Ключови фрази
грешка в кадастрален план

ГКРешение №776/15.11.2010 по дело №982/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралния план, свързани със спор за материално право * реституция * правен интерес * изменение на регулационен план * грешка в кадастрален план
ГКРешение №161/25.09.2013 по дело №285/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * спор за материално право * правен интерес
ГКРешение №553/09.11.2009 по дело №56/2009грешка в кадастрален план * уреждане на сметки по регулация * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план
ГКРешение №15/23.02.2010 по дело №3499/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * спор за материално право
ГКРешение №1022/17.03.2010 по дело №552/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * грешка в кадастрален план * спор за материално право * определяне на граници * реална част
ГКРешение №81/08.03.2011 по дело №437/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * преждевременно предявен иск * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * недопустимост на иск * изменение на дворищно-регулационен план
ГКРешение №401/17.05.2010 по дело №510/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №31/06.07.2010 по дело №2987/2008Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * грешка в кадастрален план * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №774/07.01.2011 по дело №304/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * земеделски земи * застрояване * реституция * възстановяване правото на собственост * идентичност на имоти * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №49/01.02.2011 по дело №1389/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * реална част * правна квалификация * грешка в кадастрален план
ГКРешение №386/09.06.2010 по дело №4488/2008грешка в кадастрален план * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №222/04.05.2010 по дело №136/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * грешка в кадастрален план * изменение на дворищно-регулационен план * грешка в кадастрална карта * придобивна давност
ГКРешение №180/08.03.2010 по дело №4031/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралния план, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * попълване на кадастрална основа * правен интерес * спор за материално право
ГКРешение №51/07.04.2014 по дело №7553/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нередовност на исковата молба * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №691/02.02.2011 по дело №1620/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * грешка в кадастрален план * реална част * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №299/2011/09.01.2012 по дело №1331/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нищожност на договор за дарение * нищожност-невъзможен предмет * правен интерес
ГКРешение №187/10.11.2015 по дело №6738/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * придобивна давност * правен интерес * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №671/11.10.2010 по дело №1717/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * реална част * отчуждаване * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрален план * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №294/20.06.2011 по дело №871/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * спор за материално право * грешка в кадастрален план
ГКРешение №784/11.07.2011 по дело №985/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * грешка в кадастрален план * одържавени недвижими имоти * реституция * отмяна на отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * доказателства
ГКРешение №867/20.11.2009 по дело №5397/2008грешка в кадастрален план * правен интерес * неправилно заснемане на недвижим имот * нововъзникнали обстоятелства * Установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №156/2014/28.01.2015 по дело №3805/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * грешка в кадастрален план * грешка в кадастрална карта * нередовност на исковата молба
ГКРешение №137/04.11.2013 по дело №2383/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №420/31.05.2010 по дело №3418/2008Установителен иск * установяване право на собственост * грешка в кадастрален план
ГКРешение №90/06.08.2012 по дело №833/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №273/2011/14.03.2012 по дело №1597/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нередовност на исковата молба * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес
ГКРешение №58/13.02.2012 по дело №408/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * вещо лице * допълнителна и комплексна експертизи * експертиза
ГКРешение №434/13.05.2010 по дело №700/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * указания на съда * установяване право на собственост към минал момент * реална част * грешка в кадастрален план
ГКРешение №164/10.05.2011 по дело №95/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право * план за земеразделяне * помощен план * косвен съдебен контрол * очевидна фактическа грешка * трето лице
ГКРешение №393/01.10.2010 по дело №4703/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обикновено другарство * неправилно заснемане на недвижим имот * доказателства * грешка в кадастрален план * правомощия на въззивната инстанция * необходимо другарство
ГКРешение №304/12.07.2010 по дело №263/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * отчуждително действие на регулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №872/05.01.2011 по дело №1228/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * доказателствена тежест * придобивна давност * грешка в кадастрален план * спор за материално право * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №692/23.03.2011 по дело №1933/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * индивидуализация на недвижим имот * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №18/04.04.2014 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия * грешка в кадастрален план
ГКРешение №882/11.01.2010 по дело №4011/2008грешка в кадастрален план * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №823/31.08.2011 по дело №1828/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * приложим закон * грешка в кадастрален план * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * държавна собственост * спор за материално право
ГКРешение №640/18.10.2010 по дело №398/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * неправилно заснемане на недвижим имот * грешка в кадастрален план
ГКРешение №329/24.11.2011 по дело №1439/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план
ГКОпределение №62/01.03.2016 по дело №4479/2015Частна касационна жалба * право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №481/06.07.2010 по дело №5187/2008грешка в кадастрален план * Установителен иск
ГКРешение №418/14.11.2011 по дело №1104/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №61/02.03.2011 по дело №74/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * неправилно заснемане на недвижим имот * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ГКРешение №313/19.04.2010 по дело №440/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * определяне на граници * предаване на владение * уреждане на сметки по регулация
ГКОпределение №332/09.08.2016 по дело №3305/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правна квалификация * правен интерес * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ГКРешение №129/04.01.2018 по дело №529/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * грешка в кадастрален план * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация
ГКРешение №65/10.07.2018 по дело №1580/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * реституция * земеделски земи * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №6/06.02.2019 по дело №1568/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на възстановяване * грешка в кадастрален план * план за новообразувани имоти * материалноправна легитимация на ответник * спор за материално право * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници