Ключови фрази
реална част

ГКРешение №909/24.01.2011 по дело №1288/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №470/21.06.2010 по дело №691/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №36/06.03.2015 по дело №4994/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правен интерес * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №34/28.03.2016 по дело №5663/2015Делба * разпределяне на имотите при делба * реална част * уравнение на дялове * теглене на жребий
ГКРешение №185/01.03.2010 по дело №280/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * реална част * придобивна давност * минимален размер на имот
ГКРешение №243/18.10.2011 по дело №1146/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реална част * възстановяване правото на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №93/06.04.2012 по дело №1548/2010Нищожност * нищожност-невъзможен предмет * нищожност на договор за продажба * реална част * преустройство
ГКРешение №344/2011/13.02.2012 по дело №262/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №253/2011/09.01.2012 по дело №1149/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * реална част * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №1022/17.03.2010 по дело №552/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * грешка в кадастрален план * спор за материално право * определяне на граници * реална част
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №9/25.03.2014 по дело №3700/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №804/24.01.2011 по дело №1257/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * реална част * неоснователно обогатяване * частичен иск * замяна * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №475/27.07.2010 по дело №122/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * право на изкупуване от ползвател * конститутивно действие * придобивна давност
ГКРешение №458/02.08.2010 по дело №1072/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * реална част * съсобственост * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №201/10.03.2010 по дело №3582/2008реална част * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * Установителен иск * застрояване
ГКРешение №51/11.03.2011 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * застрояване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №81/08.03.2011 по дело №437/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * преждевременно предявен иск * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * недопустимост на иск * изменение на дворищно-регулационен план
ГКРешение №199/05.10.2011 по дело №1171/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * съдебно признание на факт * план за новообразувани имоти
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №66/26.04.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реална част * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №401/17.05.2010 по дело №510/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №497/02.07.2010 по дело №715/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * придобивна давност * замяна * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №393/22.10.2012 по дело №31/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * преклузивен срок
ГКРешение №96/29.03.2011 по дело №290/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * одържавени недвижими имоти * застрояване * суперфиция * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №49/01.02.2011 по дело №1389/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * реална част * правна квалификация * грешка в кадастрален план
ГКРешение №102/30.05.2016 по дело №5728/2015Ревандикационен иск * придобивна давност * реална част
ГКРешение №850/22.12.2010 по дело №1150/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №384/02.11.2011 по дело №1450/2010предаване на владение * косвен съдебен контрол * нищожност на делба * реална част * самостоятелен обект * нищожност-липса на предмет * нищожност-противоречие на закона * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №73/12.03.2012 по дело №376/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * реституция * земеделски земи * материалноправна легитимация на ищеца * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
ГКРешение №271/20.10.2011 по дело №1237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * акцизни стоки без бандерол * право на ползване * реална част * договор за наем * присъединяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №912/18.01.2011 по дело №1753/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен съдебен състав * конститутивно действие * косвен съдебен контрол
ГКРешение №344/27.07.2010 по дело №19/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реална част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №538/17.01.2011 по дело №960/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * доказателства и доказателствени средства * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №3/20.04.2012 по дело №724/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * владение * доказателствена тежест * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №373/23.10.2012 по дело №407/2012Иск за защита на нарушено владение * отнето владение * реална част * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №251/13.07.2011 по дело №879/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №598/13.07.2010 по дело №683/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * давностно владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №691/02.02.2011 по дело №1620/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * грешка в кадастрален план * реална част * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №254/21.05.2010 по дело №4/2009ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * възстановяване правото на собственост * попълване на кадастрална основа
ГКРешение №543/21.01.2011 по дело №1348/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №513/13.12.2011 по дело №1612/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * давностно владение * земеделски земи * реституция * давностен срок
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКРешение №671/11.10.2010 по дело №1717/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * реална част * отчуждаване * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №309/19.09.2012 по дело №780/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * замяна * реституция * трето лице
ГКРешение №245/31.10.2011 по дело №1189/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане * самостоятелен обект * реална част
ГКРешение №577/08.09.2010 по дело №1183/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * реституция * право на изкупуване от ползвател * постройка * трансформация на правото на ползване в право на собственост * субективно съединяване на искове
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №3797/2008Делба * реална част * регулационен план * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №283/30.10.2012 по дело №648/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * постройка * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №171/10.04.2012 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * доказателствена тежест * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * съсобственост * обикновено другарство * недобросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №19/24.01.2011 по дело №214/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * застрояване * реституция
ГКРешение №62/17.02.2012 по дело №705/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №807/02.12.2010 по дело №1081/2009негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * прехвърляне на спорното право * висящност на процеса * електропровод * реална част * сервитут * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №502/27.07.2010 по дело №360/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * реална част * застрояване
ГКРешение №201/19.10.2015 по дело №2585/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * реална част * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * общи части * право на ползване
ГКРешение №282/23.10.2012 по дело №1494/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * трето лице * реална част * съсобственост * общинска собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №27/01.03.2012 по дело №365/2011Делба * съсобственост * реална част * самостоятелен обект * регулационен план * забрана за придобиване по давност * определяне на квоти * придобивна давност * необходимо другарство
ГКРешение №135/10.07.2013 по дело №61/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * правен интерес * реална част * признание на иска
ГКРешение №446/06.01.2012 по дело №1080/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реална част * конституиране на страни
ГКРешение №839/11.08.2011 по дело №1308/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * приложим закон * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №434/13.05.2010 по дело №700/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * указания на съда * установяване право на собственост към минал момент * реална част * грешка в кадастрален план
ГКРешение №488/19.12.2011 по дело №1403/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №98/15.07.2011 по дело №768/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * трансформация на правото на ползване в право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №53/17.02.2011 по дело №1467/2009Установителен иск * предаване на владение * право на строеж * погасителна давност * право на задържане * установяване право на собственост * самостоятелен обект * реална част * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №152/16.05.2012 по дело №1132/2011Допълване на решението * защита правото на собственост от неоснователни действия * предаване на владение * нередовност на исковата молба * доказателствена тежест * недопустимост на решение * реална част
ГКРешение №189/25.05.2011 по дело №532/2010Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на нотариален акт * реална част * самостоятелен обект * доказателства * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №132/30.05.2013 по дело №325/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * спор за материално право * грешка в кадастрална карта * правен интерес
ГКРешение №545/23.02.2011 по дело №349/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * замяна * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * реална част
ГКРешение №289/01.08.2011 по дело №796/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * процесуална дееспособност * правосубектност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * недопустимост на решение * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №179/08.06.2012 по дело №1241/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * самостоятелен обект * незаконен строеж * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * минимален размер на имот * реална част * трафопост
ГКРешение №620/06.06.2011 по дело №1164/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * активна процесуална легитимация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част
ГКРешение №993/30.12.2009 по дело №3351/2008установяване право на собственост * правен интерес * процесуални предпоставки * реална част * Установителен иск
ГКРешение №183/01.08.2013 по дело №847/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * реална част * съсобственост * намерение за своене
ГКРешение №885/13.12.2010 по дело №1468/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * земеделски земи * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №21/17.02.2012 по дело №1049/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №195/2013/30.06.2014 по дело №1279/2013Делба * съсобственост * реална част * минимален размер на имот * самостоятелен обект * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №30/17.02.2011 по дело №599/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реална част
ГКРешение №107/10.11.2015 по дело №1083/2015Делба на наследство * разпределяне на имотите при делба * теглене на жребий * реална част
ГКРешение №120/23.03.2012 по дело №513/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реална част * идентичност на имоти * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * отмяна на нотариален акт
ГКОпределение №62/01.03.2016 по дело №4479/2015Частна касационна жалба * право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №262/29.11.2011 по дело №342/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * реална част
