Ключови фрази
прекъсване на давност

ГКРешение №220/12.06.2012 по дело №1118/2011Ревандикационен иск * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №347/24.06.2010 по дело №546/2009Делба * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * наследяване * наследяване по право на заместване * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №578/08.09.2010 по дело №1188/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * прекъсване на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №179/18.10.2013 по дело №1981/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * необходимо другарство * добросъвестно владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №14/04.02.2011 по дело №1286/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * преустройство * присъединяване * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * прекъсване на давност * разрешение за строеж
ГКРешение №376/12.03.2013 по дело №260/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * прекъсване на владение * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на задържане
ТКРешение №160/17.12.2012 по дело №808/2011Плащане на застрахователното обезщетение * прекъсване на давност * частичен иск * възражение за прихващане
ТКРешение №67/10.07.2012 по дело №405/2011Договор за заем * запис на заповед * прекъсване на давност
ТКРешение №154/15.11.2011 по дело №1059/2010Установителен иск * погасителна давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * прекъсване на давност * изпълнително производство
ТКРешение №200/22.12.2014 по дело №4529/2013Банкова гаранция * обезпечително производство * погасителна давност * обезпечителни мерки * прекъсване на давност * спиране на давност
ГКРешение №548/18.06.2010 по дело №1094/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване * форма за валидност * прекъсване на давност * частен документ * доказателства
ТКРешение №98/26.07.2013 по дело №851/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * прекъсване на давност * прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник * частично плащане * прихващане
ТКРешение №51/07.04.2011 по дело №450/2010Плащане на застрахователното обезщетение * договор за международен превоз на товари * застрахователно обезщетение * погасителна давност * признаване вземането от длъжника * прекъсване на давност
ГКРешение №324/28.12.2015 по дело №6730/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * принудително изпълнение * отрицателен установителен иск * неимуществени вреди от ПТП * изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №82/01.06.2015 по дело №6873/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * доказателства * придобивна давност * предварителен договор * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №280/24.10.2011 по дело №344/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * необходими разноски * давностно владение * съпружеска имуществена общност * прекъсване на давност * конституиране на страни
ГКРешение №705/29.10.2010 по дело №1744/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ТКРешение №72/08.07.2009 по дело №17/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * погасителна давност * застраховка "злополука на пътници в средствата за обществен транспорт" * Право на застрахования * прекъсване на давност
ТКРешение №148/04.10.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * погасителна давност * прекъсване на давност * топлинна енергия * изпълнителен лист
ТКРешение №68/24.04.2013 по дело №78/2012Иск за оспорване на вземането * погасителна давност * прекъсване на давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * задължения на въззивния съд * възражение за абсолютна погасителна давност за наказателно преследване
ГКРешение №383/02.11.2011 по дело №1388/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * трето лице * добросъвестно владение * присъединяване на владение * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * прекъсване на давност
ГКРешение №109/25.05.2015 по дело №7420/2014Ревандикационен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предаване на владение * земеделски земи * прекъсване на давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №86/11.08.2010 по дело №3576/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * прекъсване на давност * право на строеж * договор за изработка * разваляне на договор * трето лице
ГКРешение №540/20.12.2011 по дело №110/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * неизпълнение * давностен срок * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника * нищожност на договор
ГКРешение №330/28.11.2011 по дело №1519/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * прекъсване на давност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ТКРешение №53/25.03.2016 по дело №288/2015Пряк иск на увредения срещу застрахователя * прекъсване на давност * трето лице-помагач
ГКОпределение №555/29.09.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * прекъсване на давност * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №94/27.07.2010 по дело №943/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * погасителна давност * установителен иск * прекъсване на давност
ГКРешение №554/2010/02.09.2011 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * придобивна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен * обективно съединяване на искове
ГКРешение №216/15.09.2011 по дело №452/2010Ревандикационен иск * етажна собственост * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №10/24.07.2013 по дело №334/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * прекъсване на давност * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №131/23.06.2016 по дело №5140/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за продажба * право на строеж * прекъсване на давност * принудително изпълнение * признаване вземането от длъжника
ГКОпределение №367/12.09.2012 по дело №67/2012отрицателен установителен иск * правен интерес * прекъсване на давност * Ревандикационен иск
ГКРешение №361/25.02.2013 по дело №1094/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол * прекъсване на давност
ГКРешение №314/28.09.2012 по дело №1108/2010установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * прекъсване на давност * евентуален иск * подобрения
ТКРешение №105/05.06.2014 по дело №1697/2013Възнаграждение * прекъсване на давност * прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник * признаване вземането от длъжника
ГКОпределение №354/04.07.2012 по дело №224/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКРешение №39/22.05.2012 по дело №179/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * прекъсване на давност * самостоятелен обект * държавна собственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №146/30.03.2011 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №63/19.02.2013 по дело №1569/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №72/06.03.2012 по дело №443/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * погасителна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * модалитет
ГКРешение №136/11.11.2011 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * нищожност-липса на предмет * придобивна давност * прекъсване на давност * добросъвестно владение
ТКРешение №255/26.03.2013 по дело №145/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * възражение за погасителна давност * периодични плащания * прекъсване на давност * договор за управление * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №335/15.01.2014 по дело №1369/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * давностен срок * трето лице * признание на иска * прекъсване на давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №36/27.02.2013 по дело №757/2012Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * наследяване * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №754/08.12.2010 по дело №925/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * трето лице
ГКРешение №411/22.06.2010 по дело №824/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №116/24.11.2014 по дело №2592/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №5/25.01.2010 по дело №2728/2008Делба * определяне на квоти * придобивна давност * съсобственост * наследство * прекъсване на давност
ГКРешение №269/03.02.2016 по дело №795/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * прекратяване на изпълнителното производство * прекъсване на давност
ГКРешение №43/16.08.2010 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * прекъсване на давност * доказателства * право на строеж * груб строеж
ГКРешение №177/11.08.2014 по дело №1630/2014Делба * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ТКРешение №215/10.09.2014 по дело №456/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Възнаграждение * възражение за погасителна давност * прекъсване на давност
ТКРешение №232/02.05.2012 по дело №782/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прекъсване на давност * трето лице-помагач * спиране на давност
ГКРешение №229/02.06.2011 по дело №524/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * прекъсване на давност
ГКРешение №290/10.08.2010 по дело №179/2009Установителен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * произнасяне по непредявен иск * приращения * придобивна давност
ГКРешение №262/01.11.2012 по дело №439/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * прекъсване на давност * правен интерес * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ТКРешение №610/09.12.2008 по дело №391/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * частичен иск * спиране на давност * прекъсване на давност
ТКРешение №130/23.12.2015 по дело №855/2011Иск за оспорване на вземането * прекратяване на изпълнителното производство * прекъсване на давност * Давностни срокове
ГКРешение №391/10.01.2012 по дело №891/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност * спиране на давност * доказателства * правна квалификация * присъединяване на владение
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №189/09.07.2012 по дело №107/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №201/26.09.2013 по дело №2840/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност
ТКРешение №139/28.08.2013 по дело №98/2012Неоснователно обогатяване * запис на заповед * извънсъдебно изпълнително основание * прекъсване на давност * погасителна давност
ГКРешение №48/30.03.2016 по дело №4053/2015Ревандикационен иск * право на строеж * право на собственост * владение * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №99/10.05.2013 по дело №681/2012Установителен иск * установяване право на собственост * Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * апорт * добросъвестно владение
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №57/22.02.2012 по дело №463/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * нови факти и доказателства * погасителна давност * давностен срок * прекъсване на давност
ГКРешение №250/26.05.2011 по дело №567/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правосубектност * придобивна давност * начало на давностен срок * недопустимост на решение * прекъсване на давност
ГКРешение №77/25.02.2010 по дело №506/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ТКРешение №123/07.10.2011 по дело №776/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * изпълнителен лист
ГКРешение №154/03.09.2012 по дело №1087/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * отговорност за действия на дружеството до вписването * владение * присъединяване * давностно владение * прекъсване на давност * договор за поръчка
ГКРешение №212/13.09.2011 по дело №70/2010придобивна давност * прекъсване на давност * земеделски земи
ГКРешение №401/12.01.2012 по дело №895/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКРешение №170/11.04.2012 по дело №961/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №57/04.03.2010 по дело №17/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * начало на давностен срок * прекъсване на давност * погасителна давност * спиране на давност
ГКРешение №271/30.10.2012 по дело №477/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * доказателствена тежест * правен интерес
ГКРешение №80/11.06.2015 по дело №7444/2014Делба * прекъсване на давност * придобивна давност * конституиране на страни
ГКРешение №39/25.04.2016 по дело №3611/2015ревандикационен иск * придобивна давност * предварителен договор * начало на давностен срок * владение * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №355/14.07.2010 по дело №802/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * правоприемство * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №724/12.09.2011 по дело №1261/2009Установителен иск * правен интерес * спиране на давност * прекъсване на давност * давностно владение * делба * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * публична продан
ГКРешение №45/23.02.2015 по дело №4732/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * прекъсване на давност
ГКРешение №79/19.07.2010 по дело №824/2009Установителен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * правоприемство * разделителен протокол * доказателствена тежест * придобивна давност * прекъсване на давност * промяна на предназначение на общи части на сграда * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ТКРешение №9/05.02.2015 по дело №4339/2013Иск за съществуване на вземането * прекъсване на давност * възражение за погасителна давност * заповед за изпълнение
ГКРешение №434/11.11.2010 по дело №387/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * ЖСК * иск за изваждане от жилище в ЖСК * прекъсване на давност * недобросъвестно владение
ГКРешение №120/30.03.2011 по дело №462/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * предварителен договор * придобивна давност * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №88/27.07.2016 по дело №661/2016Ревандикационен иск * придобивна давнност * прекъсване на давност * владение
ГКРешение №172/12.10.2016 по дело №1424/2016Делба * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * прекъсване на давност * придобивна давност * право на собственост
ГКРешение №111/01.11.2016 по дело №1442/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * сила на пресъдено нещо * прекъсване на давност
ГКРешение №181/23.11.2016 по дело №338/2016Неоснователно обогатяване * погасителна давност * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №43/20.06.2017 по дело №2707/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * давностен срок * прекъсване на давност
ГКРешение №95/10.07.2017 по дело №3892/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * прекъсване на давност * съсобственост * трето лице
ГКРешение №82/22.08.2018 по дело №1554/2017Делба на наследство * дворищнорегулационен план * възражение за изтекла давност * реална част * наследствено правоприемство * прекъсване на давност
ГКРешение №7/10.09.2018 по дело №1903/2017Ревандикационен иск * съсобственост * гараж * придобивна давност * намерение за своене * вписване в имотен регистър * констативен нотариален акт * спиране на придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №48/11.09.2018 по дело №1669/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * прекъсване на давност * присъединяване на владение * правоприемство * необоснованост * свидетелски показания
ГКРешение №119/08.10.2018 по дело №4819/2017Ревандикационен иск * съсобственост * прекъсване на давност * предаване на владение * начало на давностен срок * земеделски земи
ГКРешение №99/23.10.2018 по дело №4991/2017Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * прекъсване на давност * владение * насрещен иск * факти, настъпили след предявяване на иска * установителен иск за собственост * осъдителен иск
ГКРешение №149/24.10.2018 по дело №4627/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * прекъсване на давност * придобивна давнност * право на собственост
ГКРешение №170/29.11.2018 по дело №3957/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * възражение за изтекла давност * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №150/16.01.2019 по дело №3906/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * прекъсване на давност * давностно владение * установителен иск за собственост * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * идеална част * наследствено правоприемство * недобросъвестно владение * нищожност
ГКРешение №68/10.07.2019 по дело №1855/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * реална част * придобивна давнност * съсобственост * идеална част * прекъсване на давност
ГКРешение №38/03.09.2019 по дело №1438/2018Ревандикационен иск * допустимост на иск * престъпно обстоятелство * самостоятелен обект * унищожаване поради измама * мним представител * давностен срок * придобивна давност * добросъвестно владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * отказ за потвърждаване на договор, сключен от мним представител * недопустимост на решение * спиране на производството по делото * прекъсване на давност * измама при сключване на договор
ГКРешение №130/18.11.2019 по дело №1017/2019Ревандикационен иск * придобивна давност * таван * прекъсване на давност
ТКРешение №118/12.12.2019 по дело №2288/2018Иск за съществуване на вземането * прекъсване на давност * заповед за изпълнение
ГКРешение №162/18.12.2019 по дело №761/2019Ревандикационен иск * придобивна давност * прекъсване на давност * владение * намерение за своене