 по дело №630/2009установителен иск * правен интерес * владение * ревандикационен иск * съсобственост
ГКРешение №94/27.06.2016 по дело №520/2016Ревандикационен иск * оспорване на констативен нотариален акт * възражение * право на собственост
ГКРешение №699/08.01.2010 по дело №691/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №13/22.02.2013 по дело №508/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * отговор на искова молба * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №318/06.07.2010 по дело №436/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №534/03.11.2011 по дело №468/2011установителен иск за собственост * прекратяване при висящ процес * Ревандикационен иск
ГКРешение №64/31.03.2011 по дело №1309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * право на ползване * съдебна спогодба * уравнение на дялове * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на форма * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №629/01.12.2009 по дело №591/2009реституция * отчуждаване * регулационен план * застроителен план * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * Ревандикационен иск * благоустройствени мероприятия
ГКОпределение №448/23.12.2008 по дело №2019/2008произнасяне по непредявен иск * ревандикационен иск * обезпечителни мерки
ГКРешение №181/14.09.2011 по дело №261/2010Ревандикационен иск * земеделски земи * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №235/20.12.2013 по дело №691/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на ползване на собственика на постройката върху земята * реституция
ГКРешение №931/21.01.2010 по дело №5000/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * предварителен договор * разваляне поради неизпълнение * право на задържане
ГКРешение №175/17.07.2013 по дело №23/2013ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * изваждане на актив от капитала на търговско дружество * апорт * възражение за нищожност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * недействителност на вписване
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1485/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * приемство в процеса * трансформация на правото на ползване в право на собственост * идентичност на имоти * застрояване * постройка
ГКРешение №127/17.08.2011 по дело №2014/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * обратно действие * недобросъвестно владение * начален момент на забава * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията *
ГКРешение №308/2011/13.03.2012 по дело №1134/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за делба * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №95/24.06.2015 по дело №524/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * таван
ГКРешение №112/07.11.2014 по дело №1394/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск
ГКРешение №343/01.11.2011 по дело №1147/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * саморъчно завещание * нищожност-липса на форма * форма за валидност * придобивна давност * установяване право на собственост
ГКРешение №841/03.08.2011 по дело №1722/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * правен интерес * реституция * спор за материално право * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №594/04.12.2009 по дело №3139/2008установяване право на собственост * предаване на владение * придобивна давност * владение * правоприемство * Ревандикационен иск
ГКРешение №375/19.10.2010 по дело №452/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност * одържавени недвижими имоти * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №86/11.08.2010 по дело №3576/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * прекъсване на давност * право на строеж * договор за изработка * разваляне на договор * трето лице
ГКРешение №48/12.07.2011 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * неоснователно обогатяване * реституция * отмяна на отчуждаване * право на строеж * недопустимост на решение
ГКРешение №630/14.12.2009 по дело №608/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * доказателства * оспорване на констативен нотариален акт
ГКРешение №96/29.03.2011 по дело №290/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * одържавени недвижими имоти * застрояване * суперфиция * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №143/08.12.2010 по дело №4361/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на иск * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №19/26.06.2012 по дело №964/2011Ревандикационен иск * приращения * право на строеж * сила на пресъдено нещо * делба
ГКРешение №186/14.01.2016 по дело №5980/2014Ревандикационен иск * въвод във владение * правоприемство * разделителен протокол * право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1215/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * особен залог * конкуренция на права * разваляне на договор по съдебен ред * обратно действие * вписване на искова молба * трето лице * вписване в регистъра за особените залози
ГКРешение №574/30.06.2010 по дело №1127/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №155/24.06.2016 по дело №1007/2016Ревандикационен иск * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №147/17.08.2011 по дело №377/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №72/21.07.2014 по дело №7698/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * конституиране на страни * процесуален субституент
ГКРешение №492/14.01.2011 по дело №648/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКОпределение №244/16.04.2013 по дело №2572/2013изменение на решението в частта относно разноските * Нищожност * обективно съединяване на искове * ревандикационен иск