ГКРешение №144/25.03.2011 по дело №553/2010Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * реална част * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №41/10.02.2012 по дело №784/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * реална част * план за новообразувани имоти * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №266/29.06.2011 по дело №1058/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * договор за покупко-продажба * придобивна давност * индивидуализация на недвижим имот * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №139/16.11.2015 по дело №2715/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * реална част * уравнение на дялове
ГКРешение №96/26.02.2010 по дело №44/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * пристрояване * реална част * наследяване * самостоятелен обект
ГКРешение №288/13.07.2011 по дело №1055/2010Делба * самостоятелен обект * определяне на квоти * отчуждаване * реална част * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена сила на нотариален акт * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №679/22.10.2010 по дело №655/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №469/14.09.2010 по дело №680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * съпружеска имуществена общност * договор за замяна * нищожност на делба * нищожност-липса на съгласие * трето лице * нищожност на договор
ГКРешение №21/29.01.2010 по дело №798/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * разрешение за строеж * регулационен план
ГКРешение №441/10.01.2012 по дело №1056/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * продажба на постройка * реална част * предложение за изкупуване * суперфиция * етажна собственост
ГКРешение №262/13.07.2012 по дело №944/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * придобивна давност * отговор на искова молба
ГКРешение №454/09.12.2011 по дело №1423/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * реална част * правен интерес
ГКРешение №423/10.11.2011 по дело №1481/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * давностно владение * придаване на части към недвижим имот * възражение за изтекла давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №118/05.11.2015 по дело №1262/2015Делба на наследство * съсобственост * реална част * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №54/23.04.2012 по дело №1087/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реална част * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №121/11.04.2011 по дело №1400/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реална част * евентуален иск * сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * правоприемство * вписване на искова молба * предаване на владение
ГКРешение №672/07.03.2011 по дело №1584/2009Ревандикационен иск * установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * реституция
ГКРешение №191/27.04.2011 по дело №776/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * реална част * приемане на наследство * добросъвестно владение * договор за дарение
ГКРешение №188/10.08.2011 по дело №1040/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №40/11.02.2011 по дело №1385/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реална част * план за новообразувани имоти
ГКРешение №428/26.10.2010 по дело №1366/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част
ГКРешение №120/30.03.2011 по дело №462/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * предварителен договор * придобивна давност * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №96/27.06.2016 по дело №4487/2014Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * реална част * косвен съдебен контрол * отчуждаване
ГКРешение №92/01.07.2016 по дело №638/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск за собственост * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск * реална част
ГКРешение №201/08.11.2016 по дело №2212/2016Ревандикационен иск * реална част * нищожност на съдебно решение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки * право на иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №57/19.05.2017 по дело №3457/2016Ревандикационен иск * владение * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * възражение * право на задържане * подобрения в чужд имот * придобивна давност
ГКРешение №67/16.06.2017 по дело №3533/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * реална част * доказателствена сила на акт за общинска собственост
ГКРешение №126/12.10.2017 по дело №5257/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * забрана за придобиване по давност * реална част * регулационен план
ГКРешение №116/16.10.2017 по дело №5044/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * придобивна давност * реална част * минимален размер на имот * дворищнорегулационен план * парцел за обществено мероприятие
ГКРешение №142/12.02.2018 по дело №4689/2016самостоятелен обект * реална част
ГКРешение №70/14.06.2018 по дело №2741/2017Ревандикационен иск * реална част * индивидуализиране на спорното право * редовност на исковата молба
ГКРешение №86/30.07.2018 по дело №2685/2017Ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * реална част * редовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №82/22.08.2018 по дело №1554/2017Делба на наследство * дворищнорегулационен план * възражение за изтекла давност * реална част * наследствено правоприемство * прекъсване на давност
ГКРешение №123/03.10.2018 по дело №4301/2017Делба * реална част * минимален размер на имот * основателност на иск * самостоятелен обект
ГКРешение №49/12.10.2018 по дело №887/2008Ревандикационен иск * реституция * редовност на исковата молба * реална част * предпоставки * незаконен строеж
ГКРешение №125/30.10.2018 по дело №3932/2017Делба * реална част
ГКРешение №151/06.12.2018 по дело №4545/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * реална част * идеална част * публична общинска собственост * придобивна давност
ГКРешение №146/27.12.2018 по дело №5080/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * реална част * публична държавна собственост * реституция * надстрояване * пристрояване * приращение * доказателствена тежест * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост
ГКРешение №68/10.07.2019 по дело №1855/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * реална част * придобивна давнност * съсобственост * идеална част * прекъсване на давност