Ключови фрази
обезщетение за имуществени вреди

ГКРешение №115/13.06.2014 по дело №5642/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на вещи * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №499/30.06.2010 по дело №647/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане * причинно-следствена връзка * доказателства
ТКРешение №77/26.07.2013 по дело №936/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава * договор за строителство
ГКРешение №412/30.07.2010 по дело №1349/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №97/03.05.2012 по дело №80/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №752/07.01.2011 по дело №87/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * договор за наем * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №335/31.05.2010 по дело №840/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * пропуснати ползи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава
ГКРешение №261/26.10.2012 по дело №390/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * разваляне на договор * трето лице-помагач * неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж * евентуална евикция при продажба на чужда вещ
ГКРешение №723/01.12.2010 по дело №290/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №354/25.09.2012 по дело №1591/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудово възнаграждение * пропуснати ползи * доказателства
ТКРешение №126/18.06.2015 по дело №3223/2013Непозволено увреждане * деликтна отговорност * обезщетение за имуществени вреди * ипотека
ГКРешение №695/23.11.2010 по дело №617/2009Договор за изработка * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * земеделски земи * договор за аренда
ГКРешение №90/30.05.2013 по дело №797/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №247/30.06.2015 по дело №970/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * имуществена отговорност на работник или служител * съществуване на трудово правоотношение * обезщетение за имуществени вреди * вреди от липси * отчетническа дейност
ГКРешение №462/09.01.2012 по дело №1304/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №71/02.02.2010 по дело №138/2009обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правна квалификация * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ТКРешение №40/23.02.2011 по дело №448/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * особен залог * обезщетение за имуществени вреди * нередовност на исковата молба * полагане грижа на добрия търговец * продажба на заложено имущество
ГКРешение №68/15.07.2014 по дело №5985/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * трето лице * погасителна давност
ГКРешение №523/19.07.2012 по дело №1496/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * частен съдебен изпълнител * изпълнително производство * деликтна отговорност
ГКРешение №658/2010 /05.01.2011 по дело №1781/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * имуществени вреди от ПТП * неотчетена и неначислена инфлация * имуществени вреди от ПТП
ГКОпределение №152/04.03.2010 по дело №94/2010нередовност на исковата молба * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №184/23.07.2012 по дело №1561/2011Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №276/06.12.2013 по дело №3055/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №119/12.07.2013 по дело №675/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * имуществена отговорност на работодател * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * пропуснати ползи * професионално заболяване * възражение за изтекла давност
ГКРешение №249/24.09.2012 по дело №1450/2011Обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * непозволено увреждане
ГКРешение №227/19.08.2013 по дело №1166/2012Неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * погасителна давност * обезщетение за вреди * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №449/16.05.2013 по дело №1393/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи * незаконно обвинение
ГКРешение №243/10.06.2011 по дело №1398/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №831/08.12.2010 по дело №603/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * трайна неработоспособност * трудова злополука
ГКРешение №183/19.08.2013 по дело №1098/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №377/22.06.2010 по дело №1381/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №27/26.01.2011 по дело №159/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * професионално заболяване
ГКРешение №199/23.07.2012 по дело №425/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * споразумение * изпълнение на чуждо задължение
ГКРешение №259/16.10.2012 по дело №61/2012Непозволено увреждане * доказателствена тежест * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №96/31.05.2013 по дело №792/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №363/17.10.2012 по дело №1448/2011Непозволено увреждане * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * доказателствена сила на протокол за ПТП
ГКРешение №194/18.06.2015 по дело №6546/2014Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение при командировка
ГКРешение №433/23.06.2010 по дело №563/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №128/11.02.2010 по дело №268/2009обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * трайно намалена работоспособност * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ГКРешение №212/06.03.2014 по дело №1402/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №93/18.06.2012 по дело №458/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * непозволено увреждане * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №355/07.10.2011 по дело №478/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди * етажна собственост
ГКРешение №231/18.10.2013 по дело №1376/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * давностен срок
ГКРешение №355/03.08.2010 по дело №1651/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * адвокатско възнаграждение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №226/01.07.2010 по дело №5081/2008Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * имуществени вреди * действия на съдия-изпълнител * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №276/26.09.2011 по дело №1549/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * професионално заболяване
