Ключови фрази
установяване право на собственост

ГКРешение №180/23.02.2010 по дело №3884/2008установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * делба * обезщетение за пропуснати ползи * предварителен договор * наследяване * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №217/06.11.2013 по дело №627/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №956/29.12.2009 по дело №2934/2008установяване право на собственост * публична продан * правен интерес * Установителен иск
ГКРешение №290/2011/01.03.2012 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трафопост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №256/2011/20.01.2012 по дело №1302/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №721/11.11.2010 по дело №1433/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * конститутивно действие
ГКРешение №390/02.11.2011 по дело №1476/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * наследяване по закон * непълно осиновяване * давностно владение
ГКРешение №500/27.07.2010 по дело №151/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конфискация * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №168/12.07.2013 по дело №13/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * доказателства
ГКРешение №143/13.09.2012 по дело №620/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на нотариално действие * недопустимост на иск
ГКРешение №177/09.11.2015 по дело №2803/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * право на строеж * ЖСК
ГКРешение №1/05.03.2015 по дело №5078/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * установяване право на собственост * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №774/10.02.2011 по дело №643/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * съсобственост * установяване право на собственост
ГКРешение №208/11.05.2010 по дело №1030/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване
ГКРешение №118/21.05.2013 по дело №1535/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * начало на давностен срок * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * давностно владение * нищожност на договор за продажба * доказателства
ГКРешение №375/17.06.2010 по дело №5080/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * завет * давностно владение * изключителен собственик
ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №261/26.10.2012 по дело №390/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * разваляне на договор * трето лице-помагач * неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж * евентуална евикция при продажба на чужда вещ
ГКРешение №331/27.04.2010 по дело №4043/2008Установителен иск * предаване на владение * установяване право на собственост
ГКОпределение №541/10.09.2009 по дело №213/2009установителен иск * правен интерес * регулационен план * установяване право на собственост
ГКРешение №228/07.07.2011 по дело №546/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * акт за държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №547/21.12.2009 по дело №506/2009изменение на иска * ревандикационен иск * установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №14/04.02.2011 по дело №1286/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * преустройство * присъединяване * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * прекъсване на давност * разрешение за строеж
ГКРешение №520/05.08.2010 по дело №1070/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * фактическа власт * придобивна давност * предварителен договор * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №116/18.02.2010 по дело №4654/2008предаване на владение * насрещен иск * установяване право на собственост * право на строеж * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКРешение №36/06.03.2015 по дело №4994/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правен интерес * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №171/03.06.2011 по дело №312/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * отмяна на нотариален акт * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №146/01.06.2012 по дело №691/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * преустройство * възстановяване правото на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №568/14.03.2011 по дело №35/2009Договор за наем на вещи * връщане на вещта * обезщетение за вреди * реституция * предаване на владение * наемни правоотношения * установяване право на собственост
ГКРешение №185/01.03.2010 по дело №280/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * реална част * придобивна давност * минимален размер на имот
ГКРешение №186/10.07.2014 по дело №650/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * предпоставки
ГКРешение №862/09.12.2010 по дело №1805/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * самостоятелен обект * забрана за придобиване по давност * съвладение
ГКРешение №654/17.12.2009 по дело №715/2009установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * Установителен иск * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №462/19.10.2010 по дело №844/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №229/24.10.2012 по дело №279/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * саморъчно завещание * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка * отмяна на завещание * отчуждаване на завещана вещ * недопустимост на решение
ГКРешение №266/28.11.2012 по дело №61/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение
ГКРешение №251/27.12.2012 по дело №429/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №135/12.12.2014 по дело №2825/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №66/24.04.2012 по дело №795/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №203/11.11.2011 по дело №477/2010Установителен иск * установяване право на собственост * кооперация * държавна собственост * лични средства * правоприемство * постройка * доказателства
ГКРешение №179/21.06.2013 по дело №857/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * нищожност на административен акт
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №34/07.03.2013 по дело №616/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №93/19.03.2012 по дело №1057/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * оспорване на истинността на документ * възстановяване на запазена част * нищожност на делба * установяване право на собственост
ГКРешение №558/07.01.2011 по дело №269/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * спиране на придобивна давност
ГКРешение №137/16.08.2011 по дело №1036/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №150/07.05.2012 по дело №1052/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * преобразуване на търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №235/01.12.2014 по дело №2922/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №30/12.03.2013 по дело №598/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №100/23.07.2010 по дело №3426/2008Установителен иск * установяване право на собственост * регулационен план * земеделски земи * придобивна давност * владение
ТКРешение №121/15.10.2009 по дело №312/2009договор за наем * установяване право на собственост *
ГКРешение №479/30.11.2011 по дело №113/2011Установителен иск * установяване право на собственост * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * вода * застрояване
ГКРешение №685/25.01.2010 по дело №375/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * отчуждаване
ГКРешение №181/14.06.2012 по дело №96/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на законност * отговор на искова молба * държавна собственост
ГКРешение №138/04.05.2010 по дело №265/2009Установителен иск * установяване право на собственост * етажна собственост * общи части * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №217/17.08.2010 по дело №69/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №468/02.07.2010 по дело №921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * вода * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №336/15.07.2010 по дело №322/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * изменение на иска * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция
Решение №900/05.01.2011 по дело №одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * застрояване * търпим строеж * реституция * отчуждаване * самостоятелен обект * установяване право на собственост
ГКРешение №489/01.02.2013 по дело №891/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правен интерес * приемане на наследство * нищожност на отказ от наследство * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * наследство
ГКРешение №267/04.03.2014 по дело №30/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * експертиза * вещо лице * служебно начало
ГКРешение №44/16.08.2010 по дело №4859/2008Ревандикационен иск * делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * съдебна спогодба * недопустимост на иск
ГКРешение №17/25.01.2010 по дело №4421/2008отмяна на констативен нотариален акт * правен интерес * установяване право на собственост
ГКРешение №362/28.11.2011 по дело №8/2011Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * спор за материално право
ГКРешение №148/01.08.2013 по дело №875/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * общинска собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №463/20.12.2011 по дело №109/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * установяване право на собственост
ГКРешение №344/2011/13.02.2012 по дело №262/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №228/01.10.2014 по дело №1060/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възражение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №99/25.03.2009 по дело №43/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * самоуправство * топлопреносна мрежа * установяване право на собственост
ГКРешение №87/18.07.2014 по дело №7735/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * недопустимост на решение * обявяване на предварителен договор за окончателен * придобивна давност
ГКРешение №117/05.08.2015 по дело №6263/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * замяна * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №619/06.06.2011 по дело №1092/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * право на ползване
ГКРешение №92/03.07.2014 по дело №1001/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * редовност на исковата молба * реституция * правен интерес
ГКРешение №414/2010/12.01.2011 по дело №1266/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест
ГКРешение №22/24.02.2015 по дело №4581/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * придобивна давност * земеделски земи * доказателства * постройка * пристрояване * право на ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №80/20.04.2012 по дело №729/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * родова подсъдност * правомощия на въззивната инстанция * отчуждаване * общинска собственост
ГКРешение №438/05.01.2012 по дело №987/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * право на строеж * държавна собственост * етажна собственост * общи части
ГКРешение №131/14.07.2011 по дело №1120/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №512/05.01.2012 по дело №370/2010Установителен иск * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * нищожност-заобикаляне на закона * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * помощен план * реституция * замяна * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №54/24.03.2010 по дело №5016/2008Лично имущество * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * приращения * доказателствена тежест * трансформация на правото на строеж в право на собственост * застрояване
ГКРешение №60/23.03.2012 по дело №818/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * начало на давностен срок * сервитутни зони * електроенергия
ГКРешение №476/26.10.2010 по дело №907/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * доказателствена тежест * преклузия * придобивна давност * изменение на иска * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №194/14.07.2011 по дело №1101/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * висящност на процеса * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №163/27.04.2011 по дело №304/2010правен интерес * отрицателен установителен иск * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №223/30.10.2013 по дело №723/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * административен ред
ГКРешение №24/29.05.2013 по дело №445/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * план за земеразделяне * попълване на кадастрална основа * правен интерес
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКРешение №1011/12.03.2010 по дело №3409/2008Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * нищожност-липса на предмет * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване
ГКРешение №320/04.07.2012 по дело №71/2012Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * принос * лични средства * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания
ГКРешение №183/18.06.2012 по дело №88/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * вписване на декларация по чл. 56, ал. 2 и 3 ЗТСУ /отм./ * приращения * съсобственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №177/12.09.2012 по дело №1122/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * общинска собственост * правен интерес
ГКРешение №933/10.09.2010 по дело №3468/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * реституция * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №208/20.07.2011 по дело №709/2010Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * свръх петитум * доказателства * изменение на регулационен план
ГКРешение №111/11.03.2011 по дело №446/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * земеделски земи * замяна * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №307/18.12.2013 по дело №2327/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * замяна
ГКРешение №280/24.10.2011 по дело №344/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * необходими разноски * давностно владение * съпружеска имуществена общност * прекъсване на давност * конституиране на страни
ГКРешение №316/19.10.2012 по дело №830/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване на кооперации
ГКРешение №239/29.04.2010 по дело №2942/2008Установителен иск * установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * съсобственост * фактическа власт * обезщетение за ползване * писмени доказателства * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №13/25.03.2010 по дело №376/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №153/12.07.2013 по дело №1317/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отговор на искова молба * преклузия * публична продан * забрана за посочване на нови факти и доказателства * постановление за възлагане
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №157/01.03.2010 по дело №5013/2008Установителен иск * земеделски земи * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №249/12.11.2012 по дело №270/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * официален документ * оспорване на истинността на документ * доказателства * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №8/04.02.2015 по дело №4764/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №415/2011/25.01.2012 по дело №1332/2010Установителен иск * установяване право на собственост * мотиви на въззивно решение * доклад по делото * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №221/29.12.2011 по дело №36/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * установяване право на собственост * придобивна давност * уравнение на дялове
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №515/10.01.2011 по дело №1194/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * регулационен план * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №119/28.05.2013 по дело №839/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * вещно-прехвърлителен ефект * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №151/04.05.2012 по дело №1082/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * незаконен строеж
ГКРешение №814/20.07.2011 по дело №1395/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделска кооперация * регулационен план * правен интерес * преждевременно предявен иск
ГКРешение №501/04.11.2010 по дело №933/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №387/17.05.2010 по дело №3956/2008установяване право на собственост * Установителен иск * правен интерес
ГКРешение №58/04.04.2011 по дело №544/2010установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №906/29.06.2011 по дело №60/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * подобрения * главен иск
ГКРешение №247/22.04.2010 по дело №3868/2008Неоснователно обогатяване * установяване право на собственост * трафопост
ГКРешение №155/10.07.2012 по дело №22/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * симулация * привидни и прикрити договори * наследяване
ГКРешение №98/16.02.2010 по дело №291/2009установяване право на собственост * прогласяване на недействителност * отмяна на нотариален акт * право на строеж * Нищожност * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №391/18.10.2012 по дело №1139/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена тежест * акт за държавна собственост
ГКРешение №51/11.03.2011 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * застрояване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №66/12.04.2010 по дело №4152/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №389/15.10.2012 по дело №263/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * етажна собственост * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №108/21.10.2014 по дело №6695/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * наследяване * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ГКРешение №477/27.07.2010 по дело №367/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * отрицателен установителен иск
ГКРешение №81/08.03.2011 по дело №437/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * преждевременно предявен иск * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * недопустимост на иск * изменение на дворищно-регулационен план
ГКРешение №240/20.12.2011 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * обективно съединяване на искове
ГКРешение №274/11.05.2010 по дело №379/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №398/22.10.2010 по дело №598/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * иск за защита на нарушено владение
ГКРешение №278/17.08.2011 по дело №1081/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * наследяване
ГКРешение №28/04.05.2010 по дело №844/2009Установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * реституция * придобивна давност * насрещен иск * конкуренция на права * земеделски земи
ГКРешение №541/06.07.2010 по дело №661/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №80/16.03.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * присъединяване на владение * договор за дарение * форма за валидност
ГКРешение №238/13.12.2013 по дело №37/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * придобивна давност
ГКРешение №106/19.02.2010 по дело №3210/2008установяване право на собственост * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКОпределение №72/15.02.2010 по дело №437/2009правен интерес * установителен иск * владение * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №205/11.07.2011 по дело №149/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №204/15.07.2011 по дело №99/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * план за новообразувани имоти
ГКРешение №33/29.07.2013 по дело №401/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * изменение на кадастрална карта * вещно-прехвърлителен ефект * доказателства
ГКРешение №363/22.10.2012 по дело №1944/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост * погасителна давност * начало на давностен срок * груб строеж * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №977/13.01.2010 по дело №3358/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №193/22.07.2011 по дело №1324/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * вписване на искова молба * трето лице * унищожаване поради измама
ГКРешение №66/26.04.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реална част * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №246/14.05.2010 по дело №344/2009Установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на иска * преминаване от установителен към осъдителен иск
ТКРешение №92/27.07.2010 по дело №733/2009установяване право на собственост * ревандикационен иск * присъединяване на владение * нищожност * добросъвестно владение * решение на общо събрание на кооперация
ГКРешение №284/27.11.2014 по дело №3351/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * установяване право на собственост * определяне на по- голям дял на съпруга * връчване на съобщения на други лица * принос
ГКРешение №65/18.02.2011 по дело №652/2010Нищожност * установяване право на собственост * прогласяване на недействителност
ГКРешение №196/16.10.2013 по дело №2326/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договор за поръчка * косвено представителство * доказателствени средства
ГКРешение №200/29.12.2014 по дело №2579/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №10/24.02.2014 по дело №3219/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * кооперация * постройка * отклонение от одобрен архитектурен проект
ГКРешение №866/04.08.2011 по дело №1586/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * кооперативен съюз * правоприемство * одържавени недвижими имоти * възстановена кооперация * пристрояване * договор за покупко-продажба
ГКРешение №959/13.01.2010 по дело №3319/2008Установителен иск * установяване право на собственост * гори * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №139/20.08.2012 по дело №394/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * приватизация на обособена част от имуществото на преобразувано търговско дружество * придобивна давност
ГКРешение №227/20.10.2011 по дело №1569/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трето лице
ГКРешение №43/14.04.2014 по дело №6421/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * държавна собственост
ГКРешение № 38/18.02.2015 по дело №5208/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност
ГКРешение №883/14.12.2010 по дело №1432/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * регулационен план * форма за валидност * приложим закон
ГКРешение №393/22.10.2012 по дело №31/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * преклузивен срок
ГКРешение №1013/22.12.2009 по дело №5142/2008установяване право на собственост * давностно владение * Установителен иск
ГКРешение №742/2010/05.01.2011 по дело №28/2010Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * установяване право на собственост * земеделски земи
ГКРешение №147/19.07.2010 по дело №7/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * благоустройствени мероприятия * правоприемство * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №109/25.05.2015 по дело №7420/2014Ревандикационен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предаване на владение * земеделски земи * прекъсване на давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №368/2011/27.01.2012 по дело №310/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №201/11.05.2011 по дело №449/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * владение * правен интерес
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1217/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обективни предели на сила на пресъдено нещо * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * зачитане на решението * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №583/05.07.2010 по дело №1537/2009Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * допустимост на иск * отчуждаване
ГКРешение №197/04.12.2013 по дело №1446/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * продажба на наследство * земеделски земи * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №82/05.09.2012 по дело №964/2010Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №107/10.08.2011 по дело №78/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * конкуренция на права * отрицателен установителен иск
ГКРешение №910/11.07.2011 по дело №1512/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * акт за държавна собственост * идентичност на имоти
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №463/05.07.2010 по дело №896/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реституция * добросъвестно владение * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №743/14.03.2011 по дело №1720/2009Установителен иск * установяване право на собственост * таван * етажна собственост * съсобственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * възражение за изтекла давност
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №343/01.11.2011 по дело №1147/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * саморъчно завещание * нищожност-липса на форма * форма за валидност * придобивна давност * установяване право на собственост
ГКРешение №594/04.12.2009 по дело №3139/2008установяване право на собственост * предаване на владение * придобивна давност * владение * правоприемство * Ревандикационен иск
ГКРешение №306/29.06.2011 по дело №961/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция * договор за покупко-продажба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №144/15.09.2010 по дело №5105/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * наследяване * доказателства * недопустим съдебен акт
ГКРешение №339/27.12.2011 по дело №325/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пропуснати ползи * установяване право на собственост * придобивна давност
ГКРешение №203/27.06.2011 по дело №178/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * гори * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №306/21.12.2013 по дело №1068/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * присъединяване на владение * придобивна давност * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №86/11.08.2010 по дело №3576/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * прекъсване на давност * право на строеж * договор за изработка * разваляне на договор * трето лице
ГКРешение №184/03.08.2011 по дело №1051/2010Установителен иск * установяване право на собственост * приращения * давностно владение
ГКРешение №533/30.06.2010 по дело №1504/2009Определяне на по-голям дял на съпруга * инцидентен установителен иск * делба * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * нищожност на съдебно решение * изключителен собственик
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №72/21.07.2014 по дело №7698/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * конституиране на страни * процесуален субституент
ГКРешение №344/01.11.2011 по дело №1451/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС * контрол за валидност на административен акт * доказателства * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №572/19.07.2010 по дело №516/2009нередовност на исковата молба * установяване право на собственост * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №49/01.02.2011 по дело №1389/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * реална част * правна квалификация * грешка в кадастрален план
ГКРешение №16/14.02.2011 по дело №236/2010Нищожност * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * представителна власт * графологическа експертиза
ГКРешение №719/06.01.2011 по дело №1539/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * придобиване по време на брака * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №317/12.03.2014 по дело №4396/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКРешение №424/10.11.2011 по дело №1531/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * представяне на документи на хартиен носител * застрояване
ТКРешение №174/28.10.2010 по дело №1085/2009Установителен иск * установяване право на собственост * активна легитимация на ищец * давностно владение * владение
ГКРешение №368/07.07.2010 по дело №4749/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * приращения
ГКРешение №386/06.03.2012 по дело №193/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКРешение №190/09.07.2012 по дело №660/2011сила на пресъдено нещо * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * обикновено другарство * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство * непререшаемост на съдебен спор * установяване право на собственост
ГКОпределение №38/29.01.2013 по дело №579/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост * Негаторен иск * административен ред * разрешение за строеж * подведомственост * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №269/03.08.2012 по дело №643/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №260/25.10.2012 по дело №232/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * самостоятелен обект * груб строеж
ГКРешение №627/05.10.2010 по дело №1623/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * добросъвестно владение
ГКРешение №173/27.07.2010 по дело №5166/2008Делба * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №271/06.01.2015 по дело №2853/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №899/04.01.2011 по дело №1990/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №16/17.04.2015 по дело №5652/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давнност * държане * сила на пресъдено нещо * начало на давностен срок
ГКРешение №21/04.02.2011 по дело №1327/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * доказателствена тежест * общинска собственост
ГКРешение №126/14.06.2013 по дело №53/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * държавна собственост * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКРешение №75/28.02.2012 по дело №1283/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * установяване право на собственост * право на строеж * общи части * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №6/18.02.2015 по дело №4034/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №330/28.11.2011 по дело №1519/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * прекъсване на давност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКОпределение №555/29.09.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * прекъсване на давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №405/20.12.2011 по дело №6/2011Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №130/19.09.2014 по дело №7177/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * държавна собственост * право на ползване * търговско дружество * установяване право на собственост
ГКРешение №805/06.01.2011 по дело №214/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * незаконен строеж * връчване на съдебни книжа * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №68/02.08.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * фактическа власт * присъединяване на владение * намерение за своене
ГКРешение №136/12.12.2014 по дело №2915/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №46/12.03.2010 по дело №725/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * нищожност * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №331/06.07.2010 по дело №330/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * отчуждаване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №122/28.03.2012 по дело №955/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * нищожност на административен акт * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №344/27.07.2010 по дело №19/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реална част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №96/17.07.2015 по дело №4669/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * приращения
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ГКРешение №116/31.08.2012 по дело №314/2010Установителен иск * установяване право на собственост * главно встъпване * придобивна давност * начало на давностен срок * наследяване * намерение за своене * съсобственост
ГКРешение №670/25.10.2010 по дело №1649/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * принудително изпълнение * давностно владение * вписване на възбрана * договор за дарение
ГКРешение №207/23.07.2012 по дело №393/2010установяване право на собственост * право на строеж * начало на давностен срок * етажна собственост * самостоятелен обект * погасителна давност
ГКРешение №468/29.11.2010 по дело №913/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * представителна власт
ГКОпределение №612/29.10.2009 по дело №614/2009установяване право на собственост * писмени доказателства * земеделски земи * обжалване отказ на нотариус
ГКРешение №762/20.07.2011 по дело №1371/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * идентичност на имоти * отчуждаване * наследяване по закон * вещо лице
ГКРешение №224/28.10.2014 по дело №2583/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №538/17.01.2011 по дело №960/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * доказателства и доказателствени средства * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №375/19.01.2012 по дело №1469/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * реституция
ГКРешение №315/18.06.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * установяване право на собственост * очевидна фактическа грешка * свръх петитум * съсобственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №301/27.09.2012 по дело №1423/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * допустимост на иск * груб строеж * самостоятелен обект
ГКРешение №535/28.06.2010 по дело №1589/2009установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * гори * правен интерес * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №236/26.05.2011 по дело №644/2010Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза * право на изкупуване от ползвател * принцип на диспозитивното начало * правомощия на въззивната инстанция * допълнителна държавна такса * отмяна на нотариален акт * застрояване
ГКРешение №305/28.11.2011 по дело №1421/2010Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * временни постройки * правоприемство * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №744/07.04.2011 по дело №1698/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * общинска собственост * право на строеж * кооперация * постройка
ГКРешение №270/29.10.2013 по дело №3304/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №982/30.12.2009 по дело №4417/2008установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * незаконен строеж * земеделски земи * Установителен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №134/03.08.2012 по дело №728/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * замяна
ГКРешение №370/2011/23.01.2012 по дело №281/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №23/20.02.2012 по дело №675/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правен интерес
ГКРешение №118/02.07.2014 по дело №6772/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части
ГКРешение №234/23.03.2010 по дело №2420/2008предаване на владение * общинска собственост * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * Ревандикационен иск * земеделски земи
ГКРешение №568/06.07.2010 по дело №424/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №226/19.11.2013 по дело №3136/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * застрояване * доказателства
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №372/07.08.2012 по дело №121/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * свидетелски показания * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * постройка * идентичност на имоти
ГКРешение №341/11.11.2011 по дело №992/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №863/18.07.2011 по дело №35/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №133/14.03.2011 по дело №2020/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * зачитане на решението * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №329/18.10.2012 по дело №305/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №346/30.11.2011 по дело №1556/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност * поправка и допълване на съдебен протокол * принцип на случайното разпределение на делата
ГКРешение №320/30.04.2010 по дело №4174/2008Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение
ГКРешение №85/14.07.2011 по дело №635/2010Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * придобивна давност * доказателствена тежест * официален документ * акт за гражданско състояние
ГКРешение №326/24.09.2010 по дело №602/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт
ГКРешение №222/04.05.2010 по дело №136/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * грешка в кадастрален план * изменение на дворищно-регулационен план * грешка в кадастрална карта * придобивна давност
ГКРешение №287/2012/08.02.2013 по дело №472/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест * доклад по делото * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * изменение на иска * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №410/29.10.2010 по дело №292/2010Установителен иск * установяване право на собственост * суперфиция * право на строеж * приращения * погасителна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №108/10.04.2012 по дело №1063/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * официален документ * давностно владение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №538/20.12.2011 по дело №1386/2010Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №317/03.08.2012 по дело №257/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * обстоятелствена проверка * приемство в процеса * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №189/05.08.2011 по дело №1150/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * придобивна давност
ГКРешение №727/28.10.2010 по дело №1880/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * реституция * одържавени недвижими имоти * самостоятелен обект * застрояване
ГКРешение №3/20.04.2012 по дело №724/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * владение * доказателствена тежест * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №249/04.07.2011 по дело №621/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №88/30.06.2011 по дело №407/2010Делба * съсобственост * самостоятелен обект * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * придобиване по време на брака * принос * инцидентен установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ
ГКРешение №229/18.10.2013 по дело №3099/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №201/20.04.2011 по дело №1547/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * договор за замяна * ревандикационен иск * нищожност на договор
ГКРешение №447/30.12.2010 по дело №333/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКРешение №413/29.06.2010 по дело №900/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разваляне на договор * продажба на чужда вещ * вписване на искова молба
ГКРешение №193/06.01.2015 по дело №2647/2014Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * свидетелски показания * съпружеска имуществена общност * трансформация
ГКРешение №162/17.12.2014 по дело №4090/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №188/13.12.2013 по дело №6/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №32/20.04.2012 по дело №153/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №107/29.03.2010 по дело №434/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * минимален размер на имот * придобивна давност
ГКРешение №56/07.04.2014 по дело №3235/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКРешение №176/20.05.2010 по дело №452/2009Установителен иск * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателствена тежест * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №37/11.03.2010 по дело №528/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост
ГКРешение №333/25.10.2012 по дело №535/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * неизпълнение в срок * груб строеж * спиране на давност * постройка
ГКРешение №73/11.04.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №299/13.12.2013 по дело №1924/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства
ГКРешение №27/24.02.2012 по дело №845/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване в имотен регистър * установяване право на собственост * вписване на искова молба * трето лице
ГКРешение №314/28.09.2012 по дело №1108/2010установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * прекъсване на давност * евентуален иск * подобрения
ГКРешение №181/07.07.2011 по дело №1159/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * етажна собственост * възстановяване на запазена част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №252/23.10.2012 по дело №1611/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * установяване право на собственост * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №530/05.07.2010 по дело №1560/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * насрещен иск * давностно владение * доказателствена тежест * обективно съединяване на искове * отрицателен установителен иск
НКРешение №530/21.12.2009 по дело №631/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * установяване право на собственост * самоуправство * допустимост на искане за възобновяване
ТКРешение №40/15.07.2010 по дело №517/2009ревандикационен иск * установяване право на собственост * апорт
ГКРешение №186/27.06.2011 по дело №585/2010Нищожност на делба * нищожност на делба * установяване право на собственост * наследяване * правен интерес * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност-липса на форма
ГКРешение №628/09.12.2009 по дело №559/2009установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * Установителен иск
ГКРешение №653/08.10.2010 по дело №1441/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №271/06.03.2014 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №142/21.03.2012 по дело №263/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * писмени доказателства
ГКОпределение №89/23.02.2012 по дело №41/2012допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №450/13.01.2012 по дело №1325/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * насрещен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * косвен съдебен контрол * право на възстановяване * земеделски земи * реституция
Определение №428/27.09.2010 по дело №допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №891/12.01.2011 по дело №1638/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №487/30.12.2010 по дело №381/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * държавна собственост
ГКРешение №806/11.01.2011 по дело №1000/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателства * правоприемство * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №485/05.07.2010 по дело №1253/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №236/08.11.2011 по дело №85/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост
ГКРешение №213/18.06.2012 по дело №61/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * груб строеж
ГКРешение №543/21.01.2011 по дело №1348/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №460/20.10.2010 по дело №230/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * помощен план * план за новообразувани имоти * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №330/06.07.2010 по дело №4033/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * доказателствена тежест * държавна собственост * спор за материално право * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №1016/18.07.2011 по дело №4327/2008Установителен иск * правоприемство * преобразуване на кооперации * ревандикационен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №171/08.07.2010 по дело №5400/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * делба на наследство * договор за покупко-продажба * погасителна давност
ГКРешение №391/01.11.2011 по дело №1493/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес * недопустим съдебен акт
ГКРешение №983/29.12.2009 по дело №4305/2008установяване право на собственост * владение * фактическа власт * земеделски земи * отказ от наследство * придобивна давност * Установителен иск
ГКРешение №176/15.03.2010 по дело №3057/2008установяване право на собственост * придобивна давност * владение * Установителен иск
ГКРешение №333/27.08.2010 по дело №304/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства
ГКРешение №181/09.07.2014 по дело №1625/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * процесуални предпоставки * сила на пресъдено нещо * недопустим съдебен акт
ГКРешение №419/13.10.2010 по дело №738/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * държавна собственост
Решение №799/16.11.2010 по дело №Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * постройка * редовност на исковата молба * самостоятелен обект * активна процесуална легитимация
ГКРешение №282/11.11.2013 по дело №3307/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №382/27.09.2013 по дело №922/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №731/18.07.2011 по дело №1240/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * замяна * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №422/13.03.2013 по дело №223/2012Установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * вписване на съдебно решение * действие на вписването * неправилна правна квалификация
ГКРешение №152/03.09.2011 по дело №270/2010Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №270/28.06.2010 по дело №448/2009Установителен иск * установяване право на собственост * определяне на граници * нередовност на исковата молба
ГКРешение №727/23.11.2010 по дело №978/2010Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * частична трансформация * установяване право на собственост * принос
ГКРешение №437/10.04.2012 по дело №1209/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на съдебно решение * решение на общо събрание на кооперация * сила на пресъдено нещо * оспорване на истинността на документ * зачитане на решението
ГКРешение №773/09.11.2010 по дело №208/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * постройка * отмяна на констативен нотариален акт * форма за валидност
ГКРешение №488/11.09.2013 по дело №229/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * надстрояване * общи части * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №37/29.03.2012 по дело №241/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * доказателства * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ГКРешение №323/22.12.2011 по дело №335/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * замяна * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * план за новообразувани имоти
ГКРешение №559/13.01.2011 по дело №5317/2008Делба * предаване на владение * установяване право на собственост * съсобственост * обезщетение за ползване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №378/21.12.2010 по дело №1323/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * правоприемство * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №27/26.01.2011 по дело №1687/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * конкуренция на права
ГКРешение №325/27.09.2012 по дело №1718/2009Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * груб строеж * нищожност-липса на предмет * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №679/13.01.2010 по дело №1496/2008Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №286/07.11.2011 по дело №1242/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес * придобивна давност * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №250/2013/08.05.2014 по дело №3215/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на граници * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №20/26.02.2010 по дело №568/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации
ГКРешение №77/14.07.2015 по дело №7166/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конкуренция на права
ГКРешение №430/12.07.2010 по дело №2480/2008Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * съвладение
ГКРешение №287/13.07.2011 по дело №1032/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №227/29.03.2010 по дело №4374/2008установяване право на собственост * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * трето лице
ТКРешение №96/06.07.2010 по дело №886/2009установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * ревандикационен иск * активна легитимация на ищец
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
ГКРешение №310/2011/03.01.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №472/25.11.2011 по дело №1453/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правна квалификация * земеделски земи * приложим закон * недопустимост на решение
ГКРешение №48/16.03.2015 по дело №6047/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №39/22.05.2012 по дело №179/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * прекъсване на давност * самостоятелен обект * държавна собственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №198/11.05.2011 по дело №4864/2008установяване право на собственост * изпълнително производство * сила на пресъдено нещо * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * нови факти и доказателства * установяване на вземане
ГКРешение №59/08.05.2013 по дело №596/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №513/13.12.2011 по дело №1612/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * давностно владение * земеделски земи * реституция * давностен срок
ГКРешение №677/05.11.2010 по дело №826/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * държавна собственост * благоустройствени мероприятия * постройка
ГКРешение №294/20.06.2011 по дело №871/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * спор за материално право * грешка в кадастрален план
ГКРешение №768/02.11.2010 по дело №1958/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * постройка * право на строеж * застрояване
ГКРешение №577/08.09.2010 по дело №1183/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * реституция * право на изкупуване от ползвател * постройка * трансформация на правото на ползване в право на собственост * субективно съединяване на искове
ГКРешение №303/14.12.2011 по дело №1270/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия
ГКОпределение №266/27.05.2009 по дело №196/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * нищожност на делба * преклузия * установяване право на собственост * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №867/20.11.2009 по дело №5397/2008грешка в кадастрален план * правен интерес * неправилно заснемане на недвижим имот * нововъзникнали обстоятелства * Установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №103/15.04.2013 по дело №829/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * недопустимост на решение * общинска собственост
ГКРешение №213/10.05.2010 по дело №1198/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №104/16.02.2010 по дело №147/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * гори * допустимост на иск * право на възстановяване * процесуално представителство
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ГКРешение №24/12.02.2010 по дело №561/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №968/04.03.2010 по дело №3900/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * договор за покупко-продажба * отчуждаване * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №934/13.09.2010 по дело №3657/2008договор за покупко-продажба * нищожност * увреждане на кредитор * право на ползване * установяване право на собственост * действия във вреда на представлявания *
ГКРешение №137/12.12.2014 по дело №3029/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №41/11.02.2011 по дело №1401/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * писмени доказателства * одържавени недвижими имоти * отчуждаване
ГКРешение №121/21.06.2013 по дело №862/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * преклузивен срок * право на изкупуване * придобивна давност
ГКРешение №241/2011/01.03.2012 по дело №1338/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване * реституция * компетентност по обуславящи въпроси
ГКРешение №361/14.12.2011 по дело №771/2010Установителен иск * установяване право на собственост * представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №60/19.04.2011 по дело №1731/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * идентичност на имоти * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недобросъвестно владение * трето лице
ГКРешение №764/28.10.2010 по дело №1883/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на делба * наследяване по закон * отмяна на констативен нотариален акт * относителна недействителност * приложим закон
ГКРешение №25/13.04.2010 по дело №3987/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост * реституция * нередовност на исковата молба * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №400/12.05.2010 по дело №1078/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ГКРешение №127/04.06.2010 по дело №637/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * придобивна давност * прекъсване на владение
ГКРешение №/22.10.2010 по дело №6/2010Иск за защита на нарушено владение * нарушено владение * установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * Иск за защита на отнето владение
ГКРешение №155/19.03.2010 по дело №4829/2008недействителност на договор * установяване право на собственост * Нищожност * правен интерес * трето лице
ГКРешение №214/24.09.2012 по дело №1441/2010Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * преустройство * давностно владение
ГКРешение №170/06.10.2015 по дело №1752/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №12/11.03.2010 по дело №311/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №446/06.01.2011 по дело №475/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №103/20.03.2012 по дело №1117/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * недопустимост на решение * оттегляне на въззивна жалба * необходимо другарство
ГКРешение №110/30.06.2011 по дело №746/2010Установителен иск * установяване право на собственост * владение * правен интерес
ГКРешение №147/17.06.2013 по дело №1810/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * давностно владение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №111/14.03.2012 по дело №594/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * нередовност на исковата молба * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №233/29.12.2014 по дело №3107/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №158/08.04.2010 по дело №4017/2008Нищожност * нищожност-невъзможен предмет * нищожност на дарение * установяване право на собственост
ГКРешение №255/17.06.2010 по дело №89/2009Установителен иск * придобивна давност * установяване право на собственост * незаконен строеж * общинска собственост * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №420/31.05.2010 по дело №3418/2008Установителен иск * установяване право на собственост * грешка в кадастрален план
ГКРешение №90/06.08.2012 по дело №833/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №421/29.06.2010 по дело №805/2009установителен иск * установяване право на собственост * нотариално завещание * нищожност * наследяване по закон * правоприемство
ГКРешение №185/13.07.2011 по дело №794/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №370/30.10.2012 по дело №480/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * подведомственост * компетентност на граждански или административен съд * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №187/23.06.2010 по дело №803/2009установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * застрояване * реституция * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №179/20.04.2011 по дело №563/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * нищожност-липса на форма * реституция * обратно действие * възстановяване правото на собственост * замяна
ГКРешение №203/19.12.2013 по дело №1758/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване
ГКРешение №779/06.01.2011 по дело №1723/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * държавна собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №125/17.08.2011 по дело №322/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * постройка * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * приращения
ГКРешение №162/03.07.2014 по дело №1395/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №317/16.07.2010 по дело №4722/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №190/31.03.2010 по дело №3975/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * реституция * доказателства и доказателствени средства * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №313/2011/05.03.2012 по дело №143/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №502/27.07.2010 по дело №360/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * реална част * застрояване
ГКРешение №326/14.12.2011 по дело №1580/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * частична реституция * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №217/14.07.2011 по дело №480/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * придобивна давност * изменение на иска
ГКРешение №15/10.09.2014 по дело №739/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №228/19.03.2010 по дело №5137/2008предаване на владение * установяване право на собственост * земеделски земи * Ревандикационен иск
ГКРешение №387/22.11.2012 по дело №1180/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * начало на давностен срок
ГКРешение №60/20.02.2012 по дело №1213/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт * съсобственост * право на ползване
ГКРешение №237/12.11.2012 по дело №676/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж * суперфиция
ГКРешение №21/10.02.2014 по дело №4411/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * евентуален иск
ГКРешение №224/2011/04.01.2012 по дело №1420/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * таван * общи части * придобивна давност * разпределяне на ползването
ГКРешение №513/2010/03.09.2011 по дело №396/2010Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №867/04.01.2011 по дело №1796/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * допустимост на иск * приложим закон * застрояване
ГКРешение №217/29.06.2012 по дело №542/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * етажна собственост * начало на давностен срок * груб строеж
ГКРешение №408/12.09.2013 по дело №1055/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * установяване на факти
ГКРешение №322/26.09.2012 по дело №325/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * отмяна на нотариален акт * допустимост на иск * конкуренция на права * правен интерес