ГКРешение №821/19.11.2010 по дело №1906/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * саморъчно завещание * право на ползване * форма за валидност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №344/01.11.2011 по дело №1451/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС * контрол за валидност на административен акт * доказателства * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №223/14.05.2012 по дело №1186/2011Ревандикационен иск * установителен иск * нищожност-противоречие на закона * отмяна на констативен нотариален акт * насрещен иск * давностно владение * нищожност на нотариално действие * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №188/30.09.2013 по дело №846/2012Ревандикационен иск * редовност на исковата молба * правен интерес * план за новообразувани имоти
ГКРешение №42/12.02.2013 по дело №701/2012Ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба * предаване на владение
ГКРешение №129/30.06.2015 по дело №268/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * публична продан * договор за аренда
ГКРешение №59/28.06.2016 по дело №609/2016Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * реституция * отчуждаване
ГКРешение № 187/26.04.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * преобразуване на кооперации * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №417/26.05.2009 по дело №1301/2008отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * Ревандикационен иск
ГКРешение №218/2011/06.01.2012 по дело №1508/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на регулационен план * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №102/30.05.2016 по дело №5728/2015Ревандикационен иск * придобивна давност * реална част
ГКРешение №103/13.05.2016 по дело №6163/2015Ревандикационен иск * държавна собственост * конститутивно действие * акт за държавна собственост
ГКРешение №217/24.11.2015 по дело №2469/2015Ревандикационен иск * предаване на вещи * предаване на владение * изземване
ГКРешение №254/2011/10.01.2012 по дело №1119/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * движими вещи * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение
ГКРешение №260/14.11.2011 по дело №118/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №37/16.07.2015 по дело №6418/2014Ревандикационен иск * нищожност на отделни части на договор * предаване на владение * постановление за възлагане
ГКРешение №313/07.10.2011 по дело №15/2010установителен иск * Ревандикационен иск * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * особен представител
ГКРешение №850/22.12.2010 по дело №1150/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №419/27.05.2010 по дело №3361/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи
ГКРешение №292/30.07.2010 по дело №896/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * минимален размер на имот * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател
ТКРешение №115/01.10.2009 по дело №308/2009прехвърляне на търговско предприятие * вписване в търговски регистър * конститутивно действие * Ревандикационен иск
ГКРешение №159/01.07.2014 по дело №1435/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост
ГКРешение №36/27.05.2016 по дело №4751/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * предаване на владение * предоставяне за стопанисване и управление * акт за държавна собственост
ГКРешение №399/10.05.2010 по дело №1013/2009етажна собственост * общи части * право на строеж * незаконен строеж * узаконяване на строеж * надстрояване * таван * Ревандикационен иск
ГКРешение №366/22.10.2012 по дело №64/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за гледане и издръжка * принос * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * трансформация
ГКРешение №388/20.12.2012 по дело №234/2012Ревандикационен иск * давностно владение * спиране на давност
ГКРешение №180/18.10.2013 по дело №2317/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * присъединяване * добросъвестно владение * право на строеж * начало на давностен срок * разваляне на договор
ГКРешение №163/14.06.2010 по дело №511/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * придобивна давност * общинска собственост * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №78/17.06.2015 по дело №379/2015Ревандикационен иск * неизпълнение * разваляне на договор
ГКРешение №44/27.03.2015 по дело №6096/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * придобивна давност * разваляне на договор
ГКРешение №403/29.10.2010 по дело №129/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи
ГКРешение №73/12.03.2012 по дело №376/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * реституция * земеделски земи * материалноправна легитимация на ищеца * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
ГКРешение №271/20.10.2011 по дело №1237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * акцизни стоки без бандерол * право на ползване * реална част * договор за наем * присъединяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №912/18.01.2011 по дело №1753/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен съдебен състав * конститутивно действие * косвен съдебен контрол
ГКРешение №1033/06.04.2010 по дело №11/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за делба * договор за покупко-продажба * спиране на придобивна давност
ГКОпределение №153/13.04.2011 по дело №383/2010възстановяване на срокове * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * държавна такса * изчисляване на срокове * Ревандикационен иск
ГКРешение №68/14.07.2015 по дело №7224/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти
ГКРешение №75/28.02.2012 по дело №1283/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * установяване право на собственост * право на строеж * общи части * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №144/29.04.2010 по дело №4912/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКОпределение №426/27.07.2009 по дело №340/2009обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * действие на вписването * регулационен план
ГКРешение №431/08.11.2010 по дело №439/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * отмяна на констативен нотариален акт * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №233/27.11.2012 по дело №195/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * незаконен строеж * общинска собственост * преустройство * самостоятелен обект * нищожност на договор за продажба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №77/29.05.2014 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обстоятелствена проверка * доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * официален документ
