Ключови фрази
постройка

ГКРешение №909/24.01.2011 по дело №1288/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №191/18.07.2011 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * етажна собственост * общи части * приращения * постройка
ГКРешение №203/11.11.2011 по дело №477/2010Установителен иск * установяване право на собственост * кооперация * държавна собственост * лични средства * правоприемство * постройка * доказателства
ГКРешение №479/30.11.2011 по дело №113/2011Установителен иск * установяване право на собственост * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * вода * застрояване
ГКРешение №22/24.02.2015 по дело №4581/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * придобивна давност * земеделски земи * доказателства * постройка * пристрояване * право на ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №36/11.06.2013 по дело №1244/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №10/24.02.2014 по дело №3219/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * кооперация * постройка * отклонение от одобрен архитектурен проект
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1485/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * приемство в процеса * трансформация на правото на ползване в право на собственост * идентичност на имоти * застрояване * постройка
ГКРешение №23/09.04.2014 по дело №5465/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * постройка * незаконен строеж
ГКРешение №744/07.04.2011 по дело №1698/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * общинска собственост * право на строеж * кооперация * постройка
ГКРешение №245/2013/14.01.2014 по дело №4491/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * постройка * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №372/07.08.2012 по дело №121/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * свидетелски показания * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * постройка * идентичност на имоти
ГКРешение №7/03.02.2016 по дело №4002/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * постройка * давностно владение
ГКРешение №388/28.02.2012 по дело №983/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * уреждане на сметки по регулация * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №333/25.10.2012 по дело №535/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * неизпълнение в срок * груб строеж * спиране на давност * постройка
ГКРешение №815/30.06.2011 по дело №1509/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * премахване на извършено строителство * постройка * право на ползване * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №236/03.10.2014 по дело №2972/2014Право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на ползване * сила на пресъдено нещо * фактическа власт * ревандикационен иск * суперфиция * постройка
ГКРешение №18/29.01.2016 по дело №4533/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на собственост * постройка * съсобственост
Решение №799/16.11.2010 по дело №Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * постройка * редовност на исковата молба * самостоятелен обект * активна процесуална легитимация
ГКРешение №73/25.02.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №773/09.11.2010 по дело №208/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * постройка * отмяна на констативен нотариален акт * форма за валидност
ГКРешение №677/05.11.2010 по дело №826/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * държавна собственост * благоустройствени мероприятия * постройка
ГКРешение №768/02.11.2010 по дело №1958/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * постройка * право на строеж * застрояване
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №577/08.09.2010 по дело №1183/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * реституция * право на изкупуване от ползвател * постройка * трансформация на правото на ползване в право на собственост * субективно съединяване на искове
ГКРешение №283/30.10.2012 по дело №648/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * постройка * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №125/17.08.2011 по дело №322/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * постройка * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * приращения
ГКРешение №293/25.10.2012 по дело №43/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателствена тежест * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * правен интерес * постройка
ГКРешение №96/07.03.2012 по дело №1148/2010Делба * съсобственост * постройка * право на строеж * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * наследяване * приращения
ГКРешение №301/11.12.2013 по дело №4920/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * постройка
ГКРешение №21/17.02.2012 по дело №1049/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №430/03.04.2012 по дело №1565/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * постройка * етажна собственост
ГКРешение №50/11.09.2012 по дело №121/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * официален документ * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * постройка
ГКРешение №464/17.01.2012 по дело №770/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * свидетелски показания * постройка * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №41/10.02.2012 по дело №784/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * реална част * план за новообразувани имоти * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №212/18.10.2013 по дело №1508/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №417/14.11.2011 по дело №674/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * евентуален иск * установяване право на собственост * държавна собственост * постройка * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №437/14.07.2010 по дело №1475/2009Ревандикационен иск * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * постройка * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №103/03.08.2012 по дело №905/2010Делба на наследство * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * придобивна давност * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №679/22.10.2010 по дело №655/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №96/01.07.2015 по дело №1116/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * постройка * приращение
ГКРешение №152/30.09.2015 по дело №1318/2015Право на ползване на собственика на постройката върху земята * постройка * право на строеж * недопустимост на решение * изменение на иска
ГКРешение №540/13.07.2010 по дело №1837/2009Ревандикационен иск * реституция * земеделски земи * предаване на владение * косвен съдебен контрол * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №301/24.06.2011 по дело №1154/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * приращения * форма за валидност * постройка * договор за покупко-продажба * договор за замяна
ГКРешение №122/18.03.2011 по дело №394/2010Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * констативен нотариален акт * постройка * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ГКРешение №18/11.04.2018 по дело №1011/2017Ревандикационен иск * законна ипотека * постройка * публична продан * постановление за възлагане