ГКРешение №188/06.06.2011 по дело №1508/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава
ГКРешение №269/03.10.2014 по дело №5487/2013Непозволено увреждане * договор за наем * договор за заем за послужване * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи
ГКОпределение №459/20.07.2011 по дело №275/2011наследяване * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №415/12.07.2010 по дело №515/2009Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * право на пенсия * намаляване обема на работа * трайно намалена работоспособност * неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите документи
ТКРешение №136/30.08.2013 по дело №1015/2010Договор за имуществено застраховане * застрахователно обезщетение * застрахователно събитие * застрахователен договор върху чуждо имущество * обезщетение за имуществени вреди * действия без представителна власт * мним представител
ГКРешение №441/08.06.2010 по дело №1459/2009неоснователно обогатяване * Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ГКОпределение №325/27.05.2013 по дело №3208/2013неустойка * цена на иска * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №220/19.06.2012 по дело №741/2011Обратни искове при обективна отговорност * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * наследяване * обезщетение за имуществени вреди * солидарна отговорност * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №414/05.02.2014 по дело №1292/2013Непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * наследяване по закон * конституиране на страни * саморъчно завещание * увреждане * частен документ * правоприемство * завет
ТКРешение №46/06.06.2016 по дело №186/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * обезщетение за имуществени вреди * договор за международен автомобилен превоз
ГКРешение №324/28.07.2011 по дело №924/2010неправилна правна квалификация * вреди от животни * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * непозволено увреждане
ГКРешение №59/27.04.2015 по дело №4647/2014Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * изменение на иска
ГКРешение №196/20.07.2012 по дело №1555/2011Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * частен съдебен изпълнител * обжалване на действията на съдебния изпълнител * задатък
ГКРешение №7/29.01.2010 по дело №2146/2008неоснователно обогатяване * отпаднало основание * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * Неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №390/19.10.2011 по дело №174/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * договор за аренда * вреди от некачествено строителство * земеделски земи * липса на пасивна легитимация
ГКРешение №271/05.11.2013 по дело №1532/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане * давностен срок * деликтна отговорност
ГКРешение №741/30.12.2010 по дело №143/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №311/20.06.2011 по дело №1126/2010Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * обезщетение за имуществени вреди * отпаднало основание
ГКРешение №343/10.12.2014 по дело №1610/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * държавен служител
ТКРешение №100/13.11.2009 по дело №92/2009обезщетение за имуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * претърпени загуби * пропуснати ползи * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * обезщетение за забава
ГКРешение №502/21.07.2010 по дело №1161/2009Неимуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №139/08.05.2012 по дело №1121/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неполучено възнаграждение
ГКРешение №276/24.02.2015 по дело №519/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №519/03.01.2013 по дело №1457/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * трудово възнаграждение * забрана за напускане на пределите на страната * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
ГКРешение №474/14.01.2013 по дело №1499/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * изменение на иска * лихва
ТКОпределение №713/09.12.2015 по дело №2004/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за бъдещи вреди * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №157/01.07.2011 по дело №1125/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №296/07.04.2010 по дело №1033/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * обедняване * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №78/30.06.2014 по дело №729/2011Иск за съществуване на вземането * обезщетение за имуществени вреди * вреди от липси * свидетелски показания * непозволено увреждане
ГКРешение №64/18.02.2011 по дело №374/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №298/21.10.2011 по дело №1663/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №54/01.03.2011 по дело №1939/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * заповед за дисциплинарно наказание * прекратяване на трудовото правоотношение * свидетелски показания
ГКРешение №215/26.05.2011 по дело №874/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * непозволено увреждане * солидарна отговорност * договор за строителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №407/26.05.2010 по дело №1273/2009Непозволено увреждане * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №90/08.05.2013 по дело №644/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * постановление за възлагане * публична продан * придобивна давност
ГКРешение №94/09.05.2014 по дело №5666/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за временна нетрудоспособност * трудово възнаграждение
ГКРешение №165/18.05.2013 по дело №1008/2013Обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност * свидетелски показания * установяване на факти
ГКРешение №12/27.01.2016 по дело №4014/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * разглеждане на делото в разумен срок * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на иск
ГКРешение №463/14.07.2010 по дело №1009/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №708/14.01.2011 по дело №1389/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * държавен служител * трудово възнаграждение * имуществена отговорност * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение при временно отстраняване от работа
ГКРешение №475/09.01.2012 по дело №1922/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи
ГКРешение №303/01.06.2010 по дело №4963/2008Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане
ГКРешение №355/12.12.2014 по дело №2730/2014Иск за лихва * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава * вреди от престъпление
ГКРешение №59/14.04.2015 по дело №4190/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * неправилна правна квалификация * съпричиняване * вредоносен резултат * увреждане
ГКРешение №294 А/13.10.2011 по дело №1515/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неизпълнение * претърпени загуби * пропуснати ползи * обезщетение за вреди * дължима грижа
ГКРешение №332/04.01.2016 по дело №2807/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКРешение №308/27.07.2010 по дело №1292/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за имуществени вреди * неправилна правна квалификация * регресен иск * имуществена отговорност на работник или служител
ТКРешение №39/16.07.2010 по дело №551/2009Договор за застраховка "Гражданска отговорност" * съпричиняване * обезщетение за имуществени вреди * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ГКРешение №560/22.06.2010 по дело №1670/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * конституиране на страни
ГКРешение №303/30.06.2010 по дело №709/2009Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателства и доказателствени средства * спиране на производството по делото * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №160/17.05.2010 по дело №29/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * непозволено увреждане * погасителна давност
ГКРешение №534/16.01.2012 по дело №35/2011Непозволено увреждане * събиране на публично държавно вземане * обезщетение за имуществени вреди * изпълнително основание * данъчно-ревизионен акт
ГКРешение №264/12.02.2015 по дело №6457/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №308/11.07.2011 по дело №1732/2010Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * обезщетение за имуществени вреди * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * вписване на неверни данни в документи * право на пенсия * пропуснати ползи
ГКРешение №445/02.11.2011 по дело №1733/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * право на пенсия * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №104/15.05.2014 по дело №5422/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * незаконно уволнение
ГКРешение №138/25.03.2011 по дело №1127/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * нищожност на договор * връщане на вещта * отчуждаване * неправилна правна квалификация
ГКРешение №50/17.02.2011 по дело №762/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №23/13.02.2014 по дело №2334/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за имуществени вреди * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №462/11.04.2016 по дело №1474/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * непозволено увреждане * конкуренция на основания
ГКРешение №569/27.09.2010 по дело №1243/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * вреди от престъпление
ТКРешение №218/16.06.2015 по дело №199/2014Други искове за нарушения на авторски права * процесуални задължения на въззивния съд * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №207/28.04.2010 по дело №1521/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ТКРешение №220/15.02.2016 по дело №2334/2014Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем по ЗЛЗ * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №131/04.05.2011 по дело №223/2010Непозволено увреждане * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * вода * водопроводна мрежа * свидетелски показания * вредоносен резултат * причинно-следствена връзка
ГКРешение №457/25.06.2010 по дело №1506/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест
ГКРешение №72/28.07.2011 по дело №604/2010Непозволено увреждане * непозволено увреждане * вода * водопроводна мрежа * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №250/21.11.2012 по дело №1504/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * лекарска грешка
ГКРешение №306/07.06.2011 по дело №1556/2009Непозволено увреждане * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * застрахователно обезщетение
ТКРешение №10/06.08.2013 по дело №998/2012Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * колективен иск * потребител * обезщетение за имуществени вреди * мерки за защита на увредения интерес
ГКРешение №310/28.10.2011 по дело №616/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * отчуждаване
ГКРешение №274/17.10.2011 по дело №19/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №333/05.12.2011 по дело №1244/2010Установителен иск * обезщетение за имуществени вреди * недопустимост на иск
ГКОпределение №39/22.01.2013 по дело №6/2013обезщетение за имуществени вреди * допустимост на иск * обезщетение за бъдещи вреди * професионално заболяване
ГКОпределение №731/29.10.2012 по дело №643/2012правна помощ * указания на съда * обезщетение за имуществени вреди * нередовност на исковата молба
ГКРешение №153/13.06.2012 по дело №1198/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи * трудова злополука
ГКРешение №184/21.09.2011 по дело №1124/2010обезщетение за вреди * обезщетение за имуществени вреди * действия на съдия-изпълнител
ГКРешение №365/19.12.2013 по дело №1063/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * погасителна давност * момент за определяне на намаление/изгубване на трудоспособност
ГКРешение №329/04.06.2010 по дело №883/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * причинно-следствена връзка * доказателствена тежест
ГКРешение №364/29.04.2010 по дело №909/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * писмени доказателства * фактическа раздяла * съсобственост
ГКРешение №51/28.02.2011 по дело №536/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * строително-монтажни работи
ГКРешение №851/29.12.2010 по дело №502/2010Обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * вреди от животни * причинно-следствена връзка