ГКРешение №333/23.04.2010 по дело №526/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * договор за заем * обратно изкупуване * обезпечение по договор за заем * привидни и прикрити договори
ГКРешение №301/16.06.2010 по дело №1221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №52/20.04.2015 по дело №5278/2013Ревандикационен иск * замяна * предварителен договор * разваляне на договор * Неустойка
ГКРешение №643/04.01.2011 по дело №1196/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №146/26.04.2010 по дело №238/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост
ГКРешение №335/2011/12.01.2012 по дело №285/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * преустройство * общи части
ГКРешение №52/16.02.2011 по дело №1458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * връчване на съдебни книжа * обстоятелствена проверка * придобивна давност * общинска собственост * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №10/04.03.2015 по дело №4171/2014Ревандикационен иск * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * доказателства
ГКРешение №554/2010/02.09.2011 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * придобивна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №601/23.10.2009 по дело №504/2009правен интерес * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на основание * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №216/15.09.2011 по дело №452/2010Ревандикационен иск * етажна собственост * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №108/25.07.2012 по дело №1291/2010Ревандикационен иск * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №385/06.10.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * приращения * право на строеж * добросъвестно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №468/29.11.2010 по дело №913/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №157/23.11.2015 по дело №7271/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * реституция * преустройство * самостоятелен обект * приращения
ГКРешение №432/18.03.2013 по дело №90/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * предоставяне за стопанисване и управление * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * доказателства
ГКРешение №700/02.11.2010 по дело №1603/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * свръх петитум * преустройство
ГКРешение №35/27.02.2015 по дело №6594/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * частичен иск * приращение
ГКРешение №113/09.07.2013 по дело №1274/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * възражение за прихващане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №25/06.07.2012 по дело №1035/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * свидетелски показания * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №306/22.07.2009 по дело №281/2009сила на пресъдено нещо * Ревандикационен иск * установителен иск * съсобственост
ГКРешение №398/10.05.2010 по дело №980/2009Ревандикационен иск * саморъчно завещание * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * противоконституционност * отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част * трето лице-помагач
ГКРешение №300/28.06.2011 по дело №3248/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждително действие на регулационен план * реституция * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №285/02.08.2013 по дело №4/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * разпореждане с кооперативно имущество * придобивна давност
ГКРешение №243/11.02.2014 по дело №936/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост
ГКОпределение №424/12.10.2009 по дело №305/2009сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * идентичност по страни, предмет и основание * *
ГКРешение №217/21.01.2015 по дело №6000/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * преустройство * самостоятелен обект * оспорване на нотариален акт * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №194/21.04.2012 по дело №834/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * писмени доказателства
ГКРешение №26/30.04.2014 по дело №4341/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи
ГКРешение №126/07.07.2015 по дело №7150/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * мотиви на въззивно решение * реституция
ГКРешение №703/22.12.2009 по дело №690/2009отмяна по молба на трето лице * Ревандикационен иск
ГКРешение №245/2013/14.01.2014 по дело №4491/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * постройка * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №252/2012/07.01.2013 по дело №493/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * общи части * етажна собственост * самостоятелен обект * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №209/12.11.2013 по дело №32/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * указания на ВКС
ГКРешение №192/18.10.2013 по дело №265/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * недобросъвестно владение
ГКРешение №122/30.06.2010 по дело №239/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * конфискация * противоконституционност * одържавени недвижими имоти * застрояване
ГКРешение №234/23.03.2010 по дело №2420/2008предаване на владение * общинска собственост * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * Ревандикационен иск * земеделски земи
