Ключови фрази
съдебни разноски

ТКОпределение №869/29.11.2010 по дело №664/2010Частна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №101/12.03.2012 по дело №102/2012съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * оттегляне на иск
ГКОпределение №561/30.09.2011 по дело №437/2011изменение на решението в частта относно разноските * установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред * съдебни разноски
ГКОпределение №511/20.09.2010 по дело №243/2010съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ТКОпределение №459/15.06.2010 по дело №352/2010компетентност на български и чуждестранен съд * адвокатско възнаграждение * съдебни разноски
ТКОпределение №105/11.02.2013 по дело №975/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * разноски при прекратяване на делото * възражение за неподведомственост
ТКОпределение №377/28.05.2010 по дело №353/2010съдебни разноски
ГКОпределение №449/30.12.2008 по дело №1430/2008съдебни разноски * държавна такса * военнослужещ * Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд
ГКОпределение №300/20.04.2012 по дело №245/2012принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа * списък на разноските * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №230/25.06.2014 по дело №1870/2014Ревандикационен иск * иск за обезщетение на неползващия собственик * съдебни разноски * обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
ТКРешение №148/19.10.2012 по дело №39/2012Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * критерии за определяне на неимуществени вреди * съдебни разноски * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №173/15.03.2010 по дело №749/2009обезпечение на предявен иск * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №306/29.04.2014 по дело №2410/2014Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * съдебни разноски * договор за правна помощ
ТКОпределение №234/03.04.2013 по дело №1668/2013Частна касационна жалба * съдебни разноски * изменение на решението в частта за разноските
ГКОпределение №397/29.06.2010 по дело №176/2010съдебни разноски * държавна такса * цена на иска * изменение на решението в частта относно разноските * Отменителен иск *
ТКОпределение №438/17.07.2009 по дело №352/2009съдебни разноски * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №247/29.04.2014 по дело №1579/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * трудов стаж
ГКОпределение №709/28.12.2012 по дело №592/2012съдебни разноски * Разваляне на договор по съдебен ред * признание на иска
ГКОпределение №145/13.02.2014 по дело №358/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * доказателства за извършено плащане * доказателства за извършено плащане
ГКРешение №781/30.11.2010 по дело №511/2010имуществени вреди * съдебни разноски * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКОпределение №547/28.09.2011 по дело №407/2011Оспорване на бащинство * указания на съда * особен представител * съдебни разноски
ТКОпределение №89/22.01.2010 по дело №752/2009съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №139/18.03.2009 по дело №46/2009съдебни разноски * държавна такса * ревандикационен иск
ТКОпределение №382/16.05.2014 по дело №329/2014Частна касационна жалба * списък на разноските * съдебни разноски
ГКРешение №135/06.07.2011 по дело №1482/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * възстановяване на запазена част * съдебни разноски
ГКОпределение №227/21.12.2009 по дело №1107/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * съдебни разноски * прихващане * принцип на диспозитивното начало * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №674/23.11.2011 по дело №597/2011изменение на решението в частта относно разноските * съдебни разноски * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №154/24.02.2012 по дело №730/2011съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №1148/27.12.2012 по дело №938/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * евентуален иск
ГКОпределение №599/07.08.2012 по дело №345/2012съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №347/10.09.2013 по дело №17/2013Частна касационна жалба * допълване на решение * съдебни разноски * евентуален иск
ТКОпределение №142/22.02.2013 по дело №643/2012Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * съдебни разноски * установителен иск в заповедно производство * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ТКОпределение №82/19.02.2009 по дело №60/2009съдебни разноски * разноски при прекратяване на делото * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №336/07.05.2013 по дело №638/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски
ТКОпределение №212/20.03.2013 по дело №1403/2013Частна касационна жалба * съдебни разноски * връщане на внесена държавна такса * съдебна спогодба
ТКОпределение №832/28.09.2012 по дело №153/2012Частна касационна жалба * отказ от иск * оттегляне на иск * съдебни разноски
НКРешение №514/01.12.2011 по дело №1802/2011Клевета * предели на касационната проверка * съдебни разноски
ТКОпределение №172/04.07.2011 по дело №1125/2010Неоснователно обогатяване * съдебни разноски * насрещен иск
ГКОпределение №593/09.11.2009 по дело №486/2009съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ТКОпределение №688/02.10.2014 по дело №2337/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * плащане по време на съдебното производство
ГКОпределение №592/13.10.2011 по дело №492/2011съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №671/21.11.2011 по дело №542/2011връчване на съдебни книжа * прекратяване на производството по делото * особен представител * съдебни разноски
ГКОпределение №56/06.02.2013 по дело №36/2013съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * отговор на искова молба
ГКОпределение №465/29.09.2010 по дело №397/2010прекратяване при висящ процес * обжалване на действията на съдебния изпълнител * съдебни разноски * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №46/08.02.2011 по дело №37/2011съдебни разноски * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №485/30.06.2010 по дело №498/2010съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №408/30.10.2008 по дело №1380/2008съдебни разноски * държавна такса
ТКОпределение №117/20.02.2014 по дело №158/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * прекомерно адвокатско възнаграждение * процесуална правоспособност
ТКОпределение №51/19.05.2010 по дело №4/2010Неоснователно обогатяване * съдебни разноски
ТКОпределение №304/14.04.2010 по дело №155/2010съдебни разноски * изменение на решението в частта за разноските
ГКОпределение №429/02.11.2010 по дело №417/2010съдебни разноски
ГКРешение №33/17.02.2012 по дело №601/2011Допускане изпълнението на съдебни актове, постановени в др. държава - членка на ЕС * съдебни разноски * признаване на съдебно решение постановено в друга държава, членка на ЕС
ТКОпределение №658/10.08.2011 по дело №38/2011Частна касационна жалба * съдебни разноски
ТКОпределение №499/23.06.2010 по дело №55/2010съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №199/26.09.2011 по дело №1045/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съдебни разноски * списък на разноските
ГКОпределение №538/26.09.2011 по дело №438/2011съдебни разноски
ТКРешение №84/09.06.2010 по дело №706/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * съдебни разноски
ТКОпределение №335/24.10.2008 по дело №341/2008съдебни разноски * допълнителна държавна такса
ГКОпределение №455/12.11.2010 по дело №405/2010съдебни разноски * оттегляне на иск * изменение на решението в частта относно разноските
ТКОпределение №365/15.05.2013 по дело №2115/2013Частна касационна жалба * съдебни разноски * списък на разноските * съдебни разноски за юрисконсулт
ТКРешение №45/18.05.2010 по дело №532/2009покана за плащане * съдебни разноски
ТКОпределение №609/15.07.2010 по дело №256/2010освобождаване от такси и разноски * съдебни разноски
ТКОпределение №504/24.06.2010 по дело №223/2010адвокатско възнаграждение * доказателствена тежест * съдебни разноски
ГКОпределение №331/05.07.2011 по дело №33/2011съдебни разноски * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №430/22.07.2009 по дело №179/2009съдебни разноски * обективно съединяване на искове * обезщетение за неспазено предизвестие * обезщетение при уволнение на други основания
ГКОпределение №456/23.10.2012 по дело №422/2012съдебни разноски * Оспорване на бащинство * решение при признание на иска
НКРешение №354/17.02.2011 по дело №300/2010Противозаконно отнемане на МПС * съдебни разноски * присъждане на разноски
ГКРешение №843/23.12.2009 по дело №5235/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * незаконно обвинение * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКОпределение №101/24.02.2011 по дело №555/2010изменение на решението в частта относно разноските * съдебни разноски
ГКОпределение №45/03.02.2009 по дело №24/2009съдебни разноски * оттегляне на иск
ГКОпределение №109/09.03.2009 по дело №123/2009съдебни разноски * Прилагане по аналогия
НКРешение №183/07.04.2010 по дело №773/2009Противозаконно отнемане на МПС * причиняване на смърт по непредпазливост * съдебни разноски * неправомерен отказ за приемане на граждански иск * немарливо изпълнение на занятие или правно регламентирана дейност
ГКОпределение №170/25.03.2011 по дело №297/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * съдебни разноски * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител
ТКОпределение №15/12.01.2010 по дело №6/2010особен представител * съдебни разноски * държавна такса
ГКОпределение №705/16.12.2009 по дело №644/2009неприсъствено решение * установителен иск * съдебни разноски * защита срещу неприсъствено решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №308/06.12.2012 по дело №676/2012Делба * съсобственост * съдебни разноски
ГКОпределение №74/07.02.2011 по дело №46/2011адвокатско възнаграждение * съдебни разноски * Иск за обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение * признание на иска * невиновна невъзможност за изпълнение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКРешение №100/02.03.2011 по дело №1820/2009Делба * съсобственост * наследяване по закон * правомощия на въззивната инстанция * експертиза * доказателства * съдебни разноски * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №154/13.04.2011 по дело №404/2010възстановяване на срокове * съдебни разноски * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №206/16.04.2009 по дело №191/2009обжалване на действията на съдебния изпълнител * приложим закон * въвод във владение * съдебни разноски * частен съдебен изпълнител
ТКОпределение №63/13.02.2009 по дело №397/2008съдебни разноски * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №409/30.10.2008 по дело №1191/2008съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №168/05.03.2014 по дело №915/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * списък на разноските * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №256/29.04.2011 по дело №103/2011съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * съдебни разноски * договор за правна защита и съдействие
ГКОпределение №622/26.09.2013 по дело №5480/2013Частна жалба * обезпечение на предявен иск * съдебни разноски
ГКОпределение №697/09.12.2009 по дело №606/2009съдебни разноски
ГКОпределение №228/13.05.2009 по дело №155/2009държавна такса * съдебни разноски * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №278/03.05.2010 по дело №260/2010съдебни разноски * допълване на решение
ГКОпределение №319/01.07.2011 по дело №229/2011съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * процесуална правоспособност * държавно учреждение
ГКОпределение №225/06.06.2012 по дело №197/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * Делба * съдебни разноски * държавна такса * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №555/13.08.2014 по дело №1991/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * евентуален иск
ГКОпределение №251/09.06.2010 по дело №102/2010съдебни разноски * принцип на диспозитивното начало * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №259/25.06.2012 по дело №193/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * юрисконсултско възнаграждение * съдебни разноски
ГКОпределение №361/15.06.2010 по дело №168/2010дубликат от изпълнителен лист * съдебни разноски * обезсилване на изпълнителен лист
ТКОпределение №857/20.12.2012 по дело №815/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * евентуален иск
ТКРешение №130/09.07.2013 по дело №669/2012Плащания от Гаранционен фонд * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * критерии за определяне на неимуществени вреди * законна лихва * съдебни разноски * евентуален иск
ГКОпределение №26/17.01.2014 по дело №963/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №658/19.11.2009 по дело №614/2009съдебни разноски * преклузивен срок * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №626/20.08.2012 по дело №275/2010съдебни разноски * отказ от иск * непозволено увреждане * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №725/17.11.2014 по дело №3322/2014Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * съдебни разноски * разноски в заповедно производство
ТКОпределение №316/04.06.2009 по дело №107/2009съдебни разноски * списък на разноските
ТКОпределение №380/31.05.2010 по дело №404/2010съдебни разноски * обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №153/03.02.2010 по дело №63/2010съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №247/17.04.2013 по дело №699/2012незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съдебни разноски
ТКОпределение №490/26.06.2014 по дело №1483/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдебни разноски
ГКОпределение №209/14.03.2012 по дело №15/2012изменение на решението в частта относно разноските * съдебни разноски * Оспорване на бащинство * отказ от иск * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №500/05.07.2012 по дело №282/2012съдебни разноски * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №768/12.11.2013 по дело №3416/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №80/31.01.2013 по дело №604/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски
ГКОпределение №136/16.04.2014 по дело №78/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * недопустимост на иск * изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * процесуални предпоставки
НКРешение №390/06.10.2011 по дело №1755/2011Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * анализ на доказателствена съвкупност * механизъм на деяние * допустимост на доказателства * цели на наказанието * съдебни разноски * нарушаване на правилата за движение по пътищата
ТКОпределение №756/30.12.2015 по дело №3276/2015Частна касационна жалба * потребител * колективен иск * юридическо лице с нестопанска цел * съдебни разноски
ТКОпределение №743/22.10.2014 по дело №2228/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * списък на разноските * прекомерно адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №914/30.12.2013 по дело №930/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №769/14.11.2011 по дело №752/2011Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №696/20.12.2012 по дело №403/2012съдебни разноски * прекратяване на производството по делото * отказ от иск * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №152/03.02.2010 по дело №2/2010обезсилване на заповед за изпълнение * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №825/14.12.2013 по дело №1070/2013разделяне на искове * съдебни разноски * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №798/24.11.2011 по дело №756/2011Частна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * минимален размер на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №152/25.03.2013 по дело №2038/2013съдебни разноски * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №230/28.03.2013 по дело №1487/2013Частна касационна жалба * пряк иск на увредения срещу застрахователя * изменение на решението в частта за разноските * адвокатско възнаграждение * съдебни разноски
ТКОпределение №735/20.11.2014 по дело №3002/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №66/07.04.2017 по дело №49/2017Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * съдебни разноски
ГКОпределение №85/12.05.2017 по дело №1743/2017Частна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №590/07.12.2017 по дело №4655/2017Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
НКРешение №201/18.02.2019 по дело №434/2018Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съпричиняване * причинна връзка * приложение на чл. 66 НК * конституиране на пострадал като граждански ищец и частен обвинител * конституиране на страни * съдебни разноски * присъждане на разноски * частен обвинител
ТКРешение №53/07.06.2019 по дело №1525/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * частично плащане * съдебни разноски