Ключови фрази
преклузивен срок

ГКОпределение №177/27.06.2016 по дело №1610/2016Частна касационна жалба * преклузивен срок * доказателствена тежест * служебно начало
ТКРешение №67/01.06.2009 по дело №643/2008договор за търговска продажба * преклузивен срок * Иск за плащане на цена
ГКРешение №69/07.05.2013 по дело №372/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * преклузивен срок * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКОпределение №157/28.02.2014 по дело №1056/2014Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * начало на срок * връчване на съдебни книжа * преклузивен срок
ГКОпределение №627/13.08.2014 по дело №3124/2014Частна касационна жалба * разноски * списък на разноските * преклузивен срок * обжалване на определения * основание за отмяна на съдебен акт
ГКРешение №444/13.07.2011 по дело №468/2010отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част * поредност на отчужденията * преклузивен срок * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
ТКРешение №121/16.11.2011 по дело №601/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * липса на правен интерес * преклузивен срок * частичен иск
ГКОпределение №384/02.09.2011 по дело №246/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * поименни компенсационни бонове * преклузивен срок
ТКРешение №127/11.10.2013 по дело №786/2012Иск за оспорване на вземането * заповедно производство * преклузивен срок * допустимост на иск * кооперация
ГКОпределение №462/24.09.2012 по дело №373/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * преклузивен срок * надлежно уведомяване
ГКОпределение №360/30.06.2009 по дело №340/2009правен интерес * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * преклузивен срок * изчисляване на срокове * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКРешение №155/14.12.2015 по дело №3099/2015Определяне на по-голям дял на съпруга * недопустимост на решение * преклузивен срок * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №170/11.07.2011 по дело №885/2010Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * трето лице * преклузивен срок * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №578/31.10.2011 по дело №423/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преклузивен срок
ГКОпределение №31/26.01.2009 по дело №1531/2008правен интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * реституция * преклузивен срок
ГКОпределение №519/31.10.2011 по дело №354/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКОпределение №372/16.05.2012 по дело №223/2012изменение на решението в частта относно разноските * преклузивен срок * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №170/02.04.2009 по дело №132/2009нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * преклузивен срок * право на изкупуване * конститутивен иск
ГКОпределение №591/16.10.2009 по дело №547/2009преклузивен срок * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №424/17.06.2015 по дело №2482/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * охранително производство * установяване на факти * оспорване на произход * преклузивен срок * акт за гражданско състояние * официален свидетелстващ документ
ТКОпределение №251/07.04.2011 по дело №175/2011Частна касационна жалба * преклузивен срок * начало на срок за обжалване на съдебен акт * просрочена жалба
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №145/29.04.2010 по дело №132/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * настаняване в държавни жилища * преклузивен срок * упълномощаване * минимален размер на имот * одържавени недвижими имоти * наем
ГКОпределение №75/04.02.2014 по дело №258/2014Частна касационна жалба * просрочена жалба * преклузивен срок * пощенско клеймо
ГКРешение №480/02.06.2010 по дело №819/2009етажна собственост * преклузивен срок * решение на общото събрание на етажните собственици * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
ГКРешение №36/01.02.2012 по дело №211/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок * допустимост на иск * принудително изпълнение
ГКРешение №219/04.10.2013 по дело №2294/2013Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКРешение №135/06.07.2011 по дело №1482/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * възстановяване на запазена част * съдебни разноски
ГКОпределение №213/10.05.2013 по дело №2739/2013отмяна на решение * етажна собственост * преклузивен срок
ГКОпределение №176/29.04.2011 по дело №131/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №255/17.05.2010 по дело №410/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * преклузивен срок * изчисляване на срокове
ГКРешение №383/26.10.2010 по дело №532/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * предложение за изкупуване * преклузивен срок * съсобственост
ГКОпределение №121/18.02.2010 по дело №75/2010начало на срок за обжалване на съдебен акт * преклузивен срок * бързо производство * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКОпределение №144/25.02.2015 по дело №1020/2015Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск * преклузивен срок * изменение на иска * преклузия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №553/07.12.2012 по дело №572/2012връчване на съдебни книжа * преклузивен срок
ГКРешение №393/22.10.2012 по дело №31/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * преклузивен срок
ГКОпределение №536/18.12.2009 по дело №460/2009спиране на производството по делото * преклузивен срок * възобновяване на производството по делото
ГКОпределение №7/06.01.2010 по дело №720/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №22/02.03.2011 по дело №722/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * погасителна давност * преклузивен срок
ГКРешение №12/21.02.2014 по дело №594/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * преклузивен срок
ГКОпределение №157/23.03.2009 по дело №69/2009спиране на въвод във владение * преклузивен срок
ГКОпределение №480/27.07.2010 по дело №221/2010допустимост на иск * установителен иск * преклузивен срок * заповед за изпълнение * Иск за оспорване на вземането
ГКОпределение №410/02.07.2010 по дело №394/2010начало на срок за обжалване на съдебен акт * бързо производство * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * преклузивен срок
ГКОпределение №285/04.07.2012 по дело №296/2012управление и разпореждане с общо имущество * допустимост на иск * преклузивен срок
ГКОпределение №296/06.07.2009 по дело №217/2009иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №221/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * саморъчно завещание
ГКОпределение №107/17.03.2011 по дело №86/2011допустимост на иск * преклузивен срок * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * народни читалища
НКРешение №494/19.11.2009 по дело №533/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * множество престъпления * преклузивен срок * просрочено искане за възобновяване * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
Определение №30/24.01.2011 по дело №допустимост на иск * необходимо другарство * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * съпружеска имуществена общност * преклузивен срок
ГКОпределение №150/02.03.2010 по дело №109/2010нередовност на исковата молба * преклузивен срок
ГКРешение №402/13.02.2012 по дело №1395/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * недопустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКРешение №340/27.07.2010 по дело №1088/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * изчисляване на срокове * преклузивен срок * плащане на цена * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ТКРешение №147/23.01.2012 по дело №861/2010Право на застрахования * преклузивен срок
ГКОпределение №350/14.10.2008 по дело №1639/2008изчисляване на срокове * преклузивен срок * писмени доказателства * пощенско клеймо
ГКРешение №53/19.02.2014 по дело №4041/2013Делба * преклузивен срок * възражение за изтекла давност
ГКРешение №211/05.11.2015 по дело №438/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * дисциплинарно уволнение * преклузивен срок
ГКОпределение №27/11.01.2011 по дело №584/2010мерки за защита от домашно насилие * преклузивен срок
ГКОпределение №155/08.04.2009 по дело №6/2009изчисляване на срокове * преклузивен срок * спиране на въвод във владение * * *
ГКОпределение №502/13.09.2010 по дело №709/2009Развод поради разстройство на брака * обявяване на смърт * преклузивен срок
ГКОпределение №519/27.10.2010 по дело №412/2010допълване на решение * изменение на решението в частта относно разноските * преклузивен срок
ТКРешение №23/24.03.2015 по дело №1717/2013Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * преклузивен срок
ГКРешение №534/11.09.2009 по дело №3403/2008нищожност на договор за продажба * жилища от държавния жилищен фонд * преклузивен срок * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * настаняване в държавни жилища * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * наем
ГКОпределение №402/17.07.2009 по дело №415/2009местна подсъдност * възражение за неподсъдност * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * преклузивен срок
ГКРешение №237/2011/17.01.2012 по дело №1137/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок * конкуренция на права
ГКРешение №830/24.11.2010 по дело №1163/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * преклузивен срок * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №214/23.04.2012 по дело №168/2012преклузивен срок * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
ГКОпределение №378/27.07.2015 по дело №2845/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * преклузивен срок * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКОпределение №329/01.10.2008 по дело №1543/2008допустимост на иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок
ГКРешение №106/04.05.2012 по дело №1149/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * преклузивен срок
ГКОпределение №499/05.07.2012 по дело №224/2012Оспорване на бащинство * преклузивен срок * признание на иска * допустимост на иск * пречки за установяване на произход
ТКРешение №19/24.03.2011 по дело №314/2010Встъпване в правата на застрахования * преклузивен срок * суброгационен иск * застраховка "гражданска отговорност" * застраховка "автокаско" * застрахователно обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №300/2011/04.01.2012 по дело №136/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * отговор на искова молба * преклузия * придобивна давност * преклузивен срок * доказателства
ТКОпределение №831/15.11.2010 по дело №626/2010Частна жалба * преклузивен срок * отмяна решения на общо събрание
ГКОпределение №30/21.01.2010 по дело №27/2010Оспорване на бащинство * активна процесуална легитимация * преклузивен срок
ГКРешение №296/15.07.2011 по дело №179/2010Нищожност * нищожност на договор * симулация * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКОпределение №288/25.05.2009 по дело №294/2009иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №94/25.04.2016 по дело №197/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * решение на общото събрание на етажните собственици * допустимост на иск * преклузивен срок
ГКРешение №213/10.05.2010 по дело №1198/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №167/30.07.2014 по дело №6368/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * дисциплинарно наказание * преклузивен срок * давностен срок
ГКРешение №130/09.05.2012 по дело №1481/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок * държавна собственост * приращения * общи части
ГКОпределение №21/20.01.2016 по дело №6007/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * преклузивен срок
ГКРешение №127/08.04.2013 по дело №616/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * установяване истинността или неистинността на документ * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание * отмяна на нотариален акт * преклузивен срок * наследствено правоприемство
ГКРешение №121/21.06.2013 по дело №862/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * преклузивен срок * право на изкупуване * придобивна давност
ТКОпределение №337/17.06.2015 по дело №1658/2015Частна касационна жалба * недействителност на действия и сделки * преклузивен срок * начална дата на неплатежоспособност
ГКОпределение №312/10.06.2009 по дело №1862/2008допустимост на иск * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * преклузивен срок
ТКРешение №162/15.03.2016 по дело №1855/2014Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * недопустим съдебен акт * преклузивен срок * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ТКРешение №98/29.06.2016 по дело №1499/2015Пряк иск на увредения срещу застрахователя * възражение за съпричиняване * преклузивен срок * отговор на искова молба
ТКРешение №53/16.07.2015 по дело №3170/2013Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * отпаднало основание * правен интерес * преклузивен срок
НКРешение №373/30.09.2010 по дело №369/2010Измама, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително * просрочено искане за възобновяване * преклузивен срок
ГКОпределение №31/20.01.2016 по дело №173/2016Частна жалба * просрочена жалба * преклузивен срок * пощенско клеймо
ГКРешение №51/02.06.2016 по дело №68/2016Делба на наследство * преклузивен срок * придобивна давнност * манифестиране на анимус пред сънаследник
ГКОпределение №317/10.06.2009 по дело №249/2009начало на срок за обжалване на съдебен акт * преклузивен срок * надлежно уведомяване * договор за изработка
ТКОпределение №408/20.05.2010 по дело №118/2010преклузивен срок * правосубектност * възобновяване на производство по несъстоятелност
ТКРешение №118/05.01.2016 по дело №1913/2014Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * преклузивен срок * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * недопустим съдебен акт
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКОпределение №411/01.10.2009 по дело №295/2009преклузивен срок * пощенско клеймо * липса на мотиви
ГКРешение №39/19.02.2013 по дело №657/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * преклузивен срок * решение на общото събрание на етажните собственици * Нищожност на действия и сделки
ТКРешение №30/11.08.2014 по дело №1017/2012Иск за плащане на цена * договор за търговска продажба * давностен срок * преклузивен срок * неизпълнение на договорни отношения * възражение за прихващане
ГКОпределение №333/06.10.2008 по дело №1443/2008преклузивен срок * възстановяване на срокове * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКОпределение №207/29.03.2010 по дело №134/2010начало на срок за обжалване на съдебен акт * бързо производство * преклузивен срок
НКРешение №437/17.11.2011 по дело №2141/2011Клевета * преклузивен срок
ГКРешение №381/25.10.2010 по дело №37/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * право на строеж * съсобственост * преклузивен срок
ГКОпределение №376/10.11.2008 по дело №1689/2008преклузивен срок * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №34/21.03.2011 по дело №1112/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКОпределение №43/03.02.2009 по дело №42/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * преклузивен срок
ГКОпределение №597/17.10.2011 по дело №538/2011допустимост на иск * Иск за оспорване на вземането * преклузивен срок * новооткрити обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства
ГКОпределение №349/07.06.2010 по дело №335/2010обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * контролиране на юридическо лице * преклузивен срок
ГКОпределение №311/08.05.2014 по дело №1162/2014Частна касационна жалба * владение * Иск за защита на отнето владение * преклузивен срок
ГКОпределение №81/24.02.2010 по дело №392/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * преклузивен срок * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи
ТКРешение №163/17.01.2012 по дело №965/2010преклузивен срок * писмени доказателства
ГКОпределение №147/26.03.2009 по дело №1453/2008допустимост на иск * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №161/29.10.2015 по дело №6875/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * ред за свикване на общото събрание на собствениците в етажната собственост * преклузивен срок * недопустимост на решение
ГКРешение №444/12.09.2013 по дело №1183/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * промени в имота, предмет на делбата * преклузивен срок
ГКРешение №331/01.03.2013 по дело №1210/2011Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * приемство в процеса * конституиране на страни * преклузивен срок * необходимо другарство
ГКРешение №204/03.08.2012 по дело №1344/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * земеделски земи * замяна * конкуренция на права * преклузивен срок
ГКРешение №234/08.11.2011 по дело №1533/2010Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преклузивен срок * претенции по сметки
ГКРешение №358/11.11.2011 по дело №899/2010недопустимост на иск * конфискация * преклузивен срок * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №104/06.03.2009 по дело №106/2009изчисляване на срокове * преклузивен срок * връчване на съдебни книжа * начало на срок за обжалване на съдебен акт * принцип на служебното начало
ГКОпределение №372/15.09.2009 по дело №364/2009право на изкупуване * преклузивен срок
ГКОпределение №403/05.12.2008 по дело №1259/2008преклузивен срок * оспорване на произход * указания на съда
ГКРешение №476/27.07.2010 по дело №198/2009Ревандикационен иск * право на строеж * давностен срок * преклузивен срок * погасителна давност * преклузия * трансформация на правото на строеж в право на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №159/14.04.2011 по дело №596/2010издръжка за минало време * допустимост на иск * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * преклузивен срок
ТКОпределение №167/05.03.2012 по дело №119/2012Частна касационна жалба * преклузивен срок * адвокатско възнаграждение * прекомерно адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №526/08.09.2009 по дело №480/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКОпределение №388/07.07.2009 по дело №147/2009освобождаване от такси и разноски * държавна такса * преклузивен срок
ГКОпределение №658/19.11.2009 по дело №614/2009съдебни разноски * преклузивен срок * изменение на решението в частта относно разноските
ТКРешение №168/22.12.2011 по дело №1081/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * преклузивен срок * произнасяне по непредявен иск * покана за общо събрание * допълнителна искова молба * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №679/18.12.2012 по дело №428/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * допустимост на иск * надлежна страна * преклузивен срок
ГКОпределение №572/06.10.2009 по дело №470/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКОпределение № 309/24.04.2014 по дело №1596/2014Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * преклузивен срок * отговор на искова молба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване
ГКОпределение №513/20.09.2010 по дело №465/2010преклузивен срок * обжалване на действията на съдебния изпълнител * нередовност на исковата молба * несеквестируемост
ГКОпределение №72/10.03.2014 по дело №2996/2013изборна местна подсъдност * преклузивен срок * недопустимост на иск * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №40/27.01.2011 по дело №24/2011допълване на решение * преклузивен срок
ГКРешение №414/29.10.2012 по дело №222/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * публична продан * трето лице * вписване на ипотека * нищожност на делба * разваляне на договор * обратно действие * конкуренция на вписвания * преклузивен срок
ГКРешение №536/28.07.2010 по дело №1400/2009отказ от наследство * относителна недействителност * Иск на кредиторите за унищожаване на отказ от наследство * преклузивен срок * *
НКРешение №1/09.02.2010 по дело №673/2009преклузивен срок * клевета * основание за отмяна на съдебен акт
ТКРешение №153/23.12.2010 по дело №255/2010Откриване на производство по несъстоятелност * начална дата на неплатежоспособност * принцип на служебното начало * преклузивен срок
ТКРешение №115/10.01.2012 по дело №883/2010Обхват на обезщетението за неизпълнение * договор за наем * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок * възражение за нищожност
ГКОпределение №439/16.12.2008 по дело №1986/2008компетентност на граждански или административен съд * преклузивен срок * имуществена отговорност по Закон за държавния служител * обезщетение за вреди
ГКРешение №197/03.08.2012 по дело №1430/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * преклузивен срок * съсобственост * предложение за изкупуване * договор за замяна * уравнение на дялове
ГКОпределение №622/30.12.2008 по дело №2242/2008преклузивен срок
НКРешение №441/04.11.2010 по дело №364/2010Кумулации * групиране на наказания * съвкупност от престъпления * преклузивен срок
ГКРешение №364/04.10.2012 по дело №5/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * преклузивен срок * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №591/13.10.2011 по дело №526/2011пощенско клеймо * преклузивен срок * изтичане на срок * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №502/13.11.2015 по дело №5584/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * преклузивен срок
ГКРешение №603/01.12.2009 по дело №287/2009предаване на владение * право на изкупуване * преклузивен срок * предложение за изкупуване * Ревандикационен иск
ГКРешение №415/08.09.2010 по дело №513/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * съсобственост * разпределяне на жилища в ЖСК * ЖСК * възражение за нищожност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * преклузивен срок
ТКОпределение №77/30.01.2012 по дело №725/2011Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * преклузивен срок
ТКРешение №143/12.01.2012 по дело №924/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прихващане * преклузивен срок
ГКРешение №547/03.01.2013 по дело №918/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * дисциплинарно нарушение * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * изтичане на срок * преклузивен срок * обезщетение за оставане без работа
ГКОпределение №194/08.07.2016 по дело №7089/2013Частна касационна жалба * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №66/18.07.2016 по дело №5967/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * добросъвестно владение * преклузивен срок * застраховка "автокаско"
НКРешение №139/28.07.2016 по дело №520/2016Клевета и квалифицирана клевета * съществени процесуални нарушения * нарушено право на защита * преклузивен срок * прекратяване на наказателно производство * недопустими доказателствени средства
ГКОпределение №380/04.10.2016 по дело №3235/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Делба на наследство * преклузивен срок * приемане на наследство по опис
ГКОпределение №361/22.12.2016 по дело №4344/2016Частна касационна жалба * Прекратяване на осиновяването * осиновяване * допустимост на иск * преклузивен срок
ГКРешение №186/25.10.2017 по дело №5147/2016Отмяна на дарението * недопустимост на иск * преклузивен срок * начало на срок * покана
ГКРешение №78/30.05.2018 по дело №3910/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преклузивен срок * отнемане в полза на държавата * указания на ВКС
ГКОпределение №322/27.07.2018 по дело №2810/2018Частна касационна жалба * недопустимост на иск * преклузивен срок
ГКРешение №152/06.12.2018 по дело №5106/2017Делба на наследство * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * преклузивен срок * искане за включване на вещ в делбената маса
ГКОпределение №460/14.12.2018 по дело №4161/2018Частна касационна жалба * Оспорване на бащинство * презумпция за бащинство * преклузивен срок
ТКРешение №281/24.01.2019 по дело №675/2018Неоснователно обогатяване * основателност на иск * отговор на искова молба * преклузивен срок
НКРешение №46/28.02.2019 по дело №119/2019Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * задочно осъден * преклузивен срок * възобновяване на наказателно производство
ТКРешение №10/21.03.2019 по дело №1316/2018Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * недопустимост на иск * преклузивен срок
ТКРешение №233/03.04.2019 по дело №412/2018Основания за прекратяване на акционерно дружество * преклузивен срок * намаляване на капитала * решение на общо събрание
ТКРешение №7/05.06.2019 по дело №2378/2017Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * преклузивен срок * конститутивен иск
ТКРешение №86/17.10.2019 по дело №1579/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * преклузивен срок * прогласяване на нищожност
ТКРешение №121/31.12.2019 по дело №312/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * преклузивен срок * недопустимост на иск