Ключови фрази
сила на пресъдено нещо

ГКОпределение №262/27.06.2016 по дело №2406/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * Отмяна на дарението * симулативна сделка
ГКРешение №487/05.07.2010 по дело №1277/2009Делба * сила на пресъдено нещо * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №464/15.01.2014 по дело №2488/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * предаване на владение
ГКРешение №228/07.07.2011 по дело №546/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * акт за държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №239/23.01.2014 по дело №511/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * активна легитимация на ищец * конститутивен иск * отмяна решения на общо събрание * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №542/25.10.2012 по дело №490/2012нищожност на делба * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №34/07.03.2013 по дело №616/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №458/29.06.2010 по дело №1526/2009Иск за обезщетение при недопускане на работа * съществуване на трудово правоотношение * обезщетение за недопускане до работа * прекратяване на трудовото правоотношение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКОпределение №102/01.03.2010 по дело №707/2009сила на пресъдено нещо * установителен иск * идентичност по страни, предмет и основание * придобивна давност
ГКРешение №529/09.07.2010 по дело №1129/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * договор за покупко-продажба * подобрения * възстановена кооперация * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №358/02.07.2009 по дело №375/2009прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №44/16.08.2010 по дело №4859/2008Ревандикационен иск * делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * съдебна спогодба * недопустимост на иск
ГКРешение №631/23.11.2009 по дело №247/2009предаване на владение * сила на пресъдено нещо * право на задържане * доказателства * Ревандикационен иск * вписване на искова молба
ГКРешение №463/20.12.2011 по дело №109/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * установяване право на собственост
ГКРешение №726/08.06.2011 по дело №1829/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * преюдициални въпроси в производството за делба * наследяване * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №221/18.01.2013 по дело №1270/2011Начин на ползване. Консумативни разходи * наемни правоотношения * връщане на наемна вещ * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор
ТКОпределение №479/08.06.2012 по дело №347/2012Частна касационна жалба * възражение за прихващане * спиране на производството по делото * сила на пресъдено нещо * преюдициално значение
ГКРешение №194/14.07.2011 по дело №1101/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * висящност на процеса * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №15/25.02.2016 по дело №4909/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * необходимо другарство * право на собственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №539/07.07.2010 по дело №635/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * предварителен договор * право на строеж * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор * признание на иска * отпаднало основание
ГКОпределение №150/23.02.2012 по дело №656/2011разваляне на договор по съдебен ред * привидни и прикрити договори * допустимост на иск * делба * сила на пресъдено нещо * преклузия * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №555/27.06.2013 по дело №893/2012Родителски права след развода * упражняване на родителски права * нови факти и обстоятелства * интерес на детето * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №244/15.12.2014 по дело №7696/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №27/01.06.2010 по дело №2072/2008Ревандикационен иск * делба на наследство * сила на пресъдено нещо * суперфиция * право на строеж * вписване в имотен регистър * разрешение за строеж
ГКРешение №491/07.07.2010 по дело №1348/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * сила на пресъдено нещо * добросъвестно владение * трето лице * преклузия * обратно действие * нищожност на договор за продажба * нищожност на пълномощно * възражение за изтекла давност
ГКРешение №454/22.10.2010 по дело №765/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * подобрения * право на задържане * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №249/28.03.2012 по дело №47/2012обективно съединяване на искове * подобрения в чужд имот * нередовност на исковата молба * указания на съда * сила на пресъдено нещо * издръжка
ГКРешение №804/24.01.2011 по дело №1257/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * реална част * неоснователно обогатяване * частичен иск * замяна * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №248/30.07.2010 по дело №88/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * неизпълнение в срок
ГКРешение №281/29.10.2012 по дело №130/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отказ от иск * процесуален субституент * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * прехвърляне на спорното право * вписване на искова молба * необходимо другарство
ГКРешение №3/27.04.2016 по дело №3999/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот
ГКРешение №159/15.03.2010 по дело №1654/2009лични отношения между родители и деца * сила на пресъдено нещо * доказателства * Родителски права след развода
ГКОпределение №6/18.02.2014 по дело №5494/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №379/18.08.2011 по дело №223/2011Ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо * обективно съединяване на искове * приращения * Делба
ГКРешение №43/14.04.2014 по дело №6421/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * държавна собственост
ГКРешение №109/25.05.2015 по дело №7420/2014Ревандикационен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предаване на владение * земеделски земи * прекъсване на давност * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №112/01.03.2010 по дело №601/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * сила на пресъдено нещо * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №75/27.06.2016 по дело №4987/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * вписване на съдебно решение * правоприемство * недопустимост на иск
ГКРешение №583/05.07.2010 по дело №1537/2009Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * допустимост на иск * отчуждаване
ГКРешение №112/07.11.2014 по дело №1394/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск
ГКОпределение №492/24.11.2009 по дело №356/2009дубликат от изпълнителен лист * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №841/03.08.2011 по дело №1722/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * правен интерес * реституция * спор за материално право * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №113/16.03.2009 по дело №100/2009общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №630/14.12.2009 по дело №608/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * доказателства * оспорване на констативен нотариален акт
ГКОпределение №727/11.11.2015 по дело №5317/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №19/26.06.2012 по дело №964/2011Ревандикационен иск * приращения * право на строеж * сила на пресъдено нещо * делба
ГКОпределение №320/15.06.2009 по дело №271/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * сила на пресъдено нещо * преклузия * оспорване на истинността на документ * отмяна-неистинност на документ * допустимост на иск * иск за установяване на престъпно обстоятелство * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКРешение №386/06.03.2012 по дело №193/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКРешение №190/09.07.2012 по дело №660/2011сила на пресъдено нещо * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * обикновено другарство * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство * непререшаемост на съдебен спор * установяване право на собственост
ГКРешение №16/17.04.2015 по дело №5652/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давнност * държане * сила на пресъдено нещо * начало на давностен срок
ГКРешение №513/26.01.2012 по дело №890/2010Нищожност * договор за делба * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * установителен иск за собственост * съсобственост
ГКРешение №6/18.02.2015 по дело №4034/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №802/07.12.2012 по дело №766/2012Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * престъпно обстоятелство * начална дата на неплатежоспособност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №306/22.07.2009 по дело №281/2009сила на пресъдено нещо * Ревандикационен иск * установителен иск * съсобственост
ГКРешение №552/15.07.2010 по дело №171/2009Отменителен иск * предварителен договор * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор
ГКОпределение №424/12.10.2009 по дело №305/2009сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * идентичност по страни, предмет и основание * *
ГКРешение №320/15.01.2013 по дело №94/2012Двустранна реституция * договор за продажба на наследство * сила на пресъдено нещо * разписка * ограничено запрещение
ГКРешение №136/22.02.2016 по дело №1872/2015Делба * сила на пресъдено нещо * евентуален иск * преклузия * нищожност на съдебна спогодба
ГКРешение №337/10.10.2011 по дело №666/2010Делба * сила на пресъдено нещо * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №80/05.04.2011 по дело №1262/2009Нищожност * ревандикационен иск * предаване на владение * привидни и прикрити договори * симулация * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * дарение
ТКРешение №89/11.07.2011 по дело №716/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №133/14.03.2011 по дело №2020/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * зачитане на решението * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №421/09.10.2009 по дело №406/2009сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №329/18.10.2012 по дело №305/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №256/11.07.2011 по дело №953/2010Определяне на по-голям дял на съпруга * принос * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * сила на пресъдено нещо * лично имущество * право на строеж
ГКРешение №205/19.07.2012 по дело №215/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод по взаимно съгласие * сила на пресъдено нещо * трансформация * лични средства * принос * нищожност на договор за продажба * ведомствено жилище * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №201/20.04.2011 по дело №1547/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * договор за замяна * ревандикационен иск * нищожност на договор
ГКРешение №65/07.05.2014 по дело №333/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение * етажна собственост * заповедно производство * принцип на диспозитивното начало * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №84/15.07.2014 по дело №491/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * установяване на граници на поземлените имоти * доказателства * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №164/17.02.2015 по дело №4009/2013Възнаграждение * договор за изработка * сила на пресъдено нещо * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №242/22.10.2012 по дело №149/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отказ от наследство * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * наследствено правоприемство * ревандикационен иск
ГКРешение №33/01.04.2016 по дело №5781/2015Ревандикационен иск * дубликат от изпълнителен лист * сила на пресъдено нещо * преклузия * изгубване или унищожаване на писмен документ
ГКРешение №299/13.12.2013 по дело №1924/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства
ГКРешение №236/03.10.2014 по дело №2972/2014Право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на ползване * сила на пресъдено нещо * фактическа власт * ревандикационен иск * суперфиция * постройка
ГКРешение №84/08.07.2015 по дело №5468/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №530/05.07.2010 по дело №1560/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * насрещен иск * давностно владение * доказателствена тежест * обективно съединяване на искове * отрицателен установителен иск
ГКРешение №232/18.12.2013 по дело №2215/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №891/12.01.2011 по дело №1638/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №473/20.01.2012 по дело №263/2011Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доказателства * обогатяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №50/12.02.2010 по дело №430/2009Делба на наследство * наследяване * определяне на квоти * сила на пресъдено нещо * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №391/01.11.2011 по дело №1493/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес * недопустим съдебен акт
ГКРешение №302/14.07.2010 по дело №514/2009Неустойка * прекомерност на неустойка * неизпълнение в срок * сила на пресъдено нещо * неизпълнение на договорни отношения * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №76/08.06.2015 по дело №6647/2014Делба * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част
ГКРешение №181/09.07.2014 по дело №1625/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * процесуални предпоставки * сила на пресъдено нещо * недопустим съдебен акт
ГКРешение №437/10.04.2012 по дело №1209/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на съдебно решение * решение на общо събрание на кооперация * сила на пресъдено нещо * оспорване на истинността на документ * зачитане на решението
ГКРешение №823/14.03.2011 по дело №1022/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * сила на пресъдено нещо * изпълнение на чуждо задължение
ТКРешение №15/01.03.2010 по дело №535/2009Нищожност на действия и сделки * одобряване на сметката за разпределение * списък на приети вземания * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №39/22.05.2012 по дело №179/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * прекъсване на давност * самостоятелен обект * държавна собственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №198/11.05.2011 по дело №4864/2008установяване право на собственост * изпълнително производство * сила на пресъдено нещо * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * нови факти и доказателства * установяване на вземане
ГКРешение №85/22.06.2015 по дело №2/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №115/07.11.2014 по дело №2203/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * надлежна страна * съсобственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКРешение №281/14.07.2011 по дело №87/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * сила на пресъдено нещо * правоприемство * преюдициално значение * доказателства * идентичност на имоти * преклузия
ГКРешение №475/09.12.2011 по дело №1559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * правоприемство * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * придобивна давност
ГКРешение №127/22.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * индивидуализация на недвижим имот * непререшаемост на съдебен спор * зачитане на решението * сила на пресъдено нещо * изменение на иска
ГКОпределение №113/01.03.2010 по дело №501/2009сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * делба * ревандикационен иск * допустимост на иск
ГКРешение №156/10.06.2013 по дело №1497/2013Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №45/03.02.2012 по дело №495/2011допустимост на иск * Право на недобросъвестния владелец на подобренията * право на задържане * сила на пресъдено нещо * непререшаемост на съдебен спор
ГКОпределение №136/23.03.2015 по дело №548/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №266/27.05.2009 по дело №196/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * нищожност на делба * преклузия * установяване право на собственост * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №774/28.10.2014 по дело №4995/2014Частна касационна жалба * придобивна давнност * подобрения * право на задържане * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №250/21.12.2015 по дело №3897/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * прехвърляне на спорно право * възражение * придобивна давнност * обезщетение за ползване на чужд имот * свидетелски показания * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №86/14.08.2014 по дело №6766/2013Иск за съществуване на вземането * иск за съществуване на вземането * договор за заем * сила на пресъдено нещо * оспорване на вземането при заповедно производство * правоприемство на страните в заповедно производство
ГКОпределение №646/11.09.2014 по дело №2695/2014Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Делба * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №8/11.01.2012 по дело №897/2011Частна касационна жалба * непозволено увреждане * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * сила на пресъдено нещо * постановление на прокурор
ГКОпределение №286/19.05.2014 по дело №2591/2014Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * частичен иск
ГКОпределение №718/22.12.2009 по дело №582/2009правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №90/06.08.2012 по дело №833/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКОпределение №395/08.07.2009 по дело №376/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно уволнение * сила на пресъдено нещо * непозволено увреждане * оттегляне на иск
Решение №707/25.10.2010 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * принадлежност * присъединяване * пристрояване * сила на пресъдено нещо * преклузия
ГКОпределение №14/15.01.2016 по дело №38/2016Частна касационна жалба * трето лице-помагач * сила на пресъдено нещо * договор за изработка * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №273/26.05.2010 по дело №278/2010Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №123/31.03.2015 по дело №4298/2014Нищожност * нищожност на договор за ипотека * договор за заем * трето лице * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №128/28.03.2012 по дело №1085/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * поправка на очевидна фактическа грешка * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКОпределение №835/18.12.2013 по дело №7522/2013установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКРешение №314/24.10.2012 по дело №34/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №443/10.07.2012 по дело №596/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКОпределение №605/30.07.2014 по дело №3670/2014Частна касационна жалба * изпълнително основание * право на задържане * подобрения в чужд имот * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №113/10.03.2009 по дело №2181/2008общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКОпределение №541/07.12.2015 по дело №5286/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * негаторен иск
ГКРешение №197/16.10.2013 по дело №3488/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №233/02.06.2010 по дело №237/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * активна процесуална легитимация
ГКРешение №167/29.05.2015 по дело №6043/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * отпаднало основание * плащане на цена
ГКРешение №896/08.02.2011 по дело №1146/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * сила на пресъдено нещо * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №46/01.03.2011 по дело №1275/2010Делба * съсобственост * доказателства * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * определяне на квоти
ГКОпределение №102/08.03.2010 по дело №80/2010преюдициално значение * спиране на производството по делото * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * нищожност * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №818/01.12.2011 по дело №657/2011Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * липса на правен интерес
ГКРешение №251/19.03.2010 по дело №199/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * спор за материално право * конкуренция на права * сила на пресъдено нещо * право на възстановяване * земеделски земи * попълване на кадастрална основа
ГКРешение №168/30.03.2011 по дело №392/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * благоустройствени мероприятия * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКРешение №872/05.01.2011 по дело №1228/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * доказателствена тежест * придобивна давност * грешка в кадастрален план * спор за материално право * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №21/15.05.2013 по дело №741/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * съпружеска имуществена общност * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * относителна недействителност
ГКРешение №46/10.06.2016 по дело №5489/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * придобивна давност * констативен нотариален акт * преклузия
ТКРешение №49/14.04.2011 по дело №561/2010Предварителен договор * сила на пресъдено нещо * компетентност на общото събрание * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №21/28.03.2012 по дело №1521/2010Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №275/06.01.2016 по дело №2042/2015Непозволено увреждане * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №632/01.11.2010 по дело №151/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * възражение за нищожност
ГКОпределение №211/17.03.2014 по дело №5083/2013Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * придобивна давност * допустимост на иск
ГКРешение №274/13.11.2012 по дело №461/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * присъединяване към въззивната жалба * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКОпределение №390/14.09.2015 по дело №4316/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск за собственост
ГКОпределение №167/13.04.2009 по дело №160/2009допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент
Определение №101/01.03.2010 по дело №сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * преклузия
ГКРешение №60/15.04.2015 по дело №4948/2014Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * самостоятелен обект * определяне на квоти
ГКОпределение №571/24.07.2012 по дело №447/2012сила на пресъдено нещо * Отмяна на дарението
ГКРешение №329/24.11.2011 по дело №1439/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план
ГКОпределение №355/27.06.2011 по дело №203/2011арбитражна клауза * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №53/06.02.2009 по дело №1/2009допустимост на иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * ревандикационен иск * съсобственост * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №96/04.03.2009 по дело №42/2009установителен иск * Отмяна на констативен нотариален акт * допустимост на иск * ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №318/06.07.2012 по дело №615/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №50/08.05.2014 по дело №6235/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * саморъчно завещание * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №66/25.04.2013 по дело №807/2012Установителен иск * Ревандикационен иск * оспорване на истинността на документ * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №199/12.05.2011 по дело №345/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №286/13.07.2011 по дело №962/2010Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * право на възстановяване * нередовност на исковата молба * доказателства * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №49/18.02.2013 по дело №549/2012Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * одобрен инвестиционен проект * недопустимост на решение
ГКРешение №19/02.02.2011 по дело №1788/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * наследяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * съсобственост
ТКРешение №117/02.11.2015 по дело №730/2014Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №289/27.01.2016 по дело №3264/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №212/30.06.2011 по дело №190/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * трето лице * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №362/26.05.2014 по дело №2453/2014Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * възражение за прихващане * допустимост на иск
ГКРешение №55/12.03.2014 по дело №4256/2013Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №40/17.03.2010 по дело №4056/2008Ревандикационен иск * одържавени недвижими имоти * предаване на владение * реституция * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №201/02.04.2015 по дело №1016/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * Делба
ТКРешение №33/25.03.2013 по дело №140/2012Възнаграждение на търговския посредник * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №395/22.10.2012 по дело №144/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * свидетелски показания * индивидуализация на недвижим имот * сила на пресъдено нещо * доказателства
ГКРешение №416/20.01.2015 по дело №2198/2014Непозволено увреждане * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * сила на пресъдено нещо * разваляне поради неизпълнение * право на ползване
ГКРешение №447/02.12.2011 по дело №1182/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * възлагане на неподеляем имот * договор за спогодба * сила на пресъдено нещо * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №141/25.04.2012 по дело №920/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * сила на пресъдено нещо * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №132/22.03.2012 по дело №46/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * съсобственост * общи части * преустройство * приращения
ТКРешение №115/10.01.2012 по дело №883/2010Обхват на обезщетението за неизпълнение * договор за наем * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок * възражение за нищожност
ГКРешение №331/03.11.2011 по дело №838/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за пропуснати ползи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №734/28.12.2009 по дело №631/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност * сила на пресъдено нещо * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * косвен иск
ГКРешение №80/08.06.2016 по дело №5878/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * възражение * придобивна давност * неправилна правна квалификация * доказателства * указания на съда
ГКРешение №79/19.07.2010 по дело №824/2009Установителен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * правоприемство * разделителен протокол * доказателствена тежест * придобивна давност * прекъсване на давност * промяна на предназначение на общи части на сграда * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №470/13.09.2013 по дело №6/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * сила на пресъдено нещо * контрол за валидност на административен акт * замяна * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №121/11.04.2011 по дело №1400/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реална част * евентуален иск * сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * правоприемство * вписване на искова молба * предаване на владение
ГКОпределение №185/07.04.2009 по дело №56/2009сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * обжалване на действията на съдебния изпълнител * установяване право на собственост
ГКРешение №167/25.03.2011 по дело №364/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * частичен иск * сила на пресъдено нещо * експертиза * погасителна давност * добиви от вещ * възражение за изтекла давност
ГКРешение №157/01.06.2016 по дело №5588/2015Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение
ГКРешение №104/13.03.2012 по дело №1745/2010прекомерност на неустойка * частичен иск * сила на пресъдено нещо * преклузия * Договор за заем * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №237/15.06.2010 по дело №578/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * сила на пресъдено нещо * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №105/12.03.2012 по дело №512/2011недопустим съдебен акт * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * допустимост на иск * иск за съществуване на вземането * Задължение за плащане и получаване на вещта * приемство в процеса
ГКРешение №339/02.11.2012 по дело №221/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * установителен иск * съсобственост * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * лично имущество * трансформация * недопустимост на иск
ГКРешение №169/29.03.2011 по дело №1699/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение * сключване на трудов договор
ГКРешение №127/14.03.2012 по дело №886/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спиране на въвод във владение * принудително изпълнение * сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * допустимост на иск * изпълнително производство
ГКРешение №50/04.07.2016 по дело №5163/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №60/05.07.2016 по дело №5519/2015Делба * право на строеж * погасителна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №186/18.07.2016 по дело №810/2016Предварителен договор * сила на пресъдено нещо * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * нищожност-противоречие на закона
ТКОпределение №362/18.07.2016 по дело №1248/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * правен интерес * Делба
ГКРешение №47/20.07.2016 по дело №5642/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * неоснователно обогатяване * наемни правоотношения
ГКРешение №110/25.07.2016 по дело №5119/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * договор за цесия * сила на пресъдено нещо * право на строеж * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №119/19.08.2016 по дело №5739/2015Ревандикационен иск * очевидна фактическа грешка * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №154/24.08.2016 по дело №3848/2015Неустойка * отпаднало основание * разваляне на предварителен договор * сила на пресъдено нещо * частичен иск * възражение за изтекла давност * неоснователно обогатяване
ГКРешение №216/28.10.2016 по дело №2182/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * нищожност * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №111/01.11.2016 по дело №1442/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * сила на пресъдено нещо * прекъсване на давност
ТКОпределение №655/16.12.2016 по дело №2319/2016Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №46/20.01.2017 по дело №4888/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * Делба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №228/19.01.2017 по дело №1244/2016Ревандикационен иск * недопустимост на съдебен акт * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №20/20.02.2017 по дело №6179/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * сила на пресъдено нещо * частичен иск
ГКРешение №53/23.02.2017 по дело №2760/2016Непозволено увреждане * деликтна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №46/07.03.2017 по дело №1/2017Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание глоба * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №64/05.04.2017 по дело №996/2017Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ТКРешение №33/28.04.2017 по дело №3230/2015Плащания от Гаранционен фонд * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * сила на пресъдено нещо * предмет на делото
ГКОпределение №150/10.05.2017 по дело №1481/2017Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * прекратяване на производството по делото * процесуални предпоставки * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №124/06.06.2017 по дело №4048/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * добросъвестно владение * пропуснати ползи
ГКРешение №120/07.06.2017 по дело №60197/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * изпълнително основание * дубликат от изпълнителен лист * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №112/04.07.2017 по дело №2335/2016Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * право на задържане * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №400/28.07.2017 по дело №637/2017Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ТКРешение №134/03.08.2017 по дело №558/2016Начин на ползване. Консумативни разходи * нищожност * нищожност-противоречие на закона * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №196/21.12.2017 по дело №774/2017Делба * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск
ГКОпределение №2/10.01.2018 по дело №4787/2017Частна касационна жалба * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №28/15.02.2018 по дело №3796/2017Частна касационна жалба * реституция * конститутивно действие * Недействителност на разпореждане с наследство * процесуална легитимация * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №57/26.02.2018 по дело №2736/2017Иск за установяване на трудово правоотношение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * колективен трудов договор
ТКОпределение №156/02.03.2018 по дело №220/2018Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №35/06.07.2018 по дело №2068/2017Ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * трето лице-помагач * прехвърляне на спорно право * доказателства
ГКРешение №54/24.07.2018 по дело №2334/2017Ревандикационен иск * правен интерес * нови факти и обстоятелства * придобивна давнност * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №121/08.10.2018 по дело №3908/2017Делба * зачитане на решението * преюдициалност на спор * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №193/15.10.2018 по дело №1375/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * потребител * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №122/23.10.2018 по дело №4824/2017Негаторен иск * непререшаемост на съдебен спор * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * определяне на граници * право на преминаване
ГКРешение №120/11.12.2018 по дело №4813/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съпружеска имуществена общност * недействителност на договор * сила на пресъдено нещо * служебно начало
ГКРешение №147/27.12.2018 по дело №429/2018Делба * давностно владение * присъединяване на владение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение * дарение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт
ГКРешение №40/10.04.2019 по дело №2666/2018Ревандикационен иск * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №44/22.07.2019 по дело №4294/2018Отмяна на влязло в сила решение * сила на пресъдено нещо * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * необходимо другарство * недействителност на сделка
ТКРешение №60/24.07.2019 по дело №1727/2018Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * процесуални задължения на въззивния съд * експертиза * сила на пресъдено нещо * недопустим съдебен акт
ГКРешение №37/03.09.2019 по дело №872/2018Делба * сила на пресъдено нещо * допълнителна искова молба * насрещен иск * идеална част * трето лице * искане за включване на вещ в делбената маса * прехвърляне на част от делбения имот * прехвърляне на спорното право * доклад по делото * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №24/24.09.2019 по дело №280/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * договорна ипотека * погасяване на право на строеж * прехвърляне на спорното право * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №183/29.10.2019 по дело №61088/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * възражение * сила на пресъдено нещо * преклузия
ГКРешение №110/25.10.2019 по дело №4232/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * Делба
ТКРешение №181/04.12.2019 по дело №855/2016сила на пресъдено нещо * несъстоятелност-установителен иск * договор за поръчка
ГКРешение №209/15.01.2020 по дело №1099/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №53/28.01.2020 по дело №2791/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * сила на пресъдено нещо * преюдициално значение
ТКРешение №89/28.01.2020 по дело №2741/2015Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост на обезщетението * съпричиняване * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №14/27.02.2020 по дело №53181/2015Поправка на очевидна фактическа грешка * частичен иск * сила на пресъдено нещо