Ключови фрази
договор за изработка

ТКРешение №188/31.07.2012 по дело №451/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за охрана * договор за изработка
ТКРешение №51/07.04.2009 по дело №623/2008Неоснователно обогатяване * договор за изработка * необсъждане на доказателства * неправилна правна квалификация
ТКРешение №72/17.07.2015 по дело №230/2014Договор за изработка * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба
ТКРешение №155/06.11.2012 по дело №744/2011Възнаграждение * договор за изработка * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * тълкуване на договор
ТКРешение №212/01.02.2012 по дело №1106/2010Договор за изработка * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * нищожна клауза-неустойка
ТКРешение №87/14.07.2011 по дело №688/2010Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * изменение на иска * договор за изработка * нови факти и доказателства
ГКРешение №252/20.07.2015 по дело №7242/2014Иск за установяване на трудово правоотношение * съществуване на трудово правоотношение * договор за изработка
ТКРешение №214/23.03.2010 по дело №642/2008Договор за изработка * доказателствена тежест * стокова разписка * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №695/23.11.2010 по дело №617/2009Договор за изработка * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * земеделски земи * договор за аренда
ГКРешение №428/18.01.2012 по дело №1097/2010Неустойка * договор за изработка * забава
ТКРешение №202/27.02.2015 по дело №4123/2013строително-монтажни работи * договор за изработка * противоречие със закона * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №141/27.04.2015 по дело №3601/2013Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * право на строеж * договор за изработка * явни недостатъци * скрити недостатъци * отклонения в площта на недвижим имот
ТКРешение №199/09.01.2014 по дело №500/2012Възнаграждение * договор за изработка * непреодолима сила * одобряване на инвестиционен проект
ТКРешение №33/16.09.2014 по дело №1025/2012Възнаграждение * договор за изработка * възобновяване на исково производство * спиране на производството по делото
ГКРешение №288/02.07.2012 по дело №783/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка * груб строеж * обявяване на предварителен договор за окончателен * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №420/16.02.2016 по дело №1633/2015Иск за съществуване на вземането * Иск за установяване на вземането * обезщетение за неизпълнение * договорна отговорност * договор за изработка
ГКРешение №539/07.07.2010 по дело №635/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * предварителен договор * право на строеж * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор * признание на иска * отпаднало основание
ГКРешение №398/02.11.2011 по дело №1535/2010Възнаграждение * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за изработка * свобода на договаряне
ГКРешение №163/28.05.2014 по дело №6458/2013Неоснователно обогатяване * договор за изработка * плащане на цена * разваляне поради неизпълнение
ТКРешение №140/28.10.2014 по дело №908/2012Договор за изработка * договор за строителство * мним представител * действия без представителна власт
ГКРешение №406/14.01.2014 по дело №1585/2013Обезщетение при гестия * дължимо обезщетение * строително-монтажни работи * обогатяване * правна квалификация * споразумение * договор за изработка
ТКРешение №94/02.03.2012 по дело №133/2010доказателствена сила на частен документ * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №65/30.07.2014 по дело №1656/2013Договор за изработка * задължения на въззивния съд * обсъждане на доказателства от въззивния съд * съдебно признание на факт
ГКРешение №452/16.11.2011 по дело №621/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * обезщетение за вреди * неоснователно обогатяване * доклад по делото * указания на съда * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №65/16.07.2012 по дело №333/2011Неустойка * договор за изработка * законна лихва * тълкуване на договор * доказателствено значение на фактура * счетоводни книги
ГКРешение №210/02.05.2012 по дело №884/2011Неустойка * неустойка за забава * договор за изработка * право на строеж * заместване в дълг * предварителен договор * апорт * преклузия * правоприемство
ГКОпределение №572/06.10.2011 по дело №428/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * договор за изработка
ТКРешение №231/13.07.2011 по дело №1056/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * надлежно приемане на работа * явни недостатъци
ТКРешение №108/31.05.2013 по дело №527/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * деликт
ТКРешение №156/24.03.2016 по дело №3469/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * изискуемост на вземането * договор за изработка * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №118/05.07.2011 по дело №491/2010Възнаграждение * договор за изработка * договор за строителство * действия от името на търговец без представителна власт
ТКРешение №32/09.09.2010 по дело №438/2009Договор за изработка * нищожност-невъзможен предмет * договор за цесия * бъдещи вземания
ТКРешение №250/11.01.2011 по дело №535/2010договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * надлежно приемане на работа
ТКРешение №158/30.09.2013 по дело №679/2012Възнаграждение * договор за консултански услуги * договор за изработка * доказателствена тежест
ТКРешение №167/16.02.2010 по дело №409/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * негодност на материал или проект * договор за изработка
ГКРешение №86/11.08.2010 по дело №3576/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * прекъсване на давност * право на строеж * договор за изработка * разваляне на договор * трето лице
ТКРешение №27/10.09.2012 по дело №154/2010Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * свидетелски показания * договор за изработка
ТКРешение №227/08.07.2014 по дело №731/2012Възнаграждение * договор за изработка * насрещен иск * законна лихва * очевидна фактическа грешка * строително-монтажни работи
ГКРешение №556/13.07.2010 по дело №46/2009договор за изработка * начална липса на основание * разваляне на договор * Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест
ТКРешение №181/10.02.2016 по дело №2079/2014Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * конклудентни действия
ТКРешение №176/04.07.2014 по дело №416/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * строително-монтажни работи * изменение на иска * частичен иск * обвързваща сила * договор за изработка * обективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1025/2010Неоснователно обогатяване * договор за изработка * начална липса на основание
ТКРешение №13/07.03.2012 по дело №15/2010Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за изработка
ТКРешение №84/19.07.2011 по дело №494/2010договор за изработка * отказ поради основателна причина * оттегляне на поръчката
ТКРешение №69/27.07.2015 по дело №119/2014Иск за законна лихва * строително-монтажни работи * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * покана за плащане * забава на длъжника * фактура
ТКРешение №10/07.03.2011 по дело №475/2010Неоснователно обогатяване * договор за изработка * пропуснати ползи * погасителна давност * дължима грижа * скрити недостатъци * явни недостатъци
ТКРешение №129/12.07.2013 по дело №558/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * тълкуване на договор * обезщетение за пропуснати ползи
ТКРешение №23/04.08.2014 по дело №1938/2013Възнаграждение * договор за изработка * надлежно приемане на работа * неизпълнение на договорни отношения * лошо изпълнение
ТКРешение №61/11.05.2009 по дело №559/2008пропуснати ползи * договор за строителство * възражение за прихващане * договор за изработка * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ГКРешение №239/05.08.2011 по дело №754/2010Делба * придобиване по време на брака * преобразуване на лично имущество * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * договор за изработка * договор за делба * договор за покупко-продажба * определяне на квоти * договор за групов строеж
ТКРешение №111/28.07.2009 по дело №714/2008Неустойка * договор за изработка
ТКРешение №211/15.01.2015 по дело №3568/2013Възнаграждение * договор за изработка * погасителна давност * изискуемост на вземането
ТКРешение №93/24.06.2015 по дело №65/2014Възнаграждение * договор за изработка * периодични плащания * давностен срок
ТКРешение №89/11.07.2011 по дело №716/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №147/08.12.2009 по дело №283/2009архитектурен проект * надлежно приемане на работа * договор за изработка
ТКРешение №114/16.09.2013 по дело №1075/2011Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за изработка * обезщетение за вреди * лошо изпълнение * гаранционна отговорност * отговорност за недостатъци
ТКРешение №154/30.09.2013 по дело №1263/2011Възнаграждение * договор за изработка * действия от името на търговец без представителна власт * лошо изпълнение
ТКРешение №111/02.11.2011 по дело №893/2010Нищожност на действия и сделки * активна легитимация на синдик * прогласяване на нищожност * критерий "равностойност" * договор за изработка
ТКРешение №110/17.08.2011 по дело №597/2010договор за изработка * неправилна правна квалификация * доказателствена тежест * надлежно приемане на работа
ТКРешение №92/01.09.2014 по дело №83/2013Възнаграждение * договор за обществена поръчка * договор за поръчка * заместване в дълг * договор за изработка * цесия * договор в полза на трето лице * встъпване на трето лице
ГКРешение №390/09.01.2013 по дело №106/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * договор за изработка
ТКРешение №164/17.02.2015 по дело №4009/2013Възнаграждение * договор за изработка * сила на пресъдено нещо * неизплатено възнаграждение
ТКРешение №263/24.06.2015 по дело №3734/2013Последваща обективна невъзможност. Негодност на материала * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * договор за изработка * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №36/07.04.2009 по дело №783/2008възражение за прихващане * договор за изработка
ТКРешение №107/31.05.2013 по дело №443/2012Възнаграждение * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №16/07.02.2014 по дело №1187/2013Възнаграждение * договор за изработка * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * служебно начало
ТКРешение №132/05.11.2010 по дело №896/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * произнасяне по непредявен иск * договор за изработка
ГКРешение №36/30.03.2011 по дело №384/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * договор за търговска продажба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ТКРешение №153/09.10.2015 по дело №2304/2014Иск за законна лихва * обезщетение за забава * договор за изработка * давностен срок
ТКРешение №184/22.06.2015 по дело №3664/2013Неоснователно обогатяване * договор за изработка * действия от името на търговец без представителна власт
ТКРешение №76/10.08.2015 по дело №729/2014Възнаграждение * строително-монтажни работи * договор за възлагане на обществена поръчка * договор за изработка * недопустим съдебен акт * обезщетение за забава * доказателствена сила на частен документ * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №34/27.04.2016 по дело №516/2015Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * Обезсилване на решение
ГКРешение №9/27.03.2013 по дело №260/2012Неоснователно обогатяване * договор за изработка * разваляне поради неизпълнение * обезщетение за вреди * обезщетение за неизпълнение * свидетелски показания
ГКРешение №430/20.01.2015 по дело №1673/2014Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * неустойка за забава * възнаграждение по договор за изработка * неизпълнение
ГКРешение №175/06.06.2011 по дело №1242/2010Неустойка * забава * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договор за изработка
ТКРешение №40/30.05.2013 по дело №1158/2011Договор за изработка * договор за строителство * надлежно приемане на работа * договор за обществена поръчка * нищожност-противоречие на закона
ТКРешение №195/26.11.2010 по дело №199/2010договор за изработка * несъстоятелност * спиране на производството по делото
ТКРешение №50/14.04.2011 по дело №347/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * отговор на искова молба * договор за изработка
ГКРешение №67/05.04.2016 по дело №4147/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * обедняване * доказателствена тежест * договор за гражданско дружество * договор за изработка * солидарност
ТКРешение №67/30.07.2014 по дело №1843/2013Възнаграждение * договор за изработка * тълкуване на договор * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №49/20.06.2012 по дело №16/2011Възнаграждение * договор за услуга * договор за изработка * заместване в дълг * договор за поддръжка и управление на жилищен комплекс * нищожна клауза-неустойка
ГКРешение №45/04.03.2013 по дело №197/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * неизплатено възнаграждение * обезщетение за пропуснати ползи
ТКРешение №72/28.04.2015 по дело №2628/2013Възнаграждение * договор за изработка * недопустимост на свидетелски показания * строително-монтажни работи
ГКРешение №68/11.03.2010 по дело №4290/2008Недостатъци, отклонение, разваляне * доказателства * скрити недостатъци * обезщетение за забава * договор за изработка
ТКРешение №121/20.12.2010 по дело №1039/2009договор за изработка * надлежно приемане на работа
ТКРешение №1/20.05.2013 по дело №921/2011Възнаграждение * договор за изработка * договорна неустойка * договор за обществена поръчка
ТКРешение №186/30.10.2013 по дело №820/2012Възнаграждение * договор за изработка * разваляне на договор * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №71/03.06.2009 по дело №767/2008договор за изработка * договор за консултански услуги * необсъждане на доказателства * инвестиционен проект по програма САПАРД * фикс срок
ГКОпределение №14/15.01.2016 по дело №38/2016Частна касационна жалба * трето лице-помагач * сила на пресъдено нещо * договор за изработка * неоснователно обогатяване
ТКРешение №47/08.04.2013 по дело №137/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * доказателствено значение на фактура * счетоводни книги
ТКРешение №1/20.02.2009 по дело №363/2008Договор за изработка * възражение за прихващане * възнаграждение при прекратяване на договор за изработка
ТКРешение №59/10.09.2010 по дело №511/2009Договор за изработка * търговска сделка * определяне на цена по търговска продажба * аналогия на закона
ГКРешение №465/28.12.2012 по дело №1211/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * нередовност на исковата молба * съпричиняване * регресна отговорност * договор за изработка
ТКРешение №85/03.08.2015 по дело №856/2014Неоснователно обогатяване * встъпване в дълг на трето лице * договор за продажба * разваляне на предварителен договор * договор за изработка
ГКОпределение №317/10.06.2009 по дело №249/2009начало на срок за обжалване на съдебен акт * преклузивен срок * надлежно уведомяване * договор за изработка
ТКРешение №53/12.09.2013 по дело №74/2011Договор за изработка * частен диспозитивен документ * оспорване на частен документ * изключване на представения препис от доказателствата по делото
ТКРешение №247/11.01.2011 по дело №115/2010Договор за изработка * договор за строителство * неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * възражение за прихващане
ТКРешение №36/24.03.2014 по дело №2366/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * задължения на въззивния съд * необсъждане на доказателства * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №94/09.07.2015 по дело №2094/2014Възнаграждение * договор за изработка * договорни клаузи * прихващане
ГКОпределение №841/17.11.2014 по дело №6141/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * иск за реално изпълнение * договор за изработка
ТКРешение №13/10.09.2010 по дело №242/2009възнаграждение при прекратяване на договор за изработка * договор за изработка * отговорност на изпълнителя за недостатъци *
ТКРешение №157/08.11.2010 по дело №1135/2009договор за изработка * възнаграждение при прекратяване на договор за изработка * Недостатъци, отклонения, разваляне, давност
ТКРешение №76/26.04.2013 по дело №24/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прихващане * насрещна натурална престация оценима в пари * договор за изработка
ТКРешение №148/30.12.2014 по дело №3217/2013Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за изработка * договор за строителство * предварителен договор
ГКРешение №443/25.06.2010 по дело №352/2009договор за изработка * отпаднало основание * погасителна давност * Неоснователно обогатяване
ТКРешение №14/04.02.2013 по дело №1201/2011Възнаграждение * договор за изработка * договор за обществена поръчка * форма на търговска сделка
ТКРешение №48/31.03.2011 по дело №822/2010Договор за изработка * договор за строителство * надлежно приемане на работа
ТКРешение №18/04.04.2014 по дело №24/2013Договор за изработка * действия от името на търговец без представителна власт * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №868/15.07.2011 по дело №1889/2009погасителна давност * съсобственост * подобрения * произнасяне по непредявен иск * договор за изработка
ГКРешение №794/05.01.2011 по дело №1837/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение при командировка * съществуване на трудово правоотношение * договор за изработка * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №170/10.06.2010 по дело №339/2009Нищожност * договор за заем * договор за изработка * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * свидетелски показания * доказателствена тежест
ТКРешение №247/27.02.2015 по дело №2952/2013Възнаграждение * договор за присъединяване на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа * право на строеж * договор за изработка * договор за покупко-продажба
ТКРешение №118/21.10.2014 по дело №3176/2013Договор за изработка * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доказателствена тежест
ТКРешение №147/30.09.2013 по дело №934/2012Иск за съществуване на вземането * договор за строителство * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №7/04.02.2014 по дело №59/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за присъединяване на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа * договор за изработка * съоръжения за присъединяване
ГКРешение №3/15.03.2016 по дело №2526/2015Иск за заплащане възнаграждение на довереника по договор за поръчка * договор за поръчка * договор за изработка * допустимост на доказателства * доказателствени средства
ТКРешение №170/15.10.2013 по дело №595/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * договор за услуга * тълкуване на договор * план - сметка
ТКРешение №99/08.07.2010 по дело №984/2009Неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * договор за изработка * прекомерност на неустойка
ГКРешение №196/05.03.2010 по дело №747/2009договор за изработка * Неоснователно обогатяване * частично плащане
ТКРешение №14/07.02.2014 по дело №1130/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за изработка * неустойка * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №25/01.03.2013 по дело №287/2012Възнаграждение * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * надлежно приемане на работа
ТКРешение №150/01.12.2015 по дело №2302/2014Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * договор за изработка * неосъществено основание
ТКРешение №138/17.10.2011 по дело №728/2010Възнаграждение * договор за изработка * надлежно приемане на работа
ГКРешение №61/28.02.2011 по дело №847/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прихващане * договор за изработка
ТКРешение №12/31.05.2013 по дело №239/2012Възнаграждение * договор за консултански услуги * инвестиционен проект по програма САПАРД * договор за изработка
ТКРешение №32/30.05.2016 по дело №95/2015Възнаграждение * опрощаване на задължение * договор за изработка
ТКРешение №97/03.07.2013 по дело №533/2012Възнаграждение * договор за изработка * конклудентни действия
ТКРешение №9/10.09.2010 по дело №150/2009Договор за изработка * възражение за прихващане * невиновна невъзможност за изпълнение
ТКРешение №76/12.06.2012 по дело №377/2011Възнаграждение * договор за изработка * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №34/04.04.2014 по дело №1282/2011Възнаграждение * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * правомощия на съда за събиране на доказателства по служебен почин * процесуални задължения на въззивния съд
ТКРешение №208/29.12.2010 по дело №585/2009Договор за изработка * неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ГКРешение №222/18.07.2012 по дело №1186/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * договорна неустойка * договор за изработка * неизпълнение
ГКРешение №117/22.08.2013 по дело №215/2012Неустойка * разрешение за строеж * договор за замяна * договор за изработка * отпаднало основание
ТКРешение №4/16.05.2013 по дело №439/2011Иск за съществуване на вземането * договор за търговска продажба * договор за лизинг * договор за финансов лизинг * договор за изработка * договор за цесия * възражение за прихващане
ТКРешение №55/11.09.2015 по дело №58/2014Възнаграждение * договор за изработка * строително-монтажни работи * обезщетение за вреди
ТКРешение №82/19.07.2011 по дело №658/2010Възнаграждение * договор за изработка * договор за обществена поръчка * договор за строителство
ГКРешение №5/04.07.2016 по дело №2723/2015Суброгация * договор за изработка * неоснователно обогатяване
ТКРешение №68/11.07.2016 по дело №1170/2015Възнаграждение * договорна неустойка * възражение за прихващане * договор за изработка
ТКРешение №132/20.12.2016 по дело №772/2015Възнаграждение * договор за изработка * строително-монтажни работи
ТКРешение №15/22.12.2016 по дело №2404/2014Иск за съществуване на вземането * действие на договора между страните * договор за изработка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №218/23.12.2016 по дело №3709/2015Възнаграждение * договор за изработка * законна лихва * възнаграждение по договор за изработка * строително-монтажни работи
ТКРешение №187/22.02.2017 по дело №2724/2015Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * договор за изработка
ТКРешение №241/09.03.2017 по дело №2799/2015Възнаграждение * договор за изработка
ТКРешение №176/15.05.2017 по дело №1885/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * служебно начало * доклад по делото
ТКРешение №213/05.04.2017 по дело №1615/2015Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * тълкуване на договор * изпълнително производство * частично плащане
ТКРешение №9/05.06.2017 по дело №2690/2015Иск за плащане на цена * договор за изработка * осчетоводени фактури
ТКРешение №120/20.06.2017 по дело №1032/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка
ТКРешение №51/22.06.2017 по дело №1334/2015Договор за изработка * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * неизпълнение на договорни отношения * Обезсилване на решение
ТКРешение №99/11.07.2017 по дело №2483/2016Възнаграждение * договор за изработка * Недостатъци, отклонения, разваляне, давност
ТКРешение №35/25.07.2017 по дело №3164/2015Възнаграждение * договор за изработка * възражение за прихващане
ТКРешение №43/02.08.2017 по дело №61341/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка
ТКРешение №235/09.01.2018 по дело №726/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка
ТКРешение №238/26.03.2018 по дело №367/2017Договор за изработка * възражения * отговор на искова молба * експертиза
ТКРешение №183/21.11.2018 по дело №542/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * стопанска непоносимост * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * договор за изработка
ТКРешение №184/17.12.2018 по дело №2781/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * процесуални задължения на въззивния съд
ТКРешение №50/20.05.2019 по дело №1329/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * забава на кредитора
ТКРешение №74/09.07.2019 по дело №1698/2018Възнаграждение * договор за изработка
ТКРешение №48/29.07.2019 по дело №1213/2018Възнаграждение * договор за изработка * строително-монтажни работи * възражение за неточно изпълнение
ТКРешение №46/30.07.2019 по дело №1838/2018Възнаграждение * периодични плащания * погасителна давност * договор за изработка
ТКРешение №124/05.12.2019 по дело №2809/2018Неустойка * нищожна клауза-неустойка * договор за изработка
ТКРешение №187/13.01.2020 по дело №3093/2018Цесия * договор за изработка * скрити недостатъци