ГКРешение №942/24.02.2010 по дело №2967/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * служебно известни факти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №67/11.06.2015 по дело №528/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ГКРешение №307/2011/20.03.2012 по дело №284/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена тежест * доклад по делото * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №232/04.11.2011 по дело №1354/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * таван * самостоятелен обект
ГКРешение №282/23.10.2012 по дело №1494/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * трето лице * реална част * съсобственост * общинска собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №79/01.08.2012 по дело №117/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * общинска собственост
ГКРешение №59/31.08.2012 по дело №1115/2010Установителен иск * установяване право на собственост * промяна на предназначението на земеделски земи * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №610/26.10.2010 по дело №1162/2009Установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обратно действие * обективно съединяване на искове
ГКРешение №397/10.04.2013 по дело №762/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №223/2013/07.01.2014 по дело №2083/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * отказ от наследство * изменение на иска * обективно съединяване на искове
ГКРешение №93/07.06.2013 по дело №883/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №274/13.12.2011 по дело №1514/2010Установителен иск * установяване право на собственост * неподлежащи на доказване факти
ГКРешение №135/10.07.2013 по дело №61/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * правен интерес * реална част * признание на иска
ГКРешение №710/05.03.2010 по дело №4345/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * изменение на иска * земеделски земи * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №855/11.12.2010 по дело №1497/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * отмяна на нотариален акт * тълкуване на договор * нищожност на отделни части на договор * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №253/25.09.2012 по дело №501/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * владение
ГКРешение №125/15.07.2013 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * принцип на диспозитивното начало * наследствено правоприемство * придобивна давност * държавна собственост * акт за държавна собственост
ГКОпределение №516/07.09.2009 по дело №414/2009допустимост на иск * установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост
ГКРешение №184/17.11.2015 по дело №239/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * отказ от иск
ГКРешение №223/13.10.2014 по дело №1945/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * дарение * замяна * наследство
ГКРешение №237/26.01.2015 по дело №2068/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №799/21.02.2011 по дело №305/2009Установителен иск * установителен иск * нищожност на договор за продажба * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * правоприемство * установяване право на собственост
ГКРешение №217/03.07.2012 по дело №579/2011Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * договор за покупко-продажба * възражение за изтекла давност * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №76/04.04.2011 по дело №758/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №289/10.03.2014 по дело №3412/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * разпореждане с чужда вещ
ГКРешение №201/30.06.2010 по дело №79/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №484/15.07.2010 по дело №1005/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * реституция * предварителен договор * одържавени недвижими имоти * земеделски земи
ГКРешение №250/2012/18.07.2013 по дело №634/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * доказателства * приращения * общинска собственост * пристрояване
ГКРешение №253/07.01.2014 по дело №1181/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №488/19.12.2011 по дело №1403/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №162/09.07.2012 по дело №1260/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба * доклад по делото * указания на съда * правен интерес
ГКРешение №407/16.09.2013 по дело №567/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * идентичност на имоти
ГКРешение №358/2011/02.03.2012 по дело №102/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба
ГКРешение №293/25.10.2012 по дело №43/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателствена тежест * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * правен интерес * постройка
ГКРешение №316/11.02.2011 по дело №3877/2008Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * давностно владение * регулационен план
ТКРешение №91/02.07.2010 по дело №713/2009ревандикационен иск * придобивна давност * установяване право на собственост
ГКРешение №499/08.12.2011 по дело №1534/2010Установителен иск * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * доказателства * реституция * забрана за придобиване по давност * отчуждаване * земеделски земи
ГКРешение №87/11.07.2011 по дело №10/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * изменение на нотариален акт * трето лице * отмяна на нотариален акт * право на строеж * общи части * форма за валидност
ГКРешение №197/10.05.2011 по дело №430/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * забрана за придобиване по давност * давностно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №200/13.07.2012 по дело №199/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №98/15.07.2011 по дело №768/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * трансформация на правото на ползване в право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №80/07.07.2014 по дело №6441/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * делба * главно встъпване
ГКРешение №345/13.11.2012 по дело №314/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * идентичност на имоти
ГКРешение №141/23.09.2013 по дело №507/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * нищожност-невъзможен предмет * общи части * етажна собственост
ГКРешение №53/17.02.2011 по дело №1467/2009Установителен иск * предаване на владение * право на строеж * погасителна давност * право на задържане * установяване право на собственост * самостоятелен обект * реална част * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №514/20.12.2011 по дело №168/2011Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * изтичане на срок * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №108/10.07.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * принцип на служебното начало * доклад по делото
ГКРешение №189/25.05.2011 по дело №532/2010Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на нотариален акт * реална част * самостоятелен обект * доказателства * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №400/21.10.2010 по дело №861/2010Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №471/16.01.2012 по дело №1522/2010Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * нищожност * преюдициалност * спиране на производството по делото
ГКРешение №792/01.02.2011 по дело №1591/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * защита на трето лице срещу изпълнението * доказателствена тежест * установяване право на собственост
ГКРешение №201/23.12.2014 по дело №3142/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №491/30.12.2010 по дело №782/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * начало на давностен срок
ГКРешение №555/22.10.2009 по дело №104/2009предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * Ревандикационен иск
ГКРешение №846/05.08.2011 по дело №1997/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обявяване на предварителен договор за окончателен * субективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №531/09.09.2009 по дело №415/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №153/07.04.2010 по дело №847/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реституция * право на строеж * право на ползване * възстановяване правото на собственост * добросъвестно владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №109/16.04.2013 по дело №599/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * процесуален субституент * косвен съдебен контрол * активна процесуална легитимация
ГКРешение №206/21.10.2014 по дело №2460/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК *