Ключови фрази
частично плащане

ГКРешение №21/23.04.2013 по дело №1456/2011Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * частично плащане * погасителна давност
ТКРешение №98/26.07.2013 по дело №851/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * прекъсване на давност * прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник * частично плащане * прихващане
ТКРешение №111/27.10.2009 по дело №296/2009главен дълг * частично плащане * еднородни задължения * законна лихва * възнаградителна лихва * поредност за погасяване на задължения * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ТКРешение №161/03.02.2016 по дело №1934/2014Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * частично плащане * признаване вземането от длъжника
ТКРешение №122/09.11.2015 по дело №1946/2014Иск за съществуване на вземането * признаване вземането от длъжника * частично плащане * договор за търговска продажба * извънсъдебно признание * фактура
ГКРешение №196/05.03.2010 по дело №747/2009договор за изработка * Неоснователно обогатяване * частично плащане
ТКРешение №211/30.01.2012 по дело №1120/2010Иск за плащане на цена * договор за търговска продажба * частично плащане * счетоводни книги
ГКРешение №284/05.12.2016 по дело №1986/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца * частично плащане * неизпълнение на договор
ТКРешение №213/05.04.2017 по дело №1615/2015Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * тълкуване на договор * изпълнително производство * частично плащане
ТКРешение №26/24.07.2018 по дело №1853/2017Възнаграждение * частично плащане * прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник * правосубектност
ТКРешение №53/07.06.2019 по дело №1525/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * частично плащане * съдебни разноски