Ключови фрази
спиране на производството по делото

ТКОпределение №323/28.06.2016 по дело №1214/2016Частна касационна жалба * действителна обща воля на страните * тълкуване на договор * спиране на производството по делото
ГКОпределение №610/07.08.2012 по дело №434/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за признаване уволнението за незаконно * дискриминация
ГКРешение №1/28.04.2016 по дело №3136/2015Негаторен иск * ревандикационен иск * спиране на производството по делото
ГКОпределение №96/01.02.2013 по дело №785/2012Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * нищожност на делба * правен интерес
ГКОпределение №510/14.09.2009 по дело №2345/2008спиране на производството по делото * делба * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №723/19.11.2013 по дело №5785/2013Частна касационна жалба * международна компетентност на български съд * спиране на производството по делото * Развод
ТКОпределение №66/13.03.2012 по дело №915/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * спиране на производството по делото * непозволено увреждане * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №398/10.08.2010 по дело №381/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ГКРешение №244/04.01.2016 по дело №4363/2015Делба * Делба на наследство * съсобственост * спиране на производството по делото * служебно начало * реституция * преюдициалност на спор
ГКРешение №119/17.04.2015 по дело №3368/2014Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * спорна администрация * спиране на производството по делото * прекратяване при висящ процес
ТКОпределение №683/19.11.2012 по дело №692/2012Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №129/14.03.2012 по дело №100/2012прекратяване на производството по делото * Делба * спиране на производството по делото * възобновяване на производството по делото
ГКОпределение №896/01.12.2014 по дело №2312/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * незаконно уволнение * преюдициалност на спор * нищожност на административен акт
ГКОпределение №139/21.02.2013 по дело №1134/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * военнослужещ * служебно правоотношение * обезщетение за извънреден труд
ГКОпределение №558/30.09.2011 по дело №431/2011оспорване на истинността на документ * спиране на производството по делото * преклузия
ГКОпределение №406/12.06.2012 по дело №146/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * непозволено увреждане
ТКРешение №33/16.09.2014 по дело №1025/2012Възнаграждение * договор за изработка * възобновяване на исково производство * спиране на производството по делото
ТКОпределение №479/08.06.2012 по дело №347/2012Частна касационна жалба * възражение за прихващане * спиране на производството по делото * сила на пресъдено нещо * преюдициално значение
ГКОпределение №562/14.07.2014 по дело №3452/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * ревандикационен иск * преюдициалност на спор * изкупуване на част от съсобствен имот
ГКОпределение №478/28.07.2011 по дело №271/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * упражняване на родителски права * Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци
ГКРешение № 165/17.05.2010 по дело №4719/2008Нищожност * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/ * доказателства * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №116/08.10.2015 по дело №2677/2015Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * преюдициални въпроси в производството за делба * съсобственост * спиране на производството по делото
ГКОпределение №223/12.05.2009 по дело №225/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * свикване на ОС на ЖСК
ГКОпределение №335/12.12.2015 по дело №5543/2015Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * главно встъпване * възстановяване на запазена част * придобивна давност * завет * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКОпределение №611/03.11.2015 по дело №4980/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №96/08.04.2016 по дело №1023/2016Частна касационна жалба * евентуален иск * спиране на производството по делото * разделяне на искове
ГКОпределение №310/18.06.2009 по дело №338/2009спиране на производството по делото * иск за съществуване на вземането * договор за заем * преюдициално значение
ТКОпределение №372/23.06.2015 по дело №244/2015Частна касационна жалба * Косвен иск * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКРешение №124/10.05.2010 по дело №4662/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото * възобновяване на производството по делото * изчисляване на срокове
ГКРешение №402/11.01.2013 по дело №1390/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * съществуване на трудово правоотношение * спиране на производството по делото
ГКРешение №450/11.08.2010 по дело №616/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конкуренция на вписвания * спиране на производството по делото * договор за дарение * договор за замяна * нищожност на замяна * преюдициално значение
ГКОпределение №296/06.07.2010 по дело №233/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация
ТКОпределение №602/20.09.2013 по дело №3101/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * представителна власт
ГКОпределение №323/02.05.2012 по дело №201/2012международна компетентност на български съд * развод * обичайно местопребиваване * Упражняване на родителските права и задължения * мерки относно лични отношения между родители и деца * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №678/18.12.2015 по дело №2301/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ТКОпределение №46/11.01.2013 по дело №852/2012Частна касационна жалба * допълване на решение * спиране на производството по делото
ГКОпределение №536/18.12.2009 по дело №460/2009спиране на производството по делото * преклузивен срок * възобновяване на производството по делото
ГКОпределение №566/19.09.2013 по дело №5301/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство * преюдициалност
ГКРешение №502/28.11.2012 по дело №2/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * солидарна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * установяване на престъпно обстоятелство * спиране на производството по делото
ГКОпределение №640/17.11.2011 по дело №582/2011преюдициално значение * Право на добросъвестния владелец на подобренията * спиране на производството по делото * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ТКОпределение №564/29.07.2013 по дело №2540/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ТКОпределение №802/07.12.2012 по дело №766/2012Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * престъпно обстоятелство * начална дата на неплатежоспособност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №634/03.11.2011 по дело №578/2011спиране на производството по делото * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преюдициално значение * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКОпределение №747/16.10.2014 по дело №4677/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * настойничество и попечителство
ГКОпределение №124/24.03.2010 по дело №45/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * установителен иск * придобивна давност * инцидентен установителен иск * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №116/15.05.2013 по дело №745/2012Непозволено увреждане * спиране на производството по делото * имуществена отговорност на работник или служител * вреди от липси
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №414/05.10.2012 по дело №423/2012спиране на производството по делото * настойничество и попечителство * иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение
ТКОпределение №567/02.09.2013 по дело №2075/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство
ГКОпределение №450/03.10.2011 по дело №364/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за установяване липса на съвместен принос * определяне на по- голям дял на съпруга * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №733/11.11.2013 по дело №6790/2013спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство
ТКОпределение №736/21.10.2014 по дело №2642/2014Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ГКОпределение №429/19.12.2014 по дело №7118/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * незаконно уволнение
ГКОпределение №71/10.03.2014 по дело №7287/2013делба * преюдициални въпроси в производството за делба * преклузия * спиране на производството по делото * установителен иск * нищожност на завещателно разпореждане
ГКОпределение №349/19.07.2013 по дело №3268/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото * негаторен иск * суперфиция
ГКОпределение №543/17.07.2012 по дело №414/2012упражняване на родителски права * спиране на производството по делото * преюдициално значение * оспорване на припознаването
ГКОпределение №639/02.10.2015 по дело №3764/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * конституиране на страни
ГКОпределение №53/20.01.2015 по дело №7297/2014Частна касационна жалба * трансформация * Установителен иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * преюдициалност * спиране на производството по делото * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №100/01.03.2012 по дело №92/2012спиране на производството по делото * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * Ревандикационен иск * преюдициално значение
ГКОпределение №35/31.01.2011 по дело №446/2010връчване на съдебни книжа * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №107/28.02.2011 по дело №96/2011спиране на производството по делото
ГКРешение №273/14.12.2015 по дело №3303/2014Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * въвод във владение * обезпечаване на предявен иск * спиране на производството по делото
ТКОпределение №616/21.07.2014 по дело №1732/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * застраховка "гражданска отговорност" * деликвент * висящо наказателно производство
ГКОпределение №705/22.12.2014 по дело №2052/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * Делба * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * правоприемство
ТКОпределение №456/03.08.2015 по дело №1826/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКРешение №303/30.06.2010 по дело №709/2009Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателства и доказателствени средства * спиране на производството по делото * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКОпределение №114/29.01.2014 по дело №3850/2013Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * обикновено другарство * несъстоятелност * спиране на производството по делото
ТКОпределение №33/10.02.2012 по дело №765/2011спиране на производството по делото
ТКРешение №195/26.11.2010 по дело №199/2010договор за изработка * несъстоятелност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №266/27.05.2009 по дело №196/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * нищожност на делба * преклузия * установяване право на собственост * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №75/17.02.2009 по дело №2300/2008иск за изваждане от жилище в ЖСК * спиране на производството по делото * неправилна правна квалификация * преюдициално значение
ГКОпределение №770/03.12.2013 по дело №5647/2013иск за установяване на истинността или неистинността на документ * спиране на производството по делото
ГКОпределение №323/20.05.2013 по дело №2950/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * престъпно обстоятелство * дисциплинарно нарушение
ГКОпределение №367/17.07.2015 по дело №1960/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * иск за неоснователно обогатяване * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №604/22.10.2012 по дело №592/2012Частна касационна жалба * спиране на производството по делото
ГКОпределение №423/25.06.2013 по дело №2708/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * нищожност на саморъчно завещание * отрицателен установителен иск * връзка на обусловеност
ГКОпределение №58/04.02.2010 по дело №52/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №495/04.07.2012 по дело №423/2012спиране на производството по делото * делба * преюдициално значение * нищожност на договор
ГКОпределение №390/25.07.2011 по дело №323/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * пълна имуществена отговорност на работник или служител * активна процесуална легитимация * представителна власт * принцип на служебното начало
ТКОпределение №329/16.04.2014 по дело №5/2014Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност
ГКОпределение №241/22.05.2015 по дело №1993/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №441/13.07.2011 по дело №175/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №768/02.12.2013 по дело №5564/2013преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * отменителен /Павлов/ иск * иск за съществуване на вземането
ГКРешение №197/13.08.2010 по дело №124/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №614/29.09.2015 по дело №4512/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство * унищожаване на договор * разваляне на договор * евентуален иск
ГКОпределение №782/29.11.2013 по дело №7165/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство
ГКОпределение №110/04.03.2009 по дело №122/2009обезпечение на бъдещ иск * установителен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * спиране на производството по делото
ТКОпределение №342/18.06.2015 по дело №549/2015Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * спиране на производството по делото
ГКОпределение №548/16.09.2013 по дело №4162/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * правоприемство * възобновяване на производството по делото
ГКОпределение №116/15.02.2012 по дело №5/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * иск за установяване на престъпно обстоятелство
ГКОпределение №382/01.08.2013 по дело №3123/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * частична недействителност * отменителен /Павлов/ иск
ТКОпределение №784/04.12.2012 по дело №715/2012Частна касационна жалба * разноски в заповедно производство * прекомерно адвокатско възнаграждение * минимален размер на адвокатско възнаграждение * спиране на производството по делото
ТКОпределение №11/07.01.2009 по дело №398/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ГКОпределение №21/17.01.2011 по дело №485/2010делба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * преклузия
ТКОпределение №603/25.09.2013 по дело №2988/2013Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * отмяна решения на общо събрание * прекратяване правомощия на управител на дружество * прекратяване участието на съдружник в дружество * спиране на производството по делото
ГКРешение №203/02.07.2010 по дело №790/2009ревандикационен иск * предаване на владение * недостоен да наследява * установяване на престъпно обстоятелство * служене с неистинско завещание * саморъчно завещание * спиране на производството по делото
ГКОпределение №25/10.01.2013 по дело №795/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * задължителна сила на решение по административен спор * обезщетение за извънреден труд
ГКРешение №471/16.01.2012 по дело №1522/2010Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * нищожност * преюдициалност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №233/02.06.2010 по дело №237/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №291/29.04.2013 по дело №1542/2013пререгистрация в Търговския регистър * спиране на производството по делото * възобновяване на исково производство
ГКОпределение №463/05.11.2009 по дело №341/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * преобразуване на лично имущество * разглеждане на делото в разумен срок * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ГКОпределение №376/21.06.2010 по дело №286/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №490/12.11.2012 по дело №442/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * право на изкупуване * имуществена отговорност на нотариуса * нотариално удостоверяване
ГКОпределение №102/08.03.2010 по дело №80/2010преюдициално значение * спиране на производството по делото * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №242/21.05.2012 по дело №932/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКОпределение № 592/23.09.2013 по дело №5423/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност
ГКОпределение №404/01.10.2009 по дело №390/2009спиране на производството по делото * противоконституционност
ГКОпределение №205/28.05.2012 по дело №115/2012спиране на производството по делото * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * преюдициално значение * договор за дарение
ГКОпределение №283/15.06.2015 по дело №2164/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * евентуален иск * обективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * разваляне на договор по съдебен ред * унищожаване на договор * преюдициалност на спор
ГКОпределение №659/01.12.2009 по дело №571/2009реституция * спиране на производството по делото * преюдициално значение * ревандикационен иск * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №234/26.05.2009 по дело №141/2009идентичност на имена * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * спиране на производството по делото * делба
ГКОпределение №65/08.02.2010 по дело №533/2009спиране на производството по делото * активна процесуална легитимация * указания на съда * нередовност на частна жалба
ГКОпределение №401/20.11.2008 по дело №1980/2008спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност-липса на съгласие
ТКОпределение №684/01.12.2015 по дело №2634/2015Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * установителен иск в заповедно производство * спиране на производството по делото
ТКОпределение №660/14.12.2015 по дело №3413/2015Частна касационна жалба * подсъдност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №425/10.08.2011 по дело №302/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * установяване право на собственост * разделяне на искове
ТКОпределение №370/28.05.2013 по дело №2187/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * установителен иск в заповедно производство * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКОпределение №634/17.11.2015 по дело №5418/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * престъпно обстоятелство * Допълване на решението
ГКОпределение №792/06.12.2013 по дело №6225/2013преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * обезщетение по ЗМВР
ТКОпределение №188/13.03.2013 по дело №56/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * несъстоятелност * спиране на производството по делото * установителен иск в заповедно производство
ГКОпределение №246/18.06.2013 по дело №2059/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * обезщетение за ползване
ГКОпределение №295/24.06.2013 по дело №3681/2013отменителен /Павлов/ иск * договор за кредит * договор за поръчителство * преюдициално значение * спиране на производството по делото * договорна ипотека
ТКОпределение №642/03.10.2013 по дело №2491/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ГКОпределение №545/16.09.2013 по дело №4092/2013Частна касационна жалба * дисциплинарно уволнение * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №41/19.02.2016 по дело №6149/2015Частна касационна жалба * преюдициални въпроси в производството за делба * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * спиране на производството по делото * земеделски земи
ТКОпределение №428/25.06.2013 по дело №2559/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото
ГКОпределение №458/16.07.2013 по дело №3805/2013Частна касационна жалба * обявяване на предварителен договор за окончателен * неоснователно обогатяване * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №550/15.11.2011 по дело №352/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * обезщетение за ползване * установителен иск за собственост * Обезщетение от недобросъвестния владелец
ГКОпределение №734/28.12.2009 по дело №631/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност * сила на пресъдено нещо * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * косвен иск
ГКОпределение №500/24.07.2013 по дело №4198/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №167/05.03.2013 по дело №1335/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * подобрения в чужд имот
ТКОпределение №269/07.05.2009 по дело №115/2009спиране на производството по делото
ТКОпределение №267/11.04.2013 по дело №1651/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото
ГКОпределение №375/31.07.2013 по дело №4501/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * Установителен иск за собственост * Откриване на производство по несъстоятелност
ТКОпределение №77/30.01.2012 по дело №725/2011Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * преклузивен срок
ГКОпределение №589/28.11.2011 по дело №504/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №344/12.12.2016 по дело №4819/2016Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * спиране на производството по делото * установяване на престъпно обстоятелство * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №4/09.01.2017 по дело №3197/2016Частна касационна жалба * Делба * право на собственост * трето лице * спиране на производството по делото * установителен иск за собственост * иск за прогласяване на нищожност на съдебно решение
ГКОпределение №48/20.01.2017 по дело №5166/2016Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * първо заседание в делбеното производство * преклузия
ТКОпределение №72/03.02.2017 по дело №2313/2016Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * Изпълнение върху дял от търговско дружество * преюдициално значение
ГКОпределение №88/20.02.2017 по дело №3886/2016Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност
ТКОпределение №99/24.02.2017 по дело №251/2017Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * Изпълнение върху дял от търговско дружество * Установителен иск
ТКОпределение №131/13.03.2017 по дело №189/2017Частна касационна жалба * висящност на процеса * прекратяване на дружество * спиране на производството по делото
ГКОпределение №64/05.04.2017 по дело №996/2017Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №93/25.05.2017 по дело №782/2017Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №148/20.07.2017 по дело №2529/2017Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ТКОпределение №389/25.07.2017 по дело №1509/2017Частна жалба * спиране на производството по делото
ТКОпределение №478/28.08.2017 по дело №766/2017Частна касационна жалба * преюдициално значение * нищожност на договор * спиране на производството по делото
ГКОпределение №345/15.11.2017 по дело №3772/2017Частна касационна жалба * връзка на обусловеност * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ГКОпределение №136/27.03.2018 по дело №511/2018Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство
ГКРешение №56/24.04.2018 по дело №2339/2017Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * спиране на производството по делото * обезпечаване на предявен иск * постановление за възлагане
ТКОпределение №267/05.06.2018 по дело №1382/2018Частна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ТКОпределение №300/28.06.2018 по дело №987/2018Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №200/16.11.2018 по дело №3274/2018Частна касационна жалба * възстановяване на запазена част * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * дарение * намаляване на дарение * съсобственост
ГКОпределение №261/30.11.2018 по дело №1722/2018Продажба на постройката * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ТКОпределение №497/05.12.2018 по дело №2139/2018Частна касационна жалба * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * действие на вписването * спиране на производството по делото
ТКОпределение №323/15.07.2019 по дело №1587/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * защита на марките и географските означения * преюдициално значение
ТКОпределение №362/05.08.2019 по дело №1581/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед
ТКОпределение №371/09.08.2019 по дело №1389/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * заличаване на регистрация на търговска марка * защита на марките и географските означения
ГКРешение №38/03.09.2019 по дело №1438/2018Ревандикационен иск * допустимост на иск * престъпно обстоятелство * самостоятелен обект * унищожаване поради измама * мним представител * давностен срок * придобивна давност * добросъвестно владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * отказ за потвърждаване на договор, сключен от мним представител * недопустимост на решение * спиране на производството по делото * прекъсване на давност * измама при сключване на договор
ТКРешение №157/07.11.2019 по дело №3214/2018Предявяване на установителен иск * недопустим съдебен акт * спиране на производството по делото
ТКОпределение №709/02.12.2019 по дело №1882/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * несъстоятелност * задължителна сила на присъда /споразумение/
ТКОпределение №769/23.12.2019 по дело №2036/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ТКРешение №148/02.01.2020 по дело №50007/2016Неустойка * вероятна недопустимост * спиране на производството по делото
ТКОпределение №23/16.01.2020 по дело №2073/2019Частна жалба * спиране на производството по делото * вписване на несъщесвуващи обстоятелства
ТКОпределение №53/28.01.2020 по дело №2791/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * сила на пресъдено нещо * преюдициално значение
ТКРешение №18/06.02.2020 по дело №2638/2017Неоснователно обогатяване * спиране на производството по делото * частично плащане
ТКОпределение №149/01.04.2020 по дело №259/2020Частна жалба * спиране на производството по делото