ГКРешение №568/06.07.2010 по дело №424/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1370/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на административен акт * нови факти и доказателства * косвен съдебен контрол * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * реституция * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №10/24.07.2013 по дело №334/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * прекъсване на давност * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №18/31.05.2012 по дело №151/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * косвен съдебен контрол * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №88/14.05.2013 по дело №819/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №42/11.05.2016 по дело №4643/2015Ревандикационен иск * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №80/05.04.2011 по дело №1262/2009Нищожност * ревандикационен иск * предаване на владение * привидни и прикрити договори * симулация * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №9/23.01.2012 по дело №251/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * незаконен строеж * подобрения
ГКРешение №226/01.11.2011 по дело №441/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * одържавени недвижими имоти * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №189/22.12.2014 по дело №2640/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * гараж * приращение * право на строеж
ГКРешение №78/31.07.2012 по дело №1561/2010Ревандикационен иск * необходимо другарство
ГКРешение №340/04.10.2013 по дело №488/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №571/19.07.2010 по дело №385/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * правосубектност * план за земеразделяне * възстановяване правото на собственост * застрояване * общинска собственост
ГКРешение №61/08.07.2011 по дело №669/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес * възражение за нищожност * съсобственост * държавна собственост * договор за наем
ГКРешение №5/23.01.2012 по дело №186/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * идентичност на имоти * реституция * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКОпределение №421/09.10.2009 по дело №406/2009сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №431/29.03.2013 по дело №607/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * съсобственост * промяна на предназначение на общи части * преработване
ГКРешение №50/21.03.2011 по дело №971/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба на наследство * съсобственост * наследяване
ГКРешение №841/19.01.2010 по дело №3530/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * действия във вреда на представлявания * упълномощаване * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №317/02.07.2010 по дело №877/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * допустимост на иск * придобиване по време на брака
ГКРешение №382/24.06.2010 по дело №323/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наем * обезщетение за пропуснати ползи * придобивна давност * наследяване * обстоятелствена проверка * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №782/27.05.2011 по дело №1865/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * доказателства * договор за делба * нищожност на делба * обезщетение за ползване * представителство
ГКРешение №246/22.04.2010 по дело №3507/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №101/14.07.2015 по дело №891/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * предварителен договор * придобивна давност
ГКРешение №501/17.05.2012 по дело №675/2009Ревандикационен иск * давностно владение
ГКРешение №311/06.08.2010 по дело №1056/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №427/28.12.2012 по дело №357/2012Ревандикационен иск * преработване * договор за лизинг * приращение
ГКРешение №352/12.12.2011 по дело №568/2010Ревандикационен иск * нищожност на договор * наследяване * предаване на владение * наследяване по закон
ГКОпределение №157/27.03.2013 по дело №540/2012нередовност на исковата молба * указания на съда * отговорност за чужди виновни противоправни действия * ревандикационен иск
ГКРешение №85/29.04.2013 по дело №485/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №346/30.12.2011 по дело №810/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства
ГКРешение №101/27.04.2011 по дело №1255/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №96/09.05.2013 по дело №878/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * право на строеж * необходимо другарство * суперфиция * погасителна давност * приращения * продажба на постройка
ГКРешение №158/04.10.2013 по дело №262/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * етажна собственост * приращение
ГКОпределение №367/12.09.2012 по дело №67/2012отрицателен установителен иск * правен интерес * прекъсване на давност * Ревандикационен иск
ГКРешение №838/29.06.2011 по дело №155/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * държавна собственост * правомощия на въззивната инстанция * възстановена кооперация
ГКРешение №179/09.03.2010 по дело №219/2009таван * етажна собственост * общи части * предаване на владение * нередовност на исковата молба * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №218/24.07.2012 по дело №978/2011Ревандикационен иск * предварителен договор * давностно владение * обезщетение за ползване * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №251/13.07.2011 по дело №879/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №259/01.04.2010 по дело №773/2009Ревандикационен иск * общи части * жилище на портиера * държавна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №519/24.09.2010 по дело №5211/2008Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * право на ползване * наследяване * земеделски земи * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * застрояване
ГКОпределение №283/25.05.2009 по дело №144/2009негаторен иск * евентуален иск * ревандикационен иск
ГКРешение №201/20.04.2011 по дело №1547/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * договор за замяна * ревандикационен иск * нищожност на договор
ГКОпределение №314/10.06.2009 по дело №126/2009гори * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * ревандикационен иск * реституция * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №183/24.10.2013 по дело №668/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отмяна на констативен нотариален акт * принцип на диспозитивното начало * приращения
ГКРешение №438/27.02.2013 по дело №1185/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол
ГКРешение №289/18.06.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * подобрения * право на изкупуване от ползвател * реституция * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКОпределение №177/17.04.2009 по дело №93/2009главно встъпване * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск
ГКРешение №859/11.01.2010 по дело №5307/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност
ГКРешение №361/25.02.2013 по дело №1094/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол * прекъсване на давност
ГКОпределение №303/29.06.2011 по дело №298/2011обратен изпълнителен лист * Ревандикационен иск * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №425/06.01.2011 по дело №969/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * придобивна давност * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №110/12.09.2011 по дело №185/2010Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №122/03.11.2009 по дело №122/2009прехвърляне на търговско предприятие * вписване в търговски регистър * конститутивно действие * оповестително действие * ревандикационен иск * *
ГКРешение №15/02.08.2012 по дело №1299/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост
ГКРешение №751/11.01.2011 по дело №570/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реституция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * наследяване
ГКРешение №16/09.03.2016 по дело №6670/2014Ревандикационен иск * право на собственост * задължителна сила на решение по административен спор * материалноправна легитимация на ищеца * трето лице * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * мотиви на въззивно решение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №598/13.07.2010 по дело №683/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * давностно владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №291/09.08.2010 по дело №859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * владение * акцизни стоки без бандерол * конкуренция на права * доказателствена тежест
ГКРешение №124/20.10.2014 по дело №2054/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части
ГКОпределение №315/12.07.2010 по дело №203/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок * ревандикационен иск * държавна такса
ГКРешение №225/19.10.2012 по дело №380/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №118/2014/07.01.2015 по дело №3138/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * промяна на предназначение на общи части на сграда * таван * общи части
ГКРешение №242/22.10.2012 по дело №149/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отказ от наследство * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * наследствено правоприемство * ревандикационен иск
ГКРешение №33/01.04.2016 по дело №5781/2015Ревандикационен иск * дубликат от изпълнителен лист * сила на пресъдено нещо * преклузия * изгубване или унищожаване на писмен документ
ГКРешение №275/17.08.2011 по дело №429/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * правоприемство * владение * възстановена кооперация
ГКРешение №110/16.03.2012 по дело №174/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * забрана за придобиване по давност * правоприемство * придобивна давност
ГКРешение №323/02.05.2012 по дело №1377/2010Ревандикационен иск * негаторен иск * неоснователно обогатяване * реституция * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКОпределение №53/20.01.2015 по дело №7297/2014Частна касационна жалба * трансформация * Установителен иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * преюдициалност * спиране на производството по делото * обективно съединяване на искове
ГКРешение №401/11.01.2013 по дело №15/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съдебна спогодба
ГКРешение №245/04.11.2013 по дело №1273/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * приращение * присъединяване
ГКРешение №169/18.06.2014 по дело №7213/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * предаване на вещи * неоснователно обогатяване
ГКРешение №661/08.12.2009 по дело №549/2009отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * Ревандикационен иск
ГКРешение №187/18.06.2010 по дело №3324/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №434/30.05.2012 по дело №1122/2010Ревандикационен иск * саморъчно завещание * модалитет * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №49/09.03.2012 по дело №891/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * обезщетение за пропуснати ползи * родова подсъдност * трафопост
ГКРешение №27/24.02.2012 по дело №845/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване в имотен регистър * установяване право на собственост * вписване на искова молба * трето лице
ГКРешение №83/21.03.2014 по дело №644/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * задължително другарство * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №100/01.03.2012 по дело №92/2012спиране на производството по делото * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * Ревандикационен иск * преюдициално значение
ГКРешение №212/23.11.2015 по дело №7257/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №236/03.10.2014 по дело №2972/2014Право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на ползване * сила на пресъдено нещо * фактическа власт * ревандикационен иск * суперфиция * постройка
ГКРешение №129/22.10.2015 по дело №2091/2015Ревандикационен иск * постановление за възлагане * публична продан
ГКРешение №252/23.10.2012 по дело №1611/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * установяване право на собственост * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №530/05.07.2010 по дело №1560/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * насрещен иск * давностно владение * доказателствена тежест * обективно съединяване на искове * отрицателен установителен иск
ТКРешение №40/15.07.2010 по дело №517/2009ревандикационен иск * установяване право на собственост * апорт
ГКРешение №261/23.01.2015 по дело №502/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * временни постройки * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * отчуждаване
ГКОпределение №158/31.03.2009 по дело №1965/2008допустимост на иск * ревандикационен иск * преждевременно предявен иск * земеделски земи
ГКРешение №859/07.01.2011 по дело №1953/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * държавна собственост * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКРешение №116/26.07.2013 по дело №27/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * надлежна страна * упълномощаване * обективно съединяване на искове * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №334/20.04.2010 по дело №786/2009нередовност на исковата молба * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №441/21.06.2013 по дело №323/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правоприемство * юридическо лице с нестопанска цел * преобразуване
ГКРешение №964/30.12.2009 по дело №3306/2008предаване на владение * изменение на регулационен план * обстоятелствена проверка * давностно владение * косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * преюдициално значение * изменение на кадастрална карта * Ревандикационен иск
ГКРешение №232/18.12.2013 по дело №2215/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №254/21.05.2010 по дело №4/2009ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * възстановяване правото на собственост * попълване на кадастрална основа
ГКРешение №254/31.10.2014 по дело №1576/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отчуждително действие на регулационен план * отчуждаване
ГКРешение №484/12.01.2012 по дело №1273/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * възстановяване правото на собственост * контрол за валидност на административен акт * идентичност на имоти
ГКРешение №760/29.10.2010 по дело №1966/2009нередовност на исковата молба * право на възстановяване * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №134/22.05.2013 по дело №51/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * акт за държавна собственост * доказателства * приращения
ГКРешение №595/05.07.2010 по дело №1333/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * конститутивно действие * констативен нотариален акт * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи
ГКРешение №185/25.06.2013 по дело №2066/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №219/11.11.2013 по дело №2545/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правомощия на въззивната инстанция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * мотиви на въззивно решение * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №251/11.10.2013 по дело №2062/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №479/15.07.2010 по дело №518/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * нищожност на административен акт * незаконен съдебен състав * замяна
ГКРешение №426/21.11.2011 по дело №74/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * указания на съда * служебно начало * продажба на лек автомобил * експертиза * приложим закон * доказателства * международна компетентност на български съд
ГКРешение №43/13.02.2012 по дело №229/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност по страни, предмет и основание * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №586/22.12.2008 по дело №2144/2008погасителна давност * нищожност * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * правен интерес * ревандикационен иск * унищожаване поради крайна нужда * унищожаване поради измама
ГКРешение №459/2010/01.02.2011 по дело №1292/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * договор за дарение
ГКРешение №138/22.02.2016 по дело №2722/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * недопустимост на съдебен акт * свръх петитум * общи части
ГКРешение №44/27.03.2013 по дело №503/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения в чужд имот * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №1016/18.07.2011 по дело №4327/2008Установителен иск * правоприемство * преобразуване на кооперации * ревандикационен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №26/12.06.2013 по дело №12/2011ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * доказателства
ГКРешение №1010/24.03.2010 по дело №2734/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №3/11.09.2013 по дело №291/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * вписване на съдебно решение * придобивна давност * прекратяване на производството по делото * конститутивно действие
ГКРешение №483/20.01.2011 по дело №39/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * конкуренция на права * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * план за земеразделяне
ГКРешение №19/26.03.2014 по дело №1197/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * недопустим съдебен акт
ГКРешение №419/13.10.2010 по дело №738/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * държавна собственост
ГКРешение №500/11/25.01.2012 по дело №60/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * реституция
ГКОпределение №354/04.07.2012 по дело №224/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКОпределение №558/19.11.2013 по дело №4468/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск
ГКРешение №73/25.02.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №469/30.11.2010 по дело №164/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №56/13.02.2012 по дело №212/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * допустимост на иск * придаване на части към недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * неправилно заснемане на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ГКРешение №100/25.06.2014 по дело №4966/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * присъединяване * приращение
ГКОпределение №614/27.11.2012 по дело №528/2012правен интерес * допустимост на иск * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * евентуален иск * обективно съединяване на искове
ГКРешение №322/19.04.2010 по дело №777/2009ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * продажба на чужда вещ
ГКРешение №70/22.06.2010 по дело №674/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * застрояване * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №559/11.01.2011 по дело №281/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №224/21.03.2014 по дело №1453/2014Частна касационна жалба * изпълнителен лист * обезсилване на изпълнителен лист * предаване на владение * ревандикационен иск * право на задържане
ГКРешение №56/19.06.2013 по дело №884/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №238/09.08.2010 по дело №685/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение № 157/27.06.2016 по дело №6645/2014Поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на очевидна фактическа грешка * ревандикационен иск
ГКРешение №42/26.03.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * реституция * право на строеж * ЖСК * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №541/19.01.2011 по дело №1364/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * зачитане на решението * предели на влязлото в сила решение * непререшаемост на съдебен спор
ГКОпределение №275/11.07.2013 по дело №3539/2013Частна касационна жалба * Установителен иск за собственост * правен интерес * допустимост на иск * Ревандикационен иск
ГКРешение №437/10.04.2012 по дело №1209/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на съдебно решение * решение на общо събрание на кооперация * сила на пресъдено нещо * оспорване на истинността на документ * зачитане на решението
ГКРешение №510/22.11.2010 по дело №1045/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * застрояване
ГКОпределение №127/11.03.2014 по дело №1192/2014Частна касационна жалба * обратен изпълнителен лист * недопустим съдебен акт * ревандикационен иск
ГКРешение №107/07.03.2012 по дело №120/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на ползване * реституция * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №301/2011/08.02.2012 по дело №1518/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * нищожност на административен акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №52/16.02.2010 по дело №648/2009Ревандикационен иск * план за новообразувани имоти * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * земеделски земи
ГКРешение №234/13.05.2010 по дело №1099/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * временни постройки * право на строеж * отмяна на отчуждаване * Негаторен иск * приращения * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №31/25.02.2014 по дело №4745/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * неправилна правна квалификация * доклад по делото
ГКРешение №286/07.11.2011 по дело №1242/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес * придобивна давност * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №693/21.10.2010 по дело №1488/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на дворищно-регулационен план * индивидуализация на недвижим имот * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №240/24.07.2012 по дело №1472/2010Ревандикационен иск * реституция
ГКРешение №980/29.03.2010 по дело №3322/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №262/22.12.2014 по дело №1155/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №485/18.06.2010 по дело №3977/2008Ревандикационен иск * предаване на владение
ГКРешение №136/26.04.2011 по дело №5115/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект * промяна на предназначение на общи части
Решение №793/12.11.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * реституция * преустройство * одържавени недвижими имоти * преклузия * съсобственост * трето лице
ГКРешение №369/17.01.2011 по дело №898/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * продажба на чужда вещ
ГКРешение №589/29.06.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост * договор за покупко-продажба * наследяване * идентичност на имена
ТКРешение №96/06.07.2010 по дело №886/2009установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * ревандикационен иск * активна легитимация на ищец
ГКРешение №57/04.06.2012 по дело №692/2011Ревандикационен иск * реституция * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ГКРешение №146/30.03.2011 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКОпределение №7/15.01.2009 по дело №1870/2008вписване на искова молба * процесуални предпоставки * нередовност на исковата молба * ревандикационен иск
ГКРешение №85/22.06.2015 по дело №2/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКОпределение №610/27.10.2009 по дело №529/2009ревандикационен иск * допустимост на иск * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №511/11.11.2010 по дело №1080/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКРешение №475/09.12.2011 по дело №1559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * правоприемство * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * придобивна давност
ТКОпределение №745/25.11.2014 по дело №3121/2014Частна касационна жалба * поименни акции * ревандикационен иск * допустимост на иск
ГКРешение №38/30.05.2013 по дело №673/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * общинска собственост * отчуждаване * изваждане на актив от капитала на търговско дружество
ГКРешение №194/02.07.2012 по дело №92/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * свидетелски показания * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност
ГКРешение №127/22.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * индивидуализация на недвижим имот * непререшаемост на съдебен спор * зачитане на решението * сила на пресъдено нещо * изменение на иска
ГКРешение №114/13.09.2011 по дело №1532/2009Ревандикационен иск * давностно владение
ГКРешение №188/06.11.2015 по дело №376/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * обективно съединяване на искове * допълване на решение * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №3/06.02.2014 по дело №5459/2013Ревандикационен иск * предаване на вещи * предварителен договор
ГКОпределение №113/01.03.2010 по дело №501/2009сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * делба *