Ключови фрази
давностно владение

ГКРешение №740/26.10.2010 по дело №1935/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * наследяване
ГКРешение №390/02.11.2011 по дело №1476/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * наследяване по закон * непълно осиновяване * давностно владение
ГКРешение №118/21.05.2013 по дело №1535/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * начало на давностен срок * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * давностно владение * нищожност на договор за продажба * доказателства
ГКРешение №578/08.09.2010 по дело №1188/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * прекъсване на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №167/26.04.2010 по дело №404/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * минимален размер на имот * давностно владение * неформална делба * придобивна давност * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №375/17.06.2010 по дело №5080/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * завет * давностно владение * изключителен собственик
ГКРешение №350/17.05.2012 по дело №530/2010Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * давностно владение
ГКРешение №520/05.08.2010 по дело №1070/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * фактическа власт * придобивна давност * предварителен договор * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №817/04.01.2011 по дело №1903/2009Делба * съсобственост * давностно владение * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №862/09.12.2010 по дело №1805/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * самостоятелен обект * забрана за придобиване по давност * съвладение
ГКРешение №349/16.11.2012 по дело №307/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * давностно владение * ЖСК
ГКРешение №321/14.10.2011 по дело №1167/2010Установителен иск * давностно владение * общинска собственост
ГКРешение №483/06.06.2012 по дело №558/2011Ревандикационен иск * присъединяване на владение * давностно владение
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №389/10.05.2010 по дело №364/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * оземляване на бежанци * придобивна давност * давностно владение * договорна ипотека * идентичност на имоти
ГКРешение №556/18.06.2010 по дело №1325/2009договор за делба * владение * земеделски земи * придобивна давност * давностно владение * фактическа власт * свидетелски показания * Установителен иск
ГКРешение №359/26.04.2010 по дело №537/2009гараж * право на строеж * съсобственост * давностно владение * придобивна давност * незаконен строеж * Делба
ГКРешение №280/24.10.2011 по дело №344/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * необходими разноски * давностно владение * съпружеска имуществена общност * прекъсване на давност * конституиране на страни
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №249/08.06.2012 по дело №970/2011давностно владение
ГКРешение №331/2011/27.03.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * давностно владение
ГКРешение №81/08.03.2011 по дело №437/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * преждевременно предявен иск * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * недопустимост на иск * изменение на дворищно-регулационен план
ГКРешение №80/16.03.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * присъединяване на владение * договор за дарение * форма за валидност
ГКРешение №176/15.05.2010 по дело №673/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностно владение * добросъвестно владение * договор за гледане и издръжка * погасителна давност
ГКРешение №204/15.07.2011 по дело №99/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * план за новообразувани имоти
ГКРешение №205/16.05.2012 по дело №219/2011отрицателен установителен иск * давностно владение * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда * застрояване
ГКРешение №291/05.07.2011 по дело №376/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * допълнителна и комплексна експертизи * вещо лице * давностно владение
ГКРешение №1013/22.12.2009 по дело №5142/2008установяване право на собственост * давностно владение * Установителен иск
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №699/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * давностно владение * лично имущество * наследяване по закон * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №263/19.07.2010 по дело №1157/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * давностно владение * предоставяне за стопанисване и управление * доказателства
ГКРешение №31/08.02.2016 по дело №4539/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №108/28.10.2015 по дело №1854/2015Делба * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1217/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обективни предели на сила на пресъдено нещо * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * зачитане на решението * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКОпределение №545/07.07.2014 по дело №3852/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * давностно владение * придобивна давнност * служебно начало * изменение на иска
ГКРешение №3/25.01.2016 по дело №3973/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок * съсобственост
ГКРешение №184/03.08.2011 по дело №1051/2010Установителен иск * установяване право на собственост * приращения * давностно владение
ГКРешение №223/14.05.2012 по дело №1186/2011Ревандикационен иск * установителен иск * нищожност-противоречие на закона * отмяна на констативен нотариален акт * насрещен иск * давностно владение * нищожност на нотариално действие * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №581/24.11.2009 по дело №267/2009делба на наследство * давностно владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * Делба на наследство
ГКРешение №78/25.02.2011 по дело №273/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства * давностно владение * официален документ * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №23/13.04.2010 по дело №3570/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * давностно владение * придобивна давност * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №179/31.05.2012 по дело №161/2011установителен иск * спор за възстановяване на земеделски имоти, включени в строителните граници * давностно владение * присъединяване на владение
ТКРешение №174/28.10.2010 по дело №1085/2009Установителен иск * установяване право на собственост * активна легитимация на ищец * давностно владение * владение
ГКРешение №388/20.12.2012 по дело №234/2012Ревандикационен иск * давностно владение * спиране на давност
ГКРешение №616/07.10.2010 по дело №1605/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * приложим закон * давностно владение * форма за валидност * придобиване по време на брака * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * установяване право на собственост към минал момент * лично имущество
ГКРешение №144/22.02.2016 по дело №3919/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * намерение за своене * наследяване
ГКРешение №670/25.10.2010 по дело №1649/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * принудително изпълнение * давностно владение * вписване на възбрана * договор за дарение
ГКРешение №836/06.01.2011 по дело №1604/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №744/07.04.2011 по дело №1698/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * общинска собственост * право на строеж * кооперация * постройка
ГКРешение №226/01.11.2011 по дело №441/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * одържавени недвижими имоти * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №7/03.02.2016 по дело №4002/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * постройка * давностно владение
ГКРешение №501/17.05.2012 по дело №675/2009Ревандикационен иск * давностно владение
ГКРешение №108/10.04.2012 по дело №1063/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * официален документ * давностно владение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №218/24.07.2012 по дело №978/2011Ревандикационен иск * предварителен договор * давностно владение * обезщетение за ползване * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №598/13.07.2010 по дело №683/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * давностно владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №445/31.07.2012 по дело №283/2010Установителен иск * давностно владение
ГКРешение №225/11.11.2011 по дело №230/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * земеделски земи * давностно владение * придобивна давност * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №530/05.07.2010 по дело №1560/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * насрещен иск * давностно владение * доказателствена тежест * обективно съединяване на искове * отрицателен установителен иск
ГКРешение №653/08.10.2010 по дело №1441/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №964/30.12.2009 по дело №3306/2008предаване на владение * изменение на регулационен план * обстоятелствена проверка * давностно владение * косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * преюдициално значение * изменение на кадастрална карта * Ревандикационен иск
ГКРешение №891/12.01.2011 по дело №1638/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №65/02.03.2012 по дело №482/2011Делба * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * наследяване * присъединяване на владение
Решение №799/16.11.2010 по дело №Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * постройка * редовност на исковата молба * самостоятелен обект * активна процесуална легитимация
ГКРешение №30/07.02.2012 по дело №401/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * самостоятелен обект * архитектурен проект
ГКРешение №207/25.03.2010 по дело №752/2009право на възстановяване * земеделски земи * фактическа власт * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №251/11.11.2011 по дело №248/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * приемане на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №42/17.07.2012 по дело №1590/2010отрицателен установителен иск * констативен нотариален акт * давностно владение * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №17/29.01.2016 по дело №3612/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * държавна собственост
ГКРешение №310/2011/03.01.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №146/30.03.2011 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №513/13.12.2011 по дело №1612/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * давностно владение * земеделски земи * реституция * давностен срок
ГКРешение №987/01.09.2010 по дело №3465/2008Делба * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * дарение * давностно владение
ГКРешение №114/13.09.2011 по дело №1532/2009Ревандикационен иск * давностно владение
ГКРешение №63/19.02.2013 по дело №1569/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №113/15.02.2010 по дело №5232/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * давностно владение * наследяване
ГКРешение №19/12.03.2016 по дело №3401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * давностно владение
ГКРешение №336/17.01.2012 по дело №1121/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * давностно владение * договор за наем * възражение за нищожност
ГКРешение №214/24.09.2012 по дело №1441/2010Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * преустройство * давностно владение
ГКОпределение №339/19.07.2012 по дело №295/2012насрещен иск * установителен иск * нищожност-невъзможен предмет * давностно владение * допустимост на иск
ГКРешение №953/17.02.2010 по дело №4844/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * давностно владение * наследяване
ГКОпределение №250/30.04.2014 по дело №2214/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * нередовност на исковата молба * указания на съда * давностно владение
ГКРешение №147/17.06.2013 по дело №1810/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * давностно владение * правомощия на въззивната инстанция
Решение №876/20.12.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * давностно владение
ГКРешение №36/27.02.2013 по дело №757/2012Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * наследяване * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №394/22.10.2010 по дело №185/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №197/13.08.2010 по дело №124/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * спиране на производството по делото
ГКРешение №387/22.11.2012 по дело №1180/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * начало на давностен срок
ГКОпределение №658/01.12.2009 по дело №557/2009обезпечение на предявен иск * обезпечение пред съд * ревандикационен иск * установителен иск * давностно владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * обезпечителна нужда * допустимост на иск
ГКРешение №399/24.10.2011 по дело №1203/2010Установителен иск * давностно владение * суперфиция * приращения
ГКРешение №319/14.10.2011 по дело №1125/2010Ревандикационен иск * Отмяна на нотариален акт * необходимо другарство * констативен нотариален акт * давностно владение * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №252/25.10.2011 по дело №266/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * правен интерес
ГКРешение №316/11.02.2011 по дело №3877/2008Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * давностно владение * регулационен план
ГКРешение №197/10.05.2011 по дело №430/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * забрана за придобиване по давност * давностно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №200/13.07.2012 по дело №199/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №189/25.05.2011 по дело №532/2010Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на нотариален акт * реална част * самостоятелен обект * доказателства * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №262/01.11.2012 по дело №439/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * прекъсване на давност * правен интерес * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №381/21.03.2012 по дело №756/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * свидетелски показания * давностно владение
ГКРешение №635/25.10.2010 по дело №1405/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №57/14.09.2011 по дело №82/2010Установителен иск * давностно владение * наследствено правоприемство * присъединяване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №373/21.05.2010 по дело №396/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * добросъвестно владение * давностно владение * възстановяване правото на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №409/15.11.2013 по дело №3424/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * продажба на чужда вещ * ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * давностно владение
ГКРешение №503/02.05.2012 по дело №83/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * владение * Ревандикационен иск * насрещен иск * давностно владение
ГКРешение №966/01.04.2010 по дело №3002/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * спиране на придобивна давност * земеделски земи * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №183/01.08.2013 по дело №847/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * реална част * съсобственост * намерение за своене
ГКРешение №206/14.05.2012 по дело №296/2011Ревандикационен иск * давностно владение * предварителен договор * Отмяна на констативен нотариален акт * реституция
ГКРешение №72/10.07.2012 по дело №425/2011Ревандикационен иск * приращения * давностно владение * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * право на строеж
ГКРешение №277/28.06.2012 по дело №259/2012установителен иск * доказателства и доказателствени средства * груб строеж * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №161/19.07.2013 по дело №1163/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване в имотен регистър * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение * земеделски земи
ГКРешение №420/26.05.2010 по дело №412/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * давностно владение * земеделски земи * обстоятелствена проверка * възстановяване правото на собственост * реституция * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №402/19.11.2010 по дело №93/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №835/06.01.2011 по дело №1578/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * давностно владение * нередовност на исковата молба * правна квалификация * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №229/10.11.2014 по дело №2796/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * давностно владение
ГКРешение №452/25.03.2016 по дело №4406/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * право на собственост * Делба * давностно владение
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №103/30.06.2015 по дело №7301/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * наследяване * владение
ГКРешение №66/29.07.2010 по дело №4459/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * държавна собственост * право на строеж * право на ползване * правоприемство
ГКРешение №289/23.10.2012 по дело №399/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * вписване в имотен регистър * давностно владение * форма за валидност * начало на давностен срок * официален свидетелстващ документ * идентичност на имоти
ГКРешение №77/30.03.2011 по дело №229/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * давностно владение * договор за покупко-продажба * експертиза * доказателства
ГКРешение №95/26.02.2010 по дело №744/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * давностно владение * писмени доказателства
ГКРешение №204/2012/11.01.2013 по дело №272/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * изменение на кадастрална карта * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * грешка в кадастрална карта * свидетелски показания * наследяване
ГКРешение №444/09.07.2010 по дело №403/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * инцидентен установителен иск * възстановена кооперация
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №1936/19.01.2010 по дело №3326/2008предаване на владение * уреждане на сметки по регулация * давностно владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №154/03.09.2012 по дело №1087/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * отговорност за действия на дружеството до вписването * владение * присъединяване * давностно владение * прекъсване на давност * договор за поръчка
ГКРешение №713/18.10.2010 по дело №450/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * насрещен иск * забрана за придобиване по давност * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * давностно владение
ГКРешение №45/04.05.2012 по дело №482/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * връчване на съдебни книжа * придобивна давност * адрес за връчване * връчване на представител * давностно владение
ГКРешение №355/14.07.2010 по дело №802/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * правоприемство * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №724/12.09.2011 по дело №1261/2009Установителен иск * правен интерес * спиране на давност * прекъсване на давност * давностно владение * делба * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * публична продан
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №7/08.02.2012 по дело №510/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателства * давностно владение
ГКРешение №673/18.01.2011 по дело №1645/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение * възстановяване правото на собственост * договор за продажба на наследство * новооткрито наследство * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №423/10.11.2011 по дело №1481/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * давностно владение * придаване на части към недвижим имот * възражение за изтекла давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №880/02.02.2011 по дело №1024/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * новооткрито наследство * давностно владение * държавна собственост * необходимо другарство
ГКРешение №113/03.09.2012 по дело №889/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * правен интерес * давностно владение * минимален размер на имот
ГКРешение №87/02.07.2013 по дело №829/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №341/04.08.2010 по дело №4723/2008Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * договор за покупко-продажба * наследяване * право на възстановяване * придобивна давност
ГКРешение №4/20.02.2013 по дело №418/2012Делба * съсобственост * самостоятелен обект * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №124/22.07.2013 по дело №691/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * застрояване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * указания на ВКС * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №6/25.04.2012 по дело №502/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * забрана за придобиване по давност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * реституция * придобивна давност * договор за наем * давностно владение
ГКРешение №169/29.06.2011 по дело №821/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №47/03.04.2015 по дело №6373/2014Делба * съсобственост * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №159/01.07.2016 по дело №4614/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * кадастрални данни * право на собственост * доказателства и доказателствени средства * давностно владение
ГКОпределение №199/24.11.2017 по дело №4317/2017Делба * процесуална легитимация * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * давностно владение * констативен нотариален акт * регулационен план
ГКРешение №144/11.01.2018 по дело №4736/2016Делба на наследство * давностно владение
ГКРешение №28/07.03.2018 по дело №1019/2017Делба * трето лице-помагач * недопустимост на делбата * давностно владение
ГКРешение №60/09.03.2018 по дело №113/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * наследствено правоприемство * давностно владение * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * предаване на владение
ГКРешение №138/22.03.2018 по дело №4303/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * насрещен иск * договор за продажба * давностно владение * нередовност на исковата молба * официален документ * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №17/03.04.2018 по дело №836/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * давностно владение * трето лице-помагач
ГКРешение №60/07.06.2018 по дело №2420/2017Ревандикационен иск * намерение за своене * давностно владение * наследствено правоприемство * предаване на владение
ГКРешение №33/19.06.2018 по дело №1931/2017Ревандикационен иск * давностно владение * присъединяване на владение * правоприемство
ГКРешение №66/22.06.2018 по дело №3149/2017Ревандикационен иск * обезщетение за ползване * доказателства и доказателствени средства * давностно владение
ГКРешение №81/11.07.2018 по дело №2615/2017Делба * давностно владение * констативен нотариален акт * дарение * доказателствена тежест
ГКРешение №63/20.07.2018 по дело №1781/2017Ревандикационен иск * давностно владение * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №147/27.12.2018 по дело №429/2018Делба * давностно владение * присъединяване на владение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение * дарение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт
ГКРешение №180/15.01.2019 по дело №4324/2017Делба * допустимост на иск * давностно владение * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №150/16.01.2019 по дело №3906/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * прекъсване на давност * давностно владение * установителен иск за собственост * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * идеална част * наследствено правоприемство * недобросъвестно владение * нищожност