Ключови фрази
Делба на наследство

ГКРешение №143/16.03.2012 по дело №913/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот * самостоятелен обект * изтичане на срок * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №802/06.06.2011 по дело №728/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * договор за дарение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №343/2011/16.02.2012 по дело №171/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * мотиви на въззивно решение * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * писмени доказателства
ГКРешение №179/18.10.2013 по дело №1981/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * необходимо другарство * добросъвестно владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №13/15.04.2014 по дело №1024/2013Делба на наследство * съсобственост * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * отговор на искова молба * недопустимост на решение
ГКРешение №244/20.06.2012 по дело №302/2011делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * наследствено правоприемство * смесена съсобственост
ГКРешение №239/06.08.2012 по дело №81/2011Делба на наследство * съсобственост * смесена съсобственост * прекратяване на съпружеска имуществена общност * наследяване * възлагане на неподеляем имот * публична продан
ГКРешение №244/04.01.2016 по дело №4363/2015Делба * Делба на наследство * съсобственост * спиране на производството по делото * служебно начало * реституция * преюдициалност на спор
ГКРешение №211/2013/06.01.2014 по дело №388/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * нищожност на саморъчно завещание * графологическа експертиза * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №125/12.09.2012 по дело №1135/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * доклад по делото * преклузия * упълномощаване
ГКРешение №383/22.06.2010 по дело №486/2009делба на наследство * земеделски земи * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване в стари реални граници * установяване на произход
ГКРешение №39/19.04.2016 по дело №4051/2015Делба на наследство * публична продан * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКРешение №103/18.07.2013 по дело №815/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №785/30.06.2011 по дело №1385/2009Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * земеделски земи * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №47/09.07.2012 по дело №991/2010Делба на наследство * придобивна давност
ГКРешение №8/19.02.2014 по дело №5109/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * договор за аренда
ГКРешение №229/17.12.2015 по дело №1026/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Делба на наследство * относителна недействителност
ГКРешение №726/08.06.2011 по дело №1829/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * преюдициални въпроси в производството за делба * наследяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №25/16.05.2016 по дело №5043/2015Нищожност на завещателно разпореждане * Делба на наследство
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №387/03.11.2011 по дело №1477/2010Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * публична продан * недопустимост на иск * съсобственост
ГКРешение №174/07.04.2011 по дело №482/2010Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * начален момент на забава
ГКРешение №656/16.12.2009 по дело №419/2009отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * Делба на наследство
ГКРешение №27/01.06.2010 по дело №2072/2008Ревандикационен иск * делба на наследство * сила на пресъдено нещо * суперфиция * право на строеж * вписване в имотен регистър * разрешение за строеж
ГКРешение №2/03.02.2015 по дело №5004/2014Делба на наследство * съсобственост * недопустимост на решение * правоприемство * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №89/19.07.2013 по дело №588/2012Делба на наследство * допустимост на иск * съсобственост * общи части * етажна собственост * наследяване по закон
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №481/11.01.2011 по дело №884/2009Делба на наследство * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * наследяване * земеделски земи
ГКРешение №72/14.02.2011 по дело №1647/2009Делба на наследство * очевидна фактическа грешка * съсобственост * подобрения * експертиза
ГКРешение №143/23.06.2010 по дело №449/2009Делба на наследство * съсобственост * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * наследяване
ГКРешение №45/15.04.2014 по дело №6619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * инцидентен установителен иск
ГКРешение №155/10.07.2012 по дело №22/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * симулация * привидни и прикрити договори * наследяване
ГКРешение №778/16.11.2010 по дело №1096/2009Делба на наследство * съсобственост * самостоятелен обект * приращения * право на строеж * суперфиция * пристрояване * наследяване
ГКРешение №826/22.11.2010 по дело №257/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преустройство * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * право на ползване * наследяване
ГКРешение №145/27.06.2013 по дело №1352/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * принос * отчуждаване * лични средства * пълна трансформация * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №70/26.03.2010 по дело №304/2009Делба на наследство * наследяване * теглене на жребий * претенции по сметки
ГКРешение №100/23.02.2012 по дело №667/2011Делба на наследство * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследствено правоприемство * свидетелски показания * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №162/01.10.2015 по дело №183/2015Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове
ГКРешение №228/15.05.2012 по дело №1026/2011Делба на наследство * действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * приемство в процеса
ГКРешение №696/20.07.2011 по дело №511/2009Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част
ГКРешение №715/19.11.2010 по дело №432/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * присъединяване на владение * принос * наследяване
ГКРешение №339/23.06.2010 по дело №1296/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * лични средства * придобиване преди брака * свидетелски показания * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №410/11.09.2012 по дело №939/2010Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * делба на наследство * съсобственост * наследяване по колена
ГКРешение №60/26.07.2010 по дело №534/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена
ГКРешение №581/24.11.2009 по дело №267/2009делба на наследство * давностно владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * Делба на наследство
ГКРешение №73/12.05.2016 по дело №5244/2015Делба * отмяна на нотариален акт * относителна недействителност * нередовност на исковата молба * указания на съда * Делба на наследство
ГКРешение №10/01.02.2012 по дело №130/2011Делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * доказателства * свидетелски показания * уравнение на дялове
ГКРешение №674/19.12.2009 по дело №355/2009съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * спор за материално право * придобивна давност * Делба на наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №166/13.07.2012 по дело №1364/2010делба на наследство * Нищожност на делба * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №117/17.09.2012 по дело №870/2010Делба на наследство * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №459/23.11.2011 по дело №82/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * доказателства * служебно начало * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №163/29.03.2011 по дело №346/2010Делба на наследство * Недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №108/14.05.2016 по дело №5913/2015Делба * Делба на наследство * отказ от наследство * служебно начало * възражение за нищожност * преклузия
ГКРешение №490/28.05.2013 по дело №32/2012Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * наследяване * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №34/19.06.2013 по дело №611/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №216/30.07.2010 по дело №263/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * жилищна нужда * наследяване по закон * наследствено правоприемство * определяне на квоти
ГКРешение №198/2013/08.01.2014 по дело №1619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №228/20.10.2011 по дело №45/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №986/30.08.2010 по дело №2966/2008Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * земеделски земи * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №50/21.03.2011 по дело №971/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба на наследство * съсобственост * наследяване
ГКРешение №602/19.07.2010 по дело №561/2009Делба на наследство * съсобственост * гори * форма за валидност * определяне на квоти * наследяване * нотариално завещание
ГКРешение №69/06.07.2015 по дело №184/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване по колена
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №9/21.01.2011 по дело №1821/2009Делба на наследство * съсобственост * конституиране на страни * правоприемство * приемство в процеса
ГКРешение №230/25.10.2012 по дело №354/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * разполагаема част * възстановяване на запазена част * задържане на имота от заветника или надарения * намаляване на дарение
ГКРешение №485/05.07.2010 по дело №1253/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №217/30.07.2010 по дело №367/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преклузия * придобивна давност * договор за гледане и издръжка * продажба на наследство * форма за валидност
ГКРешение №191/18.12.2015 по дело №1345/2015Делба на наследство * съсобственост * приращение * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация
ГКРешение №183/18.11.2015 по дело №3561/2014Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * наследяване * редовност на исковата молба * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №50/12.02.2010 по дело №430/2009Делба на наследство * наследяване * определяне на квоти * сила на пресъдено нещо * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №171/08.07.2010 по дело №5400/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * делба на наследство * договор за покупко-продажба * погасителна давност
ГКРешение №253/18.03.2010 по дело №483/2009Делба на наследство * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * придобивна давност * наследство * нищожност на административен акт
ГКРешение №209/29.04.2010 по дело №1048/2009Възстановяване на запазена част * разполагаема част * възстановяване на запазена част * делба на наследство * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №26/31.03.2016 по дело №5211/2015Делба на наследство * преживял съпруг * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
Определение №577/22.12.2010 по дело №намаляване на дарение * делба на наследство
ГКРешение №484/04.02.2013 по дело №740/2011Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * делба * наследство * съсобственост * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №128/08.04.2010 по дело №736/2009Делба на наследство * придобивна давност * определяне на квоти * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №9/03.02.2016 по дело №5307/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Делба на наследство * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №1021/04.03.2010 по дело №23/2009Делба * делба на наследство * определяне на квоти * доказателствена тежест * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * придобивна давност
ГКРешение №18/03.02.2015 по дело №4619/2014Делба на наследство * съсобственост * доказателства * отговор на искова молба * преклузия
ГКРешение №84/25.03.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №432/26.10.2010 по дело №826/2010Делба на наследство * нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване на запазена част
ГКРешение №436/06.03.2012 по дело №1315/2010Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * продажба на чужда вещ * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №26/10.07.2012 по дело №1529/2010делба на наследство * нищожност на завещателно разпореждане * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №117/2014/12.01.2015 по дело №2994/2014Делба на наследство * обезщетение за ползване
ГКРешение №36/27.02.2013 по дело №757/2012Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * наследяване * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №680/02.11.2010 по дело №784/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * саморъчно завещание
ГКРешение №109/2014/22.01.2015 по дело №6761/2013Делба на наследство * публична продан * теглене на жребий
ГКРешение №264/08.04.2010 по дело №4395/2008Делба * обратно действие * алеаторен договор * разваляне на договор * завет * поредност на откриване на наследство * придобивна давност * съсобственост * доказателства * делба на наследство
ГКРешение №240/28.10.2014 по дело №2926/2014Делба на наследство * съсобственост * акт за гражданско състояние * определяне на квоти * установяване на произход
ГКРешение №85/07.03.2011 по дело №1792/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * възстановяване на запазена част
ГКРешение №295/19.12.2014 по дело №4415/2014Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * приращения * приращение
ГКОпределение №39/21.01.2014 по дело №7782/2013делба * прекратяване на производството по делото * допустимост на иск * съсобственост * трето лице * делба на наследство
ГКРешение №51/02.06.2016 по дело №68/2016Делба на наследство * преклузивен срок * придобивна давнност * манифестиране на анимус пред сънаследник
ГКРешение №406/10.01.2012 по дело №729/2010Делба на наследство * разделителен протокол * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * увеличаване на наследство * определяне на квоти * уравнение на дялове
ГКРешение №830/30.12.2009 по дело №2649/2008свидетелски показания * доказателствена тежест * Делба на наследство
ГКРешение №269/22.10.2012 по дело №307/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * необходимо другарство * трето лице * нищожност на делба * недопустимост на решение
ГКРешение №50/25.02.2016 по дело №4824/2015Делба на наследство * необходимо другарство * недопустимост на решение * дарение * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКОпределение №171/26.03.2009 по дело №2105/2008делба на наследство * претенции по сметки * съсобственост
ГКРешение №590/25.06.2010 по дело №1653/2009Делба на наследство * писмени доказателства * право на строеж върху държавна земя * продажба на жилища на нуждаещи се * констативен нотариален акт
ГКРешение №89/27.08.2015 по дело №4290/2014Делба на наследство * недопустимост на съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №19/08.02.2013 по дело №619/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №2/11.05.2016 по дело №3532/2015Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване
ГКРешение №138/14.03.2012 по дело №609/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * съсобственост * съдебно-техническа експертиза * наследяване
ГКРешение №230/10.11.2011 по дело №307/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство * конституиране на страни * недопустимост на решение
ГКРешение №157/19.06.2013 по дело №103/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №362/24.06.2010 по дело №354/2009Делба * делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКРешение №117/21.05.2013 по дело №20/2013Делба на наследство * съсобственост * доказателства
ГКРешение №243/30.10.2014 по дело №3412/2014Делба на наследство * съсобственост * симулация * обратно писмо
ГКРешение №46/28.02.2014 по дело №4870/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №126/06.11.2015 по дело №589/2015Възстановяване на запазена част * Делба на наследство * наследяване по закон * приемане на наследство по опис
ГКРешение №26/13.02.2012 по дело №706/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №129/03.05.2012 по дело №794/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №21/15.05.2013 по дело №741/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * съпружеска имуществена общност * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * относителна недействителност
ГКРешение №276/05.03.2014 по дело №2959/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * универсално завещание
ГКРешение №140/10.11.2014 по дело №3254/2014Делба * Делба на наследство * публична продан * определяне на квоти
ГКРешение №244/19.10.2012 по дело №252/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * отказ от наследство * възстановяване на запазена част * задължително другарство
ГКРешение №232/21.11.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №175/16.12.2015 по дело №2194/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване * доказателствена тежест * доказателствени средства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №7/27.01.2016 по дело №4711/2015Делба * Делба на наследство * теглене на жребий * публична продан * разделителен протокол
ГКРешение №833/06.01.2011 по дело №1221/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * наследяване по закон * универсално завещание * доказателства
ГКРешение №140/24.03.2011 по дело №373/2010Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * подобрения * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан * уравнение на дялове * изкупуване от съделител * договор за цесия
ГКРешение №234/08.11.2011 по дело №1533/2010Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преклузивен срок * претенции по сметки
ГКРешение №190/19.10.2015 по дело №3054/2015Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * нищожност на дарение * завет * наследяване
ГКРешение №554/21.10.2009 по дело №45/2009определяне на квоти * договор за дарение * главно встъпване * Делба на наследство * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №132/2014/24.07.2015 по дело №469/2014Делба на наследство * писмени доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №27/24.04.2014 по дело №4427/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск
ГКРешение №107/10.11.2015 по дело №1083/2015Делба на наследство * разпределяне на имотите при делба * теглене на жребий * реална част
ГКРешение №107/08.10.2014 по дело №5383/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №534/29.06.2010 по дело №1563/2009Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * делба на наследство * определяне на квоти * нови факти и доказателства * съсобственост
ГКРешение №465/06.07.2012 по дело №1054/2010Делба на наследство * публична продан * обезщетение за ползване * подобрения * претенции по сметки
ГКРешение №172/05.12.2013 по дело №2693/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти
ГКРешение №151/29.10.2015 по дело №2271/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване * материалноправна легитимация на ищеца * земеделски земи * реституция * препис от документ
ГКРешение №465/27.05.2010 по дело №1199/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №455/21.12.2010 по дело №474/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * определяне на квоти * разполагаема част
ГКРешение №210/03.10.2014 по дело №1900/2014Делба на наследство * делба * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №210/09.05.2012 по дело №317/2011Делба на наследство * Отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение * преюдициални въпроси в производството за делба * свръх петитум * Недействителност на разпореждане с наследство * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №103/03.08.2012 по дело №905/2010Делба на наследство * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * придобивна давност * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №675/26.01.2011 по дело №656/2009Делба на наследство * съсобственост * право на строеж * суперфиция * приращения * застрояване * отклонения в площта на недвижим имот
ГКРешение №123/11.06.2015 по дело №1008/2015Делба на наследство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност * съсобственост * конституиране на страни
ГКРешение №535/2010/02.09.2011 по дело №92/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКРешение №92/09.07.2015 по дело №7177/2014Делба на наследство * съсобственост * осиновяване * доказателствена тежест
ГКРешение №387/29.09.2010 по дело №439/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * обезщетение за ползване * претенции по сметки * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №45/08.03.2011 по дело №843/2010Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * наследяване * договор за продажба на наследство
ГКРешение №211/11.05.2012 по дело №991/2011Делба на наследство * публична продан * изготвяне на инвестиционен проект на сграда
ГКРешение №153/01.08.2011 по дело №39/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * наследяване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства
ГКРешение №118/05.11.2015 по дело №1262/2015Делба на наследство * съсобственост * реална част * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №265/26.03.2010 по дело №485/2009Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване
ГКРешение №95/25.02.2011 по дело №119/2010Делба на наследство * обявяване на предварителен договор за окончателен * приемство в процеса * преюдициални въпроси в производството за делба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №258/25.10.2011 по дело №144/2011Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * публична продан * наследяване
ГКРешение №115/10.08.2011 по дело №1054/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * трето лице
ГКРешение №279/20.06.2011 по дело №915/2010Делба на наследство * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №87/02.07.2013 по дело №829/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №7/23.07.2012 по дело №123/2011Ревандикационен иск * делба на наследство * установителен иск * придобивна давност * изменение на иска
ГКРешение №268/29.09.2012 по дело №410/2011Делба на наследство * определяне на квоти * саморъчно завещание * завет * универсално завещание * земеделски земи * съсобственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №228/2012/11.01.2013 по дело №388/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * графологическа експертиза * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №95/04.05.2012 по дело №971/2011Делба на наследство * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №302/13.07.2009 по дело №161/2009делба на наследство * необходимо другарство * Нищожност на делба * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №658/20.07.2011 по дело №1033/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобиване преди брака * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * договор за покупко-продажба
ГКРешение №94/10.05.2010 по дело №1258/2009Делба на наследство * принос * придобиване по време на брака * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №113/30.05.2016 по дело №5994/2015Делба на наследство * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба * оспорване на произход
ГКРешение №379/24.10.2012 по дело №1110/2011Делба на наследство * съсобственост * насрещен иск * определяне на квоти * придобивна давност * спиране на давност * добросъвестно владение
ГКРешение №53/15.07.2016 по дело №4231/2015Делба на наследство * определяне на квоти * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване правото на собственост * наследяване
ГКОпределение №172/20.07.2016 по дело №2764/2016Частна касационна жалба * Делба на наследство * редовност на исковата молба * процесуални предпоставки
ГКОпределение №380/04.10.2016 по дело №3235/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Делба на наследство * преклузивен срок * приемане на наследство по опис
ГКРешение №138/11.10.2016 по дело №2061/2016Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост
ГКРешение №110/10.11.2016 по дело №825/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Делба на наследство * продажба на наследство * относителна недействителност
ГКРешение №119/15.11.2016 по дело №879/2016Делба на наследство * наследяване по колена * наследяване по закон * наследствен дял
ГКРешение №224/21.11.2016 по дело №2378/2016Делба на наследство * разпределяне на имотите при делба
ГКРешение №102/25.11.2016 по дело №1055/2016Делба на наследство * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * наследствен дял * доказателства
ГКРешение №3/03.02.2017 по дело №2476/2016Делба * подобрения в съсобствен имот * публична продан * разпределяне на имотите при делба * Делба на наследство * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №11/27.02.2017 по дело №2543/2016Делба на наследство * лично имущество * съпружеска имуществена общност * възражение * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКРешение №109/27.06.2017 по дело №3973/2016Делба * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност * Делба на наследство * намерение за своене
ГКРешение №61/13.07.2017 по дело №3439/2016Делба * подобрения * увеличаване на наследство * Делба на наследство * неправилна правна квалификация * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №163/26.10.2017 по дело №213/2017Делба на наследство * оспорване на произход * допустимост на иск * установяване на произход * охранително производство * установяване на факти
ГКРешение №144/11.01.2018 по дело №4736/2016Делба на наследство * давностно владение
ГКРешение №1/15.03.2018 по дело №364/2017Делба на наследство * продажба на наследство * съсобственост * нищожност на договор * привидни и прикрити договори * наследствен дял
ГКРешение №132/21.03.2018 по дело №272/2017Делба на наследство * частен документ * завет * земеделски земи * възражение за изтекла давност * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №36/11.04.2018 по дело №1795/2017Делба на наследство * придобивна давност
ГКРешение №29/17.04.2018 по дело №1729/2017Делба * Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * доказателства
ГКРешение №59/04.05.2018 по дело №2137/2017Делба на наследство * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №45/31.05.2018 по дело №2145/2017Делба * земеделски земи * новооткрито наследство * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство * Делба на наследство
ГКРешение №67/22.06.2018 по дело №2936/2017Делба на наследство * недопустим съдебен акт * конституиране на страни
ГКРешение №99/23.07.2018 по дело №3414/2017Делба на наследство * обезщетение за ползване на чужд имот * служебно начало
ГКРешение №82/22.08.2018 по дело №1554/2017Делба на наследство * дворищнорегулационен план * възражение за изтекла давност * реална част * наследствено правоприемство * прекъсване на давност
ГКРешение №122/22.10.2018 по дело №4190/2017Делба на наследство * настойничество и попечителство * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договор * пълно запрещение
ГКРешение №98/25.10.2018 по дело №4097/2017Делба на наследство * продажба на наследство * наследствено правоприемство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * наследствен дял * преживял съпруг * вещно-прехвърлителен ефект * новооткрито наследство * съсобственост * необходимо задължително другарство * Обезсилване на решение
ГКРешение №152/06.12.2018 по дело №5106/2017Делба на наследство * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * преклузивен срок * искане за включване на вещ в делбената маса
ГКРешение №160/06.03.2019 по дело №3454/2017Делба на наследство * възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * възражение * доказателства * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №30/27.03.2019 по дело №1891/2018Делба на наследство * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий * наследяване по колена
ГКРешение №16/08.04.2019 по дело №1346/2018Делба * Делба на наследство * земеделски земи * публична продан * неподеляем имот
ГКРешение №36/07.05.2019 по дело №2677/2018Делба на наследство * приложимо право * акт за гражданско състояние
ГКРешение №61/14.06.2019 по дело №2439/2018Делба на наследство * наследяване * завет * разполагаема част
ГКРешение №78/25.06.2019 по дело №3387/2018Делба на наследство * нищожност на решение * мотиви на въззивно решение