Ключови фрази
регулационен план

ГКРешение №474/22.01.2013 по дело №142/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * грешка в кадастрална карта * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКОпределение №541/10.09.2009 по дело №213/2009установителен иск * правен интерес * регулационен план * установяване право на собственост
ГКРешение №553/09.11.2009 по дело №56/2009грешка в кадастрален план * уреждане на сметки по регулация * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план
ГКРешение №100/23.07.2010 по дело №3426/2008Установителен иск * установяване право на собственост * регулационен план * земеделски земи * придобивна давност * владение
ГКРешение №61/22.03.2011 по дело №1244/2009предварителен договор * регулационен план * унищожаване поради грешка
ГКРешение №515/10.01.2011 по дело №1194/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * регулационен план * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №814/20.07.2011 по дело №1395/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделска кооперация * регулационен план * правен интерес * преждевременно предявен иск
ГКРешение №486/08.06.2010 по дело №5129/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация * регулационен план
ГКРешение №883/14.12.2010 по дело №1432/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * регулационен план * форма за валидност * приложим закон
ГКРешение №629/01.12.2009 по дело №591/2009реституция * отчуждаване * регулационен план * застроителен план * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * Ревандикационен иск * благоустройствени мероприятия
ГКОпределение №426/27.07.2009 по дело №340/2009обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * действие на вписването * регулационен план
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №3797/2008Делба * реална част * регулационен план * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №407/25.06.2012 по дело №1192/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * Ревандикационен иск
ГКРешение №388/29.09.2010 по дело №679/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №27/01.03.2012 по дело №365/2011Делба * съсобственост * реална част * самостоятелен обект * регулационен план * забрана за придобиване по давност * определяне на квоти * придобивна давност * необходимо другарство
ГКРешение №219/10.12.2015 по дело №1716/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * нищожност на дарение
ГКРешение №316/11.02.2011 по дело №3877/2008Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * давностно владение * регулационен план
ГКРешение №324/19.01.2012 по дело №1488/2010Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №196/10.10.2014 по дело №2362/2014Делба * нередовност на исковата молба * съсобственост * регулационен план
ГКРешение №196/11.11.2015 по дело №2495/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * констативен нотариален акт * експертиза
ГКРешение №327/10.01.2013 по дело №521/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * реституция
ГКОпределение №414/05.08.2011 по дело №381/2010ревандикационен иск * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план
ГКРешение №935/15.01.2010 по дело №2617/2008ревандикационен иск * реституция * регулационен план * обезщетение за ползване * земеделски земи * Ревандикационен иск
ГКРешение №69/31.03.2010 по дело №646/2009придобивна давност * земеделски земи * регулационен план * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №353/06.07.2010 по дело №621/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * застрояване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * регулационен план
ГКРешение №332/2011/29.03.2012 по дело №597/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * доказателства * регулационен план
ГКРешение №21/29.01.2010 по дело №798/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * разрешение за строеж * регулационен план
ГКРешение №18/22.06.2012 по дело №338/2011Ревандикационен иск * реституция * регулационен план
ГКРешение №122/15.02.2010 по дело №3325/2008установяване право на собственост * регулационен план * Ревандикационен иск * земеделски земи
ГКРешение №8/11.02.2014 по дело №4244/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * придобивна давност * регулационен план
ГКРешение №145/16.11.2016 по дело №2412/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * земеделски земи * регулационен план * реституция * общинска собственост
ГКРешение №166/03.01.2017 по дело №209/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * регулационен план * договор за покупко-продажба * давностен срок
ГКРешение №196/06.02.2017 по дело №2151/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване на граници на поземлените имоти * регулационен план * кадастрални данни * приложена регулация * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №4/07.02.2017 по дело №2386/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * регулационен план * предмет на делото
ГКРешение №126/12.10.2017 по дело №5257/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * забрана за придобиване по давност * реална част * регулационен план
ГКОпределение №199/24.11.2017 по дело №4317/2017Делба * процесуална легитимация * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * давностно владение * констативен нотариален акт * регулационен план
ГКРешение №53/23.03.2018 по дело №864/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * деноминация на лева * имуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж върху държавна земя * регулационен план * увреждане
ГКРешение №80/05.07.2018 по дело №1869/2017Делба * публична продан * служебно начало * регулационен план
ГКРешение №6/10.09.2018 по дело №1389/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * разноски * кадастрални данни
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