Ключови фрази
дължима грижа

ГКРешение №400/01.04.2016 по дело №7379/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * договор за наем * дължима грижа * изискуемост на вземането * увреждане * неизпълнение на договор
ГКРешение №309/06.12.2012 по дело №697/2012Делба * съсобственост * вписване на искова молба * недобросъвестно владение * придобивна давност * дължима грижа
ТКРешение №10/07.03.2011 по дело №475/2010Неоснователно обогатяване * договор за изработка * пропуснати ползи * погасителна давност * дължима грижа * скрити недостатъци * явни недостатъци
ГКРешение №294 А/13.10.2011 по дело №1515/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неизпълнение * претърпени загуби * пропуснати ползи * обезщетение за вреди * дължима грижа
ГКРешение №3/12.03.2012 по дело №1325/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * злоупотреба с доверието на работодателя * дисциплинарна отговорност * ограничена имуществена отговорност на работника или служителя * дължима грижа * увреждане имуществото на работодателя
ГКРешение №426/05.04.2016 по дело №820/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * неимуществени вреди * дължима грижа * съпричиняване при трудова злополука
ГКРешение №683/02.03.2010 по дело №4860/2008Договор за заем * договор за заем * дължима грижа * даване вместо изпълнение * лихва * свобода на договаряне * забава