ГКРешение №150/16.06.2011 по дело №1936/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * имуществена отговорност на работодател * професионално заболяване * трудова злополука * дискриминация * обезщетение за имуществени вреди * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №672/26.11.2010 по дело №1882/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №578/19.10.2010 по дело №603/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * временна неработоспособност
ГКРешение №132/10.04.2012 по дело №1233/2011Негаторен иск * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * вреди от вещ
ГКРешение №621/22.10.2010 по дело №1927/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ТКРешение №191/09.05.2016 по дело №3300/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №72/01.04.2011 по дело №833/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №193/27.06.2012 по дело №1259/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * забава * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №424/2013/17.04.2014 по дело №3211/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обективна отговорност * вреди от липси
ГКРешение №173/26.05.2011 по дело №1369/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №51/13.02.2012 по дело №465/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * недопустимост на иск
ГКРешение №373/10.11.2011 по дело №233/2011Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №412/21.11.2012 по дело №1417/2011Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * съдебно признание на факт * доказателства
ГКРешение №66/19.03.2012 по дело №1139/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №1016/22.12.2009 по дело №293/2009погасителна давност * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за имуществени вреди * вреди от престъпление
ГКРешение №294/20.04.2010 по дело №670/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * договор за финансов лизинг
ГКРешение №290/18.11.2015 по дело №15/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * груба небрежност * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * справедливост
ГКРешение №298/08.11.2012 по дело №184/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * временна неработоспособност
ГКРешение №527/21.06.2010 по дело №1363/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * защита на трето лице срещу изпълнението * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обективно съединяване на искове
ГКРешение №14/17.02.2011 по дело №625/2010обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * забавено издаване на документи за осигурителен стаж
ГКРешение №751/07.01.2011 по дело №1944/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №521/23.06.2010 по дело №550/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * трудово възнаграждение * трайно намалена работоспособност * причинно-следствена връзка
ГКОпределение №579/12.10.2009 по дело №431/2009прекратяване на производството по делото * указания на съда * нередовност на исковата молба * обезщетение за имуществени вреди * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №169/02.07.2014 по дело №6641/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №409/15.11.2013 по дело №3424/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * продажба на чужда вещ * ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * давностно владение
ГКРешение №250/27.06.2011 по дело №1061/2010обезщетение за имуществени вреди * неизпълнение на договорни отношения * пропуснати ползи * Непозволено увреждане
ГКРешение №382/23.07.2010 по дело №365/2009Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * връщане на вещта * отпаднало основание * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №69/21.05.2012 по дело №516/2011Акт за начет * обезщетение за имуществени вреди * договаряне сам със себе си * вреди от липси
ГКРешение №115/11.02.2010 по дело №385/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * пропуснати ползи * обезщетение за недопускане до работа
ТКРешение №158/28.12.2011 по дело №157/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * критерии за определяне на неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * пропуснати ползи
ГКРешение №488/07.02.2012 по дело №899/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обективна отговорност * вреди от животни * доказателства * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №163/31.10.2013 по дело №82/2012Плащания от Гаранционен фонд * отговорност на Гаранционен фонд * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * възражение за съпричиняване
ГКРешение №403/18.10.2011 по дело №758/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за ползване
ГКРешение №343/30.09.2011 по дело №1260/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава * имуществени вреди от ПТП * делинквент * имуществени вреди от ПТП
ГКРешение №398/17.05.2010 по дело №1341/2009обезщетение за имуществени вреди * Непозволено увреждане * обезщетение за вреди от вещ * съсобственост
ГКРешение №492/19.07.2010 по дело №1114/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * трудоустрояване * професионално заболяване
ТКРешение №74/20.07.2009 по дело №726/2008обезщетение за имуществени вреди * съставно ППС * предели на застраховка "гражданска отговорност" * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя
ГКРешение №228/20.04.2010 по дело №964/2009обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * писмени доказателства * причинно-следствена връзка * трайно намалена работоспособност * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ГКРешение №287/01.11.2012 по дело №1560/2011Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане * незаконно уволнение
ГКРешение №548/06.12.2010 по дело №1119/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №281/16.04.2010 по дело №281/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обяснения на страната
ГКРешение №535/25.07.2012 по дело №1465/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност * съпричиняване * непозволено увреждане * солидарна отговорност * обезщетение за имуществени вреди * момент за определяне на намаление/изгубване на трудоспособност * правоприемство
ГКРешение №716/05.11.2010 по дело №196/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №248/16.10.2014 по дело №440/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * обезщетение за имуществени вреди
НКРешение №01/21.01.2014 по дело №2198/2013Кражба в големи размери * кражба в големи размери * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №413/19.03.2013 по дело №334/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * право на пенсия
ГКРешение №354/03.08.2010 по дело №714/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука
ГКРешение №251/04.09.2012 по дело №517/2011Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * изпълнително производство * такси и разноски по изпълнитено дело
ГКРешение №64/04.04.2011 по дело №1748/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * свидетелски показания
ГКРешение №153/14.06.2010 по дело №6/2009Иск за установяване на дискриминация * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №478/22.07.2010 по дело №943/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №273/19.05.2011 по дело №652/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * имуществена отговорност на работодател * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №57/29.01.2010 по дело №905/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * имуществени вреди от ПТП * имуществени вреди от ПТП
ГКРешение №265/24.06.2011 по дело №1623/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №559/10.11.2010 по дело №1542/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №317/01.07.2011 по дело №1553/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №254/02.08.2013 по дело №1086/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за бъдещи вреди * трайна неработоспособност * обезщетение за пропуснати ползи * допълнително възнаграждение * пенсия за инвалидност
ГКРешение №80/09.07.2014 по дело №5554/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане
ГКРешение №287/01.10.2013 по дело №984/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * възникване на трудовото правоотношение * свидетелски показания
ТКРешение №143/29.04.2015 по дело №3504/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост на обезщетението
ГКРешение №335/10.01.2012 по дело №1230/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * пропуснати ползи * пенсия за инвалидност * трудово възнаграждение
ГКРешение №264/01.10.2014 по дело №2531/2014Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №376/11.05.2010 по дело №1188/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * погасителна давност * причинно-следствена връзка
ГКРешение №93/01.07.2013 по дело №1329/2012Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * имуществени вреди от ПТП * непозволено увреждане
ГКРешение №80/17.07.2013 по дело №161/2012Непозволено увреждане * договор за покупко-продажба * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * свидетелски показания * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №168/05.06.2014 по дело №5010/2013Суброгация * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №262/11.05.2010 по дело №1155/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * непозволено увреждане * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №315/17.07.2012 по дело №974/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * административна дейност
ГКРешение №273/10.09.2010 по дело №382/2009запис на заповед * доказателства * нищожност * наследяване * отказ от наследство * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * доказателствена тежест
ГКРешение №416/20.01.2015 по дело №2198/2014Непозволено увреждане * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * сила на пресъдено нещо * разваляне поради неизпълнение * право на ползване
ГКРешение №94/21.07.2011 по дело №537/2010обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №117/31.05.2013 по дело №1105/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №340/08.01.2013 по дело №1295/2011Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * обжалване на действията на съдебния изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * действия на съдия-изпълнител * вредоносен резултат * деликтна отговорност
ТКРешение №79/02.07.2009 по дело №156/2009методика за определяне на застрахователно обезщетение * регресен иск * обезщетение за имуществени вреди * Обективна невъзможност на изпълнението
ГКРешение №144/22.07.2014 по дело №4053/2013Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * трайна неработоспособност * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №769/17.01.2011 по дело №236/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * имуществени вреди от ПТП
ГКРешение №220/09.06.2011 по дело №1484/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * събиране на публично държавно вземане
ГКРешение №11/03.02.2015 по дело №3889/2014Непозволено увреждане * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * договорна отговорност * отчетна сделка
ГКРешение №134/29.04.2013 по дело №709/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №473/13.09.2010 по дело №1329/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №689/03.01.2011 по дело №557/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * доказателства * трудова злополука * трудово възнаграждение
ГКРешение №255/02.11.2015 по дело №1011/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * адвокатско възнаграждение * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ГКРешение №307/01.08.2014 по дело №773/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване * увреждане * причинно-следствена връзка
ГКРешение №48/08.02.2011 по дело №545/2010обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * неустойка * договор за покупко-продажба * наем * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №93/09.05.2014 по дело №2930/2013Обезщетения при трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * причинно-следствена връзка * държавен служител
ГКРешение №211/29.03.2010 по дело №719/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * застрахователно обезщетение * трето лице
ГКРешение №153/02.06.2011 по дело №526/2010Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * деликтна отговорност * забава * начален момент на забава
ГКРешение №432/27.12.2011 по дело №1380/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №681/20.10.2010 по дело №1279/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * доказателствена тежест * непозволено увреждане
ГКРешение №369/10.01.2013 по дело №297/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №155/22.02.2010 по дело №3836/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване
ГКРешение №592/28.01.2011 по дело №1773/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №152/01.06.2015 по дело №6083/2014Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * отчетническа дейност * пълна имуществена отговорност на работник или служител * вреди от липси
ГКРешение №260/2013/17.01.2014 по дело №3345/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №57/07.07.2016 по дело №3751/2014Встъпване в правата на застрахования * обезщетение за имуществени вреди * регресен иск * размер на имуществени вреди
ТКРешение №41/20.07.2016 по дело №3314/2014Отговорност на управителя и контрольора * имуществена отговорност на управител * обезщетение за имуществени вреди * процесуални задължения на въззивния съд * доклад по делото
ГКРешение №143/23.08.2016 по дело №5958/2015Договаряне във вреда на представлявания * договор за наем * обезщетение за имуществени вреди * представителна власт * договор за поръчка * прихващане
ТКРешение №163/04.10.2016 по дело №3456/2015Претенция за обезщетение към бюрото * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * начален момент на забава * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №274/24.10.2016 по дело №2228/2016Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №227/25.10.2016 по дело №1405/2016Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * съпричиняване при трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №241/01.11.2016 по дело №1185/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * свобода на договаряне * право на строеж * благоустройствени мероприятия * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №249/16.11.2016 по дело №902/2016деликтна отговорност * изключване или намаляване на отговорността * обезщетение за имуществени вреди * съпричиняване * причинно-следствена връзка * отговорност за чужди виновни противоправни действия
ТКРешение №188/20.12.2016 по дело №1525/2015Отговорност на управителя и контрольора * обезщетение за имуществени вреди * договор за управление * Неустойка
ТКРешение №173/03.01.2017 по дело №1689/2015Отговорност * безвъзмездна финансова помощ * обсъждане на доказателства от въззивния съд * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №242/12.01.2017 по дело №4142/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * Иск за определяна на граници * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №15/23.01.2017 по дело №2388/2014Начин на ползване. Консумативни разходи * обезщетение за имуществени вреди * наемни правоотношения
ГКРешение №278/23.01.2017 по дело №1942/2016Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №27/10.02.2017 по дело №478/2016Плащания от Гаранционен фонд * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №18/22.03.2017 по дело №1935/2015Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №5/24.03.2017 по дело №2787/2015Плащания от Гаранционен фонд * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * Застрахователно покритие
НКРешение №5/04.04.2017 по дело №1169/2016Средна телесна повреда * правомощия на въззивната инстанция * обезщетение за имуществени вреди * увеличаване на наказание * справедливост на наказание
ТКРешение №253/12.04.2017 по дело №2923/2015Искове за нарушение на правата върху марка и географски означения * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №78/10.05.2017 по дело №3728/2016Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * непозволено увреждане * претърпени загуби * пропуснати ползи
ГКРешение №125/06.06.2017 по дело №4213/2016Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * доказателства
ТКРешение №212/27.11.2017 по дело №754/2017Отговорност на съдебния изпълнител за вреди * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №343/11.01.2018 по дело №428/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за имуществени вреди * незаконно уволнение
ТКРешение №169/27.02.2018 по дело №879/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод на извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №53/23.03.2018 по дело №864/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * деноминация на лева * имуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж върху държавна земя * регулационен план * увреждане
ТКРешение №11/03.05.2018 по дело №643/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * лихва за вреди от непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №182/21.11.2018 по дело №3103/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за имуществени вреди * договор за влог
ТКРешение №170/24.01.2019 по дело №2857/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * алкохол, съпричиняване * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №2/28.01.2019 по дело №3166/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №204/11.03.2019 по дело №586/2018обезщетение за имуществени вреди * отговорност за чужди виновни противоправни действия * причинно-следствена връзка * вреди * съществено нарушение на съдопроизводствените правила
ГКРешение №74/05.07.2019 по дело №2813/2018Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * размер на обезщетението
ТКРешение №35/09.07.2019 по дело №1175/2018Право на регрес * обезщетение за имуществени вреди * погасителна давност за вземане на застраховател * прихващане
НКРешение №138/01.10.2019 по дело №592/2019Привилегирован състав на транспортно престъпление * неоснователност на касационна жалба * нарушаване на правилата за движение по пътищата * непредпазливо причинена смърт и тежка телесна повреда в транспорта * оказване помощ на пострадалия * условно осъждане * лишаване от право на управление на МПС * процесуални нарушения * съкратено съдебно следствие при престъпления по транспорта * превишена скорост * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №154/15.01.2020 по дело №1641/2016Застрахователно обезщетение * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава