Ключови фрази
реституция

ГКРешение №440/25.11.2011 по дело №1822/2009Делба * съсобственост * реституция * одържавени недвижими имоти * конституиране на страни * недопустим съдебен акт * упълномощаване
ГКРешение №909/24.01.2011 по дело №1288/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №776/15.11.2010 по дело №982/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралния план, свързани със спор за материално право * реституция * правен интерес * изменение на регулационен план * грешка в кадастрален план
ГКРешение №178/17.12.2015 по дело №1770/2015Ревандикационен иск * право на собственост * право на строеж * реституция * указания на ВКС
ГКРешение №189/19.12.2013 по дело №933/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * добросъвестно владение * земеделски земи * реституция
ГКРешение №17/19.02.2016 по дело №4335/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * присъединяване на владение * недобросъвестно владение * реституция
ГКРешение №160/18.12.2015 по дело №4389/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * негаторен иск
ГКРешение №403/06.07.2010 по дело №5327/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №173/04.03.2010 по дело №221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конфискация * приращения * вписване на имот в капитала на търговско дружество * съсобственост * одържавени недвижими имоти * реституция * конкуренция на основания
ГКРешение №84/31.03.2014 по дело №7136/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * предпоставки
ГКРешение №881/22.12.2010 по дело №1202/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * общинска собственост * одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №100/29.10.2014 по дело №7454/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * пристрояване * самостоятелен обект * реституция * присъединяване
ГКРешение №182/30.06.2011 по дело №1318/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * оспорване на нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №266/22.10.2013 по дело №3513/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * замяна * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №116/18.02.2010 по дело №4654/2008предаване на владение * насрещен иск * установяване право на собственост * право на строеж * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКРешение №339/07.07.2010 по дело №1212/2009косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №67/24.06.2014 по дело №7530/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №273/26.04.2010 по дело №102/2009имуществени вреди * реституция * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №244/04.01.2016 по дело №4363/2015Делба * Делба на наследство * съсобственост * спиране на производството по делото * служебно начало * реституция * преюдициалност на спор
ГКРешение №568/14.03.2011 по дело №35/2009Договор за наем на вещи * връщане на вещта * обезщетение за вреди * реституция * предаване на владение * наемни правоотношения * установяване право на собственост
ГКРешение №240/24.09.2012 по дело №217/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * право на ползване * реституция
ГКРешение №239/30.12.2015 по дело №6619/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване по закон * обикновено другарство * доказателствена тежест
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКРешение №189/29.10.2015 по дело №2462/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * косвен съдебен контрол * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * реституция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №369/2011/12.04.2012 по дело №396/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * правоприемство
ГКРешение №64/24.02.2010 по дело №3838/2008Делба * реституция * отказ от наследство * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №137/16.08.2011 по дело №1036/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №85/16.02.2009 по дело №2284/2008установителен иск * преждевременно предявен иск * земеделски земи * реституция * допустимост на иск * конститутивно действие * право на възстановяване * план за новообразувани имоти
ГКРешение №389/29.02.2012 по дело №1598/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност
ГКРешение №138/04.05.2010 по дело №265/2009Установителен иск * установяване право на собственост * етажна собственост * общи части * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №373/26.07.2012 по дело №1309/2010Установителен иск * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * спор за възстановяване на земеделски имоти, включени в строителните граници * реституция
ГКРешение №100/21.07.2011 по дело №1000/2010Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * преустройство
ГКРешение №183/05.08.2011 по дело №609/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * реституция * общинска собственост * правна квалификация * наследяване
ГКРешение №254/26.05.2010 по дело №1134/2009Установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства * възстановяване в стари реални граници * незаконен строеж * придобивна давност
ГКРешение №70/20.06.2016 по дело №6305/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * реституция * установяване право на собственост към минал момент * кадастрални данни
Решение №900/05.01.2011 по дело №одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * застрояване * търпим строеж * реституция * отчуждаване * самостоятелен обект * установяване право на собственост
ГКРешение №57/05.05.2015 по дело №6431/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * застрояване
ГКРешение №107/02.10.2013 по дело №514/2012Делба * реституция * публична държавна собственост * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №641/22.12.2009 по дело №4579/2008право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКОпределение №31/26.01.2009 по дело №1531/2008правен интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №54/03.05.2016 по дело №4999/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * право на ползване
ТКРешение №176/13.06.2012 по дело №1078/2010Неоснователно обогатяване * договаряне сам със себе си * Нищожност * реституция * договор за покупко-продажба * начална липса на основание
ГКРешение №92/03.07.2014 по дело №1001/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * редовност на исковата молба * реституция * правен интерес
ГКРешение №447/24.06.2010 по дело №733/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция
ГКРешение №253/2011/09.01.2012 по дело №1149/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * реална част * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №69/23.07.2015 по дело №6268/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * солидарност * владение * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №414/2010/12.01.2011 по дело №1266/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест
ГКРешение №16/04.04.2012 по дело №589/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * реституция * неоснователно обогатяване * подобрения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №512/05.01.2012 по дело №370/2010Установителен иск * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * нищожност-заобикаляне на закона * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * помощен план * реституция * замяна * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №115/26.05.2016 по дело №352/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * реституция * наследство * възражение за изтекла давност * придобивна давност
ГКРешение №147/25.06.2014 по дело №1070/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * изменение на кадастрална карта * реституция * публична държавна собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №166/14.05.2013 по дело №994/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * реституция * обезщетение за ползване * одържавени недвижими имоти * възражение за прихващане
ГКРешение №766/03.02.2011 по дело №1590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * придобивна давност * право на ползване * реституция * право на изкупуване от ползвател * официален свидетелстващ документ * земеделски земи
ГКРешение №92/11.08.2011 по дело №1194/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №933/10.09.2010 по дело №3468/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * реституция * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №85/26.03.2013 по дело №928/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * гори * реституция
ГКРешение №111/11.03.2011 по дело №446/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * земеделски земи * замяна * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №214/27.05.2011 по дело №635/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * реституция * земеделски земи * замяна * застрояване * косвен съдебен контрол * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №127/17.02.2010 по дело №5352/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановена кооперация * преобразуване на кооперации * реституция * право на строеж * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №311/27.07.2012 по дело №797/2010Ревандикационен иск * придобивна давност * реституция
ГКРешение №543/27.07.2010 по дело №787/2009Делба * отчуждаване * реституция * общи части * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * етажна собственост * съсобственост * надстрояване * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №2/03.02.2015 по дело №5004/2014Делба на наследство * съсобственост * недопустимост на решение * правоприемство * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №13/25.03.2010 по дело №376/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност
ГКОпределение №508/30.12.2008 по дело №2100/2008допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * реституция * вероизповедания * право на възстановяване
ГКРешение №102/15.07.2013 по дело №683/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * право на задържане * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №331/2011/27.03.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * давностно владение
ГКРешение №515/10.01.2011 по дело №1194/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * регулационен план * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №62/18.06.2010 по дело №4739/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * поправка на очевидна фактическа грешка * доказателства * правен интерес * право на изкупуване * негаторен иск
ГКРешение №257/20.10.2011 по дело №1369/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №116/24.03.2011 по дело №401/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * реституция * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * преклузия * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №501/04.11.2010 по дело №933/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №38/14.06.2016 по дело №3780/2015Делба * апорт * реституция
ГКРешение №475/27.07.2010 по дело №122/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * право на изкупуване от ползвател * конститутивно действие * придобивна давност
ГКРешение №58/04.04.2011 по дело №544/2010установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №259/2012/08.01.2013 по дело №299/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * наследствено правоприемство * отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №109/16.06.2011 по дело №633/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * публична продан * неоснователно обогатяване * реституция * обезщетение за ползване
ГКРешение №328/19.04.2010 по дело №590/2009Установителен иск * косвен съдебен контрол * реституция * нищожност на замяна * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №632/11.10.2010 по дело №539/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * наследяване * застрояване * държавна собственост * новооткрито наследство
ГКРешение №28/04.05.2010 по дело №844/2009Установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * реституция * придобивна давност * насрещен иск * конкуренция на права * земеделски земи
ГКРешение №80/16.03.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * присъединяване на владение * договор за дарение * форма за валидност
ГКРешение №241/23.10.2013 по дело №3194/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * материалноправна легитимация на ищеца * реституция
ГКРешение №547/12.01.2011 по дело №660/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост * начало на давностен срок * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №411/31.07.2012 по дело №1372/2010Делба * реституция * нищожност на договор
ГКРешение №243/11.09.2013 по дело №276/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * реституция * земеделски земи * идентичност на имоти
ГКРешение №249/13.07.2010 по дело №559/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност
ГКРешение №76/12.04.2010 по дело №2952/2008Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * реституция * предаване на владение
ГКРешение №58/22.02.2010 по дело №272/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * реституция * писмени доказателства
ГКРешение №396/03.01.2012 по дело №1462/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №497/02.07.2010 по дело №715/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * придобивна давност * замяна * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №395/09.01.2012 по дело №137/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * разпореждане с кооперативно имущество * преюдициално значение * висящност на процеса * благоустройствени мероприятия * преждевременно предявен иск
ГКРешение №342/11.05.2010 по дело №56/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №629/01.12.2009 по дело №591/2009реституция * отчуждаване * регулационен план * застроителен план * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * Ревандикационен иск * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №235/20.12.2013 по дело №691/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на ползване на собственика на постройката върху земята * реституция
ГКРешение №662/29.10.2010 по дело №1529/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * откриване на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №16/25.10.2010 по дело №2659/2008Установителен иск * писмени доказателства * наследяване * реституция
ГКРешение №236/11.06.2012 по дело №97/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * реституция
ГКРешение №583/05.07.2010 по дело №1537/2009Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * допустимост на иск * отчуждаване
ГКРешение №227/25.01.2016 по дело №3007/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №463/05.07.2010 по дело №896/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реституция * добросъвестно владение * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №841/03.08.2011 по дело №1722/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * правен интерес * реституция * спор за материално право * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №375/19.10.2010 по дело №452/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност * одържавени недвижими имоти * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №48/12.07.2011 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * неоснователно обогатяване * реституция * отмяна на отчуждаване * право на строеж * недопустимост на решение
ГКРешение №96/29.03.2011 по дело №290/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * одържавени недвижими имоти * застрояване * суперфиция * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №774/07.01.2011 по дело №304/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * земеделски земи * застрояване * реституция * възстановяване правото на собственост * идентичност на имоти * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №143/08.12.2010 по дело №4361/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на иск * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №492/14.01.2011 по дело №648/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №344/01.11.2011 по дело №1451/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС * контрол за валидност на административен акт * доказателства * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №59/28.06.2016 по дело №609/2016Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * реституция * отчуждаване
ГКРешение №260/14.11.2011 по дело №118/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №850/22.12.2010 по дело №1150/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №73/12.03.2012 по дело №376/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * реституция * земеделски земи * материалноправна легитимация на ищеца * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
ГКОпределение №371/17.07.2015 по дело №2992/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * суперфиция * реституция * отрицателен установителен иск
ГКРешение №301/16.06.2010 по дело №1221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №142/21.07.2010 по дело №401/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на делба * общинска собственост
ГКРешение №222/20.06.2012 по дело №44/2012Делба * реституция * съсобственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №314/25.05.2010 по дело №237/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №360 /14.10.2011 по дело №1385/2010Установителен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №108/25.07.2012 по дело №1291/2010Ревандикационен иск * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №157/23.11.2015 по дело №7271/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * реституция * преустройство * самостоятелен обект * приращения
ГКРешение №983/03.05.2010 по дело №3257/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №700/02.11.2010 по дело №1603/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * свръх петитум * преустройство
ГКРешение №375/19.01.2012 по дело №1469/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * реституция
ГКРешение №199/24.09.2010 по дело №84/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * застрояване * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №300/28.06.2011 по дело №3248/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждително действие на регулационен план * реституция * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №243/11.02.2014 по дело №936/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост
ГКРешение №194/21.04.2012 по дело №834/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * писмени доказателства
ГКРешение №404/24.10.2011 по дело №1037/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * отчуждаване * реституция * свидетелски показания
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №26/30.04.2014 по дело №4341/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи
ГКРешение №126/07.07.2015 по дело №7150/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * мотиви на въззивно решение * реституция
ГКРешение №245/2013/14.01.2014 по дело №4491/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * постройка * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №23/20.02.2012 по дело №675/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правен интерес
ГКРешение №1007/19.04.2010 по дело №2911/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №122/30.06.2010 по дело №239/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * конфискация * противоконституционност * одържавени недвижими имоти * застрояване
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1370/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на административен акт * нови факти и доказателства * косвен съдебен контрол * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * реституция * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №226/01.11.2011 по дело №441/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * одържавени недвижими имоти * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №5/23.01.2012 по дело №186/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * идентичност на имоти * реституция * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №727/28.10.2010 по дело №1880/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * реституция * одържавени недвижими имоти * самостоятелен обект * застрояване
ГКРешение №447/30.12.2010 по дело №333/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №314/10.06.2009 по дело №126/2009гори * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * ревандикационен иск * реституция * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №289/18.06.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * подобрения * право на изкупуване от ползвател * реституция * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №188/13.12.2013 по дело №6/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №32/28.02.2011 по дело №595/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * реституция * обезщетение за ползване
ГКОпределение №443/18.12.2008 по дело №2173/2008гори * Установителен иск * правен интерес * обжалваем интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * реституция * допустимост на иск
ГКРешение №751/11.01.2011 по дело №570/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реституция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * наследяване
ГКРешение №176/20.05.2010 по дело №452/2009Установителен иск * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателствена тежест * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №471/24.01.2013 по дело №308/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * съсобственост * присъединяване
ГКРешение №275/17.08.2011 по дело №429/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * правоприемство * владение * възстановена кооперация
ГКРешение №462/09.05.2012 по дело №249/2011установителен иск * реституция
ГКРешение №110/16.03.2012 по дело №174/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * забрана за придобиване по давност * правоприемство * придобивна давност
ГКРешение №323/02.05.2012 по дело №1377/2010Ревандикационен иск * негаторен иск * неоснователно обогатяване * реституция * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №46/15.04.2015 по дело №6278/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * реституция * възстановяване правото на собственост * право на ползване * предаване на владение
ГКРешение №238/27.05.2010 по дело №919/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * преобразуване на кооперации * право на възстановяване
ГКРешение №261/23.01.2015 по дело №502/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * временни постройки * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * отчуждаване
ГКРешение №628/09.12.2009 по дело №559/2009установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * Установителен иск
ГКРешение №247/13.10.2014 по дело №3003/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване правото на собственост * реституция * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №441/21.06.2013 по дело №323/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правоприемство * юридическо лице с нестопанска цел * преобразуване
ГКРешение №450/13.01.2012 по дело №1325/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * насрещен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * косвен съдебен контрол * право на възстановяване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №595/05.07.2010 по дело №1333/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * конститутивно действие * констативен нотариален акт * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи
ГКРешение №219/11.11.2013 по дело №2545/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правомощия на въззивната инстанция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * мотиви на въззивно решение * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №487/30.12.2010 по дело №381/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * държавна собственост
ГКРешение №479/15.07.2010 по дело №518/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * нищожност на административен акт * незаконен съдебен състав * замяна
ГКРешение №462/14.09.2010 по дело №823/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * определяне на квоти * реституция * саморъчно завещание * наследяване по закон * новооткрито наследство * приложим закон
ГКРешение №500/11/25.01.2012 по дело №60/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * реституция
ГКРешение №42/26.03.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * реституция * право на строеж * ЖСК * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №107/07.03.2012 по дело №120/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на ползване * реституция * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №386/05.08.2010 по дело №538/2009правен интерес * установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКРешение №323/22.12.2011 по дело №335/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * замяна * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * план за новообразувани имоти
ГКРешение №250/2013/08.05.2014 по дело №3215/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на граници * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №240/24.07.2012 по дело №1472/2010Ревандикационен иск * реституция
ГКРешение №77/14.07.2015 по дело №7166/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конкуренция на права
ГКРешение №287/13.07.2011 по дело №1032/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * възстановяване правото на собственост * реституция
Решение №793/12.11.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * реституция * преустройство * одържавени недвижими имоти * преклузия * съсобственост * трето лице
ГКРешение №57/04.06.2012 по дело №692/2011Ревандикационен иск * реституция * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ГКРешение №513/13.12.2011 по дело №1612/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * давностно владение * земеделски земи * реституция * давностен срок
ГКРешение №309/19.09.2012 по дело №780/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * замяна * реституция * трето лице
ГКРешение №577/08.09.2010 по дело №1183/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * реституция * право на изкупуване от ползвател * постройка * трансформация на правото на ползване в право на собственост * субективно съединяване на искове
ГКРешение №308/30.07.2010 по дело №959/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * присъединяване * одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * пристрояване * държавна собственост
ГКРешение №303/14.12.2011 по дело №1270/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №784/11.07.2011 по дело №985/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * грешка в кадастрален план * одържавени недвижими имоти * реституция * отмяна на отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * доказателства
ГКРешение №213/10.05.2010 по дело №1198/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №104/16.02.2010 по дело №147/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * гори * допустимост на иск * право на възстановяване * процесуално представителство
ГКРешение №585/07.01.2011 по дело №319/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * реституция * писмени доказателства * земеделски земи
ГКРешение №407/13.07.2010 по дело №289/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * приложим закон
ГКРешение №432/27.05.2010 по дело №1208/2009Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * одържавени недвижими имоти * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №968/04.03.2010 по дело №3900/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * договор за покупко-продажба * отчуждаване * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №370/18.09.2012 по дело №1226/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * право на възстановяване * право на ползване * трето лице * доказателства * констативен нотариален акт
ГКРешение №570/27.07.2010 по дело №895/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * одържавени недвижими имоти * реституция
ГКРешение №472/20.01.2011 по дело №376/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №566/22.12.2009 по дело №2980/2008право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №241/2011/01.03.2012 по дело №1338/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване * реституция * компетентност по обуславящи въпроси
ГКРешение №969/19.04.2010 по дело №4532/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * обезщетение за ползване * реституция * договор за делба * придобивна давност * договор за замяна * отчуждаване
ГКРешение №283/30.10.2012 по дело №648/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * постройка * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №16/06.02.2013 по дело №878/2012Иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * реституция * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №25/13.04.2010 по дело №3987/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост * реституция * нередовност на исковата молба * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №298/25.03.2014 по дело №3296/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * предели на влязлото в сила решение * правоприемство * реституция
ГКРешение №480/11.12.2012 по дело №536/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * юридическо лице с нестопанска цел * правоприемство * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * вписване на възбрана * наемни правоотношения
ГКРешение №171/10.04.2012 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * доказателствена тежест * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * съсобственост * обикновено другарство * недобросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №19/24.01.2011 по дело №214/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * застрояване * реституция
ГКРешение №11/01.02.2012 по дело №166/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * реституция
ГКРешение №373/22.10.2010 по дело №57/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на регулационен план * реституция * земеделски земи * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №396/27.05.2010 по дело №593/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти
ГКРешение №711/13.01.2011 по дело №1791/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * присъединяване * преустройство * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №741/07.01.2011 по дело №1971/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №187/23.06.2010 по дело №803/2009установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * застрояване * реституция * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №179/20.04.2011 по дело №563/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * нищожност-липса на форма * реституция * обратно действие * възстановяване правото на собственост * замяна
ГКРешение №203/19.12.2013 по дело №1758/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване
ГКРешение №767/16.11.2010 по дело №1760/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * реституция * приложим закон * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №270/30.06.2010 по дело №3828/2008конкуренция на права * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * общинска собственост * реституция * Установителен иск
ГКРешение №105/19.06.2013 по дело №186/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №190/31.03.2010 по дело №3975/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * реституция * доказателства и доказателствени средства * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №653/17.12.2009 по дело №660/2009предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * общинска собственост * застрояване * Ревандикационен иск
ГКРешение №71/27.06.2014 по дело №217/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * недопустимост на решение
ГКРешение №276/2011/18.01.2012 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №63/25.05.2010 по дело №4984/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба * необходимо другарство * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №867/04.01.2011 по дело №1796/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * допустимост на иск * приложим закон * застрояване
ГКРешение №124/14.03.2011 по дело №602/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * замяна * реституция * държавна собственост * общинска собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №565/15.10.2010 по дело №4522/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * реституция * благоустройствени мероприятия * застрояване * доказателства * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №59/17.06.2016 по дело №5298/2015Ревандикационен иск * реституция * предпоставки
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №122/18.04.2012 по дело №345/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на иск * преминаване от осъдителен към установителен иск * произнасяне по непредявен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №296/29.11.2012 по дело №320/2011Ревандикационен иск * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №474/25.11.2011 по дело №55/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * наследяване * реституция * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №567/21.06.2010 по дело №1112/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №40/02.08.2012 по дело №1455/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване
ГКРешение №223/13.10.2014 по дело №1945/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * дарение * замяна * наследство
ГКРешение №113/09.03.2012 по дело №568/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * замяна * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №76/04.04.2011 по дело №758/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №201/30.06.2010 по дело №79/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №484/15.07.2010 по дело №1005/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * реституция * предварителен договор * одържавени недвижими имоти * земеделски земи
ГКРешение №293/25.10.2012 по дело №43/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателствена тежест * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * правен интерес * постройка
ГКРешение №499/08.12.2011 по дело №1534/2010Установителен иск * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * доказателства * реституция * забрана за придобиване по давност * отчуждаване * земеделски земи
ГКРешение №109/25.05.2016 по дело №356/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * реституция * общинска собственост
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №37/06.04.2011 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти * застрояване * идентичност на имоти * косвен съдебен контрол * помощен план * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №362/15.07.2010 по дело №536/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * представяне на документи на хартиен носител * земеделски земи * отчуждаване * реституция * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №345/13.11.2012 по дело №314/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * идентичност на имоти
ГКРешение №19/31.05.2012 по дело №1062/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * отчуждаване * предложение за изкупуване * държавна собственост * самостоятелен обект * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №400/21.10.2010 по дело №861/2010Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №426/07.07.2011 по дело №675/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване
ГКРешение №555/22.10.2009 по дело №104/2009предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * Ревандикационен иск
ГКОпределение №119/05.03.2014 по дело №7409/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * кооперация * реституция * административен ред * възстановена кооперация * ревандикационен иск
ГКРешение №153/07.04.2010 по дело №847/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реституция * право на строеж * право на ползване * възстановяване правото на собственост * добросъвестно владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №178/29.05.2012 по дело №1245/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №896/08.02.2011 по дело №1146/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * сила на пресъдено нещо * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №262/01.11.2012 по дело №439/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * прекъсване на давност * правен интерес * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №5/26.02.2014 по дело №4544/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * придобивна давност * реституция
ГКРешение №260/24.01.2014 по дело №60/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №76/10.06.2014 по дело №3136/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи * самостоятелен обект
ГКРешение №352/18.05.2010 по дело №4200/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №433/10.11.2010 по дело №131/2010Установителен иск * установяване право на собственост * гори * реституция * възстановяване правото на собственост * държавна собственост
ГКРешение №765/28.10.2010 по дело №1987/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * реституция * правен интерес * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №233/27.07.2010 по дело №116/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * дарение на чужда вещ * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * нищожност на дарение
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКРешение №508/03.06.2010 по дело №1048/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * наследствено правоприемство * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * процесуално представителство
ГКРешение №476/09.12.2011 по дело №1608/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * административен ред * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * незаконен строеж
ГКРешение №161/18.07.2012 по дело №1197/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * право на строеж
ГКРешение №4/27.01.2010 по дело №2438/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * преобразуване на кооперации * реституция
ГКРешение №80/21.06.2013 по дело №1105/2010установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване * косвен съдебен контрол * инцидентен установителен иск * обезщетение за ползване * обезщетение за забава
ГКРешение №29/04.02.2010 по дело №2913/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №179/08.06.2012 по дело №1241/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * самостоятелен обект * незаконен строеж * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * минимален размер на имот * реална част * трафопост
ГКРешение №432/20.04.2012 по дело №228/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на ползване * доказателства * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
ГКРешение №218/29.06.2012 по дело №169/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване на кооперации * реституция
ГКРешение №46/25.03.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * наследяване * отказ от наследство * Недействителност на отказа на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * реституция
ГКРешение №907/18.08.2010 по дело №2379/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * реституция * общинска собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №11/06.02.2015 по дело №4680/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №888/08.02.2011 по дело №150/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * реституция * държавна собственост * земеделски земи * самостоятелен обект * нищожност на административен акт
ГКРешение №885/13.12.2010 по дело №1468/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * земеделски земи * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №206/14.05.2012 по дело №296/2011Ревандикационен иск * давностно владение * предварителен договор * Отмяна на констативен нотариален акт * реституция
ГКРешение №230/06.08.2012 по дело №1707/2009Делба * определяне на квоти * доказателствена тежест * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * уравнение на дялове * договор за делба
ГКРешение №457/09.12.2011 по дело №1591/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * застрояване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * косвен съдебен контрол
ГКРешение №401/29.10.2010 по дело №1494/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * земеделски земи * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция
ГКРешение №865/23.06.2011 по дело №1533/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * застрояване * незаконен строеж * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №54/08.05.2015 по дело №4484/2014Ревандикационен иск * застрояване * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * самостоятелен обект
ГКОпределение №659/01.12.2009 по дело №571/2009реституция * спиране на производството по делото * преюдициално значение * ревандикационен иск * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №327/10.01.2013 по дело №521/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * реституция
ГКРешение №18/04.04.2014 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия * грешка в кадастрален план
ГКРешение №319/12.03.2014 по дело №5343/2013Делба * отчуждаване * съсобственост * реституция * предпоставки
ГКРешение №214/13.10.2014 по дело №793/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * реституция * публична държавна собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №935/15.01.2010 по дело №2617/2008ревандикационен иск * реституция * регулационен план * обезщетение за ползване * земеделски земи * Ревандикационен иск
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКРешение №536/14.06.2010 по дело №1727/2009право на възстановяване * земеделски земи * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №15/11.05.2011 по дело №340/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * наследяване * идентичност на имоти * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие
ГКРешение №500/16.01.2013 по дело №1309/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * реституция * възстановяване правото на собственост * съсобственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №466/14.01.2011 по дело №748/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * самостоятелен обект * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №455/09.12.2011 по дело №1593/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * съдебно-техническа експертиза * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване * самостоятелен обект * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №94/14.07.2015 по дело №547/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * узаконяване на строеж
ГКРешение №120/23.03.2012 по дело №513/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реална част * идентичност на имоти * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №420/26.05.2010 по дело №412/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * давностно владение * земеделски земи * обстоятелствена проверка * възстановяване правото на собственост * реституция * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №451/16.01.2013 по дело №53/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * отчуждаване
ГКРешение №257/09.07.2012 по дело №890/2011Делба * възстановяване правото на собственост * реституция * наследствено правоприемство
ГКРешение №240/07.04.2010 по дело №3299/2008Ревандикационен иск * реституция * отчуждаване * застрояване * правоприемство * владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
ГКРешение №611/04.08.2011 по дело №1636/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * земеделски земи * договор за наем * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * правоприемство
ГКРешение №50/08.05.2014 по дело №6235/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * саморъчно завещание * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №16/31.07.2012 по дело №1409/2010Установителен иск * придобивна давност * реституция
ГКРешение №231/31.10.2011 по дело №1610/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * косвен съдебен контрол * доказателствена тежест
ГКРешение №400/11.01.2013 по дело №1085/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №122/2014/31.03.2015 по дело №6902/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * установителен иск за собственост * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №381/04.10.2013 по дело №757/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отмяна на отчуждаване * административен ред
ГКРешение №315/09.11.2011 по дело №1216/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * право на строеж * косвен съдебен контрол * реституция * застрояване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * приращения
ГКРешение №482/20.12.2012 по дело №551/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * реституция * Ревандикационен иск * допустимост на иск
ГКРешение №199/12.05.2011 по дело №345/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №399/16.07.2012 по дело №303/2012идентичност по страни, предмет и основание * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * реституция
ГКРешение №89/21.07.2015 по дело №6524/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * косвен съдебен контрол * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №442/29.01.2013 по дело №347/2012Ревандикационен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №151/29.10.2015 по дело №2271/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване * материалноправна легитимация на ищеца * земеделски земи * реституция * препис от документ
ГКРешение №312/14.02.2011 по дело №829/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * реституция * придобивна давност * присъединяване на владение * право на задържане * вписване на искова молба
ГКРешение №989/18.01.2010 по дело №3440/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №394/21.01.2012 по дело №52/2011Установителен иск * установяване право на собственост * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * преминаване от осъдителен към установителен иск * правен интерес * изменение на иска
ГКРешение №503/2010/02.09.2011 по дело №237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * право на строеж
ГКРешение №418/14.11.2011 по дело №1104/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №391/2010/21.07.2011 по дело №881/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * самостоятелен обект
ГКРешение №277/29.04.2010 по дело №3852/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * застрояване * реституция * преобразуване на кооперации
ГКРешение №459/02.07.2010 по дело №754/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №46/25.04.2016 по дело №5578/2015Негаторен иск * сервитут * придобивна давнност * реституция * сервитутни зони
ГКРешение №329/11.10.2011 по дело №1277/2010Ревандикационен иск * негаторен иск * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №40/17.03.2010 по дело №4056/2008Ревандикационен иск * одържавени недвижими имоти * предаване на владение * реституция * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №718/06.01.2011 по дело №1506/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правна квалификация * реституция * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск
ГКРешение №248/11.06.2012 по дело №470/2011установителен иск * реституция * отказ от наследство
ГКРешение №218/14.11.2013 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на отчуждаване * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №96/26.03.2010 по дело №3820/2008Установителен иск * нищожност * спор за материално право * земеделски земи * реституция * отмяна на отчуждаване * косвен съдебен контрол * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №663/29.10.2010 по дело №1719/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * държавна собственост * противоконституционност * конфискация * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №365/15.10.2010 по дело №1493/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * реституция * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №86/12.03.2012 по дело №581/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * съсобственост * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №422/03.06.2010 по дело №805/2009Иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * земеделски земи * предварителен договор * право на строеж * идентичност на имоти * придаване на части към недвижим имот * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №238/12.07.2011 по дело №533/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нови факти и доказателства * реституция * земеделски земи * изменение на иска
ГКРешение №180/28.05.2012 по дело №4/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * временни постройки * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №91/17.06.2013 по дело №651/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на делба * реституция * наследяване
ГКРешение №18/22.06.2012 по дело №338/2011Ревандикационен иск * реституция * регулационен план
ГКРешение №414/06.02.2012 по дело №1117/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за земеразделяне * реституция * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №121/02.08.2010 по дело №393/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * договор за дарение * доказателства * добросъвестно владение * приемство в процеса * дарение на чужда вещ * земеделски земи * конкуренция на права * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * неоснователно обогатяване
ГКРешение №298/30.06.2015 по дело №447/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * изменение на регулационен план * държавна собственост
ГКРешение №6/22.01.2010 по дело №2760/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * недействителност на разпореждане с наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №120/27.11.2015 по дело №2323/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * преклузия
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №49/14.06.2016 по дело №3911/2015Ревандикационен иск * саморъчно завещание * новооткрито наследство * реституция
ГКРешение №184/03.08.2012 по дело №1319/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * вероизповедания * държавна собственост * общинска собственост * обратно действие * реституция
ГКРешение №320/17.10.2011 по дело №1142/2010Ревандикационен иск * Отмяна на нотариален акт * реституция * земеделски земи
ГКРешение №763/13.07.2011 по дело №12/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трафопост * реституция * самостоятелен обект * одържавени недвижими имоти * надстрояване
ГКРешение №734/02.11.2010 по дело №1631/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване в стари реални граници * реституция * земеделски земи * конкуренция на права * установяване право на собственост * конститутивно действие
ГКРешение №752/28.04.2011 по дело №1624/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателствена тежест * реституция * установяване право на собственост към минал момент * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №212/18.06.2010 по дело №85/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост * доказателства * правоприемство
ГКРешение №672/07.03.2011 по дело №1584/2009Ревандикационен иск * установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * реституция
ГКРешение №454/28.05.2010 по дело №286/2009правен интерес * реституция * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №104/14.04.2010 по дело №341/2009Установителен иск * установяване право на собственост * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * вписване на съдебно решение * правоприемство * реституция * наследяване
ГКРешение №102/09.04.2012 по дело №735/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателствена тежест
ГКРешение №40/11.03.2013 по дело №471/2012Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * реституция
ГКРешение №796/02.02.2011 по дело №1660/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * мотиви на въззивно решение * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * общинска собственост * реституция
ГКРешение №184/11.05.2010 по дело №4004/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * държавна собственост * застрояване * реституция * земеделски земи
ГКРешение №3/31.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * изменение на иска * реституция * косвен съдебен контрол * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №16/14.03.2013 по дело №534/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * оттегляне на иск * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №247/21.07.2010 по дело №3/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №540/13.07.2010 по дело №1837/2009Ревандикационен иск * реституция * земеделски земи * предаване на владение * косвен съдебен контрол * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №461/28.05.2010 по дело №753/2009Установителен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи
ГКРешение №6/25.04.2012 по дело №502/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * забрана за придобиване по давност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * реституция * придобивна давност * договор за наем * давностно владение
ГКРешение №329/27.04.2010 по дело №927/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКРешение №237/15.06.2010 по дело №578/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * сила на пресъдено нещо * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №445/18.06.2013 по дело №9/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * индивидуализация на недвижим имот * конститутивно действие
ГКРешение №269/23.06.2010 по дело №2255/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * разрешение за строеж * ЖСК * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване * преустройство * реституция * наем * заповед за настаняване
ГКРешение №7/01.02.2013 по дело №647/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на задържане * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на изкупуване от ползвател * помощен план
ГКРешение №22/21.02.2012 по дело №693/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * застрояване * отчуждаване * държавна собственост * общинска собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №69/03.07.2014 по дело №7512/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * ограничения на собствеността * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №82/12.04.2013 по дело №1348/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * предаване на владение * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * реституция * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №90/05.04.2013 по дело №912/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №338/2011/28.03.2012 по дело №27/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №158/04.07.2016 по дело №1048/2016Ревандикационен иск * доклад по делото * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №348/08.07.2016 по дело №2758/2016Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * реституция * правен интерес
ГКРешение №68/14.07.2016 по дело №6043/2015Ревандикационен иск * приращение * придобивна давност * присъединяване на владение * правоприемство * реституция * противоконституционност * обратно действие * принцип на законност * добросъвестно владение * обезщетение за ползване на чужд имот * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * необходими разноски * административна процедура * реституционен ефект * отнемане не по установения от закона ред * фактическо отнемане * годноправно основание * приравнен добросъвестен владелец
ГКРешение №96/15.07.2016 по дело №5835/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * придобивна давност
ГКРешение №49/26.07.2016 по дело №5168/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * начало на давностен срок * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №203/18.10.2016 по дело №1703/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване в стари реални граници * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №206/18.10.2016 по дело №2103/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи
ГКРешение №132/03.11.2016 по дело №1984/2016Ревандикационен иск * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №145/16.11.2016 по дело №2412/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * земеделски земи * регулационен план * реституция * общинска собственост
ГКРешение №223/16.11.2016 по дело №1626/2016Ревандикационен иск * реституция * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №232/28.12.2016 по дело №318/2016Ревандикационен иск * обезщетение за ползване на чужд имот * реституция * реституционен ефект * предаване на владение
ГКРешение №169/02.02.2017 по дело №946/2016Ревандикационен иск * реституция * отчуждително действие на регулационен план * предпоставки
ГКРешение №9/03.02.2017 по дело №2557/2016Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №18/20.02.2017 по дело №2703/2016Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * реституция
ГКРешение №173/04.04.2017 по дело №2030/2016Ревандикационен иск * реституция * земеделски земи * замяна
ГКРешение №23/22.05.2017 по дело №2856/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи
ГКРешение №39/29.05.2017 по дело №3394/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * реституция * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * косвен съдебен контрол
ГКРешение №111/21.06.2017 по дело №3709/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * реституция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №30/27.06.2017 по дело №3352/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * реституционен ефект * реституция * земеделски земи
ГКРешение №61/17.07.2017 по дело №3273/2016Ревандикационен иск * реституция * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №166/31.10.2017 по дело №5098/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * придобивна давнност * реституция
ГКРешение №136/03.11.2017 по дело №4813/2016Ревандикационен иск * земеделски земи * реституция * обратно действие * замяна на ТПС - комисия
ГКОпределение №499/21.12.2017 по дело №4456/2017Частна касационна жалба * иск за неоснователно обогатяване * приложим закон * реституция * допустимост на иск
ГКРешение №135/08.02.2018 по дело №5116/2016Ревандикационен иск * реституция * нови факти и доказателства * предпоставки
ГКОпределение №28/15.02.2018 по дело №3796/2017Частна касационна жалба * реституция * конститутивно действие * Недействителност на разпореждане с наследство * процесуална легитимация * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №38/30.03.2018 по дело №2192/2017Ревандикационен иск * реституция
ГКРешение №60/09.05.2018 по дело №3140/2017Ревандикационен иск * реституция * временни постройки * реституционен ефект
ГКРешение №58/17.05.2018 по дело №2781/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи * недопустимост на иск
ГКРешение №65/10.07.2018 по дело №1580/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * реституция * земеделски земи * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №64/12.07.2018 по дело №5520/2016Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * материалноправна легитимация на ищеца * доказателства * наследствено правоприемство * реституция * липса на мотиви * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №49/12.10.2018 по дело №887/2008Ревандикационен иск * реституция * редовност на исковата молба * реална част * предпоставки * незаконен строеж
ГКРешение №25/31.10.2018 по дело №5014/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * право на строеж върху държавна земя * реституция * одържавени недвижими имоти * допустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №118/21.12.2018 по дело №4415/2017Ревандикационен иск * реституция * одържавени недвижими имоти * предпоставки * право на строеж върху държавна земя * възражение за изтекла давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №146/27.12.2018 по дело №5080/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * реална част * публична държавна собственост * реституция * надстрояване * пристрояване * приращение * доказателствена тежест * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост
ГКРешение №195/14.01.2019 по дело №91/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отчуждаване * реституция * преработване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №31/03.04.2019 по дело №1327/2018Делба * реституция * отказ от наследство * новооткрито наследство
ГКРешение №229/24.04.2019 по дело №246/2018Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * Обезсилване на решение * недопустимост на решение * правен интерес * реституция * установяване истинността или неистинността на документ * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №54/14.05.2019 по дело №2800/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * реституция
ГКРешение №68/18.06.2019 по дело №3931/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * насрещен иск * допустимост на иск * реституция * възражение * право на собственост * негаторен иск * предмет на делото
ГКРешение №55/12.07.2019 по дело №2608/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * ревандикационен иск * земеделски земи * реституция * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция
ГКРешение №104/22.07.2019 по дело №3151/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * реституция * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * недопустимост на решение * решение на поземлен орган * земеделски земи * прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * реституционен ефект